Vydání 2/2005

Číslo: 2/2005 · Ročník: III

467/2005

Řízení před soudem a ochrana před nezákonným zásahem

Ej 542/2004
Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
k § 82 soudního řádu správního
Rozhodnutím správního orgánu o odnětí plného invalidního důchodu nedochází k zásahu správního orgánu ve smyslu § 82 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2004, čj. 5 Ads 53/2003-50)
Věc:
Miroslav P. v D. proti České správě sociálního zabezpečení o obnovu řízení ve věci invalidního důchodu, o kasační stížnosti žalobce.
Krajský soud v Hradci Králové dne 4. 4. 2003 zamítl návrh na obnovu řízení ve věci invalidního důchodu, a to s poukazem na ustanovení § 114 s. ř. s., který taxativně stanoví případy přípustnosti obnovy řízení, přičemž obnova řízení ve věcech důchodového pojištění podle tohoto ustanovení přípustná není.
Proti tomuto rozhodnutí brojil žalobce (dále "stěžovatel") kasační stížností, v níž se zabýval důvody, pro které měl krajský soud vyhovět jeho žádosti o obnovu řízení. K výzvě soudu pak kasační stížnost doplnil o právní důvody. V nich poukázal na ustanovení § 114 odst. 1 s. ř. s. a následně jeho odst. 2, 3. Dovodil, že ustanovení § 114 s. ř. s. přípustnost obnovy řízení ve věcech důchodového pojištění nevylučuje, jestliže návrh na obnovu řízení směřuje proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu, což je stěžovatelův případ. Rozhodnutím krajského soudu ze dne 10. 10. 1996 totiž bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o odnětí plného invalidního důchodu, a v tomto soudním řízení se tedy stěžovatel domáhal ochrany před zásahem správního orgánu.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Z obsahu připojeného soudního spisu je patrné, že rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové z 21. 6. 2001 bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 28. 5. 1996, jimž byl stěžovateli odňat plný invalidní důchod počínaje dnem 12. 7. 1996 podle § 56 odst. 1 zákona č. 150/1995 Sb. s tím, že stěžovatel je podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Pardubicích ze dne 26. 3. 1996 již pouze částečně invalidní. Proti tomuto potvrzujícímu rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 6. 2001 bylo podáno odvolání k Vrchnímu soudu v Praze a ten svým rozsudkem ze dne 5. 2. 2002 rozsudek soudu I. stupně potvrdil. Pokud šlo o dovolání adresované Nejvyššímu soudu v Brně, ten jej svým usnesením ze dne 3. 10. 2002 odmítl.
Důvod, který uvádí stěžovatel v kasační stížnosti, nemůže být v řízení před Nejvyšším správním soudem shledán oprávněným. Tento soud totiž jedná ve smyslu ustanovení hlavy III dílu druhého - obnova řízení; podle ustanovení § 114 je uvedena přípustnost návrhu na obnovu řízení jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu anebo ve věcech politických stran a politických hnutí. Ustanovení o ochraně před zásahem správního orgánu (§ 82 a násl. s. ř. s.) představuje případ, kdy je žalobně legitimován každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen "zásah správního orgánu"), který není rozhodnutím a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo. O takový případ se však v dané věci nejedná, neboť z obsahu soudního spisu je nad veškerou pochybnost patrné, že dne 28. 5. 1996 vydala Česká správa sociálního zabezpečení jako správní orgán rozhodnutí podle hmotněprávního předpisu - zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, za použití zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jako předpisu procesní povahy. V soudním přezkumu podle části páté hlavy třetí občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002, byla také věc projednávána nejprve u Krajského soudu v Hradci Králové jako u soudu I. stupně a posléze i u Vrchního soudu v Praze a u Nejvyššího soudu. Není tedy vůbec na místě úvaha o použití ustanovení dílu třetího hlavy II soudního řádu správního, neboť po pravdě nejde o nezákonný zásah, nýbrž o rozhodnutí správního orgánu, o němž se vede řízení nyní podle hlavy II dílu prvního soudního řádu správního.
Za této situace závěr Krajského soudu v Hradci Králové jako soudu I. stupně o tom, že obnova řízení v dané věci, tedy důchodového pojištění, není přípustná, resp. nebyla přípustná ani podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2002 (§ 250s odst. 2 o. s. ř.), zcela odpovídá zákonu. Důvod nezákonnosti podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. spočívá v tom, že na správně zjištěný skutkový stav je aplikována nesprávná právní norma, popř. je sice aplikována správná právní norma, ale ta je nesprávně vyložena. Vztah mezi skutkovým zjištěním a právním posouzením lze charakterizovat tak, že jde o aplikaci právní normy na konkrétní případ nebo situaci. Podle písm. e) cit. ustanovení lze podat kasační stížnost také z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení. Ze shora vysloveného vyplývá, že žádný z těchto důvodů zde nebyl přítomen. Nejvyšší správní soud tedy dospěl k jedinému možnému závěru, že totiž důvody uvedené v kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a e) s. ř. s. nebyly prokázány, a proto podanou kasační stížnost podle § 110 odst. 1 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.
(ovo)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.