Vydání 6/2017

Číslo: 6/2017 · Ročník: XV

3570/2017

Pozemní komunikace: připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

Pozemní komunikace: připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci
k § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích*)
Připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nelze vést po trase již existující dálnice, silnice nebo místní komunikace, neboť za připojení sousední nemovitosti k síti pozemních komunikací je nutno považovat prvotní napojení nemovitosti na stávající síť dálnic, silnic a místních komunikací.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 11. 2016, čj. 22 A 2/2015-32)
1b)
Věc: Obec Bělá proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, za účasti akciové společnosti BĚLSKÁ PÍSKOVNA, o připojení na pozemní komunikaci.
Žádostí ze dne 29. 3. 2013, upřesněnou podáním ze dne 7. 2. 2014, požádala osoba zúčastněná na řízení Městský úřad Hlučín (dále jen „městský úřad“) o vydání povolení „
úprav připojení sousední nemovitosti k silnici III/46820
“, a to prostřednictvím pozemku p. č. 675/1 v k. ú. Bělá ve Slezsku (dále jen „pozemek p. č. 675/1“). Vlastníkem tohoto pozemku, na kterém se nachází nezpevněná cesta, je žalobkyně. Navrhovaná komunikace se tak nejdříve z pozemku osoby zúčastněné na řízení připojuje ke komunikaci žalobkyně, následně ji překrývá a, stejně jako komunikace žalobkyně, se připojuje k silnici III/46820. Osoba zúčastněná na řízení jako důvod úprav uvedla provedení nové komunikace v trase stávající komunikace tvořené nezpevněnou cestou.
Rozhodnutím ze dne 16. 5. 2014 městský úřad povolil navrhovanou úpravu dosavadního připojení pozemku p. č. 675/1 na silnici III/46820 v km 0,6 po pravé straně ve směru staničení silnice spočívající v připojení nové obousměrné dvoupruhové komunikace s šířkou vozovky 6,0 m pomocí směrových oblouků o poloměru 12 m a 10 m.
Odvolání žalobkyně zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 11. 2014 jako nepřípustné s odůvodněním, že žalobkyně není účastníkem řízení o připojování pozemních komunikací, a proto jí ani nesvědčí právo podat odvolání.
Žalobkyně se obrátila na Krajský soud v Ostravě se žalobou, v níž namítala, že projektová dokumentace, kterou osoba zúčastněná na řízení přiložila k žádosti, upravuje řešení připojení mezi pozemkem p. č. 558/20 v k. ú. Bělá ve Slezsku (dále jen „pozemek p. č. 558/20“) a silnicí III/46820 úpravou místní komunikace na pozemku p. č. 675/1. Žalovaný zcela pominul, že na dotčeném pozemku p. č. 675/1 se nachází místní komunikace, jejímž vlastníkem je žalobkyně, a proto na tento pozemek nelze nahlížet jako na pozemek, přes který se chce osoba zúčastněná na řízení připojit k jiné pozemní komunikaci, ale jako na místní komunikaci. Dotčenou komunikací je proto místní komunikace na pozemku p. č. 675/1 a na žalobkyni co by vlastníka místní komunikace je nutno nahlížet jako na účastníka řízení o připojování pozemních komunikací. Rozhodnutí správního orgánu povolující úpravu připojení nemovitosti k silnici, k níž je tato nemovitost připojena jinou pozemní komunikací (místní komunikací na pozemku p. č. 675/1), představuje nedovolené obcházení zákona o pozemních komunikacích, neboť v dané věci není nijak řešeno připojení pozemku osoby zúčastněné na řízení na samotnou místní komunikaci na pozemku p. č. 675/1.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že řízení podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích je specifické tím, že je v něm přesně stanoven okruh účastníků, přičemž jeho cílem je získání povolení k připojení nemovitosti na pozemní komunikaci v určitém místě nebo k úpravě připojení stávajícího. Účastníkem tohoto řízení je žadatel, který hodlá zřídit napojení svého pozemku na předmětnou komunikaci nebo provést jeho úpravu, a vlastník silnice dotčené plánovaným připojením. Osoba zúčastněná na řízení jako vlastník pozemku, který přímo nesousedí s předmětnou pozemní komunikací, je nucena připojení svého pozemku k silnici č. III/468520 realizovat přes pozemek p. č. 675/1 ve vlastnictví žalobkyně. Žalovaný nepovažoval místní komunikaci na pozemku p. č. 675/1 za komunikaci, na kterou osoba zúčastněná na řízení plánuje připojit nově budovanou pozemní komunikaci, ale za pozemek, přes který se zamýšlí připojit k jiné pozemní komunikaci. V tomto případě je dotčenou pozemní komunikací silnice č. III/468520, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a proto žalobkyně není účastníkem správního řízení.
