Vydání 9/2021

Číslo: 9/2021 · Ročník: XIX

4226/2021

Regulace reklamy: reklama na tabákové výrobky

Regulace reklamy: reklama na tabákové výrobky
k § 3 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákonů č. 138/2002 Sb. a č. 132/2003 Sb. (v textu jen „zákon o regulaci reklamy“)
Vkládání reklamních tiskovin do spotřebitelského balení cigaret je zakázanou reklamou na tabákové výrobky, kterou nelze podřadit pod výjimky uvedené v § 3 odst. 4 písm. b) ani písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Takový reklamní materiál je totiž svým umístěním do odnášené krabičky předurčen k tomu, že bude působit i mimo místa prodeje tabákových výrobků.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2019, čj. 48 A 95/2016-47)*)
Prejudikatura:
č. 1643/2008 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 14/2011 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 2920/09).
Věc:
P. M. proti Ministerstvu průmyslu a obchodu o správním deliktu v oblasti regulace reklamy.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor správních agend a krajského živnostenského úřadu (dále jen „krajský úřad“) jako orgán příslušný k výkonu dozoru podle zákona o regulaci reklamy rozhodnutím ze dne 8. 6. 2016 uložil žalobkyni pokutu ve výši 20 000 Kč za spáchání správního deliktu podle § 8a odst. 2 písm. a) uvedeného zákona. Tohoto deliktu se měla žalobkyně dopustit tím, že dne 22. 9. 2014 zadala reklamu na tabákové výrobky ve formě reklamního letáčku (tzv. insertu) propagujícího spotřebitelskou soutěž „Vyhraj a jdi do akce“ umístěného ve spotřebitelských baleních cigaret značky C. distribuovaných v období od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015. Tato forma reklamy přitom nespadá pod žádnou z výjimek ze zákazu reklamy na tabákové výrobky uvedených v § 3 odst. 4 zákona o regulaci reklamy.
Proti rozhodnutí krajského úřadu podala žalobkyně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 29. 8. 2016 zamítl.
Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Praze. Uvedla, že těžiště věci spočívá v posouzení otázky, zda z její strany došlo k porušení zákona o regulaci reklamy tím, že vložila reklamní leták (tzv. insert) do spotřebitelského balení cigaret. Žalobkyně byla toho názoru, že žalovaný vyložil § 3 odst. 4 zákona o regulaci reklamy nesprávně a k tíži žalobkyně. Žalovaný totiž zastával názor, že takovýto reklamní leták nelze podřadit pod žádnou z výjimek uvedených v citovaném ustanovení, a tudíž je nutno jej považovat za reklamu zakázanou. Argumentoval přitom zejména tím, že takto vložený leták se může dostat mimo místa, kde je reklama na tabákové výrobky povolena [viz § 4 odst. 3 písm. b) a c) zákona o regulaci reklamy], a působit tak i na nekuřáckou část populace včetně dětí a mladistvých. Takový výklad považovala žalobkyně za nepřípustně extenzivní, resp. výklad výjimek ze zákona za příliš striktní, přičemž se bránila tím, že v posuzované věci nebylo prokázáno, že k šíření letáků mimo aprobovaná místa skutečně došlo. Dále uvedla, že dopady této úvahy žalovaného by byly zcela
absurdní
, neboť na první pohled viditelná reklama velkých rozměrů, avšak umístěná v místě prodeje tabákových výrobků, by byla v souladu se zákonem, kdežto leták, který se dostane do rukou kuřáka až po zakoupení krabičky cigaret, by byl považován za reklamu zakázanou.
Žalobkyně dále argumentovala tím, že žalovaný se nevypořádal s jejími námitkami ohledně smyslu právní úpravy. Dle žalobkyně je z důvodové zprávy zřejmé, že vlastní cíl zpřísnění regulace reklamy byl motivován a podněcován úvahou prioritní ochrany dětí a mládeže před masivní reklamou na tabákové výrobky. V daném případě se však o žádnou masivní reklamu nabádající mládež ke kouření nejedná. Letáček propaguje soutěž, které se může zúčastnit ten, kdo si již krabičku cigaret zakoupil, tudíž nemůže působit na mládež, a to z důvodu, že se nachází přímo ve výrobku, který je určen osobám starším 18 let. Žalobkyně dále dodala, že na kuřáky má nepochybně větší vliv viditelná reklama ve formě plakátů umístěných v prodejnách než reklama umístěná v krabičce cigaret.
Restriktivní
výklad výjimek z generálního zákazu tabákové reklamy provedený žalovaným a krajským úřadem je tak v rozporu se smyslem zákona o regulaci reklamy.
