Vydání 10/2012

Číslo: 10/2012 · Ročník: X

2683/2012

Regulace reklamy: reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost

Regulace reklamy: reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost
k § 5a odst. 5 a § 8a odst. 2 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákonů č. 138/2002 Sb., č. 25/2006 Sb., č. 109/2007 Sb. a č. 296/2008 Sb.
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, neukládá provozovatelům televizního vysílání povinnost zkoumat, zda obsah vysílané reklamy na humánní léčivý přípravek zaměřené na širokou veřejnost vyhovuje zákonným požadavkům, tedy zda reklama obsahuje zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace (§ 5a odst. 5 citovaného zákona). Skutečnost, že provozovatelé vysílání nevznesli žádné výhrady proti odvysílání konkrétní reklamy, nemá žádný význam pro posouzení odpovědnosti zadavatele reklamy ze spáchání správního deliktu, který spočívá v porušení podmínky stanovené pro obsah reklamy v § 5a odst. 5 citovaného zákona [§ 8a odst. 2 písm. g) citovaného zákona].
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2012, čj. 9 Ca 70/2009-38)
Věc
: Akciová společnost Zentiva Group proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o uložení pokuty.
Žalovaná uložila rozhodnutím ze dne 21. 10. 2008 žalobkyni pokutu ve výši 400 000 Kč, jelikož žalobkyně jako zadavatelka reklamy porušila povinnost stanovenou v § 5a odst. 5 písm. d) zákona o regulaci reklamy. Toto ustanovení požaduje, aby reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost, obsahovala zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace. K porušení této povinnosti došlo odvysíláním reklamy dne 18. 2. 2008. Žalovaná popsala v odůvodnění svého rozhodnutí závěrečnou část reklamy tímto způsobem: „
Pohled na tři balení Ibalginu
tablety, gel a krém, vlevo nahoře výrazný text ,
Ibalgin – kompletní řada proti bolesti‘
, dole dvouřádkový značně obtížně čitelný text ,
Ibalgin gel a krém. Léky k vnějšímu užití. Obsahují ibuprofenum. Ibalgin tablety – lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Čtěte pozorně příbalovou informaci
.
Pod tímto textem větším písmem odkaz na webové stránky www.ibalgin.cz. Závěr spotu ve zvuku: ,
Ibalgin – kompletní řada proti bolesti‘.“
Žalovaná označila za nesporné, že žalobkyně je zadavatelkou předmětné reklamy. Za nesporný žalovaná považovala i obsah (podobu) reklamy a dobu, kdy byla reklama vysílána. Za prokázanou označila rovněž skutečnost, že výrobek je humánním léčivým přípravkem, takže v reklamním spotu musí být splněny všechny náležitosti vyplývající z § 5a odst. 5 písm. d) zákona o regulaci reklamy. Žalovaná dále konstatovala, že provedla důkaz zhlédnutím obrazově-zvukového záznamu reklamního spotu, a na základě tohoto důkazu usoudila, že divák při získání informací o výrobku nemá obdržet jen informaci či povědomí o jeho existenci, ale i zákonem stanovené informace, v tomto případě výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace. Zákon požaduje zřetelnost, tedy takovou vlastnost, která umožní divákovi vstřebat informaci – zaznamenat ji zrakem a zaznamenat ji v mysli.
Následně žalovaná v rozhodnutí provedla výklad pojmu „
zřetelnost
“. Uvedla, že zřetelnost může být chápána nejen v technickém popisu písma, ale i ve vizuálním vjemu deklarované informace. Není tedy rozhodná jen velikost písma, ale komplexní obsažnost vjemu, který má být sdělen. Je-li povinností zpracovatele, aby ve svém reklamním spotu uvedl text vyzývající k pročtení příbalového letáku, pak je nutné sledovat dobu, po kterou je text uveden a grafické zpracování pozadí (například blikání doprovodných textů, akustické vjemy a jiné odvádění pozornosti). Žalovaná dále poukázala na odlišnost televizní reklamy od reklamy tištěné. Uvedla, že hlavní rozdíl je v pomíjivosti a časovém omezení. Zatímco tištěnou reklamu lze prakticky libovolně dlouho zkoumat, a to i za pomoci optických přístrojů (brýle, lupa), tato možnost u televizní reklamy není. Divák je ve velmi krátkém časovém úseku zahrnut informacemi ve formě textů, obrázků, grafiky, barev, pohybů a zvuků. Informace v reklamě jsou podávány zcela účelově, selektivně se zaměřením na propagaci konkrétního výrobku. Reklama vždy slouží k podpoře prodeje či nákupu výrobku nebo služeb (toto je její definiční znak, od kterého nelze odhlédnout), a proto citovaný zákon ve svých ustanoveních chrání toho, komu jsou takové informace předávány. Z tohoto pohledu má adresát reklamy pozici slabšího subjektu, jemuž citovaný zákon poskytuje ochranu tím, že reklamu reguluje s ohledem na celospolečenské zájmy. Žalovaná po zhlédnutí záznamu reklamního spotu dospěla k závěru, že výzva k pečlivému pročtení příbalové informace nesplnila podmínku zřetelnosti, neboť nebylo možné rozpoznat obsah textu uvedený v reklamním spotu.