Osoba zúčastněná na řízení se k žalobě nevyjádřila.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Žalobní námitka, že s žalobkyní nebylo v řízení o připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona o pozemních komunikacích jednáno jako s účastníkem řízení s tím, že městský úřad i žalovaný zcela opomenuli, že na dotčeném pozemku p. č. 675/1 je vedena místní komunikace ve vlastnictví žalobkyně, která je přímo dotčena navrhovanou úpravou osoby zúčastněné na řízení, je po obsahové stránce shodná s námitkou žalobkyně uplatněnou v jejím odvolání proti rozhodnutí městského úřadu. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, „
že ze spisové dokumentace zjistil, že žalobkyně není účastníkem řízení o připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona o pozemních komunikacích, kterému by svědčilo právo podat odvolání proti rozhodnutí silničního správního úřadu
“, čímž zcela rezignoval na přezkum postupu městského úřadu ve vztahu k posouzení účastenství žalobkyně ve správním řízení. Žalovaný byl povinen vypořádat se v odůvodnění napadeného rozhodnutí s odvolacími námitkami žalobkyně vztahujícími se k jejímu účastenství ve správním řízení, čemuž však nedostál, neboť do odůvodnění napadeného rozhodnutí zcela nekriticky převzal závěry městského úřadu, že žalobkyně není účastníkem řízení. Žalovaný absencí řádného odůvodnění napadeného rozhodnutí ve vztahu k odvolacím námitkám žalobkyně zatížil své rozhodnutí vážnou procesní vadou ve formě nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro nedostatek důvodů.
Krajskému soudu jsou známy závěry, které Nejvyšší správní soud učinil v rozsudku ze dne 27. 7. 2011, čj. 1 As 78/2011-58, že „[v]
lastník pozemku pod pozemní komunikací příp. vlastník pozemku, přes nějž má být vedeno připojení k sousední nemovitosti, nemá z tohoto titulu postavení účastníka řízení o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci, neboť v tomto řízení nejsou jeho práva ani právem chráněné zájmy dotčeny. Svá práva mohou vlastníci dotčených pozemků plně uplatnit v následném územním a stavebním řízení, v němž mají postavení účastníka řízení podle příslušných ustanovení stavebního zákona
.“ Uvedené závěry byly aplikovány na stav, v němž silniční správní úřad povolil připojení nemovitostí k místní komunikaci, přičemž připojované nemovitosti s místní komunikací spolu v žádné části nesousedily, neboť se mezi nimi nacházel pozemek ve vlastnictví třetí osoby, přes který měl být záměr žadatele realizován. Vlastníku tohoto pozemku nebylo v řízení o připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona o pozemních komunikacích přiznáno postavení účastníka řízení s tím, že silniční správní úřad v tomto řízení neřeší otázky ochrany vlastnického práva k pozemkům dotčeným budoucí stavbou, což je úkolem stavebního úřadu. Současná situace je však odlišná, neboť žalobkyně opakovaně uvádí, že na dotčeném pozemku p. č. 675/1 se nachází místní komunikace, jejímž je vlastníkem a která má být navrhovanou úpravou dotčena, přičemž s uvedenou námitkou se správní orgány dosud nevypořádaly.