Dle názoru žalobkyně na posuzovanou věc přímo dopadal § 3 odst. 4 písm. b) a c) zákona o regulaci reklamy. Z jejich dikce žalobkyně dovozovala, že reklama šířená formou tzv. insertů, pokud probíhá ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků, popř. pokud probíhá v té části provozovny, která je určena k prodeji tabákových výroků, je zcela legální. Žalobkyně dále dodala, že je logické, že regulace reklamy může mířit pouze na vlastní aktivní působení reklamy (přímé ovlivňování veřejnosti), a nikoliv na všechny její možné následky dobíhající kdykoliv později a projevující se mimo jiné i tak, že se člověku zpětně reklama vybaví v mysli. Výkladem zastávaným žalovaným by bylo možno postihnout kteroukoliv reklamu, neboť i nesporně legální reklama se může v mysli jednotlivce realizovat s časovým odstupem.
Na závěr žaloby žalobkyně namítla, že § 3 odst. 4 písm. a) zákona o regulaci reklamy není dostatečně jasně formulovaný, neboť ho lze vykládat dvojím způsobem a v takovém případě je povinností žalovaného použít výklad, který je ve prospěch žalobkyně. Dle názoru žalobkyně lze citované ustanovení vykládat tak, že se zákaz reklamy nevztahuje na dvě větší podmnožiny, a to na „
reklamu v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo v jiných tiskovinách a na reklamu šířenou prostřednictvím služeb informační společnosti určených výlučně profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými výrobky
“. Žalobkyně se domnívala, že v tomto případě, kdy zákon nemá zcela jasné znění, má žalovaný povinnost šetřit práva žalobkyně nabytá v dobré víře a vykládat zákon tak, aby žalobkyni žádným způsobem nepoškozoval. Tak se však v daném případě nestalo.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě nejprve znovu zopakoval svou argumentaci obsaženou již v napadeném rozhodnutí. K námitce žalobkyně týkající se „pravého“ smyslu právní úpravy žalovaný uvedl, že způsob, jakým žalobkyně interpretuje smysl právní úpravy regulace reklamy, považuje za zkreslující. Podle výkladu žalobkyně je cílem zpřísnění regulace reklamy ochrana dětí a mládeže před masivní reklamou na tabákové výrobky, což však není případ posuzované reklamy (insertu), neboť nejde o masivní reklamu nabádající mládež ke kouření. Takový výklad žalovaný odmítl, neboť žalobkyně směšuje dvě věci, a to generální zákaz reklamy a omezení daná pro obsah reklamy, která je ze zákazu vyjmuta (zákaz „nabádání ke kouření“). Cílem zpřísnění regulace reklamy bylo dle názoru žalovaného zabránit vzniku nových závislostí na kouření, zejména pak u mladistvých. Z tohoto důvodu zákonodárce dosavadní právní úpravu, která reklamu obecně povolovala (s určitými výjimkami), nahradil všeobecným zákazem s přesně vymezenými výjimkami. Smyslem tedy bylo minimalizovat šíření tabákové reklamy jako takové, nikoliv jen reklamy masivní či nabádající ke kouření. Zároveň žalovaný konstatoval, že v napadeném rozhodnutí nebylo žalobkyni kladeno za vinu, že zadala reklamu, která by nabádala ke kouření. Tuto námitku tedy žalovaný považoval za nedůvodnou.
Žalovaný dále trval na tom, že reklamu ve formě reklamního letáčku umístěného ve spotřebitelském balení cigaret nelze považovat za výjimku z obecného zákazu reklamy na tabákové výrobky, neboť okamžikem prodeje tabákového výrobku se reklama dostává mimo prostory, kde je přípustná, přičemž dle žalovaného nebylo nutné prokazovat, že k šíření letáků mimo aprobovaná místa skutečně došlo. Pokud jde o otázku žalobkyně, zda má na nekuřáky větší vliv „viditelná“ reklama umístěná v prodejnách, nebo „skrytá“ reklama ve spotřebitelských baleních cigaret, tato otázka nebyla dle názoru žalovaného při posuzování objektivní stránky předmětného správního deliktu zásadní. Intenzita dopadu reklamy na spotřebitele představuje okolnost, která může zvýšit nebo snížit závažnost konkrétního protiprávního jednání a jejíž posouzení může být případně použito až při rozhodování o výši uložené sankce.
Pokud jde o žalobkyní namítanou nepřesnost právní úpravy týkající se § 3 odst. 4 písm. a) zákona o regulaci reklamy, k tomu žalovaný uvedl, že je z textu zákona dostatečně patrné, že se tato výjimka týká vyjmenovaných typů reklamy, avšak za podmínky, že jde o reklamu určenou profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými výrobky. Takový výklad je zřejmý i z důvodových zpráv k zákonu č. 132/2003 Sb. a k zákonu č. 25/2006 Sb., kterými byla regulace reklamy na tabákové výrobky zpřísněna.
