Vydání 1/2013

Číslo: 1/2013 · Ročník: XI

2734/2013

Regulace reklamy: reklama na alkoholické nápoje

Regulace reklamy: reklama na alkoholické nápoje
k § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2002 Sb.
Při posouzení toho, zda žalobce jako zpracovatel reklamního spotu porušil povinnost zakotvenou v § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, podle kterého reklama na alkoholické nápoje nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, je skutečný věk protagonistů účinkujících v předmětné reklamě zcela irelevantní; podstatné je to, zda tito účinkující v reklamě vyhlížejí jako osoby mladší 18 let.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2011, čj. 9 Ca 30/2009-68)*)
Věc:
Společnost s ručením omezeným Line Art proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o uložení pokuty.
Žalovaná uložila rozhodnutím ze dne 30. 7. 2008 žalobkyni pokutu ve výši 500 000 Kč pro porušení povinnosti stanovené v § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy, který stanoví, že reklama na alkoholické nápoje nesmí "
být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují
". Žalobkyně se měla tohoto porušení dopustit jako zpracovatelka reklamního spotu STOCK produkt Fernet 8000 (mutace 1), který byl premiérově odvysílán dne 8. 3. 2008 v 18:38:17 na programu
Prima
televize a dále premiérově na programu Nova dne 8. 3. 2008 v 18:58:42.
V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaná popsala předmětný reklamní spot takto:
"
Dívka v černé blůze říká na kameru: ,
Pojď, jdem dovnitř'
a začne lézt do obří nafukovací koule. Následuje sestřih krátkých záběru na dvě skotačící dívky doprovázený ve zvuku rytmickou melodií. Dívka v černé blůze sype do koule barevné želatinové medvídky, druhá dívka ve světlé vestě se připoutává popruhy do sedačky. Koule se kutálí po louce, dívky výskají, medvídci se přesypávají uvnitř. Ženský hlas říká: ,
Baví tě zkoušet, co ještě nikdo nezkusil? Ukaž co je v tobě a zkus osmitisícovku. Jediný čistý bylinný destilát, který si uděláš podle svého. Třeba s medvídkem'
. Při slovech ,
čistý bylinný destilát'
háže dívka v černé blůze do sklenice s tekutinou jednoho červeného medvídka. V dalším střihu si obě proti sobě sedící dívky u hromady medvídků v kouli přiťukávají sklenkami a detail záběru ukazuje, jak ta v černé blůze obrací nápoj do sebe. Ženský hlas dodává: ,
Fernet Stock 8000'
. V závěru spotu je záběr na láhev Fernet Stock 8000 se dvěma sklenkami stojícími na trávě, za nimi část nafukovací koule a text ,
Čistě tvoje věc'
a odkaz na webové stránky www.fs8000.cz.
"
Žalobkyně podala proti citovanému rozhodnutí žalované žalobu u Městského soudu v Praze, v níž se dovolávala toho, že pojmy uvedené v § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy vymezující skutkovou podstatu daného správního deliktu, jsou pojmy velmi obecnými umožňujícími velmi široký výklad. Tyto pojmy, které nejsou právním předpisem definovány, nelze označit za tzv.
notoriety
. Pokud existují takové obecné pojmy, jako "
osoba vyhlížející mladší 18 let
", "
prvek
", "
prostředek
" nebo "
akce
", "
oslovení
" osob mladších 18 let nebo "
spotřeba
", pak je nutné, aby správní orgán ke svému zdůvodnění využil maximum prostředků, na jejichž základě by bylo možné učinit takové rozhodnutí, které nevzbuzuje oprávněné pochybnosti, zejména jestliže žalovaná může podlehnout subjektivním názorům a hodnotovým postojům jednotlivých členů žalované. Posouzení jednání podnikatelského subjektu by mělo vždy vycházet z jasně formulovaného zákona nepřipouštějícího alternativní výklady založené na absenci přesně daných zákonných definic a pojmů. Chybí-li jasné a zákonné vymezení uvedených pojmů, pak by měl orgán dozoru při posuzování otázky porušení zákona o regulaci reklamy ctít zásadu předvídatelnosti správního rozhodnutí, a dále dvě zásady právního státu, a to jednak zásadu platící pro osoby, podle které to,
co není zákonem výslovně zakázáno, je povoleno
, a zásadu platící pro stát a správní orgány, podle níž
co není zákonem povoleno, je zakázáno
. S těmito zásadami je pak spojena další zásada, která říká, že pokud existuje možnost různých subjektivních výkladů zákonných norem nebo pojmů, měla by být aplikace těchto norem nebo definic taková, aby dopady na žalobkyni byly spíše příznivé a nikoliv negativní nebo dokonce destruktivní (zásada
in dubio pro reo
). Dále by měl orgán dozoru zohlednit i tu skutečnost, že vedle tabákových výrobků je alkohol státem povolenou látkou, jejíž prodej přináší státu nemalé finanční prostředky.
