Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1272/2007

Právo na informace: informační povinnost veřejných zdravotních pojišťoven

Ej 206/2007
Právo na informace: informační povinnost veřejných zdravotních pojišťoven
k čl. 17 Listiny základních práv a svobod
k § 2 odst. 2, § 9 a § 10 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím*)
k § 24a zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákonů č. 60/1995 Sb., č. 149/1996 Sb. a č. 438/2004 Sb.
I. Všeobecná zdravotní pojišťovna je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem s informační povinností, neboť prostředky, které jsou získávány v systému zdravotního pojištění, mají charakter veřejných prostředků a slouží k úhradě zdravotní péče, která má charakter veřejné služby.
II. Údaje o platbách poskytnutých Všeobecnou zdravotní pojišťovnou jejím jednotlivým smluvním zdravotnickým zařízením nepředstavují informaci, jejíž neposkytnutí by bylo možné odůvodnit odkazem na ochranu informací o majetkových poměrech těchto zařízení podle § 10 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť představují pouze dílčí informace o příjmech těchto zařízení (přičemž zdravotnická zařízení mají příjmy i od jiných zdravotních pojišťoven, tyto údaje navíc nezahrnují náklady a výdaje na zdravotnický materiál, zaměstnance, provoz atd.), poskytnutí informací nebrání ani obsah rámcových a individuálních smluv, povinnost mlčenlivosti podle zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a nejedná se ani o obchodní tajemství podle § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2007, čj. 3 Ads 33/2006-57)
Prejudikatura:
srov. č. 74/2004 Sb. NSS, č. 851/2006 Sb. NSS, Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 857/2001, nález č. 108/1996 Sb. ÚS. (sp. zn. III. ÚS 277/96).
Věc:
Ing. Jan K. proti Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalobce.
Okresní pojišťovna Veřejné zdravotní pojišťovny ve Svitavách rozhodnutím ze dne 19. 11. 2001 odepřela žalobci 1) poskytnutí seznamu jejích smluvních partnerů, včetně nasmlouvaných počtů zaměstnanců, a 2) sdělení všech příjemců prostředků ze základního fondu zdravotního pojištění a částek zaplacených z tohoto fondu v členění po rocích a příjemcích včetně jejich identifikačních čísel, a to od roku 1995 do roku 2001.
O odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí rozhodla ředitelka žalované rozhodnutím ze dne 16. 9. 2004 tak, že rozhodnutí v rozsahu bodu 1) změnila a informace poskytla, nicméně v rozsahu bodu 2) informace neposkytla. Žalovaná v odůvodnění svého rozhodnutí uvedla, že je ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. povinným subjektem s omezeným rozsahem informační činnosti ve vztahu ke své rozhodovací činnosti v oblasti veřejné správy, současně je však podle § 2 odst. 1 téhož zákona povinným subjektem, jako veřejná instituce hospodařící s veřejnými prostředky, která má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v plném rozsahu, nebrání-li tomu zákonná omezení. Poskytnutí informací požadovaných žalobcem pod bodem 1) nic nebrání, zatímco v poskytnutí informací uvedených pod bodem 2) jí brání § 10 zákona č. 106/1999 Sb., který neumožňuje povinným subjektům poskytnout informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, za předpokladu, že tyto informace byly získány i na základě zákonů o zdravotním pojištění. Toto ustanovení obsahuje poznámku pod čarou, která odkazuje na § 24a zákona č. 551/1991 Sb., podle něhož jsou zaměstnanci žalované povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu svého zaměstnání, popřípadě v souvislosti s ním. Z toho žalovaná dovodila, že má povinnost chránit veškeré údaje ze svého informačního systému, včetně údajů o pojištěncích a plátcích pojistného, stejně jako údajů týkajících se vykazování a úhrady zdravotní péče. Protože úhrady smluvním zdravotnickým zařízením tvoří převážnou část jejich příjmu, údaje o platbách lze proto jednoznačně chápat jako údaje o majetkových poměrech osob, které byly získány na základě zákonů o zdravotním pojištění. Podle čl. 3 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 rámcových smluv, vydaných vyhláškou č. 457/2000 Sb., není oprávněna poskytovat informace ohledně výše úhrady za poskytnutou zdravotní péči zdravotnickým zařízením. Podle rámcových, tak i individuálních smluv uzavřených mezi žalovanou a jednotlivými zdravotnickými zařízeními, je smluvním stranám uložen závazek mlčenlivosti; údaje o úhradě za poskytnutou zdravotní péči v rámci součástí smluvních ujednání jsou chráněny jednak z důvodů ochrany zájmů zdravotnického zařízení, tak i jako obchodní tajemství. Údaje podle bodu 2) žádosti žalobce nelze poskytnout ani s ohledem na § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., upravující institut ochrany obchodního tajemství.
