Vydání 6/2005

Číslo: 6/2005 · Ročník: III

560/2005

Řízení před soudem a moderační právo soudu

Ejk 9/2005
Řízení před soudem: moderační právo soudu
k § 78 odst. 2 soudního řádu správního
Preventivní úloha postihu nespočívá jen v účinku vůči žalobci. Postih musí mít sílu odradit od nezákonného postupu i jiné nositele stejných zákonných povinností; tento účinek pak může vyvolat jen postih odpovídající významu chráněného zájmu, včas a věcně správně vyvozený. Jde-li o finanční postih, musí být znatelný v majetkové sféře delikventa, tedy být nikoli pro něho zanedbatelný, a nutně tak musí v sobě obsahovat i represivní složku. V opačném případě by totiž postih delikventa smysl postrádal.
Moderační právo
soudu upravené v § 78 odst. 2 s. ř. s., tj. možnost upustit od potrestání či snížení postihu, má proto místo toliko tam, kde jde o postih zjevně nepřiměřený.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2004, čj. 10 Ca 250/2003-48)
Prejudikatura:
srov. č. 225/2004 Sb. NSS.
Věc:
Akciová společnost I. v O. proti Komisi pro cenné papíry o uložení pokuty.
Rozhodnutím ze dne 6. 6. 2002 uložila Komise pro cenné papíry (dále též „Komise“) žalobci pokutu 1 000 000 Kč za porušení ustanovení § 183b odst. 1, § 183e odst. 3 a § 183d odst. 1 obchodního zákoníku. Povinnost podle § 183b odst. 1 obch. zák. porušil žalobce tím, že ve lhůtě do 11. 4. 2001 neučinil nabídku převzetí všem majitelům účastnických cenných papírů akciové společnosti F., v likvidaci, ačkoliv mu tato povinnost vznikla, když na hlasovacích právech této společnosti získal spolu s akciovou společností V., jednající s ním ve shodě, podíl 87,31 %; povinnost podle § 183e odst. 3 obch. zák. porušil žalobce tím, že bez zbytečného odkladu neoznámil Komisi vznik povinnosti učinit nabídku převzetí poté, co spolu se společností V. tento podíl získal. Dalším výrokem tohoto rozhodnutí byla uložena pokuta ve stejné výši společnosti V.
K rozkladu žalobce změnilo prezidium Komise toto rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 8. 10. 2003 tak, že omezilo rozsah správního deliktu na porušení § 183b odst. 1 a § 183e odst. 3 obch. zák. (povinnost dle § 183d odst. 1 obch. zák. totiž žalobci nevznikla) a uložilo žalobci pokutu 200 000 Kč. Stran porušení povinnosti učinit ve stanovené lhůtě nabídku převzetí dle § 183b odst. 1 obch. zák. se především konstatuje, že toto porušení znamená podstatný zásah do práv majitelů účastnických cenných papírů cílové společnosti, kteří mají právo uzavřít za stanovených podmínek smlouvu o prodeji cenných papírů s povinnou osobou. Pokud ta nabídku převzetí řádně neučiní, vzniká velké nebezpečí vzniku škody na straně majitelů těchto cenných papírů, především v důsledku rozdílu mezi „přiměřenou cenou“ cenného papíru ve smyslu § 183c odst. 3 obch. zák. a cenou, za kterou je možné papír prodat na veřejném trhu. Takový delikt je nutno považovat za závažný, protože podstatně oslabuje důvěru účastníků kapitálového trhu v instituty ochrany investorů na kapitálovém trhu, čímž podlamuje důvěryhodnost kapitálového trhu jako takového. Závažnost jednání žalobce (ve srovnání se závažností jednání druhého z účastníků) významně snižuje skutečnost, že sama tato společnost nevyvíjela ve vztahu k ovládnutí cílové společnosti žádné kroky; naopak ke vzniku povinnosti došlo v důsledku nákupu jejích akcií společností V. Závažnost porušení ze strany společnosti V. je značně vysoká, zatímco žalobcovo jednání této závažnosti nedosahuje. Proto byla pokuta jemu uložená ve shodné výši shledána zjevně nepřiměřenou, a dále bylo přihlédnuto k omezení kvalifikace jeho protiprávního jednání. Při hodnocení závažnosti jednání obou účastníků bylo přihlédnuto dále k tomu, že cílová společnost emitovala celkem 68 886 kusů zaknihovaných akcií na doručitele o jmenovité hodnotě 1000 Kč; jedná se tak o malou emisi s omezeným dopadem na kapitálový trh.
