Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: IV

761/2006

Řízení před soudem a legitimace k podání kompetenční žaloby

Ej 67/2004
Řízení před soudem: legitimace k podání kompetenční žaloby
k § 98 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Oprávněným k podání žaloby o rozhodnutí kompetenčního sporu [§ 98 odst. 1 písm. c) s. ř. s.] není samotný zmocněnec účastníka řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 12. 2003, čj. Komp 2/2003-22)
Věc:
MUDr. Vladimír R. proti 1) Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu Praha 8 a 2) Katastrálnímu úřadu Praha-město o určení pravomoci.
Žalobou doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 4. 2003 se žalobce domáhal vyslovení toho, že žalovaný Zeměměřický a katastrální inspektorát je kompetentní k rozhodnutí o odvolání žalobce proti zamítavému rozhodnutí Katastrálního úřadu Praha-město o žalobcově návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti, doručeném dne 15. 4. 2002.
Jak vyplývá z obsahu žaloby, žalobce jakožto zmocněnec Víta N. dne 27. 3. 2002 uzavřel smlouvu o převodu družstevního bytu z vlastnictví Stavebního bytového družstva v Praze 8 a poté podal návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Rozhodnutím Katastrálního úřadu Praha-město ze dne 15. 11. 2002 byl návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zamítnut. Žalobce v souladu s poučením podal proti tomuto rozhodnutí odvolání k Městskému soudu v Praze. Má však za to, že o odvolání by měl rozhodnout Zeměměřický a katastrální inspektorát.
Nejvyšší správní soud žalobu odmítl jako podanou osobou k tomu zjevně neoprávněnou.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 98 odst. 1 s. ř. s. vedle správního orgánu může žalobu podat i ten, o jehož právech a povinnostech bylo nebo mělo být rozhodováno v řízení před správním orgánem. Takovouto osobou je především účastník správního řízení. Oprávněným k podání žaloby o rozhodnutí kompetenčního sporu naopak zásadně není zmocněnec účastníka řízení. Zmocněnec (až na výjimky, o které tu nejde) totiž zásadně toliko jedná jménem účastníka řízení, z jeho procesních i hmotněprávních úkonů vyplývají práva a povinnosti přímo pro účastníka řízení, a nikoli pro zmocněnce samotného.
Pokud tedy bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí mezi účastníky Stavebním bytovým družstvem v Praze 8 a Vítem N., nemohl se tím, o jehož právech a povinnostech bylo nebo mělo být rozhodováno, stát MUDr. Vladimír R., a to bez ohledu na to, zda je zmocněncem pana Víta N., či zda (jak je dovozováno v uvedeném správním rozhodnutí) dokonce došlo ke zrušení udělené plné moci.
Žaloba je tedy podána osobou k tomu zřejmě neoprávněnou. Proto soud žalobu odmítl [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.