Žalobkyně považovala rozhodnutí žalované za nezákonné a podala žalobu u Městského soudu v Praze. V žalobě uvedla, že žalovaná na zjištěný skutkový stav nesprávně aplikovala zákon o regulaci reklamy a že při svém rozhodování překročila stanovené meze správního uvážení. Namítla, že pojem „
zřetelný
“ je neurčitý a při aplikaci přináší právní nejistotu. Bohužel ani dosavadní praxe vysílání reklam ani rozhodovací praxe orgánu dozoru či soudu nepodala výklad, který by byl vodítkem pro zadavatele, zpracovatele a šiřitele reklamy (provozovatel vysílání). Za této situace nemohla žalobkyně předvídat, jaké ztvárnění reklamy je zcela v souladu s citovaným zákonem.
Žalobkyně (jako zadavatelka reklamy) i zpracovatel reklamy postupovali na základě své letité zkušenosti. Žalobkyně zohlednila svou dosavadní prezentaci humánních léčivých přípravků a zpracovatel jednal dle svých zkušeností, které získal v souvislosti s tvorbou reklamních spotů pro žalobkyni, ostatní výrobce nebo jiné distributory léčivých přípravků. Ani žalobkyně ani zpracovatel neměli jakékoli povědomí o tom, že uvedené ztvárnění reklamy by mohlo být porušením zákona o regulaci reklamy. I žalovaná ostatně konstatovala, že se jedná o prvé porušení citovaného zákona ze strany žalobkyně. Reklamní spot neshledal závadným ani jeden z provozovatelů vysílání, který by reklamu odporující citovanému zákonu nepochybně nemohl šířit. Žalobkyně odmítla souhlasit se závěrem žalované, že neprokázala snahu dodržet podmínky stanovené zákonem o regulaci reklamy. Naopak ve snaze dodržet zákonné podmínky, postupovala maximálně obezřetně. Reklamu nechala zpracovat odborně zdatnou, renomovanou společností OGILVY ONE, a.s., a při schvalování reklamy se řídila dosavadní praxí, přičemž měla za to, že citovaný zákon nebyl žádným způsobem porušen, protože dosavadní praxe na nic takového neukazovala.
Žalobkyně dále uvedla, že zákon o regulaci reklamy v § 8b odst. 2 stanovil jako výslovná hlediska pro určení výše sankce závažnost správního deliktu, způsob jeho spáchání a jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplynulo, že žalovaná se neztotožnila s argumentací televize, podle které je závažnost správního deliktu malá a naopak shledala, že došlo k značnému dopadu na diváky, kteří byli nedostatečně informováni. Žalobkyně v tomto ohledu uvedla, že v případě porušení zákazu reklamy klamavé, reklamy, která je v rozporu s dobrými mravy, či porušení ustanovení o přípustnosti reklamy srovnávací je nebezpečnost spáchaného deliktu nepochybně jiná, než tomu bude v případě nedodržení závazku k uveřejnění povinného textu. Nadto žalobkyně tuto povinnost neopomněla a je přesvědčená, že vysílaná reklama splnila zákonnou podmínku. Žalobkyně se proto domnívala, že žalovaná se nevypořádala řádně s určením, zda jsou naplněny všechny znaky skutkové podstaty správního deliktu, a překročila tak zákonem stanovené meze správního uvážení.
