Vydání 4/2015

Číslo: 4/2015 · Ročník: XIII

3186/2015

Právo na informace: omezení práva na informace; informace sdělená povinnému subjektu třetí osobou; využití veřejných prostředků na vznik informace

Právo na informace: omezení práva na informace; informace sdělená povinnému subjektu třetí osobou; využití veřejných prostředků na vznik informace
k § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (v textu jen „zákon o informacích“)
Smlouva uzavřená příspěvkovou organizací obce jakožto povinným subjektem, včetně na ni navazujícího závěrečného vyúčtování zpracovaného povinným subjektem, je informací podléhající informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) téhož zákona, dle něhož povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, se přitom neaplikuje – jde totiž o informaci (dokumenty), na jejímž vytvoření přímo participoval a (spolu)vytvářel je právě povinný subjekt. Tyto dokumenty je tedy třeba typově zahrnout mezi výstupy z činnosti povinného subjektu, které je nutno beze zbytku poskytnout, ledaže by tomu bránil nějaký jiný (než výše uvedený) zákonný důvod omezení práva na informace.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2014, čj. 30 A 104/2012-50)
Prejudikatura:
č. 3126/2014 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 123/2010 Sb.
Věc:
Občanské sdružení Brnění proti Magistrátu města Brna, za účasti společnosti s ručením omezeným BM Media Production, o poskytnutí informace.
Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2012, jakož i rozhodnutí Národního divadla Brno, příspěvkové organizace (dále jen „povinný subjekt“), ze dne 6. 8. 2012, kterým bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona o informacích rozhodnuto o odmítnutí části žádosti žalobce ze dne 20. 7. 2012, v níž požadoval poskytnutí informací „
týkajících se financování Plesu před oponou 2012:
– smlouvu o spolupráci s firmou BM Media,
– vyúčtování plesu (tj. hlavně kolik stál, jaké byly příjmy, jaké výdaje, kolik zbylo)
“.
Povinný subjekt sice žalobci v příloze svého rozhodnutí poskytl kopie požadovaných dokumentů, tj. 1. smlouvu o spolupráci uzavřenou povinným subjektem se společností BM Media Production, s. r. o. (osoba zúčastněná na řízení) dne 9. 12. 2011 (dále jen „smlouva o spolupráci“) a 2. závěrečné vyúčtování akce: Ples před oponou 2012, schválené dne 3. 2. 2012 (dále jen „závěrečné vyúčtování“), avšak anonymizoval v nich některé číselné údaje – finanční částky s tím, že se nejedná o informace vzniklé s použitím veřejných prostředků. Dle povinného subjektu jde o informace, které vznikly bez použití veřejných prostředků, protože je zajišťoval jeho smluvní partner – osoba zúčastněná na řízení – a tento vyjádřil v dopise ze dne 23. 4. 2012 výslovný nesouhlas s jejich poskytnutím ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích.
Tento závěr k odvolání žalobce potvrdil i žalovaný s tím, že povinný subjekt v kopiích poskytnutých dokumentů správně anonymizoval náklady, které financoval a o kterých účtoval pouze smluvní partner – osoba zúčastněná na řízení. Důsledkem toho, že anonymizované údaje jsou uvedeny v dokumentu schváleném statutárním orgánem povinného subjektu (tj. ředitelem divadla), který má povinný subjekt k dispozici, nemůže být povinnost tyto údaje poskytnout. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích by poté podle žalovaného postrádalo jakýkoli omezující charakter.
Žalovaný proto potvrdil rozhodnutí povinného subjektu a současně zamítl odvolání žalobce, který následně proti tomuto rozhodnutí podal žalobu u Krajského soudu v Brně. V této žalobě – obdobně jako ve své žádosti i v odvolání – uvedl, že jak smlouva o spolupráci na pořádání oficiálního brněnského plesu v opeře (Plesu před oponou), tak vyúčtování této akce nemůže být ani z části skryto veřejnosti. Nic na tom nemění ani to, že ples byl pořádán v koprodukci (provedené na základě smlouvy o spolupráci). Dle žalobce finanční částky uvedené ve smlouvě o spolupráci i v závěrečném vyúčtování nespadají pod dikci § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích, neboť se nejedná o informace vzniklé bez použití veřejných prostředků.