Proti rozhodnutí žalované podal žalobce správní žalobu u Městského soudu v Praze, který ji dne 18. 10. 2005 zamítl. Žalovaná je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. veřejnou institucí hospodařící s veřejnými prostředky. Nachází se proto v postavení subjektu s úplnou informační povinností podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., přičemž poskytnutí informace může odmítnout či omezit jen z důvodů stanovených zákonem. Výkladem § 10 zákona č. 106/1999 Sb. soud dospěl k závěru, že právě § 10 je tím ustanovením, které omezuje úplnou informační povinnost s ohledem na ochranu důvěrnosti majetkových poměrů. V poznámce pod čarou k § 10 zákona č. 106/1999 Sb. je uveden odkaz na § 24a zákona č. 551/1991 Sb., který stanoví povinnost mlčenlivosti zaměstnanců žalované. Cílem institutu mlčenlivosti podle § 24a zákona je ochrana veškerých údajů informačního systému žalované, tedy i údajů týkajících se vykazování a úhrady zdravotní péče. Údaje o platbách od žalované je třeba chápat jako údaje o majetkových poměrech osob, kdy tyto údaje byly získány v rámci provozování systému veřejného zdravotního pojištění. Proto jsou tyto údaje podle § 10 zákona č. 106/1999 Sb. vyňaty z informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb. a poskytnout je nelze. Podle čl. 12 odst. 1 rámcových smluv mají smluvní strany zajistit trvale přístupné a jasné informace o existenci smluvního vztahu mezi žalovanou a zdravotnickými zařízeními a právech z nich vyplývajících pro pojištěnce. Žalovaná je tak povinna informovat zejména o samotné existenci smluvního vztahu a rozsahu poskytované zdravotní péče. Jiné informace o smluvním vztahu, jako způsob a výše úhrady za poskytnutou zdravotní péči, není žalovaná oprávněna poskytovat i z důvodu vázanosti rámcovými smlouvami. V rámcových smlouvách je zakotveno, že smluvní strany zaváží své zaměstnance, s ohledem na ochranu práv pojištěnců a zájmů zdravotnického zařízení i pojišťovny, k zachování povinné mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce nebo zaměstnání anebo při zpracování údajů z informačního systému na základě smlouvy. Úhrada za poskytnutou zdravotní péči je jako součást smluvních ujednání obsažena i v individuálních smlouvách uzavřených mezi žalovanou a jednotlivými zdravotnickými zařízeními a jako součást smluvních ujednání je chráněna obchodním tajemstvím. Podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. při poskytování informací týkajících se používání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územních celků nebo fondu zřízeného zákonem anebo nakládání s majetkem těchto subjektů se sice nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství, soud však uvedl, že prostředky, s nimiž žalovaná hospodaří, nelze podřadit pod prostředky vyjmenované v uvedeném ustanovení, neboť nejde o prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územního celku ani o prostředky fondu, který by byl zřízený zákonem.
Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž uvedl, že údaje o platbách od žalované nejsou údaji o majetkových poměrech. Tyto informace představují jen údaj o příjmech lékaře, nikoli o jeho výdajích, navíc jde jen o část příjmů, nikoli o všechny příjmy lékaře. Poukázal na rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 5. 2001 (Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 857/2001), podle kterého není důvod neposkytnout informaci ohledně ceny za dílo hrazené z rozpočtu obce, kdy krajský soud informaci o příjmu z veřejných prostředků nepovažoval za informaci o majetkových poměrech. Stěžovatel dále uvedl, že § 10 zákona č. 106/1999 Sb. míří na ochranu těch údajů, které se zaměstnanci dozvěděli při kontrole plateb pojistného. O tom svědčí odkaz v poznámce pod čarou na § 23 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“). Rozhodující tedy není odkaz na § 24a zákona č. 551/1991 Sb., neboť by s poukazem na něj žalovaná nebyla povinna poskytnout žádné informace. Stěžovatel též namítl nesprávnost takového výkladu § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., že se toto ustanovení vztahuje jen na fondy zřízené zákonem jako instituce. V důsledku tohoto výkladu nelze žalovanou podřadit pod § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Žalovaná používá prostředky ze státního rozpočtu, což plyne z § 8 a § 25 zákona č. 551/1991 Sb., kdy za některé pojištěnce hradí pojistné přímo stát.