Žalobkyně také připomněla, že správní orgán (žalovaná) může sankcionovat určité chování, jen pokud ze zákona jednoznačně vyplývá najisto stanovená povinnost, respektive zákon musí předvídat rozhodnutí v obdobných kauzách. Žalobkyně bohužel ze své dosavadní praxe takovou vědomost nezískala, neboť za porušení zákona o regulaci reklamy v obdobném případě nebyla nikdy sankciována, a takovou vědomost neměl ani zpracovatel, když sankce za obdobné porušení citovaného zákona nebyla dosud veřejnosti prezentována. Žalobkyně i zpracovatel se řídili zvyklostmi a tím, jaká reklama na humánní léčivé přípravy je provozovateli vysílání rozšiřována. Jednáli se o první případ udělení pokuty za nedodržení povinnosti stanovené v § 5a odst. 5 písm. d) zákona o regulaci reklamy a žalovaná poprvé vykládala obsah tohoto ustanovení, pak je dle názoru žalobkyně udělená pokuta zcela nepřiměřená. Žalobkyně dodala, že reklamní spot nemohl vážně poškodit spotřebitele, neboť ten si po zhlédnutí reklamy zakoupí produkt v lékárně, kde mu jsou poskytnuty potřebné informace, které si může rovněž přečíst na příbalovém letáku, který je součástí každého balení výrobku.
Žalovaná ve vyjádření k žalobě uvedla, že při rozhodování o výši pokuty se řídila hledisky uvedenými v § 8c odst. 1 a 2 zákona o regulaci reklamy. Jako polehčující okolnost shledala skutečnost, že ze strany žalobkyně se jednalo o první porušení citovaného zákona. Žalobkyně ve správním řízení neprokázala snahu dodržet podmínky dané zákonem o regulaci reklamy. Smyslem § 5a odst. 5 písm. d) citovaného zákona je ochránit spotřebitele před riziky spojenými s užíváním volně prodejných humánních léčiv. V rámci ochrany lidského zdraví je nutné předejít rizikům, která se mohou vyskytnout v případě nevhodného nebo nesprávného užití takového přípravku. Za podstatnou označila žalovaná skutečnost, že tato léčiva jsou běžně dostupná, a to bez předpisu lékaře, tedy i bez jeho konzultace a doporučení týkajících se užití takovéhoto přípravku. Ochrana lidského zdraví je natolik závažným a důležitým specifikem, že se nelze omezit na pouhé konstatování, že spotřebitel je o rizicích spojených s užitím volně prodejného léku spraven při koupi produktu. Je nezbytné, aby výzva k pročtení příbalové informace byla prezentována takovým způsobem, aby ji divák mohl při zhlédnutí reklamního spotu jasně a srozumitelně rozpoznat. Žalovaná vzala při stanovení výše sankce v úvahu rovněž skutečnost, že předmětný reklamní spot byl v období ode dne 18. 2. 2008 do 16. 3. 2008 odvysílán ve 178 reprízách. Tento počet repríz považovala žalovaná za značný a dovodila z něj významný dopad na velké množství diváků.
Ve vztahu k pojmu „
zřetelnost
“ žalovaná uvedla, že při rozhodování v dané věci postupovala v souladu se zákonem o regulaci reklamy. Při vydávání správního rozhodnutí si byla plně vědoma složitosti a neurčitosti právní úpravy obsažené v § 5a odst. 5 písm. d) citovaného zákona, a proto ve svém rozhodnutí plně definovala a explicitně vyjádřila svoji správní úvahu spolu s definicí zřetelnosti, která byla již několikrát Městským soudem v Praze judikována. V této souvislosti žalovaná odkázala na rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2008, čj. 11 Ca 168/2008-67.
K tvrzení žalobkyně o její spolupráci se společností OGILVY ONE a dále k žalobní námitce, že reklama nebyla shledána závadnou ani provozovatelem vysílání, žalovaná uvedla, že nemá možnost posoudit odbornost společnosti OGILVY ONE. Skutečnost, že reklama nebyla shledána závadnou provozovatelem vysílání, neznamená, že k porušení zákona nedošlo. Šiřitel reklamy, v tomto případě provozovatel televizního vysílání, ze své podstaty nemá odpovědnost za obsah reklamy, která je v rozporu s § 5a odst. 5 písm. d) zákona o regulaci reklamy.
