Vydání 3/2016

Číslo: 3/2016 · Ročník: XIV

3355/2016

Regulace reklamy: reklama činností v pohřebnictví

Regulace reklamy: reklama činností v pohřebnictví
k § 6a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 256/2001 Sb.*)
Oznamováním úmrtí, v jehož souvislosti je dle § 6a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zakázáno uplatňovat jakékoli formy reklamy, se rozumí toliko oznamování úmrtí určité osoby jejím pozůstalým.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 9. 2015, čj. 22 A 127/2013-30)
Prejudikatura:
č. 1061/2007 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 30/1998 Sb.
Věc:
Společnost s ručením omezeným MENCL CONSO proti Ministerstvu průmyslu a obchodu o uložení pokuty.
Krajský úřad Olomouckého kraje (správní orgán I. stupně) rozhodnutím ze dne 19. 7. 2013 uložil žalobkyni pokutu ve výši 8 000 Kč za spáchání správního deliktu dle § 8a odst. 1 písm. q) zákona o regulaci reklamy, jehož se měla žalobkyně dopustit tím, že jako šiřitel šířila reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a odst. 3 zákona o regulaci reklamy tak, že
– v Olomouci na Horním náměstí měla dne 25. 2. 2013 umístěnu vitrínu, ve které byla ve spodní části vyvěšena oznámení o úmrtí (parte) a v horní části byly vyvěšeny informační materiály označené jako pohřební služba VIA ULTIMA obsahující sdělení o všech službách, které poskytuje, včetně kontaktních údajů,
– v Olomouci na ulici Štítného 25 měla před vlastní označenou provozovnou dne 15. 3. 2013 umístěnu vitrínu, ve které byla oznámení o úmrtí (parte) umístěna v levé části, zatímco v pravé části byly vyvěšeny informační materiály označené jako pohřební služba VIA ULTIMA obsahující sdělení o všech službách, které poskytuje, včetně kontaktních údajů.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, které žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 10. 9. 2013.
Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu u Krajského soudu v Ostravě. V ní uvedla, že nezpochybňuje skutková zjištění, namítla však nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí, protože žalovaný nezdůvodnil, proč je vytýkané jednání neetické. Žalovaný rovněž nereagoval adekvátně na námitku, že § 6a odst. 3 zákona o regulaci reklamy dopadá toliko na oznamování úmrtí pozůstalým, nikoli široké veřejnosti. Žalovaný samostatně nevyložil, jak rozumí sousloví „
v souvislosti s oznamováním úmrtí
“. Dále se žalovaný nevyjádřil k výkladu „
ad absurdum
“, který provedla žalobkyně, a nevymezil hranici reklamy přípustné a nepřípustné a konečně neuvedl, proč u jiných provozovatelů pohřebních služeb akceptoval rozdělovací linku na vitríně jako skutečnost narušující souvislost reklamy s oznamováním úmrtí.
