Vydání 2/2004

Číslo: 2/2004 · Ročník: II

95/2004

Přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví
k § 55a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., č. 255/1994 Sb. a č. 323/1996 Sb. (v textu též "daňový řád")
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
Rozhodnutí vydané podle § 55a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je z přezkumu ve správním soudnictví vyloučeno i podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2003. Má totiž nesporně povahu úkonu, který nezakládá, nemění ani neruší práva a ani závazně neurčuje práva a povinnosti (§ 65 odst. 1 s. ř. s.
a contrario
), protože se jím nerozhoduje o právu ve smyslu nároku založeného zákonem.
(Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2003, čj. 10 Ca 96/2003-8)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 762/2001.
Věc:
Hana L. ve V. proti Ministerstvu financí o prominutí daně z převodu nemovitosti.
Ministerstvo financí žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 10. 1. 2003 zamítlo žádost o částečné prominutí daně z převodu nemovitosti podle § 55a odst. 1 daňového řádu, vyměřené ve výši 151 110 Kč platebním výměrem Finančního úřadu v Soběslavi ze dne 2. 5. 2002.
Žalobkyně ve svém podání popisovala závažné osobní a rodinné důvody, které ji ke koupi nemovitosti ve veřejné dražbě vedly. Uvedla, že požádala finanční orgány o částečné prominutí daně, a to ve výši rozdílu mezi daní z převodu nemovitosti vyměřenou platebním výměrem z ceny odhadní 3 022 200 Kč a daní, která by byla vypočtena z ceny, za jakou byla nemovitost fakticky vydražena (1 950 000 Kč), a která by byla daní zákonnou podle novelizace zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, uskutečněné zákonem č. 27/2000 Sb., který se stal účinným za tři dny po nabytí právní moci rozhodnutí, podle něhož došlo k zápisu do katastru nemovitostí.
Městský soud v Praze žalobu jako nepřípustnou odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Z odůvodnění:
Přezkum rozhodnutí správních orgánů ve správním soudnictví není podle soudního řádu správního neomezený: zákonodárce některá rozhodnutí z kognice soudu vyloučil, obdobně jako tomu bylo i podle právní úpravy správního soudnictví účinné k 31. 12. 2002, kdy - pokud jde o rozhodnutí o žádostech na plnění, na něž není právní nárok, nebo o žádostech o odstranění tvrdosti zákona, zejména pak o rozhodnutí finančních orgánů o úlevách na odvodech, daních a poplatcích, mezi něž patří i rozhodnutí dle § 55a daňového řádu - platilo, že tato rozhodnutí byla z přezkoumání soudem vyloučena podle ustanovení § 248 odst. 2 písm. i) o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002. Již tehdy Vrchní soud v Praze, kterému příslušelo rozhodovat ve správním soudnictví, dospěl opakovaně k závěru, že rozhodnutí v tomto ustanovení zmiňovaná nejsou přezkoumatelná
per definitionem
, a to obdobným způsobem, jakým tuto otázku uzavřely i krajské soudy (viz např. i rozhodnutí o žádosti o prominutí cla podle zákona č. 13/1993 Sb. uveřejněné pod č. 263/1998 v Soudní judikatuře správní). Je totiž nesporné, že není-li tu zákonem založen nárok na prominutí daně, není tu vůbec subjektivní veřejné právo, na kterém by mohl být účastník zkrácen tím, že jeho žádosti není vyhověno. Výklad k uvedenému ustanovení § 248 odst. 2 písm. i) o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002, dospěl až k závěru, že jde o určitý pleonasmus, protože i kdyby nebylo této výluky, soud by řízení zastavil proto, že napadený akt není rozhodnutím, jelikož se jím nerozhoduje o právu ve smyslu nároku založeného zákonem.
Protože na vlastní povaze - charakteru tohoto typu rozhodnutí - se novou právní úpravou správního soudnictví nic nezměnilo a je nesporné, že napadený akt byl vydán podle § 55a daňového řádu, zabýval se Městský soud v Praze předně tím, zda podle právní úpravy správního soudnictví účinné od 1. 1. 2003, tj. podle soudního řádu správního, je přezkum žalobou napadeného rozhodnutí již možný, či zda jde opět o rozhodnutí (úkon) vyloučené z přezkumu soudu ve správním soudnictví.
Soudní řád správní v § 2 stanoví, že ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.
Podle ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. se může ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen "rozhodnutí"), žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti. S ohledem na vymezení v § 2 s. ř. s. a použitou legislativní zkratku v § 65 odst. 1 s. ř. s. lze dovodit, že za rozhodnutí ve smyslu posledně citovaného ustanovení lze považovat jen takové úkony správního orgánu, jimiž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva a povinnosti, a jen proti takovýmto rozhodnutím je žalobce legitimován brojit postupem podle § 65 a násl. s. ř. s. Rozhodnutím napadeným touto žalobou však není rozhodováno o právech a povinnostech ani se jím práva či povinnosti závazně neurčují, nýbrž se jím odmítá poskytnutí určité úlevy z daňové povinnosti, vyměřené podle zákona jiným rozhodnutím (daňovým výměrem). Na poskytnutí takové úlevy nicméně není zákonem založen nárok. Podle § 70 písm. a) s. ř. s. jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, jež nejsou rozhodnutími ve smyslu shora uvedené definice, tj. úkony, které nezasahují sféru práv (byť z formálně právního hlediska jako rozhodnutí označeny jsou).
Městský soud v Praze dospěl z uvedených důvodů k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí vydané podle § 55a daňového řádu je z přezkumu ve správním soudnictví i podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2003 nadále vyloučeno, neboť toto rozhodnutí - úkon má nesporně povahu úkonu, který nezakládá, nemění ani neruší práva a ani závazně neurčuje práva a povinnosti. Proto podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 70 písm. a) s. ř. s. žalobu odmítl.
(thá)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.