Vydání 1/2006

Číslo: 1/2006 · Ročník: IV

737/2006

Řízení před soudem a nesprávné poučení o přípustnosti kasační stížnosti

Ej 612/2004
Řízení před soudem: nesprávné poučení o přípustnosti kasační stížnosti
k § 48 odst. 2 písm. e), § 104 odst. 3 písm. c) a § 46 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Nesprávné poučení krajského soudu o tom, že proti jeho rozhodnutí (zde: proti usnesení o přerušení řízení) je přípustná kasační stížnost, nemůže založit její přípustnost.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2004, čj. 3 Ads 37/2004-36)
Věc:
Stanislav M. proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje o dávku sociální péče, o kasační stížnosti žalobce.
Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodnutím ze dne 5. 2. 2004 změnil výrok rozhodnutí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Zábřehu ze dne 22. 12. 2003 tak, že zamítl žalobcovu žádost o poskytnutí dávky sociální péče.
Žalobce napadl toto rozhodnutí žalobou; Krajský soud v Ostravě však usnesením ze dne 6. 4. 2004 přerušil řízení o žalobě s odůvodněním, že je mu z jeho úřední činnosti známo, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům, které nebylo dosud skončeno. Vzhledem k tomu, že probíhá toto jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování ve věci samé, rozhodl soud podle § 48 odst. 2 písm. e) s. ř. s. o přerušení řízení. Krajský soud v Ostravě zároveň žalobce poučil o právu podat kasační stížnost.
Žalobce podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost, v níž se domáhal jeho zrušení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nepřípustnou odmítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud považuje v prvé řadě za nutné konstatovat, že Krajský soud v Ostravě poskytl žalobci nesprávné poučení o tom, že proti rozhodnutí o přerušení řízení je přípustná kasační stížnost. Usnesením, jehož zrušení se žalobce kasační stížností domáhá, bylo podle § 48 odst. 2 písm. e) s. ř. s. rozhodnuto o přerušení řízení z důvodu, že probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu; v daném případě se jednalo o řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům.
Rozhodnutí o přerušení řízení se řadí mezi rozhodnutí svou povahou dočasná. V ustanovení § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. je uvedeno, že proti rozhodnutí povahy dočasné není kasační stížnost přípustná. Nesprávné poučení soudu prvního stupně o tom, že kasační stížnost je přípustná, přípustnost kasační stížnosti nezakládá. Nejvyšší správní soud proto podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. užitého přiměřeně podle ustanovení § 120 s. ř. s. kasační stížnost žalobce směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě o přerušení řízení jako nepřípustnou odmítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.