Vydání 10/2008

Číslo: 10/2008 · Ročník: VI

1693/2008

Profesní samospráva: kárné opatření odvolání notáře

Profesní samospráva: kárné opatření odvolání notáře
k § 4 a § 48 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákonů č. 30/2000 Sb., č. 284/2004 Sb. a č. 554/2004 Sb.
k § 6 a § 38 občanského soudního řádu
Kárné opatření odvolání notáře může být notáři uloženo v kárném řízení, jestliže závažně nebo opětovně poruší povinnost stanovenou mu notářským řádem nebo jiným právním předpisem [§ 48 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)]. Tímto jiným právním předpisem je podle § 4 notářského řádu a § 38 o. s. ř. také občanský soudní řád. Na činnost notáře jako soudního komisaře v řízení o projednání dědictví se tedy vztahuje § 6 o. s. ř., podle něhož je třeba v řízení postupovat v součinnosti se všemi účastníky řízení tak, aby ochrana jejich práv byla rychlá a účinná.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 6. 2008, čj. 11 Ca 136/2007-40)
Věc:
JUDr. Klaus Polz proti Kárné komisi Notářské komory České republiky o uložení kárného opatření odvolání notáře.
Žalovaná dne 25. 4. 2007 rozhodla, že se žalobce dopustil kárného provinění tím, že svou nečinností způsobil ve vyjmenovaných dědických spisech zbytečné a zcela neodůvodněné průtahy, a v důsledku jeho nečinnosti tak nebyly věci projednány bez zbytečného odkladu. Za toto kárné provinění bylo žalobci uloženo kárné opatření odvolání notáře. Žalobce se dopustil kárného provinění tím, že porušil čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 6 a § 100 odst. 2 o. s. ř. Z odůvodnění rozhodnutí žalovaného především vyplývá, že agendu soudního komisaře nelze v žádném případě opomíjet, přisuzovat jí menší význam či věnovat jí méně pozornosti. Zcela neodůvodněné a zbytečné průtahy v dědickém řízení byly jednoznačně zjištěny z prověrky Ministerstva spravedlnosti ze dne 17. 8. 2006 i z prověrky vykonané Okresním soudem v Trutnově dne 17. 8. 2006. Přes upozornění, která žalobci zaslal okresní soud, nedošlo k žádné nápravě ohledně vyřízení dědických věcí, v nichž byly zjištěny neodůvodněné průtahy. Při úvaze o výši kárného opatření žalovaná zhodnotila samotné pochybení, jeho soustavnost a opakovanost v průběhu řady let, přičemž dospěla k závěru, že další pozitivní vývoj u notáře očekávat nelze. Vzhledem k závažnému, soustavnému a opakovanému porušování příslušných právních předpisů citovaných v odůvodnění rozhodnutí nelze očekávat zlepšení činnosti notáře, a proto bylo rozhodnuto, že notáři se ukládá kárné opatření odvolání notáře.
Proti tomuto rozhodnutí žalované brojil žalobce žalobou, v níž především namítal, že je-li napadeným kárným opatřením deklarováno, že se žalobce jako kárně obviněný notář dopustil kárného provinění tím, že porušil čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 6 a § 100 odst. 2 o. s. ř., je nutno toto kárné rozhodnutí považovat za nezákonné. Čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod pojednává o právu na soudní ochranu, rovněž tak § 6 a § 100 odst. 2 o. s. ř. ukládá soudu povinnost vést manžele v řízení o rozvod k odstranění příčin rozvratu a jejich usmíření. Notář není státním orgánem ani orgánem justičního typu s rozhodovacími pravomocemi. Řízení o dědictví je upraveno v hlavě páté občanského soudního řádu a je řízením soudním, rozhodovací činnost přísluší soudu. Notáři v řízení o dědictví jsou toliko soudem pověřováni přípravou potřebných podkladů pro vydání usnesení soudu (§ 175zb o. s. ř.). Notáři podle současné právní úpravy nelze ukládat kárné opatření za kárné provinění, kterých se nemohl vůbec dopustit, protože mu platné právní předpisy nepřiznávají rozhodovací pravomoci v uvedených věcech. Pokud se notář jako soudní komisař v řízení o dědictví při přípravě potřebných podkladů pro vydání usnesení soudu dopustí průtahů, soud může věc pověřenému notáři za splnění stanovených podmínek odejmout a pověřit v řízení o dědictví jiného notáře (§ 175zb o. s. ř.). Jsou-li podklady úplné, může soud věc vrátit notáři se žádostí o doplnění řízení nebo může potřebné úkony provést sám. Soud je tedy orgánem odpovědným za dodržování čl. 38 odst. 2 Listiny a § 6 a § 100 odst. 2 o. s. ř.
