Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: IV

785/2006

Řízení o výmazu ochranné známky a dokazování

Ej 459/2005
Řízení o výmazu ochranné známky: dokazování; smluvní užívání známky třetí osobou
k § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách*)
I. V řízení o výmazu ochranné známky podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách,**) nelze přímo prokazovat to, co se nestalo či neděje (že známka užívána není); řízení je nutno vést tak, že správní orgán k návrhu majitele napadené známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Nezdaří-li se – a nejsou-li tu jiné důkazy správnímu orgánu známé, které by bylo možno provést – nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že správní orgán neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vymazána, ledaže majitel známky její neužívání řádně zdůvodní.
II. Podmínkou prokázání oprávněného užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy v řízení o výmazu ochranné známky podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách,**) nebyl zápis licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2005, čj. 7 A 73/2000-100)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 1038/2002 a č. 576/2000.
Věc:
Společnost s ručením omezeným C. (Španělské království) proti Úřadu průmyslového vlastnictví o výmaz ochranné známky.
Dne 25. 11. 1997 navrhla společnost N. výmaz ochranné známky č. 485964 „NIKE“, jejímž majitelem byl žalobce; uvedla přitom, že ona sama je majitelem české slovní ochranné známky č. 164190 „NIKE“ s prioritou od 29. 1. 1979. Dále má navrhovatel chráněno kombinované označení NIKE známkami č. 179180 a 179182 od 30. 12. 1992 ve třídách 18 a 25. Žalobce přihlásil k ochraně mezinárodní známku č. 485964 dne 1. 6. 1984 pro známkovou třídu 03. Navrhovatel jako velký výrobce sportovního zboží hodlá rozšířit sortiment a s poukazem na skutečnost, že žalobce svou ochrannou známku v České republice neužíval a neužívá, navrhl podle § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách její výmaz. Žalobce ve vyjádření k tomuto návrhu uvedl, že je činný od r. 1964 ve výrobě a prodeji parfémů, toaletních vod a podobných produktů. V r. 1984 koupil společnost P., založenou a činnou v tomto oboru od r. 1928, a stal se vlastníkem jejích ochranných známek. Tvrzení návrhu o neužívání ochranné známky v České republice označil za nepravdivé, neboť přímo i prostřednictvím distributorů dodával do ČR své výrobky označené ochrannou známkou NIKE. Jeho výrobky spadají do třídy 03, tedy se nijak netýkají tříd, pro které má své ochranné známky zapsané navrhovatel. Navrhl zamítnutí návrhu. K vyjádření připojil dvě složky s vyobrazením obalů výrobků, notářské zápisy z r. 1984 a r. 1991 ve španělštině, složku dokladů o dodávkách kosmetických výrobků od španělských společností I. a D. české společnosti E. a faktury společnosti E. za kosmetické výrobky zn. NIKE, ceník výrobků bez data, složku obsahující obaly kosmetických výrobků NIKE různých velikostí, na nichž je jako výrobce uvedena akciová společnost I., Ceuta, a složku s informačními údaji ve španělštině a francouzštině a s vyobrazením výrobků a ceníkem v několika měnách.
Rozhodnutím Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví (dále též „Úřad“) ze dne 12. 3. 1999 byla mezinárodní slovní ochranná známka zapsaná v České republice pod č. 485964 vymazána podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách s tím, že předložené doklady neprokazují užívání ochranné známky jejím majitelem (žalobcem) v době pěti let před podáním návrhu.