Následně žalobkyně předložila právní argumentaci k výkladu § 6a odst. 3 zákona o regulaci reklamy. Žalobkyně měla za to, že toto ustanovení směřuje toliko k okamžiku oznamování úmrtí pozůstalým. V této souvislosti vyjmenovala nejrůznější subjekty, jimž v rámci komplexu jí poskytovaných služeb oznamuje úmrtí a kdy je nemyslitelné, aby tak činila bez sdělení svých obchodních údajů, které podléhají regulaci reklamy (např. matriční úřady, krematoria, autodopravci, správci hřbitovů, hudebníci, fotografové). Pokud by se žalobkyně měla řídit právním názorem žalovaného, pak by ve všech případech jednala nedovoleně, neboť by se muselo jednat o její reklamu v souvislosti s oznamováním úmrtí. Právní názor žalovaného o nepřípustnosti situace, aby v jednom zorném poli byly jak parte, tak obchodní údaje žalobkyně, by – dovedeno
ad absurdum
– znamenalo, že by se v blízkosti smutečních oznámení nemělo nacházet ani označení provozovny žalobkyně, pracovník v oblečení s logem žalobkyně či vozidlo s logem žalobkyně. Pokud správní orgány trvají na oddělení oznámení o úmrtí a reklamy, pak měly jasně uvést, jak má toto oddělení vypadat. Žalovaná nesouhlasila s právním názorem správního orgánu I. stupně, že rozhodující je totožnost vitríny, neboť by bylo nesmyslné postihovat umístění těchto údajů v jedné pětimetrové vitríně obchodního domu, zatímco těsné umístění ve dvou vitrínách formátu A4 by již bylo pro správní orgán akceptovatelné. Žalobkyně také polemizovala s tvrzením správních orgánů, že její jednání je neetické vůči pozůstalým, neboť žalobkyně parte umísťuje do své vitríny jen s výslovným souhlasem objednatele pohřbu (zpravidla pozůstalého). Závěrem žalobkyně poukázala na absenci prejudikatury ve věci a
in eventum
připojila moderační návrh.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že rozhodnutí správních orgánů mají všechny náležitosti a jsou přezkoumatelná. K sousloví „
oznamování úmrtí
“ odkázal na Slovník spisovné češtiny a internetové zdroje, z nichž plyne, že oznamováním úmrtí lze rozumět i oznámení formou vyvěšení či rozeslání parte. Žalovaný setrval na stanovisku, že informace o provozovateli pohřební služby a úmrtní oznámení musí být v oddělených vitrínách, a popřel, že by on nebo správní orgán I. stupně akceptovali jiná řešení.
Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Podle § 6a odst. 2 zákona o regulaci reklamy „[r]
eklama činností v pohřebnictví nesmí být
a) užita v prostorách zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče,
b) doručována prostřednictvím dopisů, letáků, elektronickou poštou nebo jinou adresnou formou
“.
Podle § 6a odst. 3 zákona o regulaci reklamy „[v]
souvislosti s oznamováním úmrtí nelze uplatňovat jakékoli formy reklamy
“.
Podle § 8a odst. 1 písm. q) zákona o regulaci reklamy „[p]
rávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako šiřitel šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a odst. 2 nebo 3
“.
Pokud se týče napadeného rozhodnutí, toto je značně strohé, kusé a na samé hranici přezkoumatelnosti. Nicméně co se týče jádra sporu, je z něj seznatelný názor žalovaného na výklad § 6a odst. 3 zákona o regulaci reklamy. Tento názor seznala i žalobkyně, která ho napadla tím, že ho dovedla do
absurdní
polohy, aby tak demonstrovala jeho nesprávnost, a následně vůči němu předestřela alternativní výklad citovaného ustanovení, který pokládala za správný. Proto krajský soud nemusel přistoupit ke zrušení napadeného rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost.
Jádrem sporu mezi stranami je to, jak mají být vyložena slova § 6a odst. 3 zákona o regulaci reklamy „
v souvislosti s oznamováním úmrtí
“.
Správní orgány se při výkladu omezily pouze na konstatování, že dle jazykového výkladu spadá pod oznamování úmrtí i oznamování prostřednictvím vyvěšení či zaslání parte. Toto konstatování je sice pravdivé, avšak nemůže samo o sobě postačovat k poznání obsahu právní normy obsažené v § 6a odst. 3 zákona o regulaci reklamy. Jak uvedl Ústavní soud v nálezu pléna ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb., jazykový výklad je pouze prvotním přiblížením k obsahu právní normy. Jestliže pak takový výklad, dovedený do logických důsledků, zjevně vede k absurdním závěrům, na což opakovaně správně poukázala žalobkyně, pak bylo povinností správních orgánů u takovéhoto výkladu nezůstat, ale uplatnit i další interpretační postupy užívané při výkladu právních předpisů.
