Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2607/2012

Pomoc v hmotné nouzi: uznání osoby za práce neschopnou; ohrožení sociálním vyloučením

Pomoc v hmotné nouzi: uznání osoby za práce neschopnou; ohrožení sociálním vyloučením
k čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k § 2 odst. 6 a § 11 odst. 3 písm. g) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění účinném do 31. 12. 2011
k § 60 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
I. Při posuzování, zda je osoba uznána jako dočasně práce neschopná [podle § 11 odst. 3 písm. g) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, účinného do 31. 12. 2011], je vedle rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti podle § 60 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, možno vycházet i z jiného dokladu od ošetřujícího lékaře, z něhož je patrné, že osoba není ze zdravotních důvodů schopna vykonávat pracovní činnost.
II. Osobě, která je či byla závislá na návykových látkách a jejíž léčba v terapeutické komunitě by byla ukončena pouze z důvodů nedostatku prostředků této osoby, hrozí sociální vyloučení, a je tedy osobou v hmotné nouzi (§ 2 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2011, čj. 6 Ads 128/2011)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu č. 4/2003 Sb.
Věc:
Kamila K. proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, o příspěvek na živobytí, o kasační stížnosti žalobkyně.
Magistrát města Teplice žalobkyni nepřiznal příspěvek na živobytí. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, ale žalovaný správním rozhodnutím ze dne 3. 5. 2010 potvrdil rozhodnutí magistrátu.
Žalobkyně je drogově závislá a z důvodu léčby závislosti na návykových látkách pobývá v terapeutické komunitě. Není v evidenci uchazečů o zaměstnání ani nepracuje. Z důvodu léčby nemá dostatek finančních prostředků na úhradu základních životních potřeb a neposkytnutí příspěvku na živobytí by mohlo vést k ohrožení její léčby a také k ohrožení jejím sociálním vyloučením.
Žalovaný odůvodnil neposkytnutí příspěvku tím, že žalobkyně není osobou v hmotné nouzi podle § 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a lékařské zprávy osvědčující její zdravotní stav nelze považovat za uznání pracovní neschopnosti.
Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, protože byla přesvědčená, že je osobou v hmotné nouzi. Měla za to, že v jejím případě nebylo nutné zkoumat možnost zvýšit si příjem vlastní prací, neboť lékařské zprávy její ošetřující lékařky prokázaly, že její stav odpovídal dočasné pracovní neschopnosti. Dále žalobkyně upozornila na to, že pokud by se z důvodů nepřiznání postavení osoby v hmotné nouzi nemohla dále léčit, nepodařilo by se jí zbavit se drogové závislosti a tím by byla vystavena ohrožení zdraví a života.
Krajský soud žalobu rozsudkem ze dne 11. 5. 2011, čj. 16 Ad 18/2010-25, zamítl. Kromě jiného konstatoval, že lékařská zpráva ošetřující lékařky nemá formu rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti žalobkyně, jak požaduje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a nemůže toto rozhodnutí ani nahradit. Dále krajský soud uvedl, že terapeutická komunita, v níž se žalobkyně léčí ze závislosti na návykových látkách, není registrovaným zařízením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde by byly nižší náklady. Dle závěru krajského soudu žalobkyně nespadá pod kategorii osob ohrožených sociálním vyloučením podle § 2 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť pobývá v terapeutické komunitě, kde dle svého vyjádření bude pobývat více jak dva roky, a proto jí sociální vyloučení nehrozí.
Proti rozhodnutí krajského soudu podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost. Nesouhlasila se závěrem krajského soudu, že by jedinou možností, jak prokázat dočasnou pracovní neschopnost, byla existence rozhodnutí podle § 55 a násl. zákona o nemocenském pojištění. Rovněž zpochybnila závěr, že není osobou v hmotné nouzi podle § 2 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Stěžovatelka byla přesvědčena, že se nachází v situaci, kdy je ohrožena sociálním vyloučením, jelikož neměla příjmy, nemohla pracovat, byla izolována v léčebné komunitě a nucena se zadlužovat.
Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem
(...)
III.B Uