Vydání 9/2013

Číslo: 9/2013 · Ročník: XI

2888/2013

Právo na informace: řízení o odvolání

Právo na informace: řízení o odvolání
k § 178 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.) ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
k § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
Nadřízeným správním orgánem regionální rady regionu soudržnosti na úseku podpory regionálního rozvoje v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti je podle § 178 odst. 1 správního řádu z roku 2004 Ministerstvo pro místní rozvoj. Proto o odvolání proti rozhodnutí regionální rady regionu soudržnosti o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nemůže za použití § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodovat její předseda.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2013, čj. 4 Ans 2/2013-52)
Věc
: Společnost s ručením omezeným Bělecký Mlýn proti Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava o poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalované.
Dne 31. 1. 2011 podala žalobkyně žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v níž požádala o umožnění prostudování projektů: "
Jezdecký areál s ubytovacím zařízením Olomouc - Penzion Lazce
" a "
Jezdecký areál s ubytovacím zařízením Olomouc - Jízdárna Lazce
". Žalobkyně prostudovala podklady dne 24. 2. 2011 a následně žalované zaslala přípis, ve kterém vyjádřila nespokojenost jednak s časovým rozsahem prostudování, neboť jí pro studium spisů byla poskytnuta pouze jedna hodina, a dále s nemožností pořizovat fotokopie a zapisovat si poznámky. Žalovaná odůvodnila tento postup konstatováním, že projekty jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Žalobkyně požádala, aby jí žalovaná předložila k prostudování a částečnému okopírování kompletní spis ve výše vymezené věci. Žalovaná žalobkyni k této žádosti sdělila, že neprovádí výkon veřejné správy, že na
dotace
z rozpočtu regionální rady není právní nárok a že řízení o udělení
dotace
není upraveno zákonem. K námitce ohledně nemožnosti pořizovat kopie žalovaná uvedla, že dikci zákona o svobodném přístupu k informacím naplnila již tím, že žalobkyni požadované dokumenty zpřístupnila. Žalovaná též uvedla, že rozhodnutí o částečném nevyhovění žádosti o informace je přezkoumatelné jejím předsedou. Dále žalovaná uvedla, že proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání v souladu s § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím ve lhůtě 15 dnů od data doručení rozhodnutí.
Dne 28. 3. 2011 adresovala žalobkyně žalované přípis, v němž opětovně žádala o poskytnutí informací a rozporovala tvrzení žalované. Na toto podání reagoval předseda žalované nejprve přípisem ze dne 26. 4. 2011, v němž uvedl, že podání ze dne 28. 3. 2011 nepovažuje obsahově za odvolání, že navíc bylo učiněno po lhůtě pro podání odvolání a že neobsahuje řádně uplatněné odvolací důvody.
Na vyjádření předsedy žalované reagovala žalobkyně přípisem ze dne 16. 5. 2011, v němž uvedla, že její podání ze dne 28. 3. 2011 splňovalo náležitosti pro to, aby bylo posouzeno jako odvolání. Dne 10. 6. 2011 na tento dopis reagoval předseda žalované s tím, že předpokladem odvolání je vydání rozhodnutí správního orgánu I. stupně, jež však vydáno nebylo; navíc žalobkyně neuvedla požadavek na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Podle něj nebyla v podání ze dne 28. 3. 2011 ani naznačena vůle po nápravě konkrétního správního aktu.
Proti tomuto postupu podala žalobkyně žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v níž požadovala, aby Krajský soud v Ostravě žalované uložil povinnost poskytnout jí požadované informace. Krajský soud usnesením ze dne 30. 8. 2011, čj. 22 A 72/2011-48, žalobu odmítl.
Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 22. 2. 2012, čj. 4 Ans 6/2011-82, rozhodnutí krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud se v uvedeném rozsudku neztotožnil s názorem krajského soudu, že nepřesně formulovaný
petit
je neodstranitelným nedostatkem žaloby a důvodem pro její odmítnutí. Naopak vyslovil názor, že krajský soud měl zkoumat, čeho se žalobkyně domáhala, a v případě nejednoznačné formulace žaloby měl v souladu s § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzvat žalobkyni k odstranění vad žaloby a případně ji poučit o tom, jakého typu výroku soudu se může v daném řízení domáhat.