Žalovaná nesouhlasila s tvrzením žalobkyně, že se v napadeném rozhodnutí řádně nevypořádala se všemi znaky skutkové podstaty a že překročila meze správního uvážení. Výtky žalobkyně považovala za ryze účelová tvrzení, která neodrážejí skutečný stav věci. Ve správním řízení bylo dle žalované objektivně prokázáno, že výzva k pročtení příbalové informace byla nezřetelná a nebylo možno seznat její obsah. Žalovaná ve vyjádření k žalobě dále uvedla, že zákonodárce nijak nespecifikuje kritérium závažnosti, a je tak na volném zhodnocení žalované, jak zhodnotí závažnost protiprávního jednání. Žalovaná v předmětném správním řízení jako jedno z kritérií závažnosti vyhodnotila dosah závadného vysílání a s tím spojené množství diváků, které mohlo být předmětným reklamním spotem osloveno. Tato správní úvaha byla náležitě rozvedena a popsána v napadeném rozhodnutí. Žalovaná dodala, že diferenciace závažnosti mezi jednotlivými skutky dle zákona o regulaci reklamy je dána již samotnou úvahou zákonodárce spočívající v tom, že skutkové podstaty jsou dle závažnosti fakticky rozlišeny do tří skupin podle výše možné sankce.
Žalovaná připustila, že institut zřetelnosti byl v době rozhodování žalované institutem novým. Tato skutečnost však nemohla být důvodem pro vyvinění žalobkyně, stejně jako tímto důvodem nebyla skutečnost, že žalobkyně pověřila zpracováním reklamy známou reklamní agenturu.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Žalobkyni lze přisvědčit v tom, že pojem „
zřetelný
“, užitý v § 5a odst. 5 písm. d) zákona o regulaci reklamy, je tzv. neurčitým právním pojmem. Skutečnost, že určité ustanovení obsahuje neurčitý právní pojem, však nebrání aplikaci tohoto ustanovení ze strany správního orgánu, ani nezpůsobuje nezákonnost následně vydaného správního rozhodnutí. Je na správním orgánu, aby obsah neurčitého právního pojmu vyložil a na základě výkladu posoudil, zda v konkrétním případě byl obsah tohoto pojmu naplněn či nikoliv. Užitím neurčitého právního pojmu ponechává zákonodárce na orgánu aplikujícím právní normu, aby tento pojem sám interpretoval, přičemž klade důraz na odbornost rozhodujícího orgánu. V projednávaném případě žalovaná v napadeném rozhodnutí vyšla při výkladu pojmu „
zřetelnost
“ z vizuálního vjemu posuzované informace, když zejména kladla důraz na komplexní obsažnost vjemu, který má být divákovi sdělen. Zřetelnost žalovaná správně ztotožnila s možností diváka vstřebat předkládanou informaci, tj. zaznamenat jí zrakem a zaznamenat jí v mysli. Za rozhodná hlediska přitom označila nejen velikost písma, ale též dobu, po kterou byl text na obrazovce uveden a grafické zpracování jeho pozadí, které může odvádět pozornost od předkládaného textu.
Žalovaná při výkladu pojmu „
zřetelnost
“ dle náhledu soudu nijak nepřekročila meze správní úvahy. Uvedený pojem vyložila v souladu se smyslem a účelem právní úpravy obsažené v § 5a odst. 5 písm. d) zákona o regulaci reklamy, kterým je informovat spotřebitele o nutnosti pročíst si příbalové informace, a s přihlédnutím ke specifikům televizní reklamy.
Po vyhodnocení výše zmíněných hledisek, která jsou
relevantní
pro posouzení zřetelnosti, žalovaná dospěla k závěru, že v souzené věci výzva k pečlivému pročtení příbalové informace nesplňovala podmínku zřetelnosti. S tímto závěrem se soud plně ztotožňuje. Výzva k pečlivému pročtení příbalové informace se v posuzovaném reklamním spotu skutečně objevuje až v jeho závěru, a to v relativně krátkém časovém intervalu (v poměru k délce celého spotu), a nachází se až v závěru dvouřádkového textu, jehož obsah vzhledem k použité velikosti písma téměř nelze rozpoznat. Přitom nelze pominout, že současně s textovou informací bylo vysíláno dynamické obrazové a zvukové představení reklamou propagovaného přípravku ve formě tablet, gelu a krému. Pozornost diváka tak byla upoutávána dalšími, a to mnohem výraznějšími vjemy (zobrazením propagovaného přípravku, reklamním sloganem „
Ibalgin
kompletní řada proti bolesti
“). Na základě výše uvedeného má soud ve shodě se žalovanou za to, že výzva k pečlivému pročtení příbalové informace nebyla zřetelná, a nesplňovala tak podmínku stanovenou v § 5a odst. 5 písm. d) zákona o regulaci reklamy.