Žalovaná ve vyjádření ke kasační stížnosti mimo jiné uvedla, že v daném případě tvoří příjmy od žalované nadpoloviční většinu celkových příjmů daných osob, a jedná se tak podle jejího názoru o údaj o majetkových poměrech osob, které nejsou povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona č. 106/1999 Sb. Pojem „fond“ dle žalované vyjadřuje instituci, nikoli souhrn peněžních prostředků, což doložila zněním poznámky pod čarou.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s námitkou stěžovatele, že soud prvního stupně nesprávně posoudil právní otázku, zda je možné údaje o platbách od žalované, získané v rámci provozování systému veřejného zdravotního pojištění a zákonů o zdravotním pojištění, chápat jako údaje o majetkových poměrech osob ve smyslu § 10 zákona č. 106/1999 Sb., tím je vyjmout z informační povinnosti v režimu zákona č. 106/1999 Sb. a tyto informace proto neposkytnout. K tomu Nejvyšší správní soud uvádí, že při realizaci ústavně zaručeného práva na informace, garantovaného čl. 17 Listiny základních práv a svobod, ve spojení se zákonem č. 106/1999 Sb., je třeba jakákoli možná omezení poskytování informací vykládat restriktivním způsobem, což lze dovodit z judikatury Ústavního soudu [srov. nález ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06 (přístupný na www.
judikatura
.cz)]. Obdobně se vyjádřil i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 10. 10. 2003, čj. 5 A 119/2001-38 (publikovaném pod č. 74/2004 Sb. NSS). Opačný postup, tedy extenzivní výklad podmínek, za kterých zákon č. 106/1999 Sb. umožňuje právo na poskytnutí informací omezit a informace neposkytnout, by směřoval proti vlastnímu smyslu a účelu jak samotného zákona č. 106/1999 Sb., tak i ústavně zaručeného veřejného subjektivního práva garantovaném čl. 17 Listiny základních práv a svobod. V moderním demokratickém právním státě představuje právo na informace jednu ze záruk zákonnosti. Bez informací nelze účinně vykonávat kontrolu.
V posuzovaném případě nebylo sporu, že žalovaná je povinným subjektem v režimu zákona č. 106/1999 Sb., a to jak podle jeho § 2 odst. 2, tedy povinným subjektem s omezenou informační povinností týkající se poskytování informací o jejím rozhodování v oblasti výkonu veřejné správy, tak i, že splňuje definiční znaky a ve smyslu § 2 odst. 1 je zároveň povinným subjektem s úplnou informační povinností. Větší rozsah informační povinnosti subjektů podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. je určen tím, že žalovaná je veřejnou institucí hospodařící s veřejnými prostředky. Ani tuto skutečnost účastníci nezpochybňovali. Nejvyšší správní soud poukazuje v této souvislosti na to, že podle zákona č. 551/1991 Sb. představuje žalovaná zdravotní pojišťovnu
sui generis
a v jejím postavení se projevuje postavení státu jako garanta celého systému veřejného zdravotního pojištění. Nicméně ani z těchto specifik žalované nelze dovodit žádný důvod vedoucí k tomu, aby při poskytování informací byla žalovaná posuzována jakkoli odlišně od ostatních zdravotních pojišťoven. Tak jako ostatní zdravotní pojišťovny, i ona přijímá platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na všeobecné (veřejné) zdravotní pojištění dané zákonem č. 592/1992 Sb., a jako ostatní zdravotní pojišťovny poskytuje platby za úhrady zdravotní péče poskytované na základě veřejného zdravotního pojištění podle smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními, jak je uvedeno v § 5 písm. a) zákona č. 551/1991 Sb.