K samotnému obsahu smlouvy o spolupráci, resp. anonymizovaným položkám žalobce konstatoval, že se jedná o sumy, které v době podpisu smlouvy o spolupráci ještě nebyly odrazem reality (žádné dary ani sponzorské příspěvky neexistovaly). A hlavně pak poukázal na to, že se jedná o smlouvu uzavřenou s povinným subjektem, která se týká pořádání oficiálního reprezentačního plesu města Brna pod záštitou primátora (Romana Onderky), a proto je i celý její text na základě žádosti podle zákona o informacích povinný subjekt povinen poskytnout.
Co se týče závěrečného vyúčtování, v něm jsou již finanční položky odrazem reality. Jde přitom o dokument, který je nutně celý součástí účetnictví povinného subjektu a který je třeba také plně poskytnout. Na základě § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích nelze anonymizovat jednotlivé položky v účetnictví; sdělení, kolik činily jednotlivé položky v závěrečném vyúčtování, nelze dle žalobce vůbec považovat za informaci ve smyslu citovaného ustanovení, pod které mohou spadat např. stavební plány, libreta, scénáře či obrazy (nikoli čísla v účetních kolonkách). Argumentace žalovaného i povinného subjektu by měla nějakou logiku, pokud by se účetnictví obou stran smlouvy o spolupráci vedlo zcela odděleně a strany si nemusely nic sdělovat. Ze smlouvy o spolupráci však plyne opak, přičemž závěrečné vyúčtování probíhalo v režii povinného subjektu, a je tedy jeho vlastním dokumentem a jako takový musí být bez dalšího poskytnut.
V závěru žalobce ještě zdůraznil veřejnoprávní charakter povinného subjektu, jakož i oficiálního reprezentačního plesu města Brna, který už jen z principu nemůže mít před veřejností utajené financování. Přístup k informacím je základním (politickým) právem ve smyslu Listiny základních práv a svobod a je možné ho omezovat jen v krajním případě, což projednávaný případ jistě není. Proto žalobce navrhl krajskému soudu, aby zrušil napadené rozhodnutí žalovaného i jemu předcházející rozhodnutí povinného subjektu a současně nařídil poskytnutí požadovaných informací.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě setrval na tom, že bylo nutno odlišit, které náklady byly v době podání žádosti skutečně financovány z veřejného rozpočtu a které byly hrazeny ze soukromých zdrojů, a to bez ohledu na skutečnost, že povinný subjekt měl na základě smluvně zakotvené povinnosti svého partnera (osoby zúčastněné na řízení) k dispozici i jím poskytnuté údaje a že akci poskytl záštitu primátor města Brna.
Povinný subjekt v kopiích anonymizoval pouze finanční částky hrazené dle předmětných smluv smluvním partnerem. Anonymizované částky tvořily součást závěrečného vyúčtování pouze za účelem provedení celkové rekapitulace a výpočtu celkového hospodářského výsledku a zisku akce. Smluvní partner (osoba zúčastněná na řízení) následně přípisem ze dne 23. 4. 2012 nedal povinnému subjektu souhlas s poskytnutím těchto údajů. Na základě pouhého uvedení požadovaných informací v dokumentu schváleném statutárním orgánem povinného subjektu, který měl povinný subjekt k dispozici na základě smluvně zakotvené povinnosti, nelze dovodit, že měl povinný subjekt tyto informace žalobci poskytnout. Žalovaný proto navrhl žalobu jako nedůvodnou zamítnout.
