Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1024/2007

Puncovní právo: puncovní kontrola

Ejk 31/2005
Puncovní právo: puncovní kontrola
k § 41 odst. 2 písm. c) a d) a k § 43 odst. 2 písm. j) zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 127/2003 Sb. a před novelou provedenou zákonem č. 157/2006 Sb.*)
Naplnit skutkovou podstatu § 43 odst. 2 písm. j) zákona č. 539/1992 Sb., puncovního zákona, lze pouze tehdy, jestliže povinná osoba nepředloží k provedení puncovní kontroly ve lhůtě stanovené inspektorem podle § 41 odst. 2 písm. d) tohoto zákona, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 157/2006 Sb., "zboží" [definované v § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona], u kterého vzniklo podezření, že nebylo předloženo puncovní kontrole.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2005, čj. 10 Ca 67/2005-31)**)
Věc:
Simona Š. proti Ministerstvu průmyslu a obchodu o uložení pokuty podle puncovního zákona.
Puncovní úřad, pobočka Brno, provedl u žalobkyně kontrolu, při které jeho inspektoři zjistili, že žalobkyně ve své provozovně nabízí předměty označené jako "ze žlutého kovu", které vykazovaly značnou podobnost se zbožím z drahých kovů. Pojali podezření, že se jedná o předměty ze zlata, které v rozporu se zákonem nejsou označeny puncovní značkou, proto je zajistili proti neoprávněné manipulaci a stanovili žalobkyni lhůtu k předložení tohoto zboží k dodatečné puncovní kontrole.
Dne 22. 12. 2004 pak tento úřad svým rozhodnutím žalobkyni udělil podle § 43 odst. 2 písm. j) puncovního zákona pokutu 250 000 Kč za to, že ve lhůtě stanovené inspektory zajištěné předměty ke kontrole nepředložila.
Žalobkyně podala odvolání, ve kterém argumentovala, že deliktem může být pouze taxativně vymezené jednání, tj. pouze nepředložení "zboží", jak jej přesně definuje § 3 puncovního zákona, a nikoliv nepředložení výrobků z jiných materiálů, které jsou se "zbožím" vzhledově zaměnitelné [jak o nich hovořil § 41 odst. 2 písm. c) puncovního zákona]. Pokud inspektoři měli v úmyslu tyto předměty zajistit proti manipulaci za účelem dodatečné kontroly, měli napřed provést zkoušku ryzosti ihned na místě, jak jim to zákon umožňuje.
Žalovaný dne 9. 2. 2005 odvolání zamítl s tím, že podle § 41 odst. 2 písm. c) puncovního zákona jsou inspektoři při provádění kontroly oprávněni provádět zkoušku ryzosti zboží včetně odběrů vzorků. Za tím účelem jsou oprávněni požadovat jejich předložení. Pro tento účel se považují za zboží výrobky z jiných materiálů než z drahých kovů, pokud jsou vzhledově se zbožím zaměnitelné. Inspektoři jsou podle žalovaného oprávněni i tyto předměty zajistit a uložit kontrolované osobě lhůtu na jejich předložení k dodatečné kontrole.
Žalobkyně proti rozhodnutí podala žalobu, ve které zopakovala svou argumentaci a poukázala na § 46 správního řádu z roku 1967, podle nějž rozhodnutí musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 3 odst. 1 písm. a) puncovního zákona se za výrobky z drahých kovů pro účely tohoto zákona považují: klenotnické, bižuterní, medailérské a jiné zlatnické a stříbrnické výrobky ze slitin zlata, stříbra nebo platiny, které mohou být kombinovány s přírodními či syntetickými kameny, perlami, smaltem, korály, sklem a jinými nekovovými materiály (dále jen "zboží"). Zákon tak toliko pro výrobky z drahých kovů uvedené v odst. 1 písm. a) volí legislativní zkratku "zboží", přičemž za zboží se nepovažují výrobky v odst. 2 písm. a) až d), tj. mj. výrobky ze zlata, stříbra a platiny o nižší ryzosti než tam stanovené. Zboží takto definované je podle odst. 3 dovoleno v tuzemsku vyrábět nebo ze zahraničí pro obchodování v tuzemsku dovážet, jen pokud má zákonnou ryzost stanovenou tímto zákonem s odkazem na § 5. Zákon pak rovněž definuje v § 4, co se rozumí tuzemským zbožím, cizím zbožím, starým zbožím a starožitným zbožím, opraveným zbožím, registrovanou slitinou atd. s tím, že obchodováním se rozumí prodej včetně obstarání prodeje, nákup za účelem dalšího prodeje a prodej použitého zboží. Pokud jde o pojem puncovní kontroly, je vymezen v § 8 puncovního zákona, podle nějž předmět a rozsah puncovní kontroly spočívá ve zjištění a ověření ryzosti a předepsaného stavu zboží, které jsou stanoveny tímto zákonem, tj. zákonné ryzosti dle § 5. Výsledkem puncovní kontroly je pak úřední označení zboží puncovní značkou příslušné zákonné ryzosti nebo jiným způsobem stanoveným tímto zákonem. Povinné puncovní kontrole, pokud není dále stanoveno jinak, podléhá podle § 9 tuzemské a cizí zboží určené pro obchodování v tuzemsku, staré zboží v případě, že má být předmětem obchodování, opravené zboží. Ve smyslu § 14 zkoušku ryzosti zboží provádí Puncovní úřad vázán následnými ustanoveními části II puncovního zákona.
