Vydání 5/2008

Číslo: 5/2008 · Ročník: VI

1548/2008

Právo Evropských Společenství: nepublikace právních předpisů v Úředním věstníku Evropské Unie

Ejk 103/2008
Právo Evropských Společenství: nepublikace právních předpisů v Úředním věstníku Evropské Unie
k čl. 58 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (publikováno pod č. 44/2004 Sb. m. s.)
k § 105 odst. 10, § 293 písm. d) a § 298 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění zákonů č. 113/1997 Sb. a č. 1/2002 Sb.
Čl. 58 Aktu o podmínkách přistoupení k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, brání tomu, aby povinnosti obsažené v právní úpravě společenství, která nebyla vyhlášena v Úředním věstníku Evropské Unie v jazyce nového členského státu, ačkoliv je tento jazyk jedním z úředních jazyků Evropské unie, mohly být uloženy jednotlivcům v tomto státě, i když se tyto osoby mohly seznámit s touto právní úpravou jinými způsoby (rozsudek velkého senátu Soudního dvora ES ze dne 11. 12. 2007, ve věci C-161/06
Skoma-Lux proti Celnímu ředitelství Olomouc
).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 1. 2008, čj. 22 Ca 69/2005-217)
Prejudikatura:
rozsudek velkého senátu Soudního dvora ES ze dne 11. 12. 2007, ve věci C-161/06
Skoma-Lux proti Celnímu ředitelství Olomouc
; č. 1533/2008 Sb. NSS
Věc:
Společnost s ručením omezeným Skoma-Lux proti Celnímu ředitelství Olomouc o clo.
Žalobce dovezl do České republiky vína Kagor VK a Kagor, která vesměs deklaroval v čísle 2204 celního sazebníku, resp. kombinované nomenklatury, přičemž toto víno patří dle žalovaného i Celního úřadu Olomouc do čísla 2206. V tom celní úřad spatřil porušení celních předpisů, za což žalobci rozhodnutím ze dne 30. 9. 2004 uložil pokutu ve výši 3000 Kč.
K odvolání žalobce žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 1. 2005 rozhodnutí celního úřadu formálně změnil a uzavřel, že žalobce se dopustil celního deliktu dle § 298 odst. 1 celního zákona, neboť porušil celní předpisy způsobem uvedeným v § 293 písm. d) celního zákona tím, že porušil § 105 odst. 10 celního zákona, a dále podle § 298 odst. 1 celního zákona, neboť porušil celní předpisy způsobem uvedeným v § 293 odst. 1 písm. d) celního zákona tím, že porušil čl. 199 odst. 1 Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. 7. 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává Celní
kodex
Společenství (dále jen "Nařízení Komise"). Způsobil totiž, že mu bylo několika rozhodnutími v rozmezí od 23. 3. 2004 do 18. 5. 2004 propuštěno zboží - červené víno Kagor VK s obsahem alkoholu 16,00 % obj. a Kagor s obsahem alkoholu 16,20 % obj. a 16,40 % obj. - do jím navržených celních režimů na základě nesprávných údajů o sazebním zařazení zboží. Tímto jednáním žalobce naplnil skutkovou podstatu celního deliktu dle § 293 písm. d) celního zákona, ve znění účinném v době spáchání celního deliktu, a § 293 odst. 1 písm. d) celního zákona, za což byla žalobci dle § 299 odst. 1 písm. a) celního zákona uložena sankce pokuty ve výši 3000 Kč.
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou u Krajského soudu v Ostravě, ve které zejména namítal, že v době dovozů uskutečněných od účinnosti zákona č. 187/2004 Sb. (euronovela) nebylo Nařízení Komise předepsaným způsobem publikováno, žalobce je tedy státem sankcionován za porušení předpisu, jehož dostupnost stát nezajistil.
Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, přičemž k námitce nepublikace Nařízení Komise v předepsané podobě uvedl, že české překlady celního kodexu a Nařízení Komise byly veřejnosti k dispozici minimálně na internetových stránkách Ministerstva financí. Žalobce tedy měl možnost seznámit se s Nařízením Komise, a pokud tak neučinil, případná neznalost ho,
"
nota bene
"
v pozici subjektu delší dobu podnikajícího v mezinárodním obchodu, neomlouvá.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Ve vztahu k žalobnímu bodu 3) dlužno konstatovat, že Nařízení Komise bylo v českém jazyce v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno až v době od 27. 8. 2004 do 9. 4. 2005. Krajský soud se proto ve smyslu čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství obrátil na Soudní dvůr Evropských společenství s předběžnou otázkou, zda čl. 58 Aktu o podmínkách přistoupení k Evropské unii umožňuje uplatňovat vůči jednotlivcům v členském státě ustanovení nařízení Společenství, které nebylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie v jazyce tohoto členského státu, ačkoliv je tento jazyk jedním z úředních jazyků Unie.
O této předběžné otázce rozhodl Soudní dvůr Evropských společenství rozsudkem velkého senátu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. C-161/06, tak, že čl. 58 Aktu o podmínkách přistoupení k Evropské unii brání tomu, aby povinnosti obsažené v právní úpravě Společenství, která nebyla vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie v jazyce nového členského státu, ačkoliv je tento jazyk jedním z úředních jazyků Evropské unie, mohly být uloženy jednotlivcům v tomto státě, i když se tyto osoby mohly seznámit s touto právní úpravou jinými způsoby.
Ve světle uvedeného rozhodnutí dospěl krajský soud k závěru, že žalovaný pochybil, pokud ve vztahu ke skutku, který se stal v mezidobí od vstupu České republiky do Evropské unie do publikace Nařízení Komise v českém vydání Úředního věstníku Evropské unie, aplikoval vůči žalobci Nařízení Komise, které nebylo v předmětné době vůči jednotlivcům aplikovatelné. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.