Žalobkyně dále uvedla, že § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy je nutné vyložit také z hlediska gramatického významu a logiky. Poukazovala na to, že zatímco první část věty daného ustanovení hovoří o tom, že reklama na alkoholické nápoje nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů, druhá část věty za spojkou "
nebo
" již podmínku, že se jedná také o osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, neobsahuje. Žalobkyně se proto domnívá, že sousloví "
využití prvků, prostředků nebo akcí
" se vztahuje pouze k osobám mladším 18 let a nikoliv k osobám, které jako mladší vyhlížejí, a namítá, že tento podstatný fakt žalovaná ve svém rozhodnutí vůbec nezohlednila. Žalobkyně byla dále toho názoru, že žalovaná měla mít při hodnocení reklamy obecně na zřeteli přirozenou neustálou změnu společnosti a s tím související přirozený vývoj společenských stereotypů, které mohou být v nějaké etapě společenského vývoje považovány za adrenalinové, zatímco po uplynutí určitého časového úseku se tyto aktivity stávají aktivitami běžnými. Žalobkyně poukazovala na vývoj společnosti, na její proměnlivost a na rychlost procesů v posledním desetiletí. Argumentace žalované, že uvedené pojmy jsou obecně známé, je dle názoru žalobkyně vzhledem k jejich obsahové proměnlivosti velmi zavádějící a bez provedení přesvědčivých důkazů se stává nepodloženým konstatováním. Žalovaná taktéž blíže nedoložila, že užití určitých výrazů v napadené reklamě je typické pro osoby mladší 18 let nebo pro osoby, které tak vyhlížejí, a stejně tak nedoložila, že určité oblečení je charakteristické výhradně pro osoby mladší 18 let. Druh oblečení, jako je vesta a džíny, a samotná vizáž jedné z dívek, která má dlouhé vlasy, ještě neznamená, že jde o znaky příznačné pouze pro dospívající generaci, a stejně tak, že pojídání gumových medvídků je výhradně věcí nezletilců nebo osob, které tak vyhlížejí, nebo že zorbing oslovuje zejména mladistvé.
Žalobkyně dále namítala, že v případě pojmu "
osoba, která jako mladší 18 let vyhlíží
", není možné ignorovat skutečný věk herců. S odkazem na Etický
kodex
sdružení právnických osob Fórum PSR (zodpovědní výrobci lihovin) a na tzv. "
pivní
kodex
" uvedla, že osoba vystupující v reklamě na lihoviny musí být vždy starší 25 let. Hranice 25 let věku je tedy hranicí, která je považována za bezpečnostní limit pro to, aby vystupující osoba nemohla být označena za osobu vyhlížející mladší 18 let. Tuto věkovou hranici účinkující v předmětné reklamě bezpečně splňovaly (jednalo se o osoby narozené v letech 1980 a 1979). Žalobkyně dále poukázala na skutečnost, že oblečení, účesy a celkový vzhled osob podléhají módním trendům, které jsou v čase velmi proměnlivé. Nelze přitom paušálně stanovit, že určité oblečení, chování nebo mluva je charakteristická pro nezletilé jako celek, neboť i v této skupině je značná diferenciace. Obdobně je to s pojmy, ke kterým žalovaná zaujala stanovisko a výklad v napadeném rozhodnutí. Žalobkyně též namítla, že na předmětnou reklamu je třeba nahlížet v celém jejím kontextu a jako celek je třeba jí hodnotit. Reklama obsahuje výrazné prvky nadsázky a použité výroky, včetně žvýkání gumových medvídků, nelze brát zcela vážně. Reklamu je třeba posuzovat i s ohledem na poměrně vřelý vztah Čechů k humoru a poměrně vysokou míru společenské tolerance ke kouření a pití alkoholu. Zorbing je dnes dle žalobkyně velice známý sport, který spíše oslovuje dospělou (střední) generaci. Není doporučen osobám nedosahujícím určitého vzrůstu a osoby mladší 18 let mohou provozovat tento druh extrémního sportu jen se souhlasem zákonného zástupce. To lze zjistit z internetových stránek, které informují o podmínkách a předpokladech účasti na zorbingu a mimo jiné uvádí, že tento sport není doporučen osobám menším než 130 cm, osobám s problémy s tlakem, srdcem, nadváhou, a není vhodný pro těhotné ženy. Z toho plyne nesprávnost závěru žalované, že zorbing svévolně a masově provádí právě generace dospívajících, mladistvých a nezletilých osob.