S žalobkyní lze prozatím souhlasit potud, že předložená projektová dokumentace podle svého obsahu upravuje řešení připojení mezi pozemkem parc. č. 558/20 a silnicí III/46820 mj. přes pozemek p. č. 675/1. Předmětem regulace řízení o připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona o pozemních komunikacích je úprava místa styku dvou pozemních komunikací nebo pozemní komunikace s jinou cestou navzájem ve formě křižovatky nebo zřízení sjezdů či nájezdů při současném stanovení jejich parametrů. Zatímco v řízení podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích je předmětem regulace připojení dálnice, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, resp. úprava takového připojení, v řízení podle § 10 odst. 4 písm. b) citovaného zákona je předmětem regulace připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, resp. úprava takového připojení. Logickým výkladem § 10 odst. 4 písm. b) tohoto zákona lze dojít k závěru, že jeho účelem je rovněž připojení nemovitosti k síti pozemních komunikací (dálnici, silnici nebo k místní komunikaci) ve vlastnictví veřejnoprávních korporací. Pokud by se na dotčeném pozemku p. č. 675/1 skutečně nacházela místní komunikace, jak uvádí žalobkyně, osoba zúčastněná na řízení by realizovala připojení nemovitostí v jejím vlastnictví k síti pozemních komunikací napojením na případnou místní komunikaci nacházející se na pozemku p. č. 675/1. Připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích nelze vést přes pozemky, na nichž se již nachází dálnice, silnice nebo místní komunikace, neboť za připojení sousední nemovitosti k síti pozemních komunikací je nutno považovat prvotní napojení nemovitosti na stávající síť dálnic, silnic a místních komunikací.
Mezi účastníky řízení je nesporné, že na dotčeném pozemku p. č. 675/1 se nachází pozemní komunikace ve smyslu § 2 zákona o pozemních komunikacích, u níž se však správní orgány nezabývaly její kategorií. Pro posouzení, zda je žalobkyně účastníkem správního řízení, je však nezbytné vyhodnotit kategorii této pozemní komunikace. Pokud žalovaný dospěje k závěru, že se na dotčeném pozemku p. č. 675/1 skutečně nachází místní komunikace, nelze opomenout postavení žalobkyně jako účastníka řízení. Jediným připojením, které se obejde bez úředního povolení, je připojení sousední nemovitosti k účelové komunikaci (srov. např. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 10. 2010, čj. 59 Ca 89/2009-61). Jelikož je za připojení sousední nemovitosti k síti pozemních komunikací nutno považovat prvotní napojení nemovitosti na stávající dálnici, silnici nebo místní komunikaci, nebude možno považovat za správný právní názor žalovaného, že pozemek p. č. 675/1 představuje toliko pozemek, přes který se chce osoba zúčastněná na řízení připojit k jiné pozemní komunikaci, neboť dotčenou pozemní komunikací bude právě místní komunikace nacházející se na tomto pozemku.
V případě, že žalovaný dospěje k závěru, že předmětná pozemní komunikace nesplňuje znaky místní komunikace, v důsledku čehož bude na uvedenou pozemní komunikaci nahlíženo jako na účelovou komunikaci, na projednávanou věc bude možno aplikovat výše uvedené závěry, které učinil Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku čj. 1 As 78/2011-58. Žalobkyně bude v tomto případě v postavení vlastníka pozemku, přes nějž má být vedeno připojení sousední nemovitosti k silnici III/46820, který z tohoto titulu nemá postavení účastníka řízení o připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona o pozemních komunikacích. Uvedené závěry žalovaný vysvětlí tím spíše, že soudu je z úřední činnosti známo, že v řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn. 22 Ca 304/2008) se stejnými účastníky byla pozemní komunikace nacházející se na pozemku p. č. 675/1 označena žalovaným za místní komunikaci.
*) S účinností od 31. 12. 2015 byl § 10 odst. 4 písm. b) změněn zákonem č. 268/2015 Sb.
1b) Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalovaného rozsudkem ze dne 23. 2. 2017, čj. 1 As 314/2016-26.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.