Žalobce v rozkladu namítl užívání na základě licenčních smluv, které podle španělského práva nemusí mít písemnou podobu, a proto doložil k rozkladu notářské zápisy obsahující prohlášení o existenci smluvních vztahů mezi ním a osobami vykonávajícími práva z ochranné známky na území České republiky. Uvedl, že společnosti D. i I. patří do stejné finanční skupiny jako žalobce a jsou řízeny stejným generálním manažerem, panem Antoniem C. K rozkladu připojil mj. do češtiny přeložené notářské ověření prohlášení p. Antonia C. ze dne 12. 4. 1999 za společnosti C., D. a I. o tom, že společnost C. (žalobce) udělila právo a licence na použití značky NIKE ve vztahu k produktům 3. třídy pro společnosti D. a I. s tím, že prostředníkem realizace prodeje a distributorem produktů těchto společností byla od listopadu 1995 až do 31. 3. 1999 česká společnost E., a s tím, že toto prohlášení bylo učiněno pro potřeby odvolání proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o výmazu ochranné známky.
Rozklad žalobce zamítl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 15. 2. 2000 a napadené rozhodnutí potvrdil. Předložené doklady podle něj nenasvědčují užívání ochranné známky jejím majitelem, neboť z celkového počtu 31 faktur bylo 10 vystaveno společností I. a 21 společností D., tedy právnickými osobami odlišnými od majitele. Obaly kosmetických výrobků jsou označeny údajem poukazujícím ke společnosti I. a reklamní brožura neobsahuje žádný údaj o výrobci. Ze zápisů, které měly doložit smluvní užívání ochranných známek, pouze zápis č. 1321 ze dne 12. 4. 1999 hovoří o udělení licence, nijak však neupřesňuje dobu, od níž jmenované společnosti mohly oprávněně užívat ochrannou známku majitele; proto lze soudit, že dané oprávnění vzniklo až dnem pořízení zápisu. I v případě uzavření licenční smlouvy jiným než písemným způsobem musí být věrohodným způsobem doložena existence i datum její účinnosti. Zápis licenční smlouvy v rejstříku podle § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách proveden nebyl.
V žalobě proti rozhodnutí o rozkladu, podané k Vrchnímu soudu v Praze, žalobce namítl, že pro výmaz ochranné známky nebyly splněny zákonné podmínky. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách nevyžaduje, aby v rozhodné době byla ochranná známka užívána nepřetržitě, ale postačí, je-li užívána alespoň po část této doby. Žalobce ve správním řízení doložil důkazy o tom, že tomu tak bylo, neboť v průběhu let 1995 – 1997 byly na území České republiky distribuovány výrobky označené předmětnou ochrannou známkou. Za užívání ochranné známky je třeba považovat i užívání třetí osobou na základě smlouvy. Důvodem pro rozhodnutí žalovaného bylo, že žalobcem předložené faktury za výrobky označené předmětnou ochrannou známkou, nebyly vystaveny jím, ale společností I. a společností D., obou se sídlem ve Španělsku. Užívání ochranné známky jinou osobou se souhlasem jejího majitele je v souladu s čl. 19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Ostatně žalovaný v minulosti opakovaně dovodil, že se pro udržení zápisu uznává jakékoliv užívání ochranné známky, třeba jinou osobou, pokud se tak děje se souhlasem majitele. Žalobce ke svému tvrzení doložil čtyři notářské zápisy potvrzující, že společnostem I. a D. podle španělského práva udělil licence na užití předmětné ochranné známky, a že ji tedy užívaly oprávněně, a dále potvrzující, že tyto společnosti distribuovaly své výrobky s ochrannou známkou žalobce také na území České republiky, a to prostřednictvím společnosti E. sídlící v České republice, a to nejméně od listopadu 1995 do 31. 3. 1999. Tvrzení žalovaného, že notářské zápisy se mohou vztahovat jen na dobu po jejich vyhotovení, je účelové a v rozporu s předloženými důkazy, a tedy s obsahem spisu. Měl-li žalovaný pochybnost o době oprávnění uvedených společností užívat ochrannou známku žalobce, bylo na místě podle § 21 správního řádu nařídit jednání tak, aby byly dodrženy podmínky řádného a úplného zjištění skutečného stavu věci ve smyslu § 32 správního řádu. Žalovaný se nezabýval ani ostatními důkazními návrhy (např. byl navržen výslech svědka), aniž uvedl důvody pro takový postup. Z toho je zřejmé, že vycházel z nedostatečných skutkových zjištění. Z těchto důvodů navrhl žalobce zrušení správních rozhodnutí obou stupňů a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.
Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě ze dne 7. 8. 2000 poukázal na důkazní břemeno majitele ochranné známky. V daném případě žalobce předloženými doklady neprokázal užívání ochranné známky v době pěti let před podáním návrhu na výmaz, neboť z nich nebylo možno vysledovat souvislost mezi ochrannou známkou a osobou majitele. Podle českého práva lze za řádné užívání považovat užívání jiným subjektem jen na základě licenční smlouvy zapsané v rejstříku ochranných známek. K posouzení si žalovaný opatřil i stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky potvrzující názor žalovanému známý z jeho úřední činnosti, a to, že dceřiné společnosti je třeba posuzovat jako samostatné právní subjekty, které jsou po právní stránce odděleny, a proto nelze práva jedné z nich vztáhnout i na ostatní. Žalovaný se v rozkladovém rozhodnutí řádně vypořádal se všemi předloženými dokumenty a uplatněnými argumenty a neporušil ani procesní pravidla. Proto navrhl zamítnutí žaloby.
Žalobce podáním ze dne 2. 10. 2000 replikoval, že podle § 35 zákona o ochranných známkách nejsou dotčena ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, tedy zejména výše zmíněná dohoda TRIPS. Podmínka registrace licenčního ujednání je v rozporu s touto dohodou; i proto také novelou provedenou zákonem č. 116/2000 Sb. byl změněn § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách tak, že licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek. Zmíněná novela zasáhla i text ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Cílem těchto změn bylo uvedení zákona do souladu se zmíněnou dohodou.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení podle § 132 s. ř. s., žalobu nejprve odmítl podle § 46 odst. 2 s. ř. s. usnesením ze dne 4. 6. 2003; v dalším řízení ovšem zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, usnesení o odmítnutí žaloby zrušil a rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí o žalobě je soud ve správním soudnictví (čj. Konf 88/2004-17 ze dne 7. 4. 2005). Proto Nejvyšší správní soud pokračoval v řízení o žalobě; tu shledal důvodnou, a proto zrušil rozhodnutí žalovaného vydané v II. stupni a vrátil mu věc k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Návrh na výmaz ochranné známky byl podán za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, a za účinnosti tohoto zákona bylo vydáno i rozhodnutí v I. stupni. Novela provedená zákonem č. 191/1999 Sb., účinná od 1. 12. 1999, sice předcházela vydání rozkladového rozhodnutí, na řízení ani na rozhodnutí však neměla žádný vliv. Podle § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách se ochranná známka vymaže, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu Úřad zjistí, že (...) b) známka nebyla v České republice užívána po dobu nejméně pěti let před zahájením řízení o výmazu a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezdůvodní; užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy se považuje za řádné užívání.
Není tedy třeba poukazovat na výklad užívaný Úřadem v předchozích rozhodnutích, neboť skutečnost, že ochranná známka může být užívána třetí osobou na základě smlouvy a takové užívání brání výmazu, je zřejmá přímo ze zákona.