Pro úplnost žalovaný uvedl, že žalobkyně byla již v minulosti obeznámena se způsobem, jakým krajský úřad posuzuje jednání, kterým je zadání reklamy prostřednictvím letáku umístěného ve spotřebitelském balení cigaret, neboť krajský úřad vedl s žalobkyní obdobné správní řízení již v roce 2012, kdy reklama ve formě tzv. insertu propagující spotřebitelskou soutěž „MARLBORO EUROPEAN FESTIVAL TOUR“ byla shledána nelegální, neboť byla v rozporu s § 3 odst. 1 zákona o regulaci reklamy. Žalobkyně tedy nemohla být při zadání aktuálně posuzované reklamy v dobré víře, že její jednání je zákonné. Žalovaný byl tedy toho názoru, že se žalobkyně nemůže dovolávat svých práv nabytých v dobré víře.
Žalobkyně podala dne 4. 7. 2017 repliku k vyjádření žalovaného, ve které uvedla, že nesouhlasí s tím, jak žalovaný interpretoval důvodovou zprávu k zákonu č. 132/2003 Sb. K tomu žalobkyně dále dodala, že v minulosti byla reklama na tabákové výrobky obecně povolená, přijetím výše uvedeného zákona však došlo k otočení situace, takže nyní je reklama na tabákové výrobky obecně zakázaná. Podle žalobkyně je tato změna neslučitelná s principem právní jistoty adresátů právních norem. Výklad žalovaného ve směru obecného zákazu jako celku (tj. bez zdůvodnění ochranou mládeže jakožto specifické zájmové skupiny) tuto nejistotu ještě více posiluje. S výkladem žalovaného se proto žalobkyně neztotožnila, přičemž měla za to, že takovéto změny v právní úpravě musí mít své řádné odůvodnění, jež žalobkyně shledala právě v ochraně nejvíce ohrožené skupiny – mládeže.
K otázce šíření reklamy žalobkyně uvedla, že výklad žalovaného, který dovozuje působení reklamy mimo aprobovaná místa v případě, že dojde k otevření krabičky mimo provozovny prodávající takové výrobky, je podle názoru žalobkyně formalistický a dovedený do absurdnosti. Pak by totiž bylo nutné zavést i povinnost zpětného odevzdávání krabiček od cigaret, neboť pohozená krabička od cigaret by též mohla působit jako reklama a její původ by byl přičitatelný výrobci cigaret. Takovéto úvahy byly dle žalobkyně velmi vzdálené od praktického fungování společnosti a od cíle regulace reklamy na tabákové výrobky.
K předchozímu správnímu řízení, které se týkalo spotřebitelské soutěže „MARLBORO EUROPEAN FESTIVAL TOUR“, žalobkyně uvedla, že se domnívala, že se jednalo o ojedinělý
exces
ze strany krajského úřadu, když správní orgány celou řadu let nerozporovaly legálnost reklamy ve formě tzv. insertů. V závěru svého vyjádření žalobkyně namítla, že žalovaný se při vydávání napadeného rozhodnutí nevypořádal s otázkou jeho nezbytnosti. Žalobkyně se domnívala, že žalovaný měl své rozhodnutí podrobit testu proporcionality a posoudit, zda je vůbec v posuzovaném případě nezbytné přistoupit k uložení peněžité sankce, zejména pak z pohledu možného omezení svobodného podnikání žalobkyně garantovaného v čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).
Krajský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
[16] Dle § 1 odst. 2 zákona o regulaci reklamy se reklamou rozumí „
oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak
“.
[17] Dle § 1 odst. 5 zákona o regulaci reklamy je zadavatelem reklamy (dále jen „zadavatel“) „
pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu
“.
[18] Dle § 3 odst. 1 zákona o regulaci reklamy platí, že „[r]
eklama na tabákové výrobky a rovněž sponzorování, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je reklama na tabákové výrobky, jsou zakázány, pokud není dále stanoveno jinak. To platí též pro sponzorování akcí nebo činností, které se týkají několika členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor nebo se konají v několika členských státech Evropské unie nebo v jiných státech tvořících Evropský hospodářský prostor nebo dosahují přeshraničních účinků jiným způsobem
“. Dle odst. 2 písm. a) téhož ustanovení se reklamou na tabákové výrobky „
rozumí též jakákoliv forma obchodního sdělení, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku
“.