Námitka žalobkyně, že z dosavadní praxe vysílaní reklamy, z rozhodovací praxe žalované a soudů nelze vyvodit výklad § 5a odst. 5 písm. d) zákona o regulaci reklamy, který by byl vodítkem pro zadavatele reklamy, neobstojí. Zákon o regulaci reklamy v § 5a odst. 5 písm. d) stanoví jako povinnou náležitost reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na širokou veřejnost
zřetelnou
výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace. Této povinnosti měla žalobkyně dostát bez ohledu na existenci předchozí rozhodovací praxe dozorového správního orgánu či soudu, která by se vztahovala k dané problematice. Při tvrzené neexistenci výkladových vodítek měla být žalobkyně jako zadavatelka reklamy dostatečně obezřetná a tím spíše měla dbát na to, aby reklamní spot splňoval zákonem stanovený požadavek zřetelnosti povinné výzvy. Tento požadavek ze zákona vyplývá zcela jednoznačně, a o nutnosti jeho naplnění tedy nemohla mít žalobkyně žádné pochyby. Ze znění § 8a odst. 6 písm. b) zákona o regulaci reklamy pak mohla seznat, že nesplnění tohoto zákonného požadavku je správním deliktem, za který jí hrozí postih v podobě pokuty.
Za důvodnou nepovažuje soud ani námitku, že žalobkyně i zpracovatel reklamy v dané věci postupovali podle dosavadní zaběhlé praxe. Dosavadní praxe samotné žalobkyně či zpracovatele reklamy uplatňovaná v jiných případech totiž nemůže být relevantním kritériem pro posuzování souladu konkrétního jednání žalobkyně se zákonem. Na tomto místě soud pro úplnost uvádí, že podle judikatury Nejvyššího správního soudu „
ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod) vyplývá princip zásadní vázanosti správního orgánu vlastní správní praxí v případě, že mu zákon dává prostor pro uvážení, pokud se taková praxe vytvořila
“ (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2006, čj. 2 As 7/2005-86). Jak ale žalobkyně sama uvádí, ve vztahu k výkladu pojmu „
zřetelnost
“ žádná
relevantní
správní praxe dozorového orgánu v době vydání napadeného rozhodnutí neexistovala. Navíc, i kdyby žalovaná v minulosti skutkově obdobné jednání žalobkyně (pokud by k němu došlo) nevyhodnotila jako správní delikt a nesankcionovala, nejednalo by se o důsledek vytvořené správní praxe, ale o důsledek toho, že žalovaná uvedené jednání v minulosti vůbec neposuzovala. Takovou nečinnost žalované, k níž by mohlo dojít např. tím, že závadné jednání žalobkyně nezaznamenala či přehlédla, by nebylo možné označit za vytvořenou správní praxi, kterou by byla žalovaná ve své další činnosti vázána. Pokud by tomu tak bylo, mohl by každý, jehož deliktní jednání jednou uniklo pozornosti správního orgánu, při své další protiprávní činnosti poukazovat na „
již vytvořenou a pro správní orgán závaznou
“ správní praxi, což soud považuje za nepřijatelné.
Z výše zmíněného rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 2 As 7/2005-86 rovněž vyplývá, „
že účastník řízení se před správním orgánem může dovolávat obdobného zacházení jako v předchozích srovnatelných případech jen tehdy, byl-li tento předchozí postup správního orgánu v souladu se zákonem
jinak řečeno, účastník se nemůže domáhat toho, aby správní orgán nadále dodržoval svoji předchozí nezákonnou správní praxi
“. To znamená, že i kdyby žalovaná v minulosti srovnatelné jednání žalobkyně posuzovala a při tomto posouzení je neshledala nezákonným, nemohla by se žalobkyně v budoucnu s úspěchem dovolávat této praxe v případě, že by její jednání ve skutečnosti bylo v rozporu se zákonem. Jak již bylo uvedeno, soud má ve shodě s názorem žalované za to, že jednání, za které byla žalobkyně napadeným rozhodnutím sankcionována, je porušením zákona o regulaci reklamy, a i z tohoto důvodu nemůže obstát námitka, v níž žalobkyně poukazuje na to, že ona i zpracovatel předmětné reklamy postupovali v souladu se svou „
dosavadní letitou zkušeností
“.
Stejně tak není opodstatněná námitka žalobkyně, že předmětnou reklamu neshledal závadnou ani jeden z provozovatelů vysílání. Zákon o regulaci reklamy neukládá provozovatelům televizního vysílání povinnost zkoumat, zda obsah vysílané reklamy vyhovuje požadavkům zakotveným v § 5a odst. 5 zákona o regulaci reklamy. Ze skutečnosti, že provozovatelé vysílání nevznesli žádné výhrady proti odvysílání předmětné reklamy, proto nelze činit žádné závěry ve vztahu k otázce naplnění těchto požadavků.
