Vydání 10/2004

Číslo: 10/2004 · Ročník: II

350/2004

Profesní samospráva a "výkon advokacie"

Ej 368/2004
Profesní samospráva: pojem "výkon advokacie"
k § 1 a § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
"Výkonem advokacie" není jen samotné poskytování právních služeb, ale také veškeré úkony, k nimž je advokát povinen v souvislosti s poskytováním právní služby i poté, kdy je zastupování klienta ukončeno. Takové úkony advokát činí nikoliv jako občan, ale jako advokát při výkonu advokacie.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2004, čj. 5 As 34/2003-47)
Věc:
JUDr. Vladimír Š. v N. proti České advokátní komoře o kárné opatření, o kasační stížnosti žalobce.
Rozhodnutím ze dne 22. 5. 2001 zamítla žalovaná žalobcovo odvolání a potvrdila rozhodnutí senátu kárné komise žalované ze dne 8. 9. 2000, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání kárného provinění dle § 32 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a bylo mu uloženo kárné opatření ve formě písemného napomenutí dle § 32 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Žalobce - ač s dostatečným předstihem věděl o vyčerpání zálohy na obhajobu a byl rozhodnut ukončit obhajobu v případě nedoplnění zálohy do 30. 5. 1997 - tento úkon učinil až při hlavním líčení, konaném dne 11. 6. 1997. Svým jednáním tak zmařil hlavní líčení, na které bylo předvoláno větší množství svědků.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 20. 7. 2001 žalobu, kterou Městský soud v Praze dne 25. 6. 2003 zamítl.
Žalobce (dále "stěžovatel") napadl rozhodnutí Městského soudu v Praze kasační stížností; namítl jeho nezákonnost, kterou viděl v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Podle stěžovatele mají pro posouzení toho, zda se dopustil kárného provinění, rozhodující význam dvě skutečnosti: jednak definice pojmu "výkon advokacie", jednak to, zda se stěžovatel svým jednáním dopustil porušení povinnosti uložené mu zákonem o advokacii, pravidly profesionální etiky a pravidly soutěže advokátů ČR. Obě tyto skutečnosti soud posoudil nesprávně. Pojmem "výkon advokacie" ve smyslu § 1 odst. 1 zákona o advokacii se rozumí pouze poskytování právních služeb advokáty ve vymezeném rozsahu a za úplatu, nikoliv podmínky, za nichž mohou být právní služby poskytovány, což vyplývá vedle citovaného § 1 odst. 1 i z jiných ustanovení zákona o advokacii (např. pozastavení výkonu advokacie).
Stěžovatel také namítl, že při odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb postupoval v souladu s § 20 zákona o advokacii, přičemž tento postup nelze vyloučit s odkazem na ustanovení § 17 tohoto zákona či na usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 31. 10. 1996 (č. 1/1997 Věstníku), kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů ČR.
Žalovaná ve vyjádření k pojmu "výkon advokacie" uvedla, že stěžovatel vztáhl tuto legislativní zkratku, uvedenou v závorce v § 1 odst. 1 zákona o advokacii, pouze na poskytování právních služeb advokáty. Tento pojem, jak plyne ze stavby věty tvořící obsah odstavce 1, se však vztahuje jak k podmínkám, za nichž mohou být poskytovány právní služby, tak i k vlastnímu poskytování právních služeb advokátem, což plyne i z dalších ustanovení zákona o advokacii. Stěžovatel tedy staví své námitky na mylném ztotožňování právních služeb s výkonem advokacie. K porušení povinností ze strany stěžovatele žalovaná uvedla, že stěžovateli nebylo kladeno za vinu samotné vypovězení plné moci ve smyslu § 20 odst. 3 zákona o advokacii. Kárná vina však byla shledána v tom, že stěžovatel učinil toto rozhodnutí těsně před zahájením hlavního líčení, což bylo shledáno v rozporu s ustanovením § 17 zákona o advokacii a článku 4 odst. 1 pravidel profesionální etiky.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Kasační stížnost se opírá především o důvod uvedený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Podle tohoto ustanovení je stížnostním důvodem nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Tvrzenou nezákonnost spatřuje stěžovatel v nesprávném posouzení právní otázky - výkladu pojmu "výkon advokacie" dle § 1 odst. 1 zákona o advokacii a v té souvislosti v nesprávném posouzení právní otázky, zda se stěžovatel svým jednáním dopustil kárného provinění ve smyslu § 32 odst. 1 zákona o advokacii.
Tvrzená nezákonnost, spočívající v nesprávném právním posouzení věci soudem v předcházejícím řízení, spočívá buď v tom, že na správně zjištěný skutkový stav je aplikována nesprávná právní norma, popř. je sice aplikována správná právní norma, ale ta je nesprávně vyložena. Vztah mezi skutkovým zjištěním a právním posouzením lze charakterizovat tak, že jde o aplikaci právní normy na konkrétní případ nebo situaci.
Takové pochybení Nejvyšší správní soud v napadeném rozhodnutí Městského soudu v Praze neshledal.
Dle § 1 odst. 1 zákona o advokacii upravuje tento zákon podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty (dále jen "výkon advokacie").
Advokacii lze definovat jako činnost, nezávislé povolání vykonávané advokátem, tj. osobou právnicky vzdělanou, zvláštně kvalifikovanou, která je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.