[19] Dle odst. 4 téhož ustanovení se zákaz reklamy podle odstavce 1 nevztahuje „
na
a) reklamu v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo v jiných tiskovinách nebo reklamu šířenou prostřednictvím služeb informační společnosti určených výlučně profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými výrobky,
b) reklamu na tabákové výrobky ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků nebo ve výkladní skříni a na přiměřené označení těchto prodejen,
c) reklamu na tabákové výrobky v provozovnách, ve kterých se prodává nebo poskytuje široký sortiment zboží nebo služeb, jedná-li se o reklamu umístěnou v té části provozovny, která je určena k prodeji tabákových výrobků,
d) sponzorování motoristických soutěží a sponzorskou komunikaci v místě konání, nejedná-li se o sponzorování akcí nebo činností, které se týkají několika členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor nebo se konají v několika členských státech Evropské unie nebo v jiných státech tvořících Evropský hospodářský prostor nebo dosahují přeshraničních účinků jiným způsobem,
e) publikace, které jsou tištěné a vydávané ve třetích zemích, pokud nejsou především určeny pro vnitřní trh Evropské unie
.
[20] Dle § 8a odst. 2 písm. a) zákona o regulaci reklamy se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zadavatel „
dopustí přestupku tím, že zadá reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1
“. Dle odst. 6 písm. b) téhož ustanovení lze za přestupek podle odstavce 2 písm. a) uložit pokutu do 2 000 000 Kč.
[21] Na úvod soud předesílá, že mezi žalobkyní a žalovaným není sporu o tom, že předmětný leták vložený do spotřebitelského balení cigaret (tzv. insert) je reklamou ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o regulaci reklamy, neboť jeho cílem byla nepochybně podpora podnikatelské činnosti žalobkyně, zejména podpora prodeje jejích tabákových výrobků. Současně není pochyb o tom, že se jednalo o reklamu na tabákové výrobky dle § 3 odst. 1 zákona o regulaci reklamy, když zřejmým účelem vloženého letáku byla propagace spotřebitelské soutěže, jejímž cílem bylo podpořit prodej tabákových výrobků. Vzhledem k tomu, že součástí letáku byl rovněž kód nezbytný pro účast v soutěži, přičemž při každé účasti v soutěži bylo nutné zadat nový kód, je zřejmé, že tento leták měl působit na spotřebitele tak, aby si zakoupili další tabákový výrobek, a mohli se tak soutěže opakovaně účastnit. Lze tedy uzavřít, že se v daném případě jednalo o reklamu na tabákové výrobky, která je však zákonem o regulaci reklamy obecně zakázána (§ 3 odst. 1 zákona o regulaci reklamy), přičemž zákon v § 3 odst. 4 zakotvuje několik výjimek z výše uvedeného zákazu.
[22] Hlavním předmětem sporu mezi žalobkyní a žalovaným je posouzení, zda lze předmětnou reklamu ve formě letáku vloženého do spotřebitelského balení cigaret (tzv. insertu) podřadit pod některou z výjimek uvedených v § 3 odst. 4 zákona o regulaci reklamy. V této souvislosti je nutno poukázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2008, čj. 2 As 75/2007-53, č. 1643/2008 Sb. NSS, ve kterém Nejvyšší správní soud uvedl: „
Při výkladu jednotlivých výjimek tohoto zákazu je tak třeba vyjít ze způsobu, který zákonodárce k regulaci zvolil. Reklamu na tabákové výrobky zakázal generální klauzulí a dále uvedl několik situací, kdy je reklama za určitých podmínek přípustná (jednotlivá písmena odst. 4). Z toho je zřejmé, že tato reklama má být možná skutečně pouze výjimečně, a to v zákonem přesně vymezených situacích. Stanovené výjimky je pak třeba přesně dodržovat a nikoli jejich působnost vykládat extenzivně
.“ Z citovaného rozsudku tedy vyplývá, že soud při posuzování jednotlivých výjimek ze zákazu reklamy na tabákové výrobky musí jejich rozsah vykládat spíše restriktivně, což je základním východiskem i pro posouzení nyní projednávané věci.
[23] Žalobkyně v průběhu správního řízení i v žalobě argumentovala tím, že na předmětný reklamní leták lze aplikovat výjimky ze zákazu reklamy na tabákové výrobky zakotvené v § 4 odst. 3 písm. b) a c), neboť leták se nacházel uvnitř spotřebitelských balení (krabiček) cigaret, přičemž tyto krabičky byly umístěny ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků [písm. b)], nebo v těch částech provozoven, které jsou určeny k prodeji tabákových výrobků [písm. c)]. Žalovaný s tímto názorem nesouhlasil, přičemž argumentoval tím, že okamžikem prodeje se krabičky cigaret a s nimi i vložené reklamní letáky mohou dostat mimo výše specifikovaná místa, kde je reklama na tabákové výrobky dovolena. V posuzovaném případě je tedy třeba vyložit zmíněná ustanovení [§ 3 odst. 4 písm. b) a c) zákona o regulaci reklamy], zejména rozsah jejich aplikace.