Poté krajský soud rozsudkem ze dne 6. 12. 2012, čj. 22 A 72/2011-126, uložil předsedovi žalované povinnost vydat rozhodnutí o odvolání žalobkyně ze dne 28. 3. 2011, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci rozsudku. Krajský soud zvažoval, zda žalobkyně vyčerpala prostředky ochrany proti nečinnosti. Dospěl k závěru, že podání ze dne 16. 5. 2011, jímž žalobkyně vyjádřila nesouhlas s posouzením svého podání ze dne 28. 3. 2011, naplnilo znaky podnětu k vydání opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu. K bezvýslednému vyčerpání tohoto prostředku ochrany došlo již tím, že žalovaná nepředložila toto podání nadřízenému správnímu orgánu, kterým bylo podle § 11 odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj.
Dále krajský soud dovodil postavení žalované jakožto povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Krajský soud rovněž uvedl, že podání žalobkyně ze dne 28. 3. 2011 bylo svým obsahem odvoláním, neboť vyjadřovalo nesouhlas s obsahem rozhodnutí žalované ze dne 16. 3. 2011 a žalobkyně se jím domáhala poskytnutí požadovaných informací. V případě pochybností byla žalovaná povinna vyzvat žalobkyni k upřesnění jejího podání podle § 37 odst. 3 správního řádu.
Proti rozsudku krajského soudu podala žalovaná (stěžovatelka) kasační stížnost, v níž mimo jiné namítala nezákonnost napadeného rozsudku, kterou spatřovala v posouzení právní otázky, kdo je jejím nadřízeným správním orgánem, jemuž mělo být předloženo podání žalobkyně ze dne 16. 5. 2011, které krajský soud vyhodnotil jako bezvýsledné vyčerpání prostředků na ochranu proti nečinnosti jakožto předpokladu pro podání žaloby podle § 79 a násl. s. ř. s. Krajský soud uvedl, že tímto nadřízeným správním orgánem je příslušné ministerstvo. Stěžovatelka byla toho názoru, že při aplikaci § 20 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 178 správního řádu je jím osoba stojící v čele stěžovatelky, tedy její předseda.
Nejvyšší správní soud rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Dále se Nejvyšší správní soud zabýval kasační námitkou, podle níž nadřízeným správním orgánem, který měl učinit opatření proti nečinnosti, nebylo Ministerstvo pro místní rozvoj, jak dovodil krajský soud, nýbrž za použití § 20 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím předseda stěžovatelky.
Podle § 20 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím "[p]
okud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle tohoto zákona pro odvolací řízení ustanovení správního řádu; dále se při postupu podle tohoto zákona použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a § 178; v ostatním se správní řád nepoužije
." Podle § 20 odst. 5 citovaného zákona "[n]
elze-li podle § 178 správního řádu nadřízený orgán určit, rozhoduje v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti ten, kdo stojí v čele povinného subjektu
".
Ustanovení § 20 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím se tedy použije toliko v případě, že není možné určit nadřízený orgán podle § 178 odst. 1 a 2 správního řádu.
Podle § 178 odst. 1 správního řádu "[n]
adřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor
." Podle § 178 odst. 2 správního řádu "[n]
elze-li nadřízený správní orgán určit podle odstavce 1, určí se podle tohoto odstavce. Nadřízeným správním orgánem orgánu obce se rozumí krajský úřad. Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně příslušný ústřední správní úřad, popřípadě ústřední správní úřad, jehož obor působnosti je rozhodované věci nejbližší. Nadřízeným správním orgánem jiné veřejnoprávní
korporace
se rozumí správní orgán pověřený výkonem dozoru a nadřízeným správním orgánem právnické nebo fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy se rozumí orgán, který podle zvláštního zákona rozhoduje o odvolání; není-li takový orgán stanoven, je tímto orgánem orgán, který tyto osoby výkonem veřejné správy na základě zákona pověřil. Nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se rozumí ministr, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Nadřízeným správním orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí vedoucí příslušného ústředního správního úřadu
."
