Vydání 5/2005

Číslo: 5/2005 · Ročník: III

553/2005

Řízení před soudem a kompetenční výluka

Ejk 5/2004
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
Rozhodne-li zřizovatel školy o jmenování či odvolání ředitele této školy, nepředstavuje jeho rozhodnutí zásah do veřejných subjektivních práv, a není tedy rozhodnutím zakládajícím žalobní legitimaci podle § 65 odst. 1 s. ř. s.
(Podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 3. 2003, čj. 15 Ca 24/2003-19)
Věc:
Mgr. Markéta J. v Ú. proti Radě města Ústí nad Labem o odvolání ředitele školy.
Žalovaná dne 5. 12. 2002 svým usnesením vzala na vědomí rezignaci žalobkyně na funkci ředitelky základní školy v Ú., která byla doručena řediteli Školského úřadu v Ústí nad Labem dne 16. 12. 1998. Toto usnesení žalobkyně napadla u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobou.
Soud žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 65 odst. 1 s. ř. s. je k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu oprávněn pouze ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva a povinnosti. Soudy proto nemohou v rámci správního soudnictví přezkoumávat úkony správních orgánů, které nemají povahu rozhodnutí o právu či povinnosti fyzické nebo právnické osoby. Mezi ně náležejí i rozhodnutí o právních poměrech organizací, pracovníků nebo funkcionářů, jestliže tyto poměry souvisí s jejich podřízeností orgánu, který o věci rozhoduje, neboť na postup vedoucí k vydání takových rozhodnutí se nevztahuje ani správní řád upravující řízení, v němž právě správní orgány o právech či povinnostech osob rozhodují [§ 1 odst. 1 a 2 a § 2 písm. a) správního řádu].
V projednávané věci však žalobkyně požadovala přezkoumání usnesení správního orgánu, které bylo vydáno v rámci jeho pravomoci jmenovat a odvolávat ředitele jemu podřízeného školského zařízení. Jednalo se tedy o úkon organizační povahy, který je ze soudního přezkumu vyloučen.
Na základě této skutečnosti dospěl soud k závěru, že napadený úkon správního orgánu není rozhodnutím o právu či povinnosti fyzické osoby, a proto žalobu odmítl v souladu s ustanoveními § 46 odst. 1 písm. d), § 68 písm. e) a § 70 písm. a) s. ř. s.
(all)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.