Z uvedených definic vyplývá, že pokud jde o pojem "zboží", pro účely puncovního zákona se jím rozumí výrobky z drahých kovů, jak jsou shora vymezeny, a nerozumí se jím jiné výrobky, které zákon uvádí v negativním výčtu.
Podle § 38 odst. 1 puncovního zákona obchodníci nesmějí obchodovat s úředně neoznačeným zbožím nebo takové zboží k obchodování mít nebo k prodeji nabízet, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Podle odstavce 2 téhož ustanovení se tento zákaz vztahuje i na prodej zastaveného zboží zastavárníkem.
Práva a povinnosti puncovní inspekce uvedené v § 41 puncovního zákona stanoví, že Puncovní úřad kontroluje u výrobců a obchodníků, zda zboží prodávané, nabízené k prodeji, nebo za tím účelem skladované neuniklo puncovní kontrole a zda je označeno ryzostním číslem, pokud tak zákon stanoví; dále kontrolují ryzost a složení klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů a dodržování dalších povinností. Pracovníci Puncovního úřadu jsou pak oprávněni při výkonu kontroly podle § 41 odst. 2 písm. c) provádět zkoušku ryzosti zboží a dále klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů včetně odběru vzorků, za tím účelem jsou oprávněni požadovat jejich předložení; pro tento účel se považují za zboží i výrobky z jiných materiálů než z drahých kovů, pokud jsou vzhledově se zbožím zaměnitelné; podle § 41 odst. 2 písm. d) jsou dále oprávněni zboží, u něhož vzniklo důvodné podezření, že v rozporu s tímto zákonem nebylo předloženo k puncovní kontrole, odebrat za účelem jejího provedení nebo toto zboží zajistit proti neoprávněné manipulaci a uložit kontrolované osobě lhůtu k jeho předložení Puncovnímu úřadu k provedení puncovní kontroly. Podle odst. 3 o odběru vzorků nebo zboží a jejich hmotnosti vystaví inspektoři kontrolované osobě potvrzení, drahý kov ze vzorků Puncovní úřad po provedení zkoušky vrátí.
Z uvedeného zákonem stanoveného postupu podle § 41 odst. 2 písm. c) a d) je zřejmé, že pracovníci inspekce v rámci kontroly, pokud v provozovně naleznou výrobky z jiných materiálů než drahých kovů, které jsou vzhledově se zbožím definovaným v zákoně zaměnitelné, jsou oprávněni provést zkoušku ryzosti tohoto zboží, resp. těchto výrobků, a za tím účelem jsou oprávněni odebrat vzorky a požadovat jejich předložení. Toliko pro tento účel se považují za zboží i výrobky, které jsou vzhledově se zbožím zákonem definovaným zaměnitelné. Pokud jde o písmeno d), v tomto případě jde o zboží definované v zákoně, u něhož však vzniklo podezření, že v rozporu s tímto zákonem nebylo předloženo k puncovní kontrole, a za tímto účelem pak pracovníci inspekce mohou odebrat toto zboží nebo toto zboží zajistit proti neoprávněné manipulaci a uložit kontrolované osobě lhůtu k jeho předložení Puncovnímu úřadu k provedení puncovní kontroly. Jestliže pracovníci inspekce jako závadu konstatovali prodej úředně neoznačeného "zboží", a tedy možné porušení § 38 zákona, tj. podezření z toho, že obchodník