Vydání 9/2005

Číslo: 9/2005 · Ročník: III

654/2005

Právo na informace a obchodní tajemství

Ej 111/2005
Právo na informace: obchodní tajemství
k § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v textu též „zákon č. 106/1999 Sb.“)
I. Z hlediska § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být určitá skutečnost za obchodní tajemství výslovně označena již před doručením žádosti o poskytnutí informace.
II. V souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nelze z důvodu ochrany obchodního tajemství odepřít poskytnutí informace o ceně, která bude hrazena z veřejných rozpočtů. Používání veřejných prostředků přitom zahrnuje nejen přímé výdaje, ale i prominutí plateb, které by jinak byly příjmem těchto rozpočtů. Smyslem tohoto ustanovení je umožnit veřejnou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Jelikož samotná informace o ceně nevypovídá o způsobu hospodaření, je nutné společně s ní vždy poskytnout alespoň rámcovou informaci o předmětu plnění, za něž se cena poskytuje, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení hospodárnosti využití veřejných prostředků.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2004, čj. 7 A 118/2002-37)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 857/2001.
Věc:
Mgr. Jiří H. v P. proti Ministerstvu dopravy a spojů o poskytnutí informací.
Ministr dopravy a spojů rozhodnutím ze dne 1. 8. 2002 zamítl rozklad žalobce proti fiktivnímu rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů, kterým byla zamítnuta žalobcova žádost o poskytnutí informace ve věci zveřejnění smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2002 mezi Českou republikou a akciovou společností H. a smluv souvisejících, jejímž předmětem je stavba „Dálnice D 47“. V odůvodnění svého rozhodnutí ministr uvedl, že smlouva je jako celek (včetně smluv souvisejících) obchodním tajemstvím, a vztahuje se na ni tedy ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Smlouva jako výsledek smluvního procesu může být přitom obchodním tajemstvím jako celek; nadto jsou předmětem obchodního tajemství i jednotlivé skutečnosti ve smlouvě uvedené. Záleží tak na vůli podnikatele, jemuž právo z obchodního tajemství náleží, zda mají být skutečnosti utajovány či ne a jaký způsob ochrany zvolí. Podnikateli náleží i právo nakládat s obchodním tajemstvím, přičemž toto právo zahrnuje i právo udělit svolení k jeho užití. Toto svolení však žalovanému uděleno nebylo.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Vrchního soudu v Praze; namítal, že za obchodní tajemství je možné podle § 17 odst. 1 obchodního zákoníku považovat jen skutečnosti, přičemž skutečností nemůže být smlouva jako celek. Předmětem poskytnutí informace tak podle žalobce mohl být jen text smlouvy a povinný subjekt měl text smlouvy poskytnout s tím, že jednotlivé skutečnosti, které by splňovaly definici obchodního tajemství, měl neposkytnout, tj. vhodným způsobem je ze smlouvy odstranit. Není možné, aby tuto podmínku splňovaly všechny skutečnosti uvedené ve smlouvě. Pokud by smlouva byla jako celek obchodním tajemstvím, pak by při uplatnění § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. byla fakticky znemožněna jakákoli kontrola příslušného povinného subjektu ze strany veřejnosti ohledně smlouvy uzavřené v režimu zákona o veřejných zakázkách. Tím by došlo k porušení čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Žalobce poukázal i na to, že ministr se ve svém rozhodnutí zabývá převážně jen vůlí podnikatele utajit dané skutečnosti; to je ale jen jednou ze čtyř podmínek charakterizujících obchodní tajemství.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení (§ 132 s. ř. s.), napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V dané věci je předmětem sporu, zda povinný subjekt může odepřít poskytnutí informací o obsahu smlouvy uzavřené v režimu veřejných zakázek s odkazem na to, že je druhá strana považuje za obchodní tajemství.