Žalovaná se ve svém vyjádření k žalobě především neztotožnila s názorem žalobce, že čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod se nevztahuje na notáře jako soudního komisaře. Ustanovení § 4 notářského řádu stanoví, že notář v rámci další činnosti vykonává i jinou činnost, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Tímto zákonem je občanský soudní řád, který spolu s dalšími předpisy formuluje postup i povinnosti notáře při vyřizování dědické agendy včetně povinnosti postupovat účelně a bez průtahů. Podle § 38 odst. 1 o. s. ř. soud pověřuje notáře, aby jako soudní komisař za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví. Podle téhož ustanovení (odstavce 3) úkony notáře, provedené jako soudním komisařem, se považují za úkony soudu. Z tohoto důvodu nemůže obstát stanovisko žalobce, že rozhodnutí je nezákonné a že notáři nelze uložit kárné opatření za kárné provinění, kterých se nemohl dopustit, protože mu platné právní předpisy nepřiznávají rozhodovací pravomoc v dědických věcech. Uvedené právní předpisy se vztahují i na notáře jako soudního komisaře bez jakýchkoli výhrad. K námitce žalobce o nepřiměřenosti trestu žalovaná uvedla, že činnost notáře jako soudního komisaře je činnost veřejná, kterou notář vykonává v pravomoci státu, přenesené na něj prostřednictvím soudu. Tím, že notář jako soudní komisař svou nečinností nevykonává tuto činnost řádně, poškozuje značnou měrou nejen účastníky řízení, ale i notářský stav vůči veřejnosti.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle notářského řádu, kterou stát pověřil notářským úřadem podle § 1 odst. 1 citovaného zákona. Mimo činnost výslovně uvedenou v § 2 a § 3 citovaného zákona vykonává notář i jinou činnost, stanoví-li tak zvláštní zákon. Takovým zvláštním předpisem je například § 38 o. s. ř. Podle § 38 odst. 1 o. s. ř. soud pověří notáře, aby jako soudní komisař za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví. Tyto úkony notáře se považují za úkony soudu (§ 38 odst. 3 o. s. ř.).
V dané věci byly předmětem kárného provinění žalobce, za něž mu bylo uloženo kárné opatření odvolání notáře – stručně řečeno – nečinnost a průtahy v činnosti žalobce jako soudního komisaře pověřeného vykonáváním úkonů v dědických řízení pro Okresní soud v Trutnově. Činnosti žalobce a postavení žalobce jako notáře – soudního komisaře v řízení o dědictví – jsou upraveny občanským soudním řádem (§ 38, § 175za a následující), dále výše citovaným notářským řádem a konečně vyhláškou č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Úkony notáře se považují za úkony soudu. Z toho plyne, že notář musí postupovat podle předpisů platných pro občanské soudní řízení. Na jeho činnost se tudíž vztahuje i § 100 odst. 1 o. s. ř., podle něhož, jakmile bylo řízení zahájeno, postupuje v něm soud i bez dalších návrhů tak, aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta. Přitom usiluje především o to, aby spor byl vyřešen smírně. Notář přitom nemá rozhodovací pravomoc, takže vznikne-li v řízení o dědictví potřeba vydat určité rozhodnutí ještě před tím, než budou ukončeny všechny úkony v řízení o dědictví, musí notář předložit věc soudu, aby takovéto rozhodnutí vydal. Veškerá činnost notáře jako soudního komisaře v řízení o dědictví vyplývá zejména z § 175za až 175zd o. s. ř., které mimo jiné stanoví, že notáři se sídlem v obvodu okresního soudu jsou rovnoměrně pověřováni úkony v řízení o dědictví podle rozvrhu, který na návrh příslušné notářské komory vydá předseda krajského soudu na každý kalendářní rok. Soud může odejmout věc pověřenému notáři, jestliže přes předchozí upozornění způsobí zbytečné průtahy v soudním řízení, soud pak pověří úkony v řízení o dědictví jiného notáře podle rozvrhu práce.