obchoduje z úředně neoznačeným zbožím a jako takové zboží je nabízí, tzn. nabízí zboží definované v § 3 odst. 1 písm. a), které není řádně označeno puncovními značkami a nebylo předloženo k puncovní kontrole, a žalobkyně toto popírá, bylo v prvé řadě povinností zajistit důkazní prostředek, z něhož by vyplynulo, že zajištěné předměty jsou skutečně zbožím ve smyslu puncovního zákona. K zajištění takového důkazního prostředku mohla vést zkouška ryzosti podle § 14 puncovního zákona, jejíž provedení však z výsledku zjištění a údajů uvedených v protokolu o provedené kontrole nevyplývá, anebo mohli pracovníci Puncovního úřadu využít práva odebrat vzorky, popřípadě požadovat jejich předložení s tím, že jde o výrobky z materiálů, které jsou vzhledově se zbožím zaměnitelné, a to podle § 41 odst. 2 písm. c). Postup podle téhož ustanovení písm. d) pak přicházel v úvahu u výrobků z drahých kovů, které již prokazatelně jsou "zbožím", u něhož vzniklo důvodné podezření, že v rozporu s tímto zákonem nebylo předloženo k puncovní kontrole a není označeno, jak má dle zákona být, a je možno odebrat toto zboží k provedení této kontroly, nebo jej zajistit a uložit, aby bylo předloženo této kontrole. Jde však již toliko o puncovní kontrolu zboží ve smyslu zákona, tj. zjištění a ověření ryzosti a předepsaného stavu směřující k úřednímu označení puncovní značkou příslušné ryzosti.
V daném případě však z protokolu o provedení kontroly vyplývá, že referent puncovní inspekce vyzval obchodníka k předložení zajištěných věcí k puncovní kontrole, uvedené výrobky, jejichž seznam je přílohou protokolu, označil za zboží z drahých kovů, aniž by bylo ověřeno, zda skutečně jde o zboží z drahých kovů ve smyslu zákona, s tím, že uvedl, že jde o podezření, že zboží není označeno platnými úředními značkami, a tedy jde o porušení § 38 odst. 2 písm. b) puncovního zákona, a požadoval, aby toto zboží bylo předloženo k dodatečné puncovní kontrole. Rovněž z přílohy protokolu vyplývá, že výrobky uvedené v seznamu byly označeny jako zboží z drahých kovů, které bylo zajištěno ve smyslu § 41 odst. 2 písm. d) puncovního zákona. Pakliže žalobkyně popírá, že v daném případě šlo o výrobky, které lze označit ve smyslu definice zákona za zboží, ale naopak tvrdí, že šlo o výrobky z jiných kovů, bylo nutno zajistit důkazní prostředek, zda skutečně šlo o zboží ve smyslu zákona, či nikoliv. Skutkový stav tak, jak žaloba namítá, proto nebyl dostatečně zjištěn a v daném případě nemůže být rozhodné, že řádnému zjištění skutkového stavu nepřispěla žalobkyně tím, že právě nepředložila zajištěné výrobky k puncovní kontrole, neboť její povinnost předložit zajištěné zboží k puncovní kontrole je vázaná na skutečnost, že jde skutečně o zboží ve smyslu zákona. Jinou povinnost má, a to předložit výrobky i z jiných než drahých kovů vzhledově zaměnitelné se zbožím, a to k tomu, aby ve smyslu § 41 odst. 2 písm. c) byla provedena zkouška ryzosti včetně odběru vzorků.