[24] Důležitým vodítkem při výkladu výjimek ze zákazu tabákové reklamy je smysl právní úpravy regulace reklamy na tabákové výrobky, kterým je nepochybně výrazné omezení této reklamy, a to z důvodu následků, které užívání těchto výrobků prokazatelně způsobuje. Potřeba ochrany před těmito nežádoucími následky je natolik silná, že zákonodárce zvolil plošný zákaz reklamy s pouze striktně vymezenými výjimkami. Důvodová zpráva k zákonu č. 132/2003 Sb., který s účinností od 1. 7. 2004 zakotvil plošný zákaz reklamy na tabákové výrobky, jednoznačně uvádí, že „[c]
ílem navrhované úpravy je zpřesnění a zpřísnění regulace reklamy a prodeje tabákových výrobků. Kouření je velmi závažný jev, který má negativní dopad na kvalitu života jednotlivce i celé společnosti. Závažnost kouření je tak obrovská, že je třeba čelit vzniku nových závislostí zejména u mládeže i legislativní formou. Kouření je na prvních příčkách mezi příčinami úmrtí v lidské populaci. Studie zabývající se závislostí mezi kouřením a úmrtností obyvatelstva dokumentují, že kouření je příčinou úmrtí zhruba u poloviny pravidelných kuřáků
.“ Žalobkyně pak v této souvislosti namítá, že žalovaný se v napadeném rozhodnutí nedostatečně vypořádal s její námitkou týkající se „pravého“ smyslu právní úpravy, za který žalobkyně považuje ochranu dětí a mládeže před masivní reklamou na tabákové výrobky. K tomu soud předně uvádí, že napadené rozhodnutí nepovažuje v tomto směru za nepřezkoumatelné, neboť žalovaný se smyslem právní úpravy regulace zabýval, když uvedl, že smyslem právní úpravy je minimalizovat šíření tabákové reklamy, snížit tak počet kuřáků a zamezit vzniku nových závislostí na tabákových výrobcích u dětí a mládeže. S tímto se soud ztotožňuje, přičemž dodává, že cílem právní úpravy regulace reklamy je ochrana a zabránění vzniku nových závislostí nejen u dětí a mládeže, na čemž se žalobkyně i žalovaný shodují, ale nepochybně také u dospělé populace, jakož i snížení počtu současných uživatelů tabákových výrobků a ochrana celé společnosti před negativními dopady kouření. Všechny tyto důležité veřejné zájmy vedly zákonodárce k tomu, že zakotvil plošný zákaz reklamy na tabákové výrobky (kromě stanovených výjimek), přičemž nelze hovořit o tom, že by tato změna byla neslučitelná s principem právní jistoty adresátů, jak uvádí žalobkyně v replice k vyjádření žalovaného, neboť plošný zákaz reklamy na tabákové výrobky nepůsobil zpětně na jednání učiněná před změnou právní úpravy a současně byla tato zásadní změna právní úpravy odůvodněna výše specifikovanými důležitými veřejnými zájmy. Tuto námitku tedy soud považuje za nedůvodnou.
[25] Výjimky ze zákazu reklamy na tabákové výrobky je tedy nutno vykládat v souladu s výše uvedeným smyslem zákona o regulaci reklamy. Pokud jde o výjimky zakotvené v § 3 odst. 4 písm. b) a c), z jejich formulace je zřejmé, že jejich cílem je omezit výskyt reklamy na tabákové výrobky výlučně na místa, kde se tabákové výrobky prodávají (specializované prodejny tabákových výrobků nebo části provozoven s širokým sortimentem zboží nebo služeb, které jsou určeny k prodeji tabákových výrobků). Tyto výjimky je třeba vykládat tak, že se vztahují pouze na reklamu (reklamní předměty), které jsou trvale umístěné v místě prodeje, nejsou veřejně distribuovány a zpravidla (byť to samozřejmě nelze nikdy zcela vyloučit) tedy nemůže dojít k jejich veřejnému šíření a působení na veřejnost mimo místo prodeje. Lze totiž předpokládat, že taková místa navštěvují zejména osoby, které již tabákové výrobky užívají, jejich ochrana před působením tabákové reklamy tudíž není natolik vysoká, přičemž vstupem do těchto míst musí být srozuměni s tím, že se zde reklama na tabákové výrobky může vyskytovat, a proto zákonodárce v tomto případě učinil výjimku z obecného zákazu reklamy na tabákové výrobky. Mimo tato vymezená místa je však šíření reklamy na tabákové výrobky striktně zakázáno. Úmyslem zákonodárce tedy bylo zabránit tomu, aby reklamě na tabákové výrobky byla vystavena široká veřejnost, zejména pak děti a mladiství. V posuzovaném případě byly reklamní letáky vloženy do spotřebitelských balení cigaret, které byly určeny k prodeji spotřebitelům. Tito spotřebitelé si reklamní leták při zakoupení cigaret odnesli společně s krabičkou cigaret mimo zákonem dovolená místa, přičemž s ním následně mohli naložit podle svého uvážení. Někteří ho přinesli do své domácnosti, někteří ho odložili na různých veřejných