Osoba zúčastněná na řízení ve svém oznámení ze dne 27. 2. 2014, kterým sdělila, že hodlá uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, sice uvedla, že má pro krajský soud přínosné informace, které by mohly být nápomocné spravedlivému rozhodnutí, avšak žádné takové informace neuvedla a k věci samotné se nijak nevyjádřila ani poté, co jí byla zaslána žaloba, včetně vyjádření žalovaného.
Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí žalovaného i povinného subjektu a současně nařídil povinnému subjektu poskytnout veškeré požadované informace.
Z odůvodnění:
V. Posouzení věci krajským soudem
(...) Podstatou žaloby byl nesouhlas žalobce s postupem žalovaného potažmo povinného subjektu, který odmítl poskytnout žalobcem požadované informace s odkazem na § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích. Jednalo se tedy o posouzení toho, zda v daném případě bylo po právu aplikováno citované ustanovení zákona o informacích, které představuje jeden ze zákonem přímo předvídaných a tolerovaných důvodů pro omezení přístupu k informacím.
Právo na svobodný přístup k informacím patří mezi základní (politická) práva vyplývající z článku 17 Listiny základních práv a svobod, který v odstavci 5 zvláště zdůrazňuje informační povinnost veřejné moci, již lze zúžit pouze na základě zákona, jsou-li k tomu dány legitimní důvody, které korespondují s hledisky danými v odstavci 4, tj. bezpečností státu, veřejnou bezpečností, ochranou veřejného zdraví a mravnosti a ochranou práv a svobod druhých. Právě poslední z uvedených hledisek je oporou pro omezení práva na informace podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích, který stanoví: „
Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
“.
Z citovaného je zjevné, že účelem omezení práva na informace je v daném případě ochrana práv a svobod druhých, resp. třetích osob, které samy o sobě povinným subjektem podle zákona o informacích nejsou a předmětné informace povinnému subjektu sdělily dobrovolně. Jinými slovy, jde o ochranu takových informací, které se do dispozice povinného subjektu dostaly na základě volního jednání třetích osob, které nebyly povinny předmětné informace sdělovat (a k jejich poskytnutí nedaly souhlas).
Na základě znění § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích lze přitom vysledovat tři možné varianty postupu při poskytnutí/neposkytnutí informací, které lze s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 8. 2014, čj. 10 As 59/2014-41, č. 3126/2014 Sb. NSS, shrnout následovně:
a) osoba, jež informaci předala, měla k jejímu předání povinnost uloženou zákonem,
b) osoba, jež informaci předala, sice neměla k jejímu předání povinnost uloženou zákonem, ale s poskytnutím informace souhlasila,
c) osoba, jež informaci předala, neměla k jejímu předání povinnost uloženou zákonem, a ani nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.
V případech sub a) a b) se informace poskytne, v případě sub c) nikoliv.
Všechny uvedené varianty se však týkají toliko těch informací, které vznikly bez použití veřejných prostředků. To je tím základním předpokladem pro aplikaci předmětného omezení práva na informace a současně též podstatou projednávané věci, protože podle žalovaného potažmo povinného subjektu se právě o takovou informaci částečně jednalo, a proto také došlo k odmítnutí části žádosti žalobce – konkrétně se jednalo o anonymizaci některých (číselných) údajů obsažených jednak ve smlouvě o spolupráci s osobou zúčastněnou na řízení při pořádání akce: Ples před oponou (reprezentační ples města Brna pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky), jednak v závěrečném vyúčtování této akce – s tím, že tyto údaje – informace vznikly výhradně z činnosti osoby zúčastněné na řízení, a tudíž i bez použití veřejných prostředků.
Legální definici pojmu „
informace vzniklá bez použití veřejných prostředků
“ zákon o informacích neobsahuje, a je tedy otázkou, co vše lze pod tento pojem zahrnout, a ve výsledku tak vyjmout z práva na informace.