V citovaném ustanovení § 1 odst. 1 zákona o advokacii je obsažena legislativní zkratka "výkon advokacie", tedy výkon tohoto nezávislého povolání, pod kterou zákonodárce podřadil jak vlastní poskytování právních služeb advokáty, tak podmínky, za nichž mohou být tyto právní služby poskytovány. Advokát přitom nemůže poskytovat právní služby libovolnou formou, ale jen způsobem stanoveným v zákoně a za podmínek v něm uvedených.
Nelze přisvědčit stěžovateli, který "výkon advokacie" jako legislativní zkratku vztáhl pouze a právě jen na vlastní poskytování právní služby advokátem klientovi. To, že legislativní zkratka "výkon advokacie" nezahrnuje pouze poskytování právních služeb, ale je nutné v rámci ní rozlišovat dva samostatné pojmy, je patrné i z dalších ustanovení zákona o advokacii - např. z již výše citovaného ustanovení § 2 odst. 1, které hovoří o tom, kdo může poskytovat právní služby, či z ustanovení § 19 odst. 1, ve kterém jsou uvedeny důvody, pro které lze poskytnutí právních služeb odmítnout apod. Skutečnost, že zákonodárce důsledně rozlišil v zákoně o advokacii pojmy "poskytování právních služeb" a "výkon advokacie", vede k logickému závěru, že tam, kde použil pojem "výkon advokacie", měl na mysli veškeré úkony, které advokát činí v souvislosti s výkonem nezávislého povolání advokáta, tedy i ty, k nimž je povinován či které učiní v souvislosti s poskytováním právní služby na základě uzavřené smlouvy, a to i poté, co je zastupování klienta ukončeno, přičemž je činí nikoliv jako občan, ale jako advokát při výkonu svého povolání, tedy při výkonu advokacie.
Ve vztahu k této stěžovatelově námitce proto Nejvyšší správní soud na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že stěžovatel jednal způsobem, který je mu žalovanou vytýkán, při výkonu svého povolání, tedy při výkonu advokacie.
Dle § 17 zákona o advokacii postupuje advokát při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže stanoví stavovský předpis.
Dle čl. 4 odst. 1 pravidel profesionální etiky je advokát všeobecně povinen přispívat poctivým, čestným a slušným chováním k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu.
Dle ustanovení § 17 zákona o advokacii se advokáti, jako příslušníci této profese, dobrovolně podřizují pravidlům etického chování, která jdou i nad rámec požadavků stanovených právními normami pro ostatní subjekty práva. Některá z těchto pravidel se prosazují
expressis verbis
do textů právních norem (např. povinnost zachovávat mlčenlivost), jiná jsou součástí psaných či nepsaných kodexů (srov. např. Etická pravidla Rady evropských advokátních komor - CCBE, přijatá dne 28. 10. 1988).
Z pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže advokátů, přijatých Usnesením představenstva ČAK č. 1/1997 a uveřejněných ve Věstníku ze dne 31. 10. 1996, vyplývá, že těmito pravidly jsou vázáni všichni advokáti zapsaní v seznamu advokátů vedeném ČAK (čl. 1 odst. 1).
Pokud ustanovení § 17 zákona o advokacii ukládá advokátovi povinnost chovat se při výkonu svého povolání - advokacie určitým způsobem, pravidla profesionální etiky jej zavazují k určitému chování nejen při výkonu advokacie, ale i v soukromé sféře, přičemž hlavním důvodem je ochrana advokátního stavu a ochrana veřejných zájmů. Z těchto hledisek je třeba chápat požadavky vymezené v čl. 4 odst. 1 pravidel, tedy všeobecné požadavky na poctivé, čestné a slušné chování advokáta, jako generální skutkovou podstatu pokrývající pravidla v celé jejich šíři. Požadavek poctivosti, čestnosti a slušnosti platí tedy nejen pro výkon advokacie, ale i pro soukromý život advokáta, pro vztahy k jeho soukromým věřitelům a dlužníkům, pro jeho projevy na veřejnosti, pro jeho chování ve společenském styku apod.
Ve světle výše uvedeného bylo pak nutno posuzovat jednání, za které žalovaná uznala stěžovatele kárně vinným a za které mu bylo uloženo kárné opatření.
Ustanovení § 20 odst. 3 zákona o advokacii dává advokátovi možnost, aby v případě, že
klient
nesloží přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán, odstoupil od smlouvy o poskytování právních služeb. Jak již bylo několikrát konstatováno, žalovaná nekladla stěžovateli za vinu porušení tohoto ustanovení. Ustanovení § 17 zákona o advokacii či pravidla profesionální etiky samozřejmě nevylučují použití § 20 odst. 3 tohoto zákona, jak dovozuje stěžovatel; je však nutno při jakémkoliv jednání advokáta, tedy i při rozhodování se o tom, zda odstoupí od smlouvy o poskytování právních služeb, vzít v úvahu povinnosti v něm uvedené, a to včetně povinností uložených advokátu pravidly profesionální etiky, na která toto ustanovení odkazuje.
Právní posouzení stěžovatelova jednání, ke kterému v této věci dospěly žalovaná i krajský soud, když posoudily jeho jednání jako jednání naplňující skutkovou podstatu kárného provinění ve smyslu § 32 odst. 1 zákona o advokacii, je dle názoru Nejvyššího správního soudu správné. Stěžovatel se svým výše popsaným jednáním dopustil porušení povinností uložených mu ustanovením § 17 zákona o advokacii a čl. 4 odst. 1 pravidel profesionální etiky tím, že ačkoliv s dostatečným časovým předstihem věděl, že jsou zde dány podmínky pro postup dle § 20 odst. 3 zákona o advokacii, přistoupil k tomuto úkonu v den, kdy mělo proběhnout hlavní líčení, a tuto skutečnost pak těsně před jeho zahájením sdělil soudu, čímž zmařil hlavní líčení. Jeho jednání lze tedy posoudit jako jednání, kterým snížil důstojnost a vážnost advokátního stavu.
(aty)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.