Žalobce v žalobě namítl, že nově uložená pokuta je uložena v zjevně nepřiměřené výši a v rozporu se zásadami pro ukládání pokut upravenými v § 10 odst. 4 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů. Žádal proto, aby soud přezkoumal zákonnost rozhodnutí prezidia Komise a rozhodl o upuštění od uložené sankce nebo o jejím snížení v souladu s ustanovením § 65 odst. 3 s. ř. s. Pokud jde o povahu, závažnost a způsob vytýkaného jednání, žalobce si je vědom toho, že k porušení ustanovení § 183b odst. 1 obch. zák. došlo – nabídka učiněna nebyla; tvrdí však, že při hodnocení závažnosti jeho jednání nebylo dostatečně vzato v úvahu jeho přesvědčení o tom, že nabídku učiní ovládající osoba, tj. společnost V. Žalobce měl pro učinění nabídky velmi ztížené postavení, a to v důsledku nezapsání nového likvidátora společnosti v obchodním rejstříku; nebylo tak zřejmé, kdo je oprávněn žalobce zastupovat a nabídku učinit. Při postihu za porušení ustanovení § 183e odst. 3 obch. zák. mělo být přihlédnuto ke skutečnosti, že bývalý likvidátor žalobce je zároveň předsedou představenstva bývalé ovládající osoby, a proto žalobce předpokládal, že ke splnění oznamovací povinnosti dojde prostřednictvím ovládající osoby dle § 183d odst. 7 písm. a) obch. zák. Oznámení nicméně bylo učiněno a mělo být přihlédnuto k tomu, že došlo k nápravě. Pokuta je nepřiměřená i vzhledem k tomu, že na majetek cílové společnosti F. byl 23. 7. 2003 prohlášen konkurs a již v době žalobcova protiprávního jednání byla v likvidaci a nevyvíjela žádnou činnost; nemohlo tak dojít k zásahu do kapitálového trhu a nemohl nastat škodlivý následek. Akcie této společnosti se naposledy obchodovaly 31. 10. 2001 a je zřejmé, že o akcie této společnosti není zájem: jejich cena klesala a v současné době je pravděpodobně mnohonásobně nižší. Nepřiměřenou se pokuta jeví i ve vztahu k majetkovým poměrům žalobce, který měl potíže s ohledem na nejasné vlastnictví akcií, což vyústilo ve vstup do likvidace, a teprve
konsolidace
vlastnictví akcií vedla k tomu, že žalobce mohl vystoupit z likvidace a znovu být funkční; uložení pokuty v uvedené výši může tak vést k hospodářským problémům.
Žalovaná ve vyjádření k žalobě uvádí, že druhová závažnost správního deliktu spočívajícího v neučinění nabídky převzetí je velmi vysoká a tento delikt patří k jednomu z nejzávažnějších porušení právní povinnosti v oblasti regulace kapitálového trhu; důsledky jsou pak velmi závažné nejen pro minoritní akcionáře a cílovou společnost jako takovou, ale i pro celý kapitálový trh, kde je zásadně ohrožena víra jeho účastníků v dodržování závazných pravidel, která je předpokladem jeho zdárného fungování. Tomu odpovídá i maximální výše sankce, kterou je možno za porušení této povinnosti uložit, a to 100 milionů Kč. Žalovaná se domnívá, že individualizaci sankce věnovala dostatek pozornosti, neboť žalobci byla snížena pokuta na částku hluboko pod výší pokuty odpovídající druhové závažnosti a bylo přihlédnuto i ke specifickému pasivnímu postavení žalobce při ovládnutí cílové společnosti. Vzhledem k tomu, že k nabytí účasti na cílové společnosti došlo téměř dva a půl roku před tím, než byl na její majetek prohlášen konkurs, nelze následný negativní vývoj její hospodářské situace hodnotit jako okolnost snižující závažnost žalobcova protiprávního jednání. Naopak lze poukázat na to, že smyslem institutu nabídky převzetí je umožnit minoritním akcionářům odprodat své účastnické cenné papíry za přiměřenou cenu, a vyhnout se tak hrozícímu zhoršení hospodářské situace cílové společnosti a následnému poklesu hodnoty jimi vlastněných cenných papírů. Pokutu ve výši 200 000 Kč (pokud si má sankce zachovat aspoň minimální individuálně preventivní a v neposlední řadě i represivní funkci) považuje žalovaná konečně za přiměřenou i ve vztahu k žalobcově podnikatelské činnosti a majetkovým poměrům, neboť žalobce není v úpadku a jeho základní
kapitál
dosahuje částky 370 milionů Kč.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Pokud jde o výši ukládané sankce, soudy již opakovaně judikovaly, že stanovení výše pokuty za správní delikt je výsledkem správního uvážení, které je soudem přezkoumatelné, a to v tom rozsahu, zda nevybočilo z mezí a hledisek stanovených zákonem. Přitom nepostačuje, že stanovená výše sankce je v rozpětí, které zákon připouští, ale rozhodnutí musí být přezkoumatelné i se zřetelem k tomu, zda a jak byla vzata v úvahu hlediska v zákoně stanovená.