Při hledání odpovědi na tuto otázku lze sice vyjít z vymezení pojmu „
veřejné prostředky
“ v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), který v § 2 písm. g) považuje za veřejné prostředky „
veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě uvedené v písmenu a)
“, přičemž § 2 písm. f) pak vymezuje, že veřejnými financemi jsou „
veřejné příjmy a veřejné výdaje
“. Nicméně k nalezení odpovědi na danou otázku toto vymezení významněji nepřispěje. Naopak v případě důvodové zprávy k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým byla provedena mj. i novela zákona o informacích, lze z určitých – byť obecných – postulátů a zásad vyjít. Před touto novelou totiž § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích zněl: „
Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.
K tomu, že se současně musí jednat o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, tedy došlo až avizovanou novelou zákona o informacích, kterou byla s účinností ode dne 23. 3. 2006 implementována do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru a která ve svém návrhu – shodném s nyní posuzovaným zněním § 11 odst. 2 písm. a) – konstatuje toto: „
Pokud informace, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, vznikne za použití prostředků ze státního rozpočtu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo fondu zřízeného zvláštním zákonem, měla by být informace občanovi k dispozici (pokud není z poskytování vyloučena jiným zákonným důvodem), bez ohledu na případný souhlas či nesouhlas třetí osoby – původce informace. Zásada transparentnosti v širším pojetí je jedním ze základních principů uplatňování veřejné moci a také základním požadavkem směrnice
[2003/98/ES]
.
“ [viz sněmovní tisk č. 991/0, důvodová zpráva, zvláštní část, k bodu 21 (§ 11 odst. 2 písm. a), 4. volební období 2002–2006, digitální repozitář, www.psp.cz].
S ohledem na zmíněnou zásadu transparentnosti požadovanou směrnicí 2003/98/ES lze tedy dle názoru krajského soudu korektně dovodit základní smysl a účel nejen zmíněné novely zákona o informacích jako celku, ale i současného znění § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích, kterým je ochrana informací získaných od třetích osob, avšak při současném zachování maximální možné míry využití práva na informace, jakožto základního (politického) práva – viz výše.
Jinak řečeno je namístě poskytnout ochranu třetím osobám a omezit tak právo ostatních na informace pouze v případě, jde-li skutečně o informace původní a vzniklé výhradně z činnosti těchto třetích osob bez jakékoli jasné, přímé souvislosti s veřejnými prostředky (veřejnými výdaji či příjmy). To znamená, že nelze neposkytnout takové informace, které vznikly zjevně v souvislosti s využitím veřejných prostředků, k němuž v projednávaném případě došlo. Tuto skutečnost nelze nijak zpochybnit. Jednalo se o oficiální reprezentační ples pořádaný povinným subjektem, který je příspěvkovou organizací, tj. právnickou organizací veřejného práva zřízenou územním samosprávným celkem – statutárním městem Brnem – k plnění úkolů ve veřejném zájmu. Stejně tak nelze zpochybnit souvislost těchto veřejných prostředků ve vztahu k informacím – údajům o finančních částkách, které povinný subjekt nezákonně anonymizoval, neboť nejde o informace poskytnuté třetí osobou [zde (spolupořádající) osobou zúčastněnou na řízení], které by vznikly bez použití veřejných prostředků ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích.
Jak již bylo uvedeno shora, aby se jednalo o informace tohoto druhu, muselo by jít o informace původní, vzniklé výhradně v činnosti třetí osoby; typově je možno zmínit např. žádosti, jimiž se zahajuje správní řízení či podněty, na jejichž základě je povinnými subjekty vedeno řízení z moci úřední (shodně srov. Furek, A.; Rothanzl, L.
Zákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy, komentář
. 2. vyd. Praha: Linde 2012, s. 418).