Podle § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt požadovanou informaci neposkytne, pokud je označena jako obchodní tajemství. Druhý odstavec tohoto ustanovení obsahuje omezení této možnosti odepřít poskytnutí informace. Podle něj se při poskytování informace, která se týká používání prostředků státního rozpočtu územního celku nebo fondu zřízeného zákonem anebo nakládání s majetkem těchto subjektů, nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
Obchodní tajemství podle § 17 obchodního zákoníku tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.
Má-li se skutečně jednat o obchodní tajemství, musí být naplněny všechny jeho pojmové znaky, jak je upravuje obchodní zákoník. K tomu, aby mohlo být uplatněno jako důvod pro odepření poskytnutí informací, musí být dále splněny podmínky stanovené zákonem č. 106/1999 Sb.
K námitce žalobce, že smlouva nemůže být pojmově obchodním tajemstvím, Nejvyšší správní soud uvádí, že se zákon č. 106/1999 Sb. vztahuje na poskytování informací; není tedy možné domáhat se vydání smlouvy jako takové (listiny, která daný právní úkon zachycuje), nýbrž jen informace o obsahu takové smlouvy. Právě tyto informace jsou také skutečnostmi ve smyslu § 17 obchodního zákoníku, a mohou tak představovat obchodní tajemství. (...)
Důvodná je ale námitka žalobce, že existenci obchodního tajemství nelze dovodit jen z vůle jedné strany smlouvy utajit dané skutečnosti nebo prohlásit je za důvěrné. Podmínka zajišťování utajení je ve vztahu k obchodnímu tajemství podmínkou nutnou, nikoli však dostačující. Ministr se ovšem ve svém rozhodnutí splněním jiných podmínek nezabýval. Navíc i ve vztahu k této podmínce v odůvodnění rozhodnutí uvádí jen, že ze způsobů nakládání s předmětnou smlouvou lze usoudit, že je v daném případě dána vůle podnikatele k jejímu utajení. Z toho tedy vyplývá, že existenci obchodního tajemství dovozuje z konkludentního jednání podnikatele. Zákon č. 106/1999 Sb. však v § 9 odst. 1 vyžaduje, aby určitá informace byla jako obchodní tajemství označena. Pro možnost odvolání se na obchodní tajemství tak vyžaduje výslovný projev vůle podnikatele, že určitá informace je obchodním tajemstvím, přičemž tento projev vůle musí být učiněn před doručením žádosti o poskytnutí informace. Odůvodnění napadeného rozhodnutí však o této skutečnosti neobsahuje žádný údaj.
Stejně je důvodná námitka, že není možné, aby bylo odepřeno poskytnutí informací o celém obsahu uvedené smlouvy s odkazem na ochranu obchodního tajemství podle § 9 zákona č. 106/1999 Sb. I kdyby veškeré údaje splňovaly podmínky pro existenci obchodního tajemství ve smyslu obchodního zákoníku, není možné opomenout odst. 2 tohoto ustanovení. Z něj vyplývá, že není možné z tohoto důvodu odepřít poskytnutí informací, které se týkají rozsahu používání prostředků z veřejných rozpočtů a jejich příjemce. Je tak zcela zřejmé, že není možné odepřít v případě úplatné smlouvy informaci o ceně, která bude hrazena z těchto rozpočtů. Přitom se používáním veřejných prostředků rozumí nejen přímé výdaje veřejných rozpočtů, ale i prominutí plateb, které by jinak byly příjmem těchto rozpočtů. Smyslem úpravy § 9 odst. 2 je umožnit veřejnou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Jelikož samotná informace o ceně nevypovídá o tomto způsobu hospodaření, je nutné společně s ní vždy poskytnout alespoň rámcovou informaci o předmětu plnění, za něž se cena poskytuje. Přípustná míra „rámcovosti“ pak vychází právě z toho, zda je možné posoudit hospodárnost využití veřejných prostředků. Jelikož se v daném případě jednalo o smlouvu o dílo, která je pojmově úplatná, znamenalo přinejmenším neposkytnutí informací o výši ceny a předmětu smlouvy porušení zákona č. 106/1999 Sb. Povinný subjekt musí posoudit jednotlivé požadované informace s ohledem na přípustnost jejich poskytnutí a je povinen poskytnout veškeré požadované informace, u kterých není zřejmé, že tomu brání ustanovení zákona. Protože tak žalovaný neučinil, porušil vydáním napadeného rozhodnutí § 4 ve spojení s § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Komplexní neposkytnutí informací o předmětné smlouvě s odvoláním na obchodní tajemství představuje z výše uvedených důvodů nesprávné posouzení právní otázky, které způsobuje nezákonnost napadeného rozhodnutí.
(ras)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.