Zjistí-li Komise podle § 9 zákona č. 15/1998 Sb. při výkonu státního dozoru porušení právních povinností osobami podléhajícími státnímu dozoru spočívající v tom, že porušují nebo i porušily své povinnosti vymezené v § 7, je oprávněna uložit opatření k nápravě nebo sankce podle zvláštních zákonů a ve vymezených případech i podle tohoto zákona. V případě, že Komise vykonává státní dozor podle tohoto zákona, je oprávněna uložit sankci ve formě pokuty za zjištěné porušení povinnosti až do výše 100 milionů Kč. Při stanovení výše pokuty postupuje Komise podle § 10 odst. 4 zákona, tj. při ukládání opatření k nápravě a sankcí vychází zejména z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání. Při rozhodování o výběru opatření k nápravě nebo sankce podle tohoto zákona je Komise povinna přihlížet také k povaze podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, kterou vykonává osoba, jíž se opatření k nápravě nebo sankce ukládá, a vycházet z přiměřenosti při ukládání pokuty vzhledem k majetkovým poměrům osoby.
Rozhoduje-li soud podle § 78 odst. 2 s. ř. s. o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní orgán uložil trest za správní delikt, může soud, nejsou-li důvody pro zrušení rozhodnutí podle odst. 1, ale trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši, upustit od něj nebo jej snížit v mezích zákonem dovolených, lze li takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní orgán a který soud případně vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech doplnil.
Z odůvodnění rozhodnutí prezidia Komise se jednoznačně podává důvod, pro který byla pokuta žalobci snížena z původní částky 1 milion Kč na částku 200 tisíc Kč., tj. na pětinu, přičemž prezidium původní výši uložené pokuty shledalo nepřiměřenou, a to s ohledem na povahu, způsob a závažnost jednání obou postihem dotčených společností. Povaha, závažnost a způsob žalobcova jednání jsou v rozhodnutích orgánů obou stupňů popsány dostatečně, a to jak ve vztahu k obecné nutnosti vyžadovat plnění povinností na kapitálovém trhu od každého subjektu (závažnosti jednání obecně), tak ve vztahu k žalobci a druhému účastníku, přičemž je závažnost jejich konkrétního jednání při neplnění uvedených povinností porovnána. Rovněž hodnocení ve vztahu k dalším zákonným hlediskům lze z rozhodnutí shledat, a to jak z popisné části jednání zúčastněných osob, tak z hodnocení přímo k výši ukládané sankce. Soud tak nedospěl k závěru, že by napadené rozhodnutí bylo v této části, tj. stran správního uvážení o výši pokuty, nepřezkoumatelné.
Soud neshledal, že by v daném případě šlo o postih zjevně nepřiměřený. Takovým postihem byla podle názoru soudu výše sankce původně žalobci uložená ve výši 1 000 000 Kč. Prezidium Komise však tuto výši snížilo na pětinu původní částky, a pokutu uložilo vzhledem k zákonnému rozmezí 0 Kč až 100 milionů Kč téměř při samé dolní hranici zákonné sazby. Je nesporné, že došlo k porušení dvou povinností, z nichž jedna objektivně je závažným porušením, neboť narušuje základní předpoklady fungování kapitálového trhu a nepříznivý dopad přímo na předmět ochrany s sebou nesporně nese, protože porušuje práva akcionářů; druhá pak – byť je její závažnost nižší, neboť neoznámením vzniku povinnosti nabídku učinit není přímo fungování kapitálového trhu zasaženo – má nepřímý dopad i vůči akcionářům; rozhodně však ztěžuje výkon státního dozoru. Od postihu za takové jednání není možno (až na zjevně výjimečné případy) upustit, jestliže má stát garantovat ochranu práv akcionářů a vést subjekty kapitálového trhu k chování v souladu se zákonem. Preventivní prvek postihu chování
contra legem
pak spočívá nejen v tom, že samotného delikventa odradí od opakování nezákonného jednání, ale i ostatní subjekty vázané týmiž povinnostmi vede k jejich řádnému plnění. Výše postihu proto obecně nemůže být tak nízká, že by tohoto preventivního účinku vůči všem ostatním naprosto pozbyla.