místech apod. Lze si tedy představit, že se reklamní letáky tímto způsobem mohly snadno dostat do dispozice dalších osob, které si daný tabákový výrobek nezakoupily ani nenavštívily místa, kde je reklama na tabákové výrobky povolena. Na tyto osoby by za standardních okolností reklama na tabákové výrobky nemohla působit. V posuzovaném případě však k tomu dojít mohlo, neboť reklamní leták byl vložen do spotřebitelských balení cigaret, u kterých se z podstaty věci předpokládá jejich „šíření“ mimo povolená místa působení reklamy na tabákové výrobky, a následkem toho i šíření reklamy vložené do těchto výrobků s reálným rizikem jejího dílčího působení i na neurčitý okruh osob odlišných od vlastníka té které krabičky s cigaretami. Lze to přirovnat k situaci, v níž by žalobkyně v uvedených prodejnách či provozovnách rozdávala osobám, které by si zakoupily tabákový výrobek, reklamní letáky, přičemž tyto osoby by je odnesly mimo provozovnu, kde by se mohly volně šířit mezi další osoby. Takové šíření reklamy na tabákové výrobky by jistě bylo považováno za nezákonné, neboť by tato reklama nezůstávala pouze na dovolených místech, nýbrž by byla nekontrolovatelně šířena i mimo ně, a mohla by tak působit i na osoby, u kterých je to nežádoucí. Jediný rozdíl oproti nyní projednávanému případu pak spočívá v tom, že letáčky nebyly na první pohled viditelné, nýbrž byly uschované uvnitř balení. To však nic nemění na tom, že v důsledku tohoto jednání žalobkyně z povahy věci muselo dojít k rozšíření reklamy i na „nepovolená místa“, kde mohla působit i na širokou veřejnost včetně dětí a mládeže, čímž došlo k vybočení z rozsahu výše citovaných výjimek. Rovněž je třeba zdůraznit, že skutečnost, že došlo k rozšíření reklamy a působení na veřejnost i mimo místa prodeje není znakem skutkové podstaty podle § 8a odst. 2 písm. a) zákona o regulaci reklamy ani žádné z výjimek ze zákazu reklamy podle § 3 odst. 1 zákona o regulaci reklamy. Nebylo tedy povinností správních orgánů tuto skutečnost prokazovat. Žalobkyně si přitom možného rozšíření reklamy i na „nepovolená místa“ musela být při zadávání reklamy vědoma a musela počítat s tím, že takováto reklama bude ve svém důsledku působit i na osoby, které mají být primárně od této reklamy chráněny. Soud tedy uzavírá, že na posuzovanou reklamu nelze aplikovat výjimky ze zákazu reklamy na tabákové výrobky stanovené v § 3 odst. 4 písm. b) a c).
[26] Pokud jde o argumentaci žalobkyně, že nebylo prokázáno, že k šíření letáků mimo aprobovaná místa skutečně došlo, soud uvádí, že v řízení o správním deliktu je nezbytné prokazovat pouze naplnění skutkové podstaty správního deliktu, v posuzovaném případě je tedy nezbytné prokázat, že žalobkyně byla zadavatelem reklamy na tabákové výrobky, přičemž tato reklama je v rozporu s § 3 odst. 1 zákona o regulaci reklamy. Soud má za to, že v nyní projednávaném případě byly oba tyto znaky naplněny, když bylo prokázáno, že žalobkyně byla zadavatelem reklamy na tabákové výrobky, a současně se jednalo, jak soud výše vysvětlil, o reklamu zakázanou. Není tedy nezbytné prokazovat konkrétní šíření reklamních letáků konkrétním osobám, resp. že takové reklamě byl skutečně vystaven někdo, kdo by se při dodržení zákonných pravidel s reklamou na tabákový výrobek jinak nesetkal. Zcela postačí, že k tomu dojít mohlo, přičemž soud dodává, že k tomu s nejvyšší pravděpodobností i došlo, neboť nelze rozumně předpokládat, že by v přezkoumávaném období nedošlo k prodeji žádného spotřebitelského balení cigaret obsahujícího tuto reklamu. Podstatné totiž je, sporný reklamní materiál je svým volným umístěním do odnášené krabičky předurčen k tomu, že bude působit i mimo místa prodeje tabákových výrobků, neboť nelze rozumně předpokládat, že spotřebitelé budou všechna balení otevírat v místě prodeje a po přečtení tam vložený leták zanechají, obzvláště jestliže v místě prodeje ani nemohou prodané výrobky konzumovat. Naopak v drtivé většině případů budou spotřebitelská balení odnášena včetně vloženého letáku a leták se následně v mnoha případech po otevření krabičky a jeho vynětí stane přístupným i osobám odlišným od kupujícího, a to bez rozlišení jejich věku či vztahu k tabákovým výrobkům. Tímto pro zadavatele reklamy plně předvídatelným mechanismem tak dochází ve značné míře k obcházení striktních výjimek ze zákazu reklamy na tabákové výrobky a jejich faktickému rozšiřování, což odporuje smyslu zákonné regulace v dané oblasti.