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, výslovně nestanoví žádný správní orgán, který by byl nadřízeným správním orgánem či odvolacím správním orgánem regionální rady regionu soudržnosti či který by nad ní vykonával dozor. Nicméně podle § 16 odst. 5 zákona o podpoře regionálního rozvoje se "[n]
a vztah státu a Regionální rady
[...]
při činnostech upravených zákonem vztahují ustanovení o přenesené působnosti krajů obdobně
". Podle čl. 41 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, která lze vyhledat na www.vlada.cz, "[s]
lovo
,obdobně'
ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení se vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu
". Na vztah mezi státem a regionální radou regionu soudržnosti se tedy při činnostech upravených zákonem plně aplikují všechna v úvahu přicházející ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), která se týkají přenesené působnosti krajů.
Podle § 92 odst. 1 krajského zřízení "[p]
ři výkonu přenesené působnosti jsou orgány územní samosprávy podřízeny příslušnému ministerstvu
". Podle § 92 odst. 2 krajského zřízení "[p]
říslušná ministerstva, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané orgány územní samosprávy, řídí v rámci zákonů výkon státní správy vydáváním právních předpisů a směrnic; podmínkou platnosti směrnice je její publikace, ve výjimečném případě oznámení o vydání ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
." Podle § 92a písm. a) krajského zřízení "[p]
říslušná ministerstva, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané orgány kraje, přezkoumávají rozhodnutí orgánů kraje vydaná na úseku přenesené působnosti ve správním řízení; na přezkoumávání rozhodnutí orgánů kraje vydaných ve správním řízení se vztahují ustanovení správního řádu
."
Příslušným ministerstvem, do jehož působnosti náleží úsek státní správy vykonávaný regionální radou regionu soudržnosti, je Ministerstvo pro místní rozvoj. Toto ministerstvo je totiž podle § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, "
ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky
". Proto do jeho působnosti náležejí i úkoly při podpoře regionálního rozvoje, které jsou vyjmenovány v § 11 odst. 1 zákona o podpoře regionálního rozvoje. Podle písmene e) tohoto ustanovení Ministerstvo pro místní rozvoj "
zabezpečuje mezinárodní spolupráci na úseku podpory regionálního rozvoje a spolupráci s Evropskými společenstvími v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, včetně koordinace věcné náplně nástrojů pomoci a souvisejícího vypracování programových dokumentů, realizace programů a vyhodnocování průběhu jejich plnění
". Pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, kterou se rozumí opatření k vyrovnávání rozdílů mezi regiony v rámci Evropských společenství, byly zřízeny právě regiony soudržnosti, jak vyplývá z § 2 písm. d) a § 15 zákona o podpoře regionálního rozvoje. Regionální rada regionu soudržnosti je pak řídícím orgánem Regionálního operačního programu pro příslušný region soudržnosti, z něhož se čerpají prostředky na jeho rozvoj [§ 16 odst. 3, § 16e odst. 1 zákona o podpoře regionálního rozvoje, nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech].
Nadřízeným správním orgánem regionální rady regionu soudržnosti na úseku podpory regionálního rozvoje v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti je tedy podle § 178 odst. 1 správního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj. Ke stejnému závěru by ostatně bylo nutné dospět i v případě, kdyby zákon o krajích nestanovil nadřízený správní orgán ani odvolací správní orgán kraje při výkonu jeho přenesené působnosti. Za takové situace by totiž bylo možné stanovit nadřízený správní orgán regionální rady regionu soudržnosti za pomoci § 178 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 16 odst. 5 zákona o podpoře regionální rozvoje, podle nichž v řízení vedeném v přenesené působnosti kraje je jeho nadřízeným správním orgánem věcně příslušný ústřední správní úřad a na vztah státu a regionální rady regionu soudržnosti se při činnostech upravených zákonem vztahují ustanovení o přenesené působnosti krajů obdobně.
V nyní projednávané věci lze podle § 178 správního řádu určit, že nadřízeným správním orgánem stěžovatelky je Ministerstvo pro místní rozvoj. Proto není možné za použití § 20 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím stanovit nadřízeným správním orgánem stěžovatelky jejího předsedu.
