Vydání 5/2005

Číslo: 5/2005 · Ročník: III

528/2005

Řízení před soudem a odkladný účinek kasační stížnosti

Ej 59/2005
Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti
k § 73 odst. 2 až 4 a § 107 soudního řádu správního
"Zájem na jednotném postupu v obdobných případech do rozhodnutí o kasační stížnosti" není s ohledem na přiměřené použití § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. sám o sobě důvodem, pro který by bylo možno ve smyslu § 107 s. ř. s. přiznat na návrh stěžovatele odkladný účinek kasační stížnosti.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2004, čj. 4 As 52/2004-70)
Věc:
Markéta F. v P. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje o opravu zápisu v matrice, o kasační stížnosti žalovaného, o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.
Rozhodnutím ze dne 19. 11. 2003 změnil žalovaný rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru vnitřních věcí - oddělení matrik a evidence obyvatel, ze dne 11. 9. 2003 tak, že podle § 5 a § 87 odst. 2 zákona o matrikách se nevyhovuje návrhu Markéty a Rainera F. na opravu zápisu příjmení matky Rainera F. v nepřechýlené podobě do matriky - knihy manželství.
Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové; ten napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Kasační stížností se žalovaný (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku krajského soudu; v doplnění kasační stížnosti pak požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.
Nejvyšší správní soud návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nevyhověl.
Z odůvodnění:
Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom přiměřeně užije § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.
Stěžovatel odůvodnil žádost o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti tak, že za situace, kdy se stěžovatel ani jeho nadřízený orgán neztotožňuje s právním názorem krajského soudu, žádá o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti za účelem jednotného postupu v obdobných případech na území Pardubického kraje do rozhodnutí o kasační stížnosti.
S ohledem na dikci § 73 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud neshledává v argumentaci stěžovatele naplnění zákonem stanovených podmínek, resp. důvodů pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. "Zájem na jednotném postupu v obdobných případech do rozhodnutí o kasační stížnosti" míří zcela mimo záměr citovaného zákonného ustanovení a je zcela zřejmé, že v daném případě především nelze hovořit o tom, že by "výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro stěžovatele nenahraditelnou újmu".
(uch)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.