Vydání 6/2006

Číslo: 6/2006 · Ročník: IV

860/2006

Řízení před soudem a nemožnost přezkumu inspekční správy

Ej 76/2006
Řízení před soudem: nemožnost přezkumu inspekční zprávy
k § 65 a násl. a § 82 a násl. soudního řádu správního
k § 19 odst. 6 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákonů č. 139/1995 Sb. a č. 132/2000 Sb.*)
Proti inspekční zprávě, vyhotovené Českou školní inspekcí podle § 19 odst. 6 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, se nelze ve správním soudnictví bránit ani žalobou podle § 65 a násl. soudního řádu správního, ani žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 82 a násl. soudního řádu správního.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2006, čj. 3 Aps 2/2005-44)
Věc:
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o. p. s., proti a) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a b) České školní inspekci o zrušení inspekční zprávy a o zákaz jejího zveřejnění, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce se žalobou u Městského soudu v Praze domáhal, aby soud zrušil inspekční zprávu České školní inspekce; dále se domáhal toho, aby druhé žalované bylo zakázáno tuto inspekční zprávu zveřejňovat. Inspekční zpráva České školní inspekce obsahovala charakteristiku školy, hodnocení kvality vzdělávání, hodnocení kvality řízení, hodnocení efektivnosti využívání prostředků přidělených ze státního rozpočtu, další významná zjištění a závěr. V závěru je uvedeno:
"Na základě výše uvedených a vyhodnocených zjištění hodnotí ČŠI kvalitu vzdělávání na gymnáziu, SOŠ a SOU jako pouze vyhovující. Zásadní nedostatky byly zjištěny zejména v plnění učebních dokumentů. V této oblasti byla zjištěna citelně slabá místa zejména v plánování, organizování a kontrolní činnosti. Řízení je proto hodnoceno celkově jako pouze vyhovující. Bylo zjištěno neefektivní čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Celkově hodnotí ČŠI gymnázium, SOŠ a SOU jako pouze vyhovující."
Městský soud v Praze žalobu usnesením ze dne 30. 9. 2004 odmítl proto, že žaloba byla podána opožděně [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].
V kasační stížnosti žalobce dovozoval nezákonnost napadeného usnesení a domáhal se jeho zrušení a vrácení věci Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Inspekční zprávu vypracoval druhý žalovaný v intencích § 19 odst. 6 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství (dále jen "zákon č. 564/1990 Sb."). Podle tohoto ustanovení se v inspekční zprávě uvádí označení inspekčního orgánu a inspektorů na inspekci zúčastněných, označení kontrolovaného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, místo a čas provedení inspekce, předmět inspekce, zjištění a hodnocení inspekce, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá. Inspekční zprávu podepisují inspektoři, kteří se inspekce zúčastnili, a ředitel kontrolovaného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení.
Žalobce se po úpravách petitu ve správním soudnictví domáhal jednak zrušení inspekční zprávy (§ 65 a násl. s. ř. s.), jednak ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (§ 82 a násl. s. ř. s.), když požadoval zákaz šíření této inspekční zprávy.
Nejvyšší správní soud se v prvé řadě musel zabývat otázkou aktivní žalobní legitimace žalobce, tedy tím, zda žalobce byl legitimován k podání žaloby směřující ke zrušení inspekční zprávy, a zda byl legitimován k podání žaloby, kterou se domáhal ochrany před nezákonným zásahem.
Podle § 65 odst. 1 s. ř. s., kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva a povinnosti (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.
Druhý žalovaný je správním orgánem (§ 18 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb.). Jeho inspekční zprávu však nelze hodnotit jako úkon, kterým byl žalobce přímo zkrácen na svých právech, protože jím nebyla založena, změněna, zrušena nebo závazně určena práva nebo povinnosti žalobce. Ostatně žalobce ani takové přímé zkrácení na právech netvrdil. Z tohoto důvodu žalobce není aktivně legitimován k podání žaloby podle § 65 a násl. s. ř. s.
Podle § 82 s. ř. s. každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen "zásah") správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu, trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky, anebo hrozí-li jeho opakování.
Stejně jako v případě žaloby podle § 65 a násl. s. ř. s., není ani v případě žaloby podle § 82 a násl. s. ř. s. u žalobce splněna základní podmínka, a sice jeho přímé zkrácení na právech obsahem inspekční zprávy. Žalobce tedy není aktivně legitimován k podání žaloby podle § 82 a násl. s. ř. s. Nejvyšší správní soud se již nezabýval tím, zda žaloba byla podána opožděně, tím, že žalobce na jedné straně požaduje zrušení inspekční zprávy jako rozhodnutí správního orgánu a na druhé straně tvrdí, že inspekční zpráva rozhodnutím není, když se domáhá ochrany podle § 82 a násl. s. ř. s., a případnou nepřípustností žaloby podle § 85 s. ř. s.
Městský soud v Praze tím, že žalobu odmítl, rozhodl v souladu se zákonem, byť toto odmítnutí opřel o jiné důvody. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
*)
Nyní srov. § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.