[27] Soud také musí odmítnout argument žalobkyně, že v tom případě by bylo nutno zavést i povinnost zpětného odevzdávání krabiček od cigaret, neboť pohozená krabička od cigaret by též mohla působit jako reklama. K tomu soud uvádí, že samotnou krabičku (pokud na ní nejsou umístěny nějaké reklamní texty apod.) nelze považovat za reklamu ve smyslu § 1 odst. 3 zákona o regulaci reklamy, neboť neslouží primárně k propagaci podnikatelské činnosti, naopak na krabičkách musí být v souladu s § 12d odst. 1 písm. h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, uvedeno kombinované zdravotní varování, které musí obsahovat i fotografii, která má naopak spotřebitele od koupě těchto výrobků odradit. Žalobkyně také v řízení opakovaně namítala, že jiné formy reklamy („
očividné a na první pohled pozorovatelné reklamy i obřích rozměrů
“) ovlivňují spotřebitele v mnohem větší míře než leták vložený do krabičky cigaret. V tomto ohledu se soud ztotožňuje se závěrem žalovaného, že intenzita dopadu reklamy na spotřebitele patří k okolnosti, která může zvýšit nebo snížit závažnost konkrétního protiprávního jednání, což se může projevit při rozhodování o výši uložené sankce. Není to však kritérium, které by mělo vliv na posouzení toho, zda byla naplněna skutková podstata správního deliktu, tedy zda se žalobkyně dopustila správního deliktu či nikoliv.
[28] Žalobkyně dále argumentovala i tím, že tabákové výrobky si mohou zakoupit pouze osoby starší 18 let, přičemž pouze těmto osobám je předmětná reklama určena. K tomu soud dodává, že primárním cílem předmětné reklamy nejspíše bylo působit zejména na osoby, které si daný produkt zakoupily a prostřednictvím spotřebitelské soutěže je motivovat k tomu, aby si zakoupily další balení. Avšak při tomto způsobu reklamy, který byl žalobkyní v daném případě zvolen, může docházet k tomu, že reklama působí i na další osoby, které si daný výrobek nezakoupily. I kdyby takové šíření reklamy nebylo přímým cílem žalobkyně, nic to nemění na tom, že k tomu fakticky docházelo a mohlo to ovlivňovat chování těchto osob, v krajním případě to mohlo vést i ke vzniku nových závislostí, a to i u dětí a mládeže, na které mohla tato reklama působit například i v jejich domovech, kam byla reklama přinesena osobami, které si tabákový výrobek zakoupily. To je jednoznačně v rozporu s výše popsaným cílem regulace reklamy, kterým je zabránění vzniku nových závislostí zejména u dětí a mladistvých, ale i u všech dospělých osob, jakož i ochrana celé společnosti před následky užívání tabákových výrobků. Žalobkyně v replice k vyjádření žalovaného také argumentuje tím, že regulace reklamy může mířit pouze na vlastní aktivní působení reklamy (přímé ovlivňování veřejnosti), a nikoliv na všechny její možné následky dobíhající kdykoliv později a projevující se například i tak, že se člověku zpětně reklama vybaví v mysli. V tomto ohledu soud uvádí, že v posuzovaném případě se právě o takové přímé působení reklamy jednalo, když předmětný reklamní leták mohl přímo působit nejenom na spotřebitele, kteří si daný tabákový výrobek zakoupili, ale i na další osoby, které s tímto letákem přišly do kontaktu později. Časové hledisko (tj. kdy na spotřebitele daná reklama působila) však nehraje žádnou roli, rozhodující je to, kde na ně daná reklama působila. Vzhledem k tomu, že se tak stalo mimo zákonem dovolená místa, je nutno tuto reklamu považovat za zakázanou.