Soud musí konstatovat, že nezpochybňuje kvalifikaci či znalost inspektorů Puncovního úřadu v tom smyslu, že by v provozovně nerozpoznali, zda některý výrobek je nebo není zbožím ve smyslu zákona, nicméně jak vyplývá z dikce zákona, je zboží vymezeno objektivně, tj. popisem a složením, a to na jedné straně znamená, že jeho určení nikterak nemůže záviset na tom, jak výrobky obchodník označí, nebo jako co je prodává; na druhé straně vymezení zboží jeho "složením", tj. určením hranice jeho ryzosti, vyvolává pochybnosti, zda bez jakýchkoliv zkoušek ryzosti lze určité předměty za zboží označit. Z protokolu o inspekci vyplývá, že referent puncovní inspekce označil sice zboží jako zboží z drahých kovů, nicméně nevyplývá z něho, že by provedl jakoukoliv zkoušku ke zjištění, zda šlo skutečně o zboží či nikoliv. Naplnit skutkovou podstatu § 43 odst. 2 písm. j) však lze pouze tehdy, jestliže povinná osoba nepředloží ve lhůtě stanovené inspektorem zboží k provedení puncovní kontroly, tedy jestliže na základě postupu inspektora podle § 41 odst. 2 písm. d) skutečně u zboží, u kterého vzniklo podezření, že nebylo předloženo k puncovní kontrole, dojde k tomu, že nebylo předloženo zajištěné zboží proti neoprávněné manipulaci ve lhůtě Puncovnímu úřadu. Naopak je zřejmé, že zákon tak, jak stanoví oprávnění inspektorů Puncovního úřadu, a tak, jak zavazuje povinnostmi obchodníky s výrobky či zbožím z drahých kovů, považoval za vhodné vybavit inspektory Puncovního úřadu při kontrole na místě pravomocí provádět zkoušku ryzosti zboží včetně odběrů vzorků, a tedy ve smyslu § 41 odst. 2 písm. c) lišit výrobky, u nichž je podezření, že jsou se zbožím zaměnitelné, a zjistit na místě, zda jde o zboží ve smyslu zákona. Jenom takovéto zboží pak podléhá puncovní kontrole a je s ním možno nakládat ve smyslu § 41 odst. 2 písm. d). Z uvedeného důvodu proto soud neshledal napadené rozhodnutí v souladu se zákonem, neboť jak rozhodnutí prvého stupně, tak i rozhodnutí žalovaného, kterým bylo odvoláním napadené rozhodnutí potvrzeno, vycházelo z nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci, neboť správní delikt, za který byla žalobkyni uložena pokuta, byl výslovně postaven na naplnění skutkové podstaty ve smyslu § 43 odst. 2 písm. j) tím, že nepředložila zajištěné předměty vzhledově zaměnitelné se zbožím definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) puncovního zákona k provedení puncovní kontroly Puncovnímu úřadu, s poukazem dále na postup Puncovního úřadu a opírající se o protokol z kontroly, z něhož jednoznačně vyplývá, že šlo o zboží zajištěné ve smyslu § 41 odst. 2 písm. d) puncovního zákona. Nemůže z tohoto důvodu obstát podle názoru soudu tvrzení, respektive závěr žalovaného, že pokud puncovní zákon fikci zboží výslovně v bodě § 41 odst. 2 písm. d) neuvádí, je nutno pro účely předložení uplatnit fikci stanovenou v § 41 odst. 2 písm. c), tzn. že i ve smyslu ustanovení písm. d) se zbožím rozumí zboží zaměnitelné se zbožím definovaným v zákoně. Pokud by k tomu bylo možno takto přistupovat, pak by § 41 odst. 2 písm. c), který vybavuje inspektory puncovního úřadu pravomocí provádět zkoušku ryzosti, byl nadbytečný, neboť by postačovalo, aby je zákon nadal oprávněním odebrat či zajistit jakékoliv výrobky zaměnitelné se zbožím, a nebylo by nutno dělit jejich oprávnění podle § 41 odst. 2 písm. c) a oprávnění podle téhož ustanovení písm. d) puncovního zákona.
Z uvedených důvodů soud proto dospěl k závěru, že podklady ve spise neposkytují výroku napadeného rozhodnutí dostatečnou oporu, neboť postup inspektorů Puncovního úřadu tak, jak vyplývá z protokolu o provedené kontrole, není dostatečně určitý v tom smyslu, že z žádného důkazu nevyplývá, že skutečně bylo v provozovně zajištěno zboží ve smyslu zákona. Takovéhoto pochybení se mohli pracovníci Puncovního úřadu vyvarovat tím, že by odebrali vzorky přímo na místě a neponechávali zajištěné zboží v provozovně s tím, že má být dodatečně předloženo k puncovní kontrole, anebo mohli ihned na místě provést zkoušku ryzosti zboží, čímž by byl proveden důkaz, který by byl nesporný, a bylo by rovněž nesporné, že následný postup ve smyslu § 41 odst. 2 písm. d) byl v souladu se zákonem.
*) Zákon č. 157/2006 Sb. doplnil s účinností k 1. 5. 2006 do ustanovení § 41 odst. 2 písm. d) větu, která byla již od novely provedené zákonem č. 127/2003 Sb. obsažena v písm. c) tohoto ustanovení ("Pro tento účel se považují za zboží i výrobky z jiných materiálů než drahých kovů, pokud jsou vzhledově se zbožím zaměnitelné.").
**) Rozsudek Městského soudu v Praze byl napaden kasační stížností; tu zamítl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 3. 10. 2006, čj. 2 As 7/2006-70 (dostupný na www.nssoud.cz).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.