Pro snížení výše uložené sankce vůči žalobci nemohou vést ani okolnosti ležící na straně žalobce, jichž se žalobce rovněž dovolává jako skutečností, k nimž mělo být přihlédnuto při hodnocení závažnosti a způsobu protiprávního jednání, tedy že „bylo nejasné, kdo je oprávněn za žalobce jednat“, a že žalobce byl „v přesvědčení“, že povinnosti dané mu zákonem splní likvidátor jako předseda představenstva ovládající osoby. Žalobce jako právnická osoba, podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, sice jedná svými statutárními orgány, popř. likvidátorem, ale odpovídá objektivně za řádný výkon povinností daných mu zákonem; z nesplnění své povinnosti se proto nemůže vyvinit poukazem na porušení povinností ze strany svých statutárních orgánů či zaměstnanců, případně jiných osob, které pověřil výkonem určité funkce. Při projednávání postihu za správní delikt není zkoumáno zavinění (také je jako hledisko pro uložení sankce zákon nestanoví), ale jde o veřejnoprávní vztah mezi státem (reprezentovaným správním úřadem) a adresátem plnění zákonem stanovených povinností (právnickou osobou, podnikatelem); neplnění pracovních povinností či povinností plynoucích z určité funkce fyzickými osobami (statutárními orgány či zaměstnanci) je obsahem jiného právního vztahu.
Ke snížení sankce pro zjevnou nepřiměřenost nespatřuje soud důvod ani v tvrzení žalobce, že cílová společnost byla v době protiprávního jednání v likvidaci a nevyvíjela žádnou činnost, a že tak žalobcovo jednání nemohlo zanechat žádný škodlivý následek. Tato skutečnost má význam pro hodnocení závažnosti následků správního deliktu a toliko v tomto směru může mít vliv na výši sankce. V tomto smyslu bylo také k následkům protiprávního jednání žalobce přihlédnuto a snížena původně uložená sankce; pokud však k prohlášení konkursu na majetek cílové společnosti došlo až dne 23. 7. 2003, nelze tuto skutečnost mít za okolnost ovlivňující závažnost následku protiprávního jednání, k němuž došlo v r. 2001.
Konečně soud neshledal výši uložené sankce zjevně nepřiměřenou ani ve vztahu k podnikatelské činnosti žalobce a jeho majetkovým poměrům. Žalobce je akciovou společností s rozsáhlým předmětem činnosti se základním kapitálem 370 mil. Kč, k zrušení rozhodnutí o vstupu do likvidace došlo 8. 3. 2002, a společnost tak byla znovu funkční již v době vydání napadeného rozhodnutí. Vzhledem k tomu nelze dojít k závěru, že by částka 200 000 Kč mohla ohrozit podnikatelskou činnost žalobce či mohla mít pro něho likvidační charakter.
Soud proto dospěl k závěru, že v daném případě nejsou dány předpoklady pro upuštění od uložené sankce nebo pro její snížení, neboť nejde o postih zjevně nepřiměřený. Soud se rovněž neztotožnil s argumentem žalobce, že uložená pokuta zcela postrádá preventivní charakter a je svou povahou pouze represivní. Preventivní úloha postihu spočívá netoliko v účinku vůči žalobci, ale musí mít sílu odradit od nezákonného postupu i další adresáty stejných zákonných povinností; tento účinek pak může vyvolat toliko postih odpovídající významu chráněného zájmu, včas a věcně správně vyvozený. Jde–li o finanční postih, musí být znatelný v majetkové sféře delikventa, tedy být nikoli pro něho zanedbatelný, a tak nutně musí v sobě obsahovat i represivní složku. V opačném případě by totiž postih delikventa smysl postrádal.
Moderační právo
soudu, tj. možnost upuštění od potrestání či snížení postihu, má proto místo toliko tam, kde jde o případ zjevné nepřiměřenosti. Tu soud v daném případě neshledal.
(thá)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.