Z jednacího řádu pro okresní a krajské soudy (vyhláška č. 37/1992 Sb.) pro notáře vyplývá, že po provedení úkonů podle § 74 jednacího řádu pověří soud notáře, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví.
(...) Žalobce se mýlí, pokud v podané žalobě namítal, že není státním orgánem ani orgánem justičního typu, a nelze proto notáři ukládat kárné opatření za kárné provinění, kterého se nemohl dopustit, protože mu platné právní předpisy nepřiznávají rozhodovací pravomoc v dědických věcech, v nichž vykonává činnost soudního komisaře. Z výše uvedených ustanovení je zřejmé, že kárné opatření odvolání notáře může být notáři uloženo v kárném řízení, jestliže závažně nebo opětovně poruší povinnost, stanovenou mu notářským řádem nebo jiným právním předpisem (§ 48 notářského řádu). Tímto jiným právním předpisem je podle § 4 notářského řádu a § 38 o. s. ř. právě občanský soudní řád. Z uvedeného vyplývá, že i na činnost notáře jako soudního komisaře v řízení o projednání dědictví se vztahuje § 6 o. s. ř., podle něhož je třeba v řízení postupovat v součinnosti se všemi účastníky řízení tak, aby ochrana jejich práv byla rychlá a účinná. O tom, že jen takový výklad uvedených právních předpisů může být v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky, svědčí i čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož každý má právo na to, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům.
Nedůvodnou shledal Městský soud v Praze také žalobní námitku, v níž žalobce poukazoval na nezákonnost a nesrozumitelnost žalobou napadeného rozhodnutí proto, že v textu výroku rozhodnutí je uvedeno, že se kárně obviněný notář dopustil porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 6 a § 100 odst. 2 o. s. ř. Především je třeba konstatovat, že ze spisového materiálu, předloženého soudu žalovanou, vyplývá, že dne 2. 7. 2007 bylo ve věci vydáno opravné rozhodnutí, které napravilo administrativní písařskou chybu a správně uvedlo § 100 odst. 1 o. s. ř.
S ohledem na výše uvedené považuje soud za podstatné uvést, že se nelze ztotožnit s názorem žalobce, že čl. 38 odst. 2 Listiny se nevztahuje na notáře jako soudní komisaře. Podle § 175zd o. s. ř. je povinností soudního komisaře připravit všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí soudu. Soudní komisař se podílí na vyřízení věcí dědické agendy, je organickou součástí tohoto soudního řízení, a nelze proto akceptovat tvrzení žalobce, že orgánem odpovědným za dodržování výše uvedených právních ustanovení, týkajících se rychlosti řízení, je výlučně soud. Takový názor by v praxi znamenal, že soudní komisař je oprávněn účtovat za prováděnou činnost v dědických řízeních odměnu, aniž by – vzhledem k tomu, že nemá vlastní rozhodovací pravomoc – byl za tuto činnost jakkoli odpovědný a za veškerá pochybení, průtahy a nečinnost by nesl odpovědnost příslušný okresní soud. Takový závěr z platné právní úpravy nevyplývá a není ani obecně akceptovatelný. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.