Žalobkyně též vytkla žalované, že porušila povinnost stanovenou v § 50 odst. 3 správního řádu, neboť nezjistila všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch žalobkyně. Neuvedla, že reklama poté, kdy bylo zahájeno správní řízení, nebyla již do programu zařazena, ani to, že vůči žalobkyni, která pracuje v reklamě od roku 1994, dosud nebylo z obdobných důvodů žádné správní řízení zahájeno. Žalobkyně vytýkala žalované, že v její neprospěch hodnotila adrenalinovou zábavu jako zábavu typickou pro mladou generaci, ačkoliv sociologické průzkumy v Evropě i ve vyspělém světě prokazují takový trend žití mladé i střední generace, který spočívá ve svobodomyslnosti a individualismu. Jak u mladé generace, tak i u generace střední dochází k takovým zásadním změnám, které ovlivňují a mění přirozený vývoj dříve vytvořených a všeobecně akceptovatelných společenských stereotypů. V případě, kdy jde o obsahový výklad pojmů "
generace teenagerů
", "
adrenalinová zábava
", měl správní orgán svá subjektivní tvrzení založit na takovém základě, který by byl učiněn odbornou a nezávislou autoritou - znalcem. Žalobkyně též postrádala důkaz, jímž by bylo prokázáno, že napadená reklama byla skutečně zaměřena zejména na osoby mladší 18 let a že tyto osoby opravdu oslovila (např. průzkum veřejného mínění). Žalobkyně dále namítla, že při hodnocení závažnosti správního deliktu žalovaná neuvedla, k porušení jakého ustanovení došlo. Konstatování, že alkohol patří mezi citlivé komodity, a že z tohoto důvodu je zákonodárcem reklama regulována, považovala žalobkyně za obecné. Pokud by měl být opravdu důsledně chráněn zájem společnosti, pak by reklama na alkohol měla být zcela zakázána nebo by měl být zakázán prodej alkoholu jako škodlivé a návykové látky. Za příliš vágní žalobkyně označila i argument žalované, že reklama na alkohol může formovat postoje dítěte a mladistvých k alkoholu, který může vyznít ve prospěch pití v patologickém měřítku. Dle žalobkyně by pak
ad absurdum
každá reklama na alkohol měla být závadná (a sankcionovaná), protože "
ve své podstatě může formovat postoje dítěte (mladistvých) k alkoholu, který může vyznít ve prospěch pití v patologickém měřítku
". Žalobkyně dále argumentovala, že použití slova "
může
" při zdůvodnění závažnosti jednání vyvrací jeden ze stěžejních znaků porušení povinnosti, na základě kterého se ukládá sankce v případě, že k takovému porušení již skutečně došlo a nikoliv mohlo dojít.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
V dané věci byla žalobkyni uložena pokuta za porušení § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy, podle kterého reklama na alkoholické nápoje nesmí "
být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují
". Žalobkyně se dle výrokové části napadeného rozhodnutí dopustila správního deliktu uvedeného v § 8a odst. 3 písm. f) zákona o regulaci reklamy, neboť jako zpracovatelka porušila podmínky pro obsah reklamy stanovené v § 4 téhož zákona. Podle § 8a odst. 7 písm. a) zákona o regulaci reklamy se za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta "
do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. a), b), e), f) nebo g)
".