Tvrzení žalobkyně, že předmětnou reklamu pro ni zpracovala renomovaná a odborně zdatná společnost OGILVY ONE, neprokazuje, že žalobkyně vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila, a že za daný správní delikt v souladu s § 8b odst. 1 zákona o regulaci reklamy neodpovídá. Je plně v možnostech nejen zpracovatele reklamy, ale i zadavatele reklamy ovlivnit její výslednou podobu před jejím zařazením do vysílání. Žalobkyně jako zadavatelka předmětné reklamy měla před jejím odvysíláním důkladně zvážit, zda obsah zpracované reklamy vyhovuje zákonem stanoveným požadavkům, a tedy i požadavku na zřetelnost povinné výzvy, a jestliže tomu tak nebylo, neměla takovou reklamu zadávat k odvysílání a měla trvat na jejím přepracování. Soud vzhledem k výše uvedenému přisvědčuje žalované, že žalobkyně ve správním řízení neprokázala snahu dodržet zákonem stanovená ustanovení pro splnění podmínek daných zákonem o regulaci reklamy, a odpovědnosti za spáchání daného správního deliktu se tedy nezprostila.
Obecně lze přisvědčit poukazu žalobkyně na to, že při porušení zákazu klamavé reklamy nebo v případě reklamy, která je v rozporu s dobrými mravy, či při porušení ustanovení o přípustnosti srovnávací reklamy je společenská nebezpečnost spáchaného správního deliktu jiná, než tomu je v případě nezřetelného uveřejnění výzvy vyžadované v § 5a odst. 5 písm. d) zákona o regulaci reklamy; tato skutečnost nicméně nemá žádný vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí. Výše zmíněné správní delikty jsou zcela odlišné a jejich rozdílná společenská nebezpečnost se odráží též v maximální výši sankce, kterou lze za jejich spáchání udělit. V projednávané věci byla žalobkyně postižena za porušení povinnosti zakotvené v § 5a odst. 5 písm. d) zákona o regulaci reklamy, a žalovaná tedy posuzovala naplnění znaků skutkové podstaty tohoto správního deliktu, nikoliv znaků správního deliktu spočívajícího v porušení zákazu klamavé reklamy nebo reklamy, která je v rozporu s dobrými mravy. Také při ukládání sankce žalovaná vycházela ze zákonného rozpětí sankce vztahujícího se k danému správnímu deliktu.
Soud je toho názoru, že žalovaná se v napadeném rozhodnutí náležitě vypořádala s jednotlivými hledisky, která jsou podle zákona významná pro stanovení výše pokuty. Úvahy, které žalovanou vedly k uložení pokuty žalobci ve výši 400 000 Kč, jsou v napadeném rozhodnutí popsány dostatečně srozumitelným a určitým způsobem a soud se s nimi plně ztotožňuje. Žalovaná nepochybila, když přihlédla k zásadnímu významu objektu daného správního deliktu, jímž je zájem na ochraně lidského zdraví. To, že rozumný spotřebitel si příbalový leták vztahující se k danému výrobku přečte i bez předchozí výzvy, popř. je k jeho přečtení vyzván při nákupu volně prodejného léku v lékárně, na významu zájmu chráněného zákonem a na tom, že reklama na tento typ výrobků zkrátka musí obsahovat všechny zákonem stanovené
obligatorní
náležitosti, nic nemění. Žalovaná jako přitěžující okolnost rovněž správně vyhodnotila velký počet repríz předmětného reklamního spotu a s tím spojený značný dopad této reklamy na diváky. Na druhou stranu pak bylo žalovanou jako k polehčující skutečnosti přihlédnuto k tomu, že se ze strany žalobkyně jednalo o první porušení zákona o regulaci reklamy. V návaznosti na výše uvedené hodnocení nelze pokutu, kterou žalovaná ve výsledku žalobkyni uložila a jejíž výše odpovídá toliko 20 % maximální zákonné sazby, považovat za nepřiměřenou, tím méně za zjevně nepřiměřenou. Z uvedeného důvodu soud nevyhověl ani návrhu žalobkyně na moderaci uloženého trestu, neboť o upuštění od trestu nebo jeho snížení v mezích zákonem dovolených může v souladu s § 78 odst. 2 s. ř. s. rozhodnout pouze tehdy, byl-li trest uložen ve „
zjevně nepřiměřené výši
“, k čemuž v daném případě nedošlo. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.