Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: IV

762/2006

Řízení před soudem a dočasná povaha předběžného opatření

Ej 86/2004
Řízení před soudem: dočasná povaha předběžného opatření
k § 38 odst. 1 a § 104 odst. 3 písm. c) soudního řádu správního
Rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je rozhodnutím dočasným, neboť má pouze omezené trvání. Kasační stížnost směřující proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření, je podle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. nepřípustná.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2004, čj. 1 Ans 2/2003-35)
Prejudikatura:
srov. č. 507/2005 Sb. NSS.
Věc:
Stanislav M. proti Magistrátu města Opavy o ochranu proti nečinnosti, o kasační stížnosti žalobce proti nevydání předběžného opatření.
Návrhem podaným u Krajského soudu v Ostravě se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti Magistrátu města Opavy ve věci opravy zápisu v matriční knize. Žalobce žádal rovněž o vydání předběžného opatření, kterým by žalovanému správnímu orgánu bylo uloženo neprodlené vydání rozhodnutí ve věci.
Usnesením ze dne 4. 12. 2003 zamítl soud návrh na vydání předběžného opatření. V odůvodnění uvedl, že žalobce neprokázal ani neosvědčil, že by bylo potřeba zatímně upravit poměry účastníků pro hrozící újmu, jak to požaduje ustanovení § 38 odst. 1 s. ř. s. Dále uvedl, že předběžné opatření nemůže být zásadně vydáno, jestliže by jeho obsah byl totožný s rozhodnutím ve věci samé. Krajský soud žalobce poučil, že proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
Žalobce přesto brojil proti tomuto usnesení kasační stížností. Navrhl, aby napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo zrušeno a aby Magistrátu města Opavy bylo uloženo vydat rozhodnutí ve shora uvedené věci.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
Důvody nepřípustnosti kasační stížnosti jsou upraveny v ustanovení § 104 s. ř. s. Podle odst. 3 písm. c) tohoto ustanovení je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. Rozhodnutí o předběžném opatření je rozhodnutím, které slouží k zatímní (tj. přechodné) úpravě poměrů účastníků (§ 38 odst. 1 s. ř. s.), a to do doby, než se změní poměry nebo než bude pravomocně rozhodnuto o věci samé. Předběžné opatření zaniká nejpozději dnem, kdy se rozhodnutí soudu, jímž se řízení končí, stalo vykonatelným (§ 38 odst. 4 s. ř. s.).
Rozhodnutí o předběžném opatření je tedy rozhodnutím dočasným, neboť předběžné opatření má pouze omezené trvání: není-li zrušeno soudem, zaniká z moci zákona. Dočasnou povahu má i rozhodnutí, jímž byl – jako v případě žalobce – návrh na vydání předběžného opatření zamítnut. Zamítavé rozhodnutí totiž nijak nepředjímá postup soudu při rozhodování o věci samé; Krajský soud v Ostravě bude pokračovat v řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, jíž se žalobce domáhal ve své žalobě.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.