Při posouzení toho, zda žalobkyně naplnila skutkovou podstatu správního deliktu, vycházela žalovaná z obrazově-zvukového záznamu předmětného reklamního spotu, a to jak z jeho jednotlivých prvků, tak i z vyznění reklamy jako celku. Správní uvážení žalované o vyznění spotu je objektivně založeno:
- na vjemu osob účinkujících ve spotu - dvou dívek mladého vzhledu,
- na prvcích, prostředcích a akci, které byly ve spotu použity a zobrazeny - želatinoví medvídci, plastová koule kutálející se po louce, rozverné chování obou dívek při hře, sypání medvídků v kouli při provozování zorbingu, pití alkoholu v plastové kouli při hře, vložení gumového medvídka do sklenky s alkoholem.
Žalovaná učinila svůj úsudek o působení reklamy s odkazem na výše uvedený popis spotu, v němž vystupují dvě skotačící dívky při zvuku rytmické melodie a za použití tykání oslovují a vyzývají adresáta reklamy k tomu, aby vyzkoušel propagovaný produkt, jímž je čistý bylinný destilát Fernet Stock 8000. Úsudek žalované, že dívky vyhlížejí jako osoby mladší 18 let, je adekvátní vzezření i chování dívek v předmětné reklamě, které lze hodnotit z hlediska jejich verbální komunikace (použití metody tykání) i
nonverbální komunikace
, pro niž je příznačná živost pohybu, rozvernost a hravost s použitím dalších prvků a prostředků v rámci reklamního děje, které při výzvě adresované divákovi užívají. Těmito prvky a prostředky je koule kutálející se po louce a zacházení s barevnými želatinovými medvídky, které dívky dokonce spojují s pitím čistého bylinného destilátu, neboť vyzývají k tomu, aby adresát reklamy okusil propagovaný alkoholový destilát právě s gumovým medvídkem, který je však typickým prvkem dětského konzumu. Použití prvků či prostředků, jimiž jsou želatinoví medvídci a kutálející se koule v akci, hra s touto koulí na louce se sypajícími se želatinovými medvídky uvnitř koule, dotvářejí rozverné vystupování obou dívek a činí z něj celkový obraz
infantilní
, hravé zábavy, do níž spotřeba (požívání) alkoholu, nadto spolu s požíváním medvídků jakožto typické dětské sladkosti, nepatří. Soud má ve shodě s názorem žalované za to, že použití želatinových medvídků jako typického prvku dětského mlsání (spotřeby) a zacházení s nimi při zobrazené akci (zorbing) je využitím prvků a prostředků, které oslovují osoby mladší 18 let. Není přitom podstatné, že zorbing je určitým druhem outdoorové zábavy, kterou obecně mohou provozovat jak mladiství, tak i osoby starší 18 let, neboť tento prostředek (či akce spočívající v jeho provozování) není v dané reklamě zobrazen proto, aby byl představen jako druh outdoorové zábavy za účelem jeho propagace a seznámení diváka s tím, pro jakou generaci je určen, za jakých podmínek jej lze provozovat a jaké tělesné, zdravotní či jiné předpoklady jsou nezbytné pro účast na zorbingu, nýbrž je prezentován jako prostředek zdůrazňující hravost, rozvernost a zábavu, který v souhrnu s dalšími prvky užitými v předmětné reklamě (želatinoví medvídci, vzezření a chování dívek) umocňuje celkový dojem, že obě dívky, které reklama zobrazuje při hře, vyhlížejí jako osoby mladší 18 let. Proto zorbing jako takový (obecně) nemusí být nutně podroben hodnocení v tom směru, zda jde o sport či zábavu typickou pro mladou generaci či pro střední generaci. V souzené věci je třeba zorbing posuzovat
vzhledově
jako činnost, která v předmětné reklamě vytváří hravé a zábavné prostředí, do něhož je netypicky vsazena manipulace s oblíbenými dětskými cukrovinkami a následná konzumace alkoholu s těmito cukrovinkami. Zobrazení zorbingu ve spojení s dalšími prvky a prostředky (viz výše) tak v předmětné reklamě skutečně navozuje zdání aktivity provozované osobami mladšími 18 let. Žalovaná tedy nepochybila, pokud tento reklamní spot zhodnotila v jeho celkovém vyznění a přihlédla k významové hodnotě obrazové i zvukové složky reklamy.