Pokud jde o zjišťování skutečného stavu věci, je třeba vycházet z toho, že v řízení o ochranných známkách je užití správního řádu vymezeno ustanovením § 38 odst. 8 zákona o ochranných známkách, kde je stanoveno, že správní řád platí, jen nestanoví-li tento zákon jinak, a s dalšími výslovnými výjimkami. Podle § 38 odst. 6 zákona Úřad rozhoduje v souladu s obsahem spisu, zejména pak na základě důkazů, které na podporu svých tvrzení předkládají účastníci řízení. Zjišťování skutečného stavu věci je tak modifikováno ve prospěch aktivity účastníků řízení. Logicky by to měl být navrhovatel, kdo prokazuje naplnění podmínek výmazu. Jak již ovšem v obdobném případě vyslovil Vrchní soud v Praze v rozsudku čj. 6 A 28/98-47 ze dne 25. 10. 1999 (zveřejněno v časopise Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 5/2002 pod č. 1038):
V řízení o výmazu známky podle § 25 odst. 1 písm. b) nelze přímo prokazovat, co se nestalo, či neděje, že známka užívána není; řízení je nutno vést tak, že správní orgán k návrhu majitele napadené známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Nezdaří-li se – a nejsou-li tu jiné důkazy Úřadu známé, které by bylo možno provést – nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že Úřad neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vymazána
.
V daném případě to znamená, že na základě skutečností uvedených v návrhu Úřad měl vážit tvrzení a doklady předložené žalobcem, a to z hlediska naplnění či vyloučení podmínek pro výmaz ochranné známky. Cit. ustanovení § 38 odst. 6 zákona o ochranných známkách ovšem nevylučuje procesní aktivitu Úřadu, neboť stanoví, že rozhoduje zejména na základě důkazů předložených účastníky řízení. Logicky Úřad provádí důkazy předložené či navržené účastníky řízení a je oprávněn důkazní stav na základě vlastní iniciativy a v mezích jeho možností doplňovat (není povinen je vyhledávat), ať ve prospěch návrhu či k jeho vyvrácení. Žalobce ve správním řízení tvrdil, že ochranná známka byla v době před podáním návrhu v ČR užívána, a to na základě licence. Toto tvrzení je podstatné, neboť při jeho prokázání by nebylo možno návrhu vyhovět. Z dokladů, které byly ve správním řízení předloženy, má rozhodný význam notářské ověření č. 1321 prohlášení p. Antonia C. ze dne 12. 4. 1999 za společnosti C., D. a I. V odst. C) zápisu je pod bodem 2 prohlášení o tom, že společnost C. (žalobce) udělila oběma dalším jmenovaným společnostem právo a licence na použití značky NIKE ve vztahu k produktům 3. nomenklaturní třídy, a pod bodem 3, že byl zahájen prodej produktů parfumerie se značkou NIKE v různých zemích, kromě jiných i v České republice. Pod bodem 4 je uvedeno, že prostředníkem realizace prodeje a distributorem produktů těchto společností byl od listopadu 1995 až do 31. 3. 1999 český podnik E. Za situace, kdy v zemi majitele ochranné známky nebylo třeba písemné formy pro udělení licence (Úřad toto tvrzení nezpochybnil), by jistě notářem ověřené prohlášení mělo význam přesto, že ustanovení § 11 vyhlášky Úřadu průmyslového vlastnictví č. 213/1995 Sb. předpokládalo doložení licenční smlouvy k jejímu zápisu do rejstříku ochranných známek. Úřad také hodnotil, zda dané prohlášení je důkazem udělení licence v rozhodné době či nikoliv. Je třeba mu přisvědčit v tom, že prohlášení výslovné údaje o tom, kdy a na jakou dobu byla licence poskytnuta, neobsahuje. Současně uvedený údaj o distribuci produktů do České republiky však není možno vyložit jinak, než že na základě licenčního ujednání byl realizován prodej společnostmi I. a D. v uvedené době, která v podstatné míře zasahuje do doby před podáním návrhu na výmaz, a to prostřednictvím české společnosti v České republice. V prohlášení je výslovně uvedeno, že se činí pro předložení k odvolání proti rozhodnutí Úřadu ze dne 12. 3. 1999 „o zrušení mezinárodní značky NIKE číslo 485964 vzhledem k jejímu nedostatečnému používání v této zemi“. Doložení existence licenční smlouvy pro dobu po vyhotovení zápisu by za takové situace nejen postrádalo logiku, ale také by nebyl důvod k vymezení oprávněného užívání v době před jeho vyhotovením. Závěr žalovaného o působení notářského zápisu jen pro dobu budoucí není oč opřít.