Nejvyšší správní soud se neztotožňuje s právním názorem soudu prvního stupně, že údaje o platbách poskytnutých žalovanou jejím jednotlivým smluvním zdravotnickým zařízením představují informaci o majetkových poměrech těchto osob podle § 10 zákona č. 106/1999 Sb. Nejvyšší správní soud dospěl k právnímu názoru, že ani za předpokladu, že by byl celý systém veřejného zdravotního pojištění postaven na existenci jedné zdravotní pojišťovny, pak by údaje o jí poskytovaných platbách jednotlivým smluvním zdravotnickým zařízením nepředstavovaly informaci o majetkových poměrech těchto osob. Tím spíše takováto situace nemůže nastat, když v České republice působí větší množství zdravotních pojišťoven. Nelze proto ani odůvodňovat neposkytnutí informací s ohledem na rozsah, strukturu a velké množství svých pojištěnců, díky čemuž mohou platby od žalované představovat velký díl plateb poskytovaných zdravotnickému zařízení. Odporuje tomu již zmíněná existující pluralita zdravotních pojišťoven, ale také i skutečnost, že vlastní údaj o platbě za úhrady zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a poskytované žalovanou ze základního fondu podle § 7 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb. nemá dostatečně vypovídající charakter o majetkových poměrech jednotlivých smluvních zdravotnických zařízení žalované. Tak tomu je i v případě plateb poskytovaných ostatními zdravotními pojišťovnami jejich smluvním zdravotnickým zařízením. Údaje o platbách za úhrady poskytnuté zdravotní péče navíc ani nepředstavují jediný zdroj finančních příjmů smluvního zdravotnického zařízení. Tyto údaje o platbách rovněž nic nevypovídají o nákladech za zaměstnance zdravotnického zařízení, nákladech na jeho provoz, obstarávání zdravotnického materiálu, zásob a podobně. Teprve celkové příjmy po odečtení celkových výdajů mohou představovat informaci o majetkových poměrech, tak jak ji zná § 10 zákona č. 106/1999 Sb. Nejvyšší správní soud dodává, že pojišťovny, včetně žalované, mají k dispozici jen dílčí údaje, které samy o sobě, bez spojení a přihlédnutí k dalším údajům, tak jak byly zmíněny shora, nemohou představovat informaci o majetkových poměrech.
Nejvyšší správní soud při vyslovení svého právního názoru ohledně možnosti poskytování informací o uskutečněných platbách za úhrady zdravotní péče poskytnuté na základě veřejného zdravotního pojištění podle smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními podle § 5 písm. a) zákona č. 551/1991 Sb. vycházel z pojetí poskytování zdravotní péče jako veřejné služby, která je hrazena z prostředků veřejného (všeobecného) zdravotního pojištění. Systém veřejného zdravotního pojištění v České republice je založen na povinném pojišťovacím principu. Pojistné je hrazeno plátci vymezenými v § 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a to způsobem a formou povinných periodických plateb. Tyto platby (pojistné) se podle zákona č. 592/1992 Sb. odvádí příslušné zdravotní pojišťovně nebo na zvláštní účet, spravovaný podle § 20 zákona č. 592/1992 Sb. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, z něhož je vybrané pojistné posléze přerozdělováno jednotlivým zdravotním pojišťovnám. Zdravotní pojišťovny vybrané pojistné použijí jako úhradu plateb za poskytnutou zdravotní péči jejich smluvním zdravotnickým zařízením za poskytnutí zdravotní péče svým pojištěncům. Nejvyšší správní soud uzavírá, že se jedná o veřejné prostředky určené na úhradu poskytnuté zdravotní péče, která je veřejnou službou. Proto je třeba při možném posuzování omezení, či neposkytnutí informace vycházet z povahy prostředků, které v systému veřejného zdravotního pojištění obíhají. Každý účastník systému veřejného zdravotního pojištění a příslušných právních vztahů by podle Nejvyššího správního soudu měl mít možnost zjistit a kontrolovat, jakým způsobem je nakládáno s finančními prostředky, které se v systému nacházejí, při současném respektování zákonných omezení. Případný odkaz na ochranu majetkových poměrů podle § 10 zákona č. 106/1999 Sb. je v tomto směru, s ohledem na závěry učiněné výše, nepřípadný.