[29] Žalobkyně dále namítá, že znění § 3 odst. 4 písm. a) zákona o regulaci reklamy není dostatečně jasné, přičemž argumentuje tím, že v případě nejasností při výkladu zákona musí být rozhodnuto v její prospěch. Dle žalobkyně lze totiž citované ustanovení vykládat i tak, že se zákaz reklamy nevztahuje na dvě větší podmnožiny, a to na „
reklamu v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo v jiných tiskovinách a na reklamu šířenou prostřednictvím služeb informační společnosti určených výlučně profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými výrobky
“. K tomu soud uvádí, že čistě jazykovým výkladem by snad bylo možné dospět k výkladu, který naznačuje žalobkyně. Je však nutno připomenout, že jazykový výklad je „
pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě
“, jak konstatoval Ústavní soud například ve svém nálezu ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2920/09, č. 14/2011 Sb. ÚS. Z hlediska smyslu a účelu právní úpravy však takový výklad zjevně nemůže obstát, neboť pak by to znamenalo, že je dovolena veškerá reklama na tabákové výrobky obsažená v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo v tiskovinách, což jde zřejmě proti smyslu celého zákona, jehož cílem je zásadní omezení reklamy na tabákové výrobky. V případě, že by byl použit výklad naznačený žalobkyní, by totiž reklama na tabákové výrobky byla téměř neomezená, neboť by se mohla vyskytovat na veškerých tiskovinách bez jakéhokoliv omezení, přičemž ostatní výjimky zakotvené v § 4 odst. 3 zákona o regulaci reklamy by prakticky ztrácely svůj význam. Lze se také domnívat, že pokud by se mělo jednat o dvě různé výjimky, pak by je zákonodárce rozdělil do dvou samostatných odstavců a byly by označeny různými písmeny. Výklad zastávaný žalovaným podporuje také důvodová zpráva k zákonu č. 25/2006 Sb., kterou bylo zpřesněno původní znění § 3 odst. 4 písm. a) zákona o regulaci reklamy, v níž se uvádí: „
V oblasti reklamy na tabákové výrobky navrhovaná právní úprava v souladu s cit. směrnicí 2003/33/ES zejména zakazuje reklamu na tabákové výrobky v tisku a jiných tištěných médiích a ve službách informační společnosti, s výjimkou publikací určených výhradně pro odborníky v oblasti obchodu s tabákovými výrobky.
“ Soud má tedy za to, že znění § 3 odst. 4 písm. a) zákona o regulaci reklamy je dostatečně jasné, když při zohlednění jiných než jazykových výkladových metod (zejména teleologického výkladu) je nutné dospět k jednoznačnému výkladu zákona, a to odlišného od výkladu předkládaného žalobkyní. To platí o to více, že výkladem zastávaným žalobkyní by se dostala česká právní úprava do jednoznačného rozporu s čl. 3 odst. 1 směrnice č. 2003/33/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky. Proto tento žalobní bod hodnotí soud jako nedůvodný. Nad rámec výše uvedeného soud dodává, že není zřejmé, z jakého důvodu se žalobkyně vůbec zabývala výkladem § 3 odst. 4 písm. a) zákona o regulaci reklamy, jestliže v žalobě ani neargumentovala tím, že by se tato výjimka měla v posuzovaném případě vůbec uplatnit. Dle její předcházející argumentace se totiž na posuzovanou reklamu měly aplikovat výjimky zakotvené v § 3 odst. 4 písm. b) a c) zákona o regulaci reklamy (s čímž se však soud ze shora uvedených důvodů neztotožnil).
[30] V replice zaslané zdejšímu soudu dne 4. 7. 2017 pak žalobkyně vznesla ještě další žalobní bod, když namítala, že žalovaný měl své rozhodnutí podrobit testu proporcionality a posoudit, zda je vůbec v posuzovaném případě nezbytné přistoupit k uložení peněžité sankce, zejména pak z pohledu možného omezení práva žalobkyně na svobodné podnikání garantovaného v čl. 26 odst. 1 Listiny. K tomu soud předně uvádí, že rozhodování ve správním soudnictví je ovládáno zásadou koncentrace řízení, v důsledku čehož žalobkyně může v souladu § 71 odst. 2 s. ř. s. rozšiřovat žalobu o další žalobní body pouze ve lhůtě pro podání žaloby. Tato lhůta v nyní projednávaném případě uplynula dne 31. 10. 2016, po tomto datu tedy žalobkyně již nemohla uplatňovat nové žalobní body, mohla pouze rozvíjet žalobní body již vznesené v průběhu lhůty pro podání žaloby. V daném případě se však zjevně nejednalo pouze o rozšíření již vznesených námitek, neboť žalobkyně v žalobě žádným způsobem nebrojila proti uložené sankci, ať už proti její výši nebo proti její formě. Teprve až ve svém vyjádření, které bylo podáno dne 4. 7. 2017, tj. po lhůtě, v níž může být žaloba rozšiřována o další žalobní body, vznesla žalobkyně námitku týkající se uložené pokuty, když namítala, že se krajský úřad ani žalovaný nijak nezabývali nezbytností správního postihu žalobkyně, resp. že se ve svém rozhodnutí nevypořádali s tím, zda je vůbec v posuzovaném případě nezbytné přistoupit k uložení peněžité sankce. Vzhledem k tomu, že se jedná o žalobní bod uplatněný již po koncentraci řízení, soud se jím věcně nezabýval.
*) Kasační stížnost proti tomuto rozsudku Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 18. 6. 2021, čj. 5 As 30/2019-29.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.