Z výše uvedeného zároveň vyplývá, že pro posouzení protiprávnosti jednání žalobkyně nebylo podstatné a ani potřebné dokazování toho, jaké šetření na internetových stránkách žalovaná učinila ohledně vzniku, charakteru a působení zorbingu a podmínek pro provozování tohoto druhu zábavy. Pochybení spočívající v neseznámení žalobkyně se zjištěními ohledně těchto skutečností týkajících se zorbingu, k nimž žalovaná údajně dospěla při šetření na internetových stránkách, nemůže být vzhledem k nepodstatnosti těchto zjištění zásadní vadou řízení, která by mohla mít za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí. Rovněž je zcela irelevantní, jakého skutečného věku jsou protagonisté účinkující v předmětné reklamě, neboť šlo "
pouze
" o to, zda tito účinkující v reklamě
vyhlížejí
jako osoby mladší 18 let.
Vycházeje z gramatického výkladu § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy, jehož se ostatně dovolává i sama žalobkyně, je třeba vnímat alternativní způsob vyjádření skutkové podstaty daného správního deliktu. Podmínka pro obsah reklamy stanovená v § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterou žalobkyně jako zpracovatelka porušila, je formulována tak, že reklama na alkoholické nápoje nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují. Již z gramatického výkladu (použití spojky "
nebo
") vyplývá, že k porušení citovaného ustanovení postačí, jestliže reklama na alkoholické nápoje využívá prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují. Prvky, prostředky a akce, které byly v předmětné reklamě použity (mladistvý vzhled aktérek, jejich rozverné a skotačivé chování při zábavě s využitím hravého prostředku kutálející se koule, užití želatinových medvídků při zorbingu a při následné konzumaci alkoholu), postačují k závěru o protiprávnosti dané reklamy, neboť tyto prvky, prostředky a akce jsou natolik infantilního charakteru, že v mezích logického usuzování lze učinit úvahu, že skutečně oslovují osoby mladší 18 let. K tomu žalovaná do své úvahy správně zapojila i soustavnou hravost a pohyb obou dívek, které, byť u nich nelze s určitostí určit skutečný věk, ve spojitosti s uvedenými prvky, prostředky a zobrazenou akcí opodstatněně vzbuzují vjem, že jde o osoby mladší 18 let. Byť tedy žalovaná nezaměřila svou úvahu na bližší a podrobnější posouzení vzhledu účinkujících dívek včetně jejich oblečení, chování, obutí, či pohybu, pak ve spojení s ostatními prvky, prostředky a akcí užitými v předmětné reklamě, není její úvaha libovůlí, nýbrž logickým úsudkem o mladistvém věku dívek. Vjem z chování těchto dívek (jejich pohybů, oslovování diváka) ve spojení s dalšími již zmíněnými dětskými atributy zábavy (lezení do koule, sypání medvídků do koule, kutálení koule s přesýpajícími se medvídky) včetně prvku hudebního doprovodu typického pro generaci teenagerů vedou k důvodnému úsudku o zaměření reklamy na osoby mladší 18 let. Šlo tedy o reklamu, která porušuje § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy, a pokuta tak byla žalobkyni uložena právem.
Soud neshledal důvodnými žalobní námitky ohledně výkladu pojmů, "
osoba vyhlížející mladší 18 let
", "
prvek
", "
prostředek
", "
akce
", "
oslovení osob mladších 18 let
" a "
spotřeba
", neboť jde skutečně o pojmy běžně užívané, logicky a významově vysvětlitelné, které nejsou neurčitými právními pojmy jako prostředky pro dotváření práva v rovině jeho aplikace, ale obecnými pojmy s určitým významem, který lze vyložit podle obsahového významu těchto slov. Tyto pojmy slovně dotvářejí strukturu skutkové podstaty správního deliktu a jejich výklad záleží nejen na obecných znalostech významu těchto pojmů, ale i na jejich slovním spojení a významu celého souvětí tvořícího § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy, který je zřejmý a neznamená nic jiného, než že zakázaná reklama nemůže znázorňovat (synonymicky vyjádřeno) věci, činnosti a situace, které oslovují osoby mladší 18 let. K tomu není zapotřebí znaleckého posouzení, neboť výklad těchto pojmů není odbornou otázkou a jejich význam umožňuje učinit logické správní uvážení o naplnění těchto pojmů v užité prezentaci, a to nezávisle na aktuálním personálním složení žalované.