Skutečnost, že § 10 zákona č. 106/1999 Sb. v sobě obsahuje odkaz na poznámku pod čarou, nemá právní význam. Ústavní soud již svým nálezem ze dne 22. 10. 1996, sp. zn. III. ÚS 277/96 (publikovaný pod č. 108/1996 Sb. ÚS), judikoval, že účelem poznámek pod čarou je jen zpřehlednění předpisů a že nejsou součástí právního předpisu. Povinnost mlčenlivosti upravená § 24a zákona č. 551/1991 Sb. a § 23 zákona č. 592/1992 Sb., k níž odkazy v poznámce pod čarou směřovaly, nemá ve svém důsledku omezit aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. Opačný přístup by vedl k absurdním závěrům, že podle zákona č. 106/1999 Sb. by informace sice být poskytnuta měla, ale s ohledem na povinnost mlčenlivosti konkrétních zaměstnanců žalované jí současně poskytnout nelze. Nadto Nejvyšší správní soud dodává, že povinnost mlčenlivosti daná § 23 zákona č. 592/1992 Sb. se vztahuje jen ke skutečnostem, které se zaměstnanci zdravotní pojišťovny dozvěděli při kontrole plateb pojistného nebo v souvislosti s ní. Právě při provádění kontroly plateb pojistného mohou být zjišťovány informace o majetkových poměrech osob, které nejsou povinnými subjekty a jejichž ochranu zabezpečuje § 10 zákona č. 106/1999 Sb. V daném případě však o kontrolu plateb pojistného nešlo.
Nejvyšší správní soud rovněž shledává důvodnou námitku stěžovatele, podle níž soud prvního stupně nesprávně vyložil, že údaje o úhradách za poskytnutou zdravotní péči jsou, jako součást smluvních ujednání obsažené v rámcových a individuálních smlouvách, chráněné v režimu ochrany obchodního tajemství. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že aby určitá skutečnost spadala pod rozsah ochrany obchodního tajemství, nestačí ji takto podle § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. označit, ale musí splňovat zákonné definiční znaky vymezené § 17 obchodního zákoníku. Podle nich obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Z vymezení obchodního tajemství plyne, že údaje o platbách za úhrady za poskytnutou zdravotní péči těmto podmínkám nevyhovují a o obchodní tajemství se nejedná. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že tak jako je povinnost platit pojistné na všeobecné (veřejné) zdravotní pojištění, jsou současně zdravotní pojišťovny povinny proplácet úhrady za zdravotní péči poskytnutou jejím pojištěncům ve smluvních zdravotnických zařízeních. Takovéto informace o uskutečněných platbách podle názoru Nejvyššího správního soudu nemají žádnou hodnotu ve smyslu definičních znaků a o nedostupnosti také nelze hovořit, neboť jsou poskytovány na základě právních předpisů, které umožňují stanovit jejich výši. Následné vlastní posouzení a výklad § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., který provedl soud prvního stupně, je sice podle Nejvyššího správního soudu správný, vychází však z nesprávného předpokladu, jímž je existence obchodního tajemství. Nejvyšší správní soud neshledává důvodným, aby poskytnutí požadovaných informací bylo bráněno s ohledem na ochranu obchodního tajemství.
Nejvyšší správní soud konstatuje, že právní úprava rámcových a na jejich základě uzavřených individuálních smluv mezi žalovanou a zdravotnickými zařízeními, daná vyhláškou č. 457/2000 Sb.,*) neupravuje informační povinnost smluvních stran ohledně výše úhrady za poskytnutou zdravotní péči. Smluvní závazek mlčenlivosti uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. b) rámcových smluv se nevztahuje na ty údaje, které lze poskytnout na základě právního předpisu, kterým je právě zákon č. 106/1999 Sb. Nejvyšší správní soud nespatřuje důvod, s ohledem na závěry učiněné výše, proč by údaj o úhradě za poskytnutou zdravotní péči měl být chráněn s odkazem na ochranu zájmů zdravotnických zařízení. Údaje o poskytnutých platbách nemají natolik vypovídací hodnotu, aby se mohly dotknout či ohrozit zájmy zdravotnických zařízení, kterým byly na základě smluv poskytnuty.
Podle právního názoru Nejvyššího správního soudu tedy poskytnutí stěžovatelem požadovaných informací nebrání § 10 zákona č. 106/1999 Sb., nejedná se informaci o majetkových poměrech, nebrání tomu ani obsah rámcových a individuálních smluv a povinnost mlčenlivosti daná smlouvami, zákonem č. 551/1991 Sb. a zákonem č. 592/1992 Sb. Nejedná se ani o obchodní tajemství a informace o poskytnutých platbách nemohou nijak ohrozit či poškodit zájmy jednotlivých zdravotnických zařízení.
*) Nyní též ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
*) S účinností od 1. 1. 2007 upravuje rámcové smlouvy vyhláška č. 618/2006 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.