Krajský soud tedy učinil správný závěr, že podání ze dne 16. 5. 2011, v němž spatřoval opatření proti nečinnosti při rozhodování o odvolání žalobkyně ze dne 28. 3. 2011, měla stěžovatelka předložit Ministerstvu pro místní rozvoj jako svému nadřízenému správnímu orgánu, a pokud tak neučinila, došlo k vyčerpání prostředků stanovených k ochraně proti nečinnosti správního orgánu a ke splnění předpokladu pro podání žaloby podle § 79 a násl. s. ř. s.
Nejblíže nadřízený správní orgán je však podle § 89 odst. 1 správního řádu též odvolacím správním orgánem, nestanoví-li zákon jinak. Jelikož zákon o podpoře regionálního rozvoje výslovně nestanoví žádný správní orgán, který by byl odvolacím správním orgánem regionální rady regionu soudržnosti, je zřejmé, že o odvolání žalobkyně ze dne 28. 3. 2011 proti rozhodnutí stěžovatelky ze dne 16. 3. 2011 o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace mělo rozhodovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Předseda stěžovatelky tedy v dané věci nebyl pasivně legitimován v případě žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, a tudíž mu krajský soud nemohl uložit povinnost vydat rozhodnutí o odvolání žalobkyně ze dne 28. 3. 2011, jak učinil v napadeném rozsudku. Podle § 79 odst. 2 s. ř. s. je v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaným "
správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení
". Jestliže tedy žalobkyně označila za žalovaného správní orgán, který k rozhodnutí o jejím odvolání ze dne 28. 3. 2011 nebyl příslušný, měl krajský soud žalobu zamítnout podle § 81 odst. 3 s. ř. s.
S ohledem na tento vnitřní rozpor spočívající v tom, že krajský soud na jedné straně považoval za nadřízený správní orgán příslušný k opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj a na straně druhé dovodil příslušnost předsedy stěžovatelky k vydání rozhodnutí o odvolání žalobkyně ze dne 28. 3. 2011, je nutné napadený rozsudek považovat za nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost. Tím došlo k naplnění důvodu kasační stížnosti uvedeného v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., přičemž k této vadě musí Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 4 téhož zákona přihlédnout z úřední povinnosti, i když stěžovatelka v kasační stížnosti nedostatek pasivní legitimace svého předsedy k podání žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu výslovně nenamítla.
Na závěru, že předseda stěžovatelky nebyl příslušný k vydání rozhodnutí o odvolání žalobkyně ze dne 28. 3. 2011, nemůže nic změnit ani to, že po podání kasační stížnosti jej jako opožděné zamítl rozhodnutím ze dne 22. 1. 2013. V odůvodnění tohoto rozhodnutí předseda stěžovatelky uvedl, že částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informace bylo žalobkyni oznámeno dne 18. 3. 2011 a žalobkyně údajně předala odvolání k poštovní přepravě dne 8. 4. 2011, tedy až po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty. Nic totiž nebrání tomu, aby Ministerstvo pro místní rozvoj jako nadřízený správní orgán stěžovatelky rozhodnutí jeho předsedy o odvolání ze dne 22. 1. 2013 zrušilo v přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu nebo v případě zjištění jeho nicotnosti tuto nicotnost prohlásilo v řízení podle § 77 a § 78 správního řádu a následně vydalo nové rozhodnutí o odvolání, v němž znovu posoudí otázku včasnosti řádného opravného prostředku žalobkyně.
Lze tedy uzavřít, že krajský soud pochybil, když napadeným rozsudkem uložil povinnost rozhodnout o odvolání žalobkyně ze dne 28. 3. 2011 předsedovi stěžovatelky, ačkoliv ten nebyl k vydání takového rozhodnutí příslušný. S ohledem na toto pochybení se již Nejvyšší správní soud nemohl zabývat kasačními námitkami o rozsahu informační povinnosti stěžovatelky v dané věci a o délce lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání žalobkyně ze dne 28. 3. 2011 stanovené rozsudkem krajského soudu.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.