Dle náhledu soudu je zaměření reklamního spotu na osoby mladší 18 let zjevné. Možnost jiných subjektivních výkladů dotčených právních norem (a pojmů v nich obsažených), s jejichž pomocí by bylo možno dospět k odlišnému závěru, nepřichází v úvahu, a proto nelze v dané věci aplikovat ani žalobkyní zmiňovanou zásadu
in dubio pro reo
. Působení předmětného reklamního spotu v jeho jednotlivých scénách i v komplexním vyznění těchto scén spolu se zvukovým doprovodem odpovídá hodnocení a závěru žalované o reklamě zaměřené na osoby mladší 18 let, která zobrazuje osoby vyhlížející jako mladší 18 let při spotřebě alkoholických nápojů, a která zároveň využívá prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují.
Soud nevyslyšel ani námitku, v níž žalobkyně zdůrazňuje, že reklama obsahuje výrazné prvky nadsázky a že jí nelze brát zcela vážně. Tato argumentace, z níž ani není zřejmé, v čem žalobkyně tvrzené prvky nadsázky spatřuje, nemůže nijak ovlivnit skutečnost, že osoby, které posuzovaná reklama při spotřebě alkoholických nápojů zobrazuje, vyhlížejí jako osoby mladší 18 let, ani to, že reklama využívá prvky, prostředky nebo akce oslovující osoby mladší 18 let. Stejně tak ani žalobkyní zmiňovaný vřelý vztah Čechů k humoru a vysoká míra společenské tolerance k pití alkoholu nemohou mít žádný vliv na posouzení toho, zda je předmětná reklama v souladu s § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy.
Argumentaci žalobkyně, že vizáž jedné z dívek, která má dlouhé vlasy, ještě neznamená, že jde o znaky příznačné pouze pro dospívající generaci, považuje soud za zavádějící. Nejde pouze o vzhled dívky jako takové, ale o to, že její vzhled, který lze rovněž připsat generaci mladší 18 let, ve spojení s dalšími prvky, prostředky a akcí užitými v reklamě je příznačný pro dospívající generaci a nikoliv pro osoby starší 18 let, u kterých vzhledem k jejich věku a s ním spojené rozumové vyspělosti nelze očekávat, že by se chovaly stejně jako aktérky předmětné reklamy.
Z uvedených důvodů postačovalo pro závěr žalované o protiprávnosti dané reklamy toliko posouzení vyznění spotu odvysílaného v televizním vysílání, přičemž obrazově-zvukový záznam reklamy a analýza spotu zpracovaná Úřadem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Úřad") byly dostatečným důkazem pro závěr o naplnění znaků skutkové podstaty správního deliktu. O tom, že jedním z podkladů pro rozhodnutí žalované ve věci samé je analýza reklamního spotu zpracovaná Úřadem, byla žalobkyně řádně vyrozuměna již v oznámení o zahájení správního řízení. V tomto oznámení byl také poučen o svém právu nahlédnout do správního spisu vedeného v dané věci, jehož obsahem byla i zmíněná analýza, se kterou se mohl tímto způsobem seznámit. Soud v tomto směru považuje za podstatné, že analýza Úřadu neobsahuje nic jiného než popis reklamního spotu a jeho předběžné právní posouzení, které při rozhodování v dané věci nebylo pro žalovanou závazné. Obsah předmětného spotu nebyl žalobkyní nikterak zpochybněn; navíc tento spot byl předmětem dokazování i při ústním jednání před soudem. Sporná tedy byla pouze
právní otázka
týkající se posouzení reklamního spotu v rovině správního uvážení. Proto nemohou být důvodné žalobní námitky dovolávající se znaleckého posouzení věci (znalec se může relevantně vyjadřovat pouze k otázkám skutkovým, nikoliv k otázkám právním), případně posouzení věci z hlediska kodexů výrobců lihovin, které navíc nejsou obecně závaznou právní normou. Stejně tak nebylo
relevantní
stanovisko Rady pro reklamu, o němž žalovaná v napadeném rozhodnutí výslovně uvedla, že k němu při rozhodování v dané věci nepřihlížela. Soud pouze na okraj dodává, že konstatování žalované o existenci negativního stanoviska Rady pro reklamu nemělo na jeho rozhodnutí ve věci samé žádný vliv.