Při výkladu § 6a odst. 3 zákona o regulaci reklamy je třeba předně principiálně vycházet ze skutečnosti, že regulace reklamy představuje zásah do práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost zaručeného článkem 26 Listiny základních práv a svobod. Jako taková proto musí být vykládána tak, aby byla zachována proporcionalita mezi zájmy, které vedou k zásahu do tohoto práva, a mírou omezení výkonu tohoto práva. Jestliže § 6a odst. 3 zákona o regulaci reklamy zcela vylučuje v určitých případech jakoukoli reklamu, je nutno podmínky pro toto vyloučení interpretovat restriktivně. Lapidárně řečeno, mimořádná šíře zásahu do základního práva by měla být důvodem mimořádného zúžení podmínek pro takovýto zásah.
Stávající
judikatura
k problematice regulace reklamy v oblasti pohřebnictví vymezila legitimní zájem na zvláštní pravidla pro toto odvětví podnikání tím, že se jedná o společensky velmi citlivou oblast vyžadující specifický přístup v prezentaci služeb, které jsou nesrovnatelné s běžnou podnikatelskou činností v jiných oborech (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2006, čj. 2 As 40/2006-71, č. 1061/2007 Sb. NSS, či rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2015, čj. 9 A 263/2001-31). Dalším důvodem pro regulaci reklamy v pohřebnictví je zachování nepokřivené hospodářské soutěže v daném odvětví tím, že určití provozovatelé nezískají před jinými neoprávněný „
náskok
“ tím, že by nabízeli své služby přímo na místech, kde k úmrtí nejčastěji dochází [srov. § 6a odst. 2 písm. a) zákona o regulaci reklamy], či by je nabízeli současně se sdělováním úmrtí pozůstalým.
Ze shora uvedených důvodů je třeba dospět k závěru, k němuž dospěla i žalobkyně, tedy že § 6a odst. 3 zákona o regulaci reklamy dopadá toliko na situace, kdy je úmrtí určité osoby oznamováno jejím pozůstalým. Jen v takovémto případě je namístě s ohledem na předpokládaný zármutek a duševní rozrušení zcela vyloučit šíření jakékoli reklamy. Jen v takovýchto případech je neetické jakoukoli formou obtěžovat pozůstalé nabízením pohřebnických či jiných služeb a rušit je ve zpracování jejich duševního rozrušení. Zároveň je v těchto případech legitimní předpokládat, že pozůstalí, kteří jsou pravidelně i vypraviteli pohřbu, nejsou s to racionálně zvážit případné nabídky pohřebnických či jiných služeb a mohli by se stát obětí provozovatelů, jejichž nabídky pro ně nebudou výhodné. Naopak není důvodu rozšiřovat okruh podmínek pro aplikaci absolutního zákazu reklamy v pohřebnictví na vyvěšování parte ve vitrínách pohřebních služeb, neboť u kolemjdoucích nelze presumovat tak velké citové rozrušení jako u pozůstalých, a i kdyby ano, nemá toto rozrušení u kolemjdoucích vliv na jejich hospodářské chování v sektoru poskytování pohřebnických služeb. Vyvěšení parte ve vitrínách provozovatelů pohřebních služeb spolu s uvedením údajů o jejich službách není ostatně samo o sobě v naší kultuře pociťováno jako něco nepatřičného, proto si na tuto skutečnost nikdo z veřejnosti za dlouhá léta nestěžoval, jak poukázala žalobkyně. Výslovný zákaz takovéhoto sdružování informací není obsažen ani v žádném právním řádu nám nejbližšího kulturního okruhu, tedy v právních předpisech sousedních států.
Rozhodnutí žalovaného tak stojí na nesprávném výkladu právní normy, která sloužila jako základ pro vyslovení deliktní odpovědnosti žalobkyně a udělení pokuty. (...)
*)
S účinností od 17. 8. 2015 změněn zákonem č. 202/2015 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.