Vydání 10/2008

Číslo: 10/2008 · Ročník: VI

1687/2008

Reklama: zvláštní nabídka

Reklama: zvláštní nabídka
k § 2b zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2002 Sb. (v textu též „zákon o reklamě“)
Cena reklamou nabízené služby, platná pro případ podepsání smlouvy pouze do stanovené doby, je zvláštní nabídkou ve smyslu § 2b zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Reklama proto musí obsahovat datum, k němuž tato zvláštní nabídka končí.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2006, čj. 5 Ca 38/2006-36)
Prejudikatura:
srov. č. 1061/2007 Sb. NSS a č. 1204/2007 Sb. NSS.
Věc:
Společnost s ručením omezeným TISCALI Telekomunikace Česká republika proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o uložení pokuty.
Žalovaný uložil rozhodnutím ze dne 20. 12. 2005 žalobci pokutu ve výši 100 000 Kč za zadání rozhlasové reklamy propagující telekomunikační službu „TISCALI Internet 24“, jejímž vysíláním v průběhu měsíce června 2005 na rozhlasové stanici E. došlo k porušení povinnosti stanovené v § 2b zákona o reklamě, podle kterého reklama uvádějící zvláštní nabídku musí jasně a jednoznačně uvést datum, ke kterému nabídka končí. V odůvodnění rozhodnutí Žalovaný uvedl, že žalobce byl zadavatelem rozhlasového reklamního spotu, v němž byla telekomunikační služba „TISCALI Internet 24“ nabízena za částku 333 Kč, tedy za cenu, která dle tehdy platného ceníku byla zvláštní nabídkou platnou do 31. 7. 2005 (běžná cena služby v té době byla 399 Kč). V reklamě však nebylo uvedeno datum, ke kterému tato nabídka končí.
Žalobce v žalobě brojil krom jiného proti interpretaci § 8 odst. 1 písm. a) zákona o reklamě, na základě níž žalovaná uložila pokutu i zpracovateli reklamy, ačkoliv je zřejmé, že dle uvedeného ustanovení správní orgán uloží pokutu tomu subjektu, který se porušení zákona skutečně dopustil. Žalobce rovněž soudu předložil kopii dokumentu
„Basic Creative Brief“
a uvedl, že jde o dokument zaslaný žalobcem zpracovateli reklamy. Z dokumentu dle žalobce jasně vyplývá, že se jedná o propagační akci trvající do 31. 7. 2005. V českém překladu tohoto dokumentu, který žalobce soudu rovněž zaslal, je zejména uvedeno, že propagace produktu TISCALI INTERNET 24 bude trvat do 31. 7., a dále že cílem a účelem reklamy je oznámit trhu spuštění nejlevnějšího internetového připojení za paušál v časově omezené nabídce za 333 Kč měsíčně.
Žalovaný ve vyjádření uvedl, že z dikce § 8 odst. 1 písm. a) zákona o reklamě vyplývá, že za stejné porušení zákona lze pokutu uložit jak zadavateli, tak zpracovateli reklamy. Protože žalovaný dospěl k závěru, že zákon byl porušen, uložil pokutu oběma uvedeným subjektům.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 2b zákona o reklamě musí reklama uvádějící zvláštní nabídku jasně a jednoznačně uvádět datum, ke kterému nabídka končí, případně musí uvést údaj o tom, že zvláštní nabídka platí až do vyčerpání zásob nabízeného zboží. Jestliže zvláštní nabídka nezačala ještě působit, musí být v reklamě také uvedeno datum začátku období, během kterého zvláštní cena nebo jiné zvláštní podmínky budou platit.
Soud se plně ztotožnil se závěrem žalovaného, který předmětnou reklamu na telekomunikační službu „TISCALI Internet 24“ vyhodnotil jako reklamu uvádějící zvláštní nabídku. Cena nabízené služby 333 Kč byla platná pro případ podepsání smlouvy do 31. 7. 2005. Není rozhodné, že snížená cena pro služby objednané v termínu do 31. 7. 2005 platí dosud, zvláštní podmínky jsou zde dány právě časovým limitem pro objednání služby (uzavření smlouvy). Ve smyslu citovaného § 2b zákona proto reklama měla obsahovat datum, k němuž zvláštní nabídka končí. Závěr žalovaného, že jde o reklamu uvádějící zvláštní nabídku, žalobce v žalobě ostatně ani nezpochybnil.
Podle § 6b odst. 1 zákona o reklamě zpracovatel odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, byla-li zpracována pro jeho vlastní potřebu. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně, není-li dále stanoveno jinak. Podle § 6b odst. 3 uvedeného zákona se zadavatel zprostí odpovědnosti ze obsah šířené reklamy, který je v rozporu se zákonem, prokáže-li, že zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí.
Předmětná reklama byla zpracována pro potřeby jiné osoby než osoby zpracovatele, za její soulad se zákonem tedy odpovídají zpracovatel i zadavatel. Žalobce jako zadavatel předmětné reklamy by se mohl zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy pouze tehdy, pokud by prokázal, že zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Důkaz této skutečnosti by žalobce musel učinit ve vztahu ke správnímu orgánu, nikoli případně teprve v přezkumném soudním řízení. Žalobce však v průběhu správního řízení nikterak netvrdil ani nedokládal, že by zpracovatel reklamy porušil pokyny žalobce jako zadavatele reklamy. Výslovně tak nečiní ani v podané žalobě. Proto pouze nad rámec věci soud poukazuje na to, že dokument
„Basic Creative Brief“
(který žalobce předložil soudu, nikoli však správnímu orgánu) neobsahuje výslovný pokyn žalobce jako zadavatele reklamy, že reklamní spot má obsahovat datum, k němuž zvláštní nabídka končí.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.