Není ovšem možné žalovanému vytýkat, že za dané situace nenařídil jednání, jak tvrdí žalobce, a ani to, že neprovedl navržený výslech zástupce společnosti E., neboť ten těžko mohl odstranit pochybnost Úřadu o existenci a době trvání licence mezi zcela jinými subjekty. Žalovaný ovšem v rozporu s § 34 odst. 5 správního řádu rozhodný důkaz nesprávně hodnotil, neboť nepřihlédl k jeho celému a logicky provázanému obsahu a nehodnotil jej ve vzájemné souvislosti s ostatními důkazy, zejména důkazy dokládajícími obchodní aktivity mezi společnostmi I. a D. a společností E., a mezi touto společností a jejími českými obchodními partnery v rozhodné době. Oproti tomu při hodnocení důkazů žalovaný označil za podstatné, že právo užívat ochrannou známku vzniká dnem zápisu licenční smlouvy do rejstříku, a takový zápis, který v daném případě proveden nebyl, by odstranil pochybnosti o užívání ochranné známky v rozhodném období.
Žalobce v žalobě i v této souvislosti poukázal na rozpor hodnocení oprávněného užívání s mezinárodní smlouvou a v replice k vyjádření žalovaného námitku rozvedl ve vztahu k novele zákona o ochranných známkách provedené zákonem č. 116/2000 Sb.
Čl. 19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (vyhlášené pod č. 191/1995 Sb. sdělením Ministerstva zahraničních věcí) uvádí, že užívání ochranné známky jinou osobou se souhlasem majitele bude uznáno jako užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, také v § 35 odst. 1 stanovil, že tímto zákonem nejsou dotčena ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Jestliže podle mezinárodní smlouvy postačil k oprávněnému užívání ochranné známky pouhý souhlas majitele, a již tím bylo zajištěno udržení zápisu, žalobce tomuto požadavku nepochybně vyhověl. Jistě i v tomto případě je nezbytné, aby existence souhlasu, a tedy oprávněného užívání ochranné známky v rozhodné době, byly prokázány. Žalovaný také neopírá napadené rozhodnutí o neexistenci zápisu licenční smlouvy, argumentuje ustanovením § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách podpůrně, a jistě mu lze přisvědčit v tom, že zapsaná licenční smlouva by měla výrazný dopad na důkazní situaci. Podle cit. ustanovení právo používat ochrannou známku na základě licence vzniká dnem zápisu licenční smlouvy do rejstříku a majitel ochranné známky je povinen o tento zápis požádat. Tato úprava platila v době podání návrhu i v době rozhodování žalovaného. Novela zákona o ochranných známkách, provedená zákonem č. 116/2000 Sb., změnila znění ustanovení § 18 odst. 3 tak, že licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek a o tento zápis je povinen požádat majitel ochranné známky. Soud v této změně na rozdíl od žalobce nespatřuje tvrzené odstranění nesouladu zákona o ochranných známkách se zmíněnou dohodou. Nenasvědčuje tomu ani důvodová zpráva k zákonu č. 116/2000 Sb., v níž je sice uvedeno, že zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, je novelizován zejména z toho důvodu, aby byl plně slučitelný se Směrnicí Rady ES č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách; novelou je dále zabezpečováno plnění závazku z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, ale k předmětnému ustanovení uvádí:
Dosavadní znění zákona upravující vyznačování licenčních smluv a smluv o převodu ochranné známky do rejstříku vedlo k nejednoznačnému výkladu. V zájmu odstranění této nejednotnosti navrhuje se výslovná úprava, podle níž zápis do rejstříku ochranných známek je podmínkou vzniku účinnosti licenční smlouvy či smlouvy o převodu ochranné známky ve vztahu k třetím osobám.
