Vydání 10/2008

Číslo: 10/2008 · Ročník: VI

1694/2008

Provoz na pozemních komunikacích: výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem

Provoz na pozemních komunikacích: výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem
k § 104 odst. 2 písm. c) a § 116 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákonů č. 478/2001 Sb. a č. 311/2002 Sb.*)
k § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a registru řidičů
V rozhodnutí o zamítnutí žádosti o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem (§ 116 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) musí být uvedeno, které z náležitostí stanovených Úmluvami o silničním provozu uzavřenými v Ženevě roku 1949 a ve Vídni roku 1968 (srov. § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a registru řidičů) řidičský průkaz vydaný cizím státem (zde USA) nesplňuje, a z jakého důvodu jej tedy nelze považovat za řidičský průkaz vydaný cizím státem ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V opačném případě je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 4. 2008, čj. 29 Ca 104/2006-32)
Věc:
Michal M. proti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem.
Městský úřad Břeclav rozhodnutím ze dne 16. 11. 2005 zamítl žádost žalobce o výměnu řidičského průkazu vydaného v USA za řidičský průkaz České republiky podle § 116 odst. 4 zákona o silničním provozu.
Žalobce podal proti rozhodnutí městského úřadu odvolání, které žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 14. 2. 2006 a napadené rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění uvedl, že § 116 zákona o silničním provozu neumožňuje provést výměnu mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz ČR, ačkoliv je to v názvu tohoto ustanovení uvedeno, neboť o výměně mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem není v tomto ustanovení nic uvedeno. Podle tohoto ustanovení lze provést pouze výměnu tzv.
„národního“
řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz ČR. Správní orgán se může zabývat pouze otázkou možnosti výměny řidičského průkazu vydaného v USA
(„národního“
řidičského průkazu USA) za řidičský průkaz ČR. Žalovaný dále poukázal na § 104 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona o silničním provozu a na § 8 vyhlášky č. 31/2001 Sb., kde jsou uvedeny náležitosti řidičského průkazu vydaného podle Úmluv o silničním provozu (Ženeva 1949, Vídeň 1968). Řidičský průkaz vydaný v USA tato kritéria evidentně nesplňuje. Navíc řidičský průkaz vydaný v USA používá jiné skupiny řidičských oprávnění. Řidičský průkaz USA tak nesplňuje kritéria uvedená v § 104 odst. 2 písm. c) zákona o silničním provozu a vzhledem k tomu, že USA není členským státem Evropských společenství, ani kritérium podle § 104 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu. Řidičský průkaz USA tedy není na území ČR platný. Vzhledem k tomu, že řidičský průkaz USA nesplňuje kritéria řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) zákona o silničním provozu a není na území ČR platný, nelze vydat řidičský průkaz ČR výměnou za řidičský průkaz USA podle § 116 odst. 4 zákona o silničním provozu.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Brně. Uvedl, že má právo na vydání řidičského průkazu ČR výměnou za řidičský průkaz USA a mezinárodní průkaz USA tak, jak to stanoví § 116 zákona o silničním provozu. V záhlaví mezinárodního řidičského průkazu USA je výslovně odkaz, že průkaz byl vydán na základě Úmluvy o silničním provozu uzavřené v Ženevě 19. 9. 1949 a jsou v něm uvedeny všechny smluvní státy, mezi něž patří i ČR. Porovnáním mezinárodního řidičského průkazu vydaného v USA s mezinárodním řidičským průkazem vydaným v ČR otci žalobce je zřejmé, že i v mezinárodním řidičském průkazu vydaném v ČR je odkaz na citovanou Úmluvu. Mezinárodní řidičský průkaz byl otci žalobce vydán pro jízdu v USA a také byl a je v USA plně uznáván. Mezinárodní řidičské průkazy vydané v USA a ČR jsou obsahově a vzhledově v podstatě totožné. To znamená, že mezinárodní řidičský průkaz USA vydaný podle Úmluvy splňuje všechny parametry při porovnání s mezinárodním řidičským průkazem vydaným v ČR a také je dovoleno dle § 104 zákona o silničním provozu na jeho základě řídit motorová vozidla v ČR. Kdyby tyto parametry nesplňoval, nebylo by možné na něj v ČR jezdit po dobu jeho platnosti.
Krajský soud v Brně napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 116 odst. 3 zákona o silničním provozu občan České republiky nebo cizinec, který není příslušníkem státu Evropské unie a který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než 1 rok, je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, jde-li o občana České republiky, nebo ode dne právní moci povolení trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na dlouhodobé vízum, jde-li o cizince, který není příslušníkem státu Evropské unie.
Podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona o silničním provozu k řízení motorových vozidel na území České republiky opravňuje řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) (dále jen
„řidičský průkaz vydaný cizím státem“
). Z citovaného ustanovení je zřejmé, že řidičským průkazem vydaným cizím státem je řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluv z Vídně a Ženevy.
Náležitosti řidičského průkazu vydaného podle Úmluvy (Vídeň 1968) upravuje ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb. Podle tohoto ustanovení řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) je vytištěn v jazyce nebo v jazycích státu, který průkaz vydal. Na jeho přední straně je uveden alespoň ve francouzštině název
„Permis de conduire“
a název nebo rozeznávací znak státu, který průkaz vydal. Náležitosti řidičského průkazu vydaného podle Úmluvy (Ženeva 1949) upravuje § 8 odst. 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., podle něhož řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva) je dokument růžové barvy o rozměrech 105 x 74 mm. Řidičský průkaz vydaný cizím státem je vytištěn v jazyce nebo v jazycích státu, který průkaz vydal. Na jeho přední straně je uveden alespoň ve francouzštině název
„Permis de conduire“
a název nebo rozeznávací znak státu, který průkaz vydal. Z uvedeného vyplývá, že vyhláška č. 31/2001 Sb. ve svých ustanoveních § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 stanoví náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem a pouze, pokud řidičský průkaz vydaný cizím státem splňuje tyto náležitosti, lze jej považovat za řidičský průkaz vydaný cizím státem ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) zákona o silničním provozu.
Z rozhodnutí správních orgánů obou stupňů však není zřejmé, které z těchto náležitostí řidičský průkaz vydaný v USA nesplňuje, a z jakého důvodu jej tedy nelze považovat za řidičský průkaz vydaný cizím státem ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) zákona o silničním provozu.
Podle § 47 odst. 3 správního řádu z roku 1967, podle něhož postupoval správní orgán 1. stupně a rovněž žalovaný v souladu s ustanovením § 179 správního řádu z roku 2004, v odůvodnění rozhodnutí správní orgán uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval. Tato náležitost odůvodnění rozhodnutí v rozhodnutí správních orgánů obou stupňů zcela chybí.
Vytčená vada znamená podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Takové rozhodnutí je totiž nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. V dalším řízení žalovaný tuto vadu napraví, tj. uvede, které náležitosti řidičský průkaz vydaný v USA nesplňuje, a proč jej tedy nelze považovat za řidičský průkaz vydaný cizím státem.
*) S účinností od 1. 7. 2006 změněn zákonem č. 411/2005 Sb. a s účinností od 1. 9. 2007 zákonem č. 170/2007 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.