Soud při jednání neprovedl žalobkyní navrhovaný důkaz "
Detailní analýzou vnímání značky kampaně FS 8000
", neboť shledal, že o žalobě lze rozhodnout na základě spisového materiálu a znalosti obsahu předmětného reklamního spotu, se kterým se sám seznámil. Provádění jakéhokoliv dalšího dokazování proto soud považoval za zbytečné. Žalobkyní předložená "
Detailní analýza vnímání značky kampaně FS 8000
" navíc neobsahuje žádné skutečnosti, jež by byly významné pro posouzení věci samé. Zaznamenává toliko odpovědi náhodně vybraných respondentů na otázky, pro koho je dle jejich mínění určena značka Fernet Stock 8000, o čem byla reklama na daný produkt a co respondentům tato reklama sdělila. Jak vidno, respondenti se nikterak nevyjadřovali k těm otázkám, které jsou klíčové pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí, a sice zda předmětná reklama zobrazuje osoby, které vyhlížejí jako mladší 18 let a zda využívá prvky, prostředky nebo akce, které oslovují osoby mladší 18 let. I z tohoto důvodu by provedení důkazu touto listinou bylo zcela nadbytečné.
Rovněž úsudek žalované o výši uložené pokuty byl učiněn v souladu s právem. Pokuta byla žalobkyni uložena ve výši 500 000 Kč, tj. v jedné čtvrtině zákonné sazby a v napadeném rozhodnutí byla náležitě odůvodněna. Ve výroku napadeného rozhodnutí je výslovně uvedeno, že sankce byla žalobkyni uložena za porušení povinnosti stanovené v § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy, a proto posouzení závažnosti jednání žalobkyně se nepochybně vztahuje k porušení právě tohoto ustanovení. Porušení tohoto zákonného ustanovení bylo žalovanou správně hodnoceno jako významné vzhledem k tomu, že reklama na alkohol skutečně patří mezi citlivé komodity a nedodržení zákonného omezení pro tuto reklamu zakotveného v § 4 písm. b) zákona může mít závažný dopad na mladistvé. Jednání žalobkyně nemůže konvalidovat skutečnost, že reklama na alkohol (stejně jako prodej alkoholu samotného) není obecně zakázána. Je třeba respektovat, že reklama na alkohol je zákonem regulována a dodržení této regulace je žalovanou dozorováno. Skutková podstata správního deliktu, který žalobkyně spáchala, stanoví meze přípustnosti reklamy na alkohol s cílem zamezit jejímu případnému působení na děti a mladistvé. Chrání tak děti a mladistvé před získáním dojmu o radosti z pití alkoholu v situacích, které děti a mladistvé oslovují. Takto samozřejmě nepůsobí každá reklama na alkohol, ale především ta reklama, která děti či mladistvé nějakým způsobem upoutá a zaujme. To je právě případ reklam zakázaných § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy, tj. takových reklam, které při spotřebě alkoholických nápojů zobrazují osoby mladší 18 let nebo osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, nebo reklam, které využívají prvky, prostředky nebo akce oslovující osoby mladší 18 let.
Je třeba zdůraznit, že způsobení škodlivého následku v podobě vytvoření takového postoje dítěte či mladistvého k alkoholu, který vyznívá ve prospěch nadměrné konzumace alkoholu, není znakem skutkové podstaty správního deliktu, za který byla žalobkyně sankcionována, a žalovaná tudíž nebyla povinna v řízení zkoumat a prokazovat, zda takový škodlivý následek po odvysílání předmětné reklamy u některého dítěte či mladistvého skutečně nastal. Pro závěr o protiprávnosti jednání žalobkyně bylo rozhodující výlučně posouzení toho, zda předmětná reklama porušuje zákaz zakotvený v § 4 písm. b) zákona o regulaci reklamy. (...)
*)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobce proti tomuto rozsudku svým rozsudkem ze dne 20. 9. 2012, čj. 7 As 7/2012- 25.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.