Poukazuje-li žalobce i na změnu znění ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) novelou provedenou zákonem č. 116/200 Sb., spočívala jen v upřesnění doby neužívání ochranné známky (nepřihlíží se k době užívání po pětileté přestávce a pokračující až ve třech měsících před podáním návrhu na výmaz), a v akceptaci určitých odlišností při užívání ochranné známky tedy z hlediska žalobce z této změny nelze ničeho vytěžit.
Obě právní úpravy shodně předpokládají zápis licence do rejstříku, který v daném případě proveden nebyl, a jeho neexistenci lze přičítat na újmu jen žalobci, neboť opak by jej zbavil obtížnosti průkazu řádného užívání ochranné známky. Újmou je však jenom oslabení jeho důkazní pozice; od nedostatku zápisu licenční smlouvy nelze odvozovat vyloučení oprávněnosti užívání ochranné známky jiným subjektem. Totiž i samo ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách považuje za řádné užívání ochranné známky, je-li užívána třetí osobou na základě smlouvy. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, nepřejal úpravu předchozího zákona o ochranných známkách č. 174/1988 Sb., který v § 17 vázal možnost poskytnutí práv z ochranné známky jen k písemné licenční smlouvě uzavřené se souhlasem Úřadu, a z něhož také dovozoval Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 31. 5. 1999, čj. 7A 93/1996-29 (viz prejudikaturu výše), že oprávnění k užívání ochranné známky vzniká až registrací licenční smlouvy. Skutečnost, že podle § 18 odst. 1 zákona o ochranných známkách právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto licenční smlouvou, a skutečnost, že v čl. 19 odst. 2 označené mezinárodní smlouvy je podmínka formulovaná slovy „se souhlasem majitele“, tedy širším vymezením než podmínka užitá v § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, pro posouzení daného případu není rozhodná. Žalobce totiž tvrdil a prokazoval, že v jeho případě byla ochranná známka užívána jinými subjekty na základě licenční smlouvy.
Žalovaný, který neúplně a v rozporu s logikou hodnotil doklad o uzavření smlouvy o užívání ochranné známky, pak již neprovedl vůbec hodnocení dalších důkazů - dokladů o dodávkách kosmetických výrobků zn. NIKE společnosti E. držiteli licence a dokladů o jejich distribuci touto společností dalším českým odběratelům z hlediska, zda je jimi prokázáno dostatečné užívání oprávněnými subjekty v rozhodné době. Za nerozhodné přitom lze považovat jen nedatované propagační materiály, ceníky a obaly výrobků – ty pouze dokládají existenci výrobce, o níž spor nebyl.
Důvodná je také žalobní námitka, že žalovaný v napadeném rozhodnutí nezdůvodnil neprovedení navrhovaného důkazu – výslechu svědka. Žalovaný se tak v rozporu s § 47 odst. 3 (§ 59 odst. 1, 2, § 61 odst. 3) správního řádu v odvolacím rozhodnutí v tomto směru plně nevypořádal s rozkladovými námitkami. Výše však již byl soudem zpochybněn možný vliv výslechu navrženého svědka na výsledek řízení a za takové situace by takové pochybení samo o sobě nemělo vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí.
Z důvodů shora uvedených shledal Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí žalovaného vydané na základě nedostatečného hodnocení důkazů, což vedlo k nesprávnému závěru o naplnění podmínek pro výmaz ochranné známky. Proto rozhodnutí žalovaného podle § 78 odst. 1 s. ř. s. zrušil, a to pro vady řízení i pro nezákonnost. Podle odst. 4 téhož ustanovení věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Neshledal ovšem důvody pro současné zrušení rozhodnutí prvostupňového, neboť před jeho vydáním žalobce rozhodné doklady v úplnosti nepředložil.
*) Zákon byl k 1. 4. 2004 zrušen zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).
**) Nyní srov. § 31 odst. 1 písm. a) nového zákona o ochranných známkách.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.