Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1271/2007

Právo na informace: povinnost předat informace povinnému subjektu

Ej 168/2007
Právo na informace: povinnost předat informace povinnému subjektu
k § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím*)
Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanoví, že povinný subjekt neposkytne informaci, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Zmíněnou povinností dotčené osoby uloženou zákonem je nutno chápat povinnost předat informace povinnému subjektu podle zvláštního zákona, nikoliv povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2007, čj. 6 As 15/2006-113)
Věc:
Spolek S. proti Ministerstvu průmyslu a obchodu o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce dne 4. 9. 2001 požádal o poskytnutí jmenného seznamu členů Resortní komise pro ochranu zvířat žalovaného a dále o poskytnutí projektů pokusů na zvířatech za roky 1998, 1999, 2000 a část projektů do měsíce srpna roku 2001. Poskytnutí informací žalovaný dne 20. 9. 2001 odmítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dne 11. 10. 2001 rozklad, o kterém rozhodl ministr průmyslu a obchodu tak, že částečně vyhověl žádosti žalobce, a to v části sdělení seznamu členů Resortní komise pro ochranu zvířat žalovaného, když jejich jména uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí; v části, která se týká poskytnutí projektů pokusů na zvířatech, rozklad zamítl s odkazem na tzv. podmíněně předané informace a ochranu obchodního tajemství [§ 11 odst. 2 písm. a) a § 9 zákona č. 106/1999 Sb.].
Uvedené rozhodnutí napadl žalobce žalobou, ve které mimo jiné poukázal na to, že žalovaný rozhodl chybně, pokud odmítl poskytnutí informací podle § 11 odst. 2 písm. a) a § 9 zákona č. 106/1999 Sb.
Městský soud v Praze žalobu dne 19. 9. 2005 zamítl. Stěžejní žalobní námitku směřující do nesprávného výkladu § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. shledal jako neopodstatněnou. Citované ustanovení je třeba vyložit tak, že povinnost podávat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. stíhá i třetí osobu, která je rovněž povinna podle tohoto zákona informace podat, a nejde tedy o povinnost předložit k návrhu třetí osoby ve správním řízení podklady poskytující oporu žádosti dle jakéhokoliv jiného zákona.
Proti tomuto rozhodnutí žalovaného brojil žalobce (stěžovatel) kasační stížností. Názorové rozdíly mezi stěžovatelem na jedné straně a žalovaným a městským soudem na straně druhé se týkají především výkladu § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Dle tohoto ustanovení
„povinný subjekt informaci neposkytne, pokud byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí“
. Zatímco žalovaný a městský soud zde použitý pojem „zákon“ vyložili jako odkaz na zákon č. 106/1999 Sb., dle stěžovatelova názoru je tomu právě naopak, a zákonodárce chtěl takto odkázat na zákon odlišný od zákona č. 106/1999 Sb. I pokud by stěžovatel připustil, že výklad tohoto ustanovení provedený městským soudem je správný, měl se žalovaný a městský soud argumentačně vypořádat s tím, že žalovaný měl přístup k požadovaným informacím pouze na základě zvláštního zákona (v tomto případě je jím zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání), a měl tak být aplikován § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Zákon č. 106/1999 Sb. v § 11 odst. 2 písm. a) výslovně stanoví, že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. V prvé řadě je nutno přisvědčit názoru stěžovatele, že s ohledem na zakotvení práva na informace jako jednoho z politických práv v článku 17 Listiny základních práv a svobod je nutno při nejasném výkladu zákona tohoto práva šetřit a zákon interpretovat v souladu s Listinou základních práv a svobod. Mezi stěžovatelem a městským soudem je rozpor ve výkladu té části ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., kde zákon hovoří o
„povinnosti uložené zákonem“
. Zatímco stěžovatel interpretuje tento odkaz jako povinnost předat informace povinnému subjektu dle zvláštního zákona (v kontextu celého ustanovení tak, že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud byla předána osobou, která nemá povinnost předat informace povinnému subjektu dle zvláštního zákona, nedá-li tato osoba s poskytnutím informace souhlas), městský soud je toho názoru, že zákonodárce měl na mysli povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (a tedy že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud byla předána osobou, která nemá povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., nedá-li s poskytnutím informace souhlas). Nejvyšší správní soud se v tomto případě přiklonil k právnímu názoru stěžovatele. Výklad zvolený městským soudem totiž předpokládá, že k poskytnutí informace je třeba vždy vyžádat souhlas třetí osoby, která není povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. Pokud by tento souhlas nebyl získán, povinný subjekt by mohl poskytnout jen ty informace, které by měl k dispozici od jiného povinného subjektu nebo takové, které vznikly jeho vlastní činností. Za použití takového výkladu by však byl částečně setřen rozdíl mezi § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tedy rozdíl mezi poskytováním informací předaných třetí osobou dobrovolně a informací, jež povinný subjekt získal při plnění svých úkolů v rámci správního řízení, kdy jsou třetí osoby povinny informace předat. V závěru odst. 3 předmětného zákonného ustanovení je navíc výslovně samostatně stanoveno, v jakém rozsahu lze dané informace poskytnout, a není tedy třeba, aby byla tato skutečnost dovozována výkladem jiného zákonného ustanovení.
Logickým se tak jeví být takový výklad, který chápe
„povinnost uloženou zákonem“
dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. jako povinnost předat informace povinnému subjektu dle zvláštního zákona. Pokud je v tomto světle aplikováno zmíněné ustanovení na poskytování informací, které byly povinnému subjektu předány třetí osobou dobrovolně, je zcela odpovídající a racionální i požadavek na získání souhlasu k dalšímu poskytování takových informací. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 si pak již navzájem nebudou konkurovat, ale naopak se doplňovat. Mimo to takový výklad mnohem lépe odpovídá i článku 17 Listiny základních práv a svobod tak, aby bylo co nejširším způsobem zajištěno právo svobodného přístupu k informacím. V této části lze uzavřít, že městský soud nesprávně interpretoval ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., námitka vznesená stěžovatelem dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. tedy byla důvodná.
\C1103;32s
*) Nyní srov. ve znění zákona č. 61/2006 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.