Vydání 6/2005

Číslo: 6/2005 · Ročník: III

567/2005

Řízení před soudem a kompetenční výluka

Ej 98/2004
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 18 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
k § 70 písm. a) soudního řádu správního
Rozhodnutí o námitkách podle § 18 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (zde: vydané při kontrole čerpání
dotace
na odstranění ekologických škod způsobených povodní), není úkonem správního orgánu zakládajícím, měnícím, rušícím nebo závazně určujícím práva nebo povinnosti, a jde tak o úkon vyloučený ze soudního přezkumu podle § 70 písm. a) s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 2004, čj. 5 A 55/2001-68)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 1001/2002 – II.
Věc:
Ing. František M., správce konkursní podstaty společnosti s ručením omezeným O. v O., proti Ministerstvu životního prostředí o námitkách proti protokolu o výsledcích kontroly.
Vedoucí kontrolní skupiny Ministerstva životního prostředí dne 7. 12. 2000 nevyhověl námitkám proti protokolu o výsledku kontroly „Užití finančních prostředků poskytnutých společnosti s ručením omezeným O. z rozpočtových prostředků Ministerstva životního prostředí na likvidaci ekologických škod způsobených povodněmi v r. 1997“.
Ředitel Kanceláře ministra životního prostředí žalobou naříkaným rozhodnutím ze dne 13. 2. 2001 podle § 18 odst. 3 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, zamítl odvolání žalobce a napadené rozhodnutí ze dne 7. 12. 2000 potvrdil.
Rozhodnutí o odvolání napadl žalobce správní žalobou, v níž poukazoval na vady kontroly.
Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 7. 2001 byl na majetek žalobce, společnosti s ručením omezeným O., prohlášen konkurs. Správce konkursní podstaty žalobce soudu předložil platební výměr Finančního úřadu v Ostravě ze dne 26. 11. 2001 o uložení odvodu neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu ve výši 8 507 670 Kč a neoprávněně zadržených prostředků státního rozpočtu ve výši 22 573 Kč a platební výměr z téhož dne na penále ve výši 8 035 489 Kč. Současně uvedl, že pohledávky finančního úřadu v konkursním řízení uznal.
Nejvyšší správní soud, který věc podle § 132 s. ř. s. převzal k dokončení řízení, žalobu jako nepřípustnou odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Z odůvodnění:
K dotazu Nejvyššího správního soudu žalobce sdělil, že proti platebním výměrům nebylo podáno odvolání, a nebyly tedy podány ani žaloby u soudu. Nejvyšší správní soud proto nejprve vážil, zda lze věcně projednat žalobu, jíž je napadeno rozhodnutí o námitkách v řízení o kontrole, pokud rozhodnutí o odvodech a penalizaci, která byla vydána na základě kontrolních zjištění – a tedy v plné míře dopadala na žalobce – žalobami napadena nebyla. Žalobu může podle § 65 s. ř. s. podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, kterým se zakládají, mění nebo ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti; ze soudního přezkumu jsou podle § 70 odst. a) s. ř. s. vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími. V době, kdy byla žaloba podána, ji mohl podle § 247 odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002, podat ten, kdo tvrdil zkrácení práv rozhodnutím správního orgánu, přičemž podle § 244 odst. 1 o. s. ř. se muselo jednat o rozhodnutí orgánů veřejné správy, jimiž se zakládají, mění, ruší či závazně určují práva nebo povinnosti fyzických či právnických osob.
Otázkou tedy je, zda rozhodnutí vydané v řízení podle § 18 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, je úkonem správního orgánu zakládajícím, měnícím nebo rušícím práva žalobce či nikoli. Protokolem o kontrole užití finančních prostředků poskytnutých společnosti s ručením omezeným O. z rozpočtových prostředků Ministerstva životního prostředí na likvidaci ekologických škod způsobených povodněmi v r. 1997 ze dne 7. 9. 2000 byl konstatován závěr o porušení podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí, čerpání a užití neinvestiční
dotace
ze dne 2. 9. 1998“, vyčísleno neoprávněné čerpání a jeho výše (později opravená). Z protokolu však pro žalobce neplynula žádná povinnost zasahující do jeho práv. Pokud žalobce podal námitky proti protokolu podle § 17 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, kontrolní pracovník jim v řízení podle § 18 téhož zákona nevyhověl a toto rozhodnutí bylo potvrzeno i v odvolacím řízení, plyne z toho jen závěr, že se protokol o kontrole nemění. Zákon o státní kontrole upravuje výkon kontroly, její základní pravidla, práva a povinnosti kontrolních orgánů a kontrolovaných subjektů a vyvození odpovědnosti z porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona. Odpovědnost vyplývající z kontrolních zjištění se však vyvozuje podle zvláštních předpisů. V daném případě bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, a proto byl předmětný kontrolní protokol podkladem pro další postup podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých zákonů (rozpočtová pravidla). Konkrétně byl protokol o kontrole podkladem pro provedení finanční kontroly Finančním úřadem v Ostravě ve smyslu § 39 zákona č. 218/2000 Sb. Povinnost k odvodu prostředků do státního rozpočtu včetně penalizace je založena ustanovením § 44 téhož zákona a k rozhodnutí o takové povinnosti je oprávněn finanční úřad. V daném případě se však jednalo o prostředky poskytnuté před účinností zákona č. 218/2000 Sb.; podle jeho ustanovení § 78 se důsledky porušení rozpočtového zákona posuzují podle dosavadních předpisů – tedy podle zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), a podle § 30 tohoto zákona také Finanční úřad v Ostravě vydal dne 26. 11. 2001 platební výměry.
Tato rozhodnutí je třeba považovat za rozhodnutí zasahující do práv žalobce. Je ovšem jeho věcí, že proti nim nepodal ani odvolání a v případě neúspěchu pak žaloby proti rozhodnutím konečným.
Jak výše uvedeno, protokol o kontrole, proti němuž žalobce podal námitky, jimž nebylo v napadeném rozhodnutí vyhověno, nebyl ani přímým podkladem pro vyvození odpovědnosti, jelikož finanční úřad před rozhodnutím v souladu se zákonem provedl kontrolu vlastní. Za takové situace se žalobou napadené rozhodnutí nijak nemohlo dotknout práv a povinností žalobce, neboť nevyhověním námitkám proti kontrole zůstal nezměněn závěr kontroly, z něhož žalobci nevyplynula žádná povinnost a jenž se ani jinak nedotkl jeho práv a povinností.
Nejde-li o úkon správního orgánu s důsledky předpokládanými v § 65 s. ř. s., nejde o úkon, který je ve smyslu soudního řádu správního rozhodnutím. Takový úkon je ze soudního přezkumu podle § 70 odst. a) s. ř. s. vyloučen a žaloba domáhající se přezkumu rozhodnutí podle tohoto zákona vyloučeného je podle § 68 s. ř. s. nepřípustná. Pro úplnost je třeba uvést, že by se nejednalo o rozhodnutí podléhající soudnímu přezkumu ani v době podání žaloby (§ 244 odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002 – k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 1996, sp. zn. II. ÚS 300/95).
(oš)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.