Vydání 3/2005

Číslo: 3/2005 · Ročník: III

490/2005

Řízení před soudem a náhrada nákladů řízení při zpětvzetí návrhu

Ejk 10/2004
Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení při zpětvzetí návrhu pro pozdější chování odpůrce
k § 49 odst. 2 správního řádu
k § 47 písm. a), § 60 odst. 3 a § 79 a násl. soudního řádu správního
Odpadne-li po podání žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 a násl. s. ř. s.) důvod jejího podání, např. tím, že žalovaný ukončí svoji nečinnost vydáním rozhodnutí o odvolání, a v důsledku toho je žaloba vzata zpět a řízení zastaveno [§ 47 písm. a) s. ř. s.], má žalobce právo na náhradu nákladů řízení podle § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s.
(Podle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 5. 2003, čj. 30 Ca 19/2003-15)
Věc:
Akciová společnost A. v H. proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o ochranu proti nečinnosti.
Žalobkyně se domáhala žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 21. 2. 2003 ochrany proti nečinnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ohledně rozhodnutí o jejím odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 18. 4. 2002. Navrhovala, aby krajský soud uložil rozsudkem žalovanému povinnost rozhodnout o jejím odvolání ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozsudku.
Dne 7. 5. 2003 vzala žalobkyně žalobu zpět, neboť dne 25. 4. 2003 žalovaný o jejím odvolání rozhodl.
Krajský soud v Hradci Králové řízení zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. a vyslovil, že žalobkyně má právo na náhradu nákladů řízení podle § 60 odst. 3 s. ř. s.
Z odůvodnění:
Podáním ze dne 7. 5. 2003 vzal zástupce žalobkyně žalobu zpět. Krajský soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. řízení zastavil, neboť žalobkyně je oprávněna vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.).
Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 větu druhou s. ř. s., neboť žalobkyně vzala podanou žalobu zpět poté, co o jejím odvolání žalovaný dne 25. 4. 2003 rozhodl, a důvod žaloby tak odstranil. Žaloba však byla podána zcela důvodně, protože o odvolání žalobkyně ze dne 3. 5. 2002 proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 18. 4. 2002 nebylo do doby jejího podání rozhodnuto, ačkoliv lhůty pro to stanovené dle § 49 odst. 2 správního řádu dávno uběhly (lhůta pro rozhodnutí ve zvlášť složitých případech je podle citovaného ustanovení 60 dnů). Na této skutečnosti nemůže nic změnit ani okolnost, že žalovaný požádal nadřízený ústřední orgán státní správy o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o odvolání, neboť v té době již zákonná lhůta pro rozhodnutí uplynula. Pro posouzení věci bylo též bez významu, že nečinnost překračující rozumnou míru způsobil dnes již zaniklý Okresní úřad Hradec Králové nebo že na žalovaného přešlo ve skutečně krátkém časovém období značné množství věcí k rozhodnutí v souvislosti s reformou státní správy.
(rec)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.