V daném případě se ovšem nejednalo o žádné takové, ani jim podobné, původní informace podané povinnému subjektu separátně třetí osobou. Předmětem žádosti žalobce o poskytnutí informace byla: 1. smlouva uzavřená příspěvkovou organizací obce, resp. statutárního města, jakožto povinným subjektem a 2. na ni navazující závěrečné vyúčtování zpracované povinným subjektem, tedy dokumenty, na jejichž vytvoření přímo participoval a (spolu)vytvářel je přímo povinný subjekt. Podle názoru krajského soudu jde tedy jednoznačně o informace, které je nutno zahrnout typově mezi výstupy z činnosti povinného subjektu a které je nutno beze zbytku poskytnout, ledaže by tomu bránil nějaký jiný zákonný důvod omezení práva na informace – k tomu viz dále.
Skutečnost, že některé z podkladů pro uzavření smlouvy o spolupráci či zpracování závěrečného vyúčtování vznikly a byly dodány třetí osobou, přitom na přijatém závěru krajského soudu nic nemění. Z hlediska uzavíraných smluv a navazujících povinností smluvních stran nejde o nic neobvyklého, naopak je běžné, že při uzavírání smluv, jakož i v důsledku smluvního vztahu samotného, dochází k dodání určitých podkladů a údajů – informací. Nicméně na tyto informace je nutno nahlížet tak, že byly dále zpracovány, zahrnuty do výstupů z činnosti povinného subjektu a jako takové je třeba tyto informace poskytnout bez jakéhokoli blokování dílčích informací v podobě jejich anonymizace. To platí tím spíše, že v čl. III. bodu 6 smlouvy o spolupráci byl zakotven závazek rozdělení zisku z pořádané akce rovným dílem; o to více bylo nutno odkrýt kompletní financování celé akce vůči veřejnosti, jak správně poukázal žalobce.
V opačném případě by bylo možno některé z těchto informací – tvořících zjevně jeden funkční celek – odfiltrovat a zcela bezdůvodně je zatajit, což nepochybně nebylo úmyslem zákonodárce (tzv.
ratio legis
), jenž navíc následně přijal novelu zákona o informacích provedenou zákonem č. 61/2006 Sb., kterým implementoval právo EU, včetně zásady transparentnosti. Tato zásada by byla ve výsledku naprosto popřena obdobně jako kontrola nakládání s veřejnými prostředky, což nelze akceptovat. Právě právo na informace je totiž velmi významným (a mnohdy jediným) nástrojem veřejné kontroly, která je pilířem fungování demokratické společnosti vůbec.
Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích tedy nebylo namístě aplikovat, neboť žalobce nepožadoval takové informace, které by bylo možno kvalifikovat jako informace třetí osoby – osoby zúčastněné na řízení – vzniklé bez použití veřejných prostředků; proto ani nesouhlas této osoby s poskytnutím požadovaných informací nebyl namístě a nemá žádnou relevanci. Pro úplnost lze pouze dodat, že osoba zúčastněná na řízení vstoupila do smluvního vztahu s povinným subjektem sama, z vlastní vůle a její souhlas či srozumění lze vztáhnout i na případné poskytnutí informací souvisejících s tímto vztahem. Podepsáním smlouvy o spolupráci vyjádřila osoba zúčastněná na řízení vůli participovat na akci s využitím veřejných prostředků, a proto musela počítat se všemi konsekvencemi z toho plynoucími, z nichž klíčovou je v kontextu projednávané věci právě transparentnost financování celé akce a s ní související možnost veřejné kontroly, k níž neoddělitelně náleží i právo na poskytnutí informací (zde v podobě samotné smlouvy o spolupráci a navazujícího závěrečného vyúčtování).
Využití veřejných prostředků každého územního samosprávného celku – byť prostřednictvím jím zřizované příspěvkové organizace – musí být transparentní a v maximální možné míře přístupné veřejnosti vykonávající veřejnou kontrolu skrze právo na informace. Toto právo není samoúčelným, a jak již konstatoval i Ústavní soud (např. v nálezu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10, č. 123/2010 Sb.), jeho smyslem a účelem je především veřejná kontrola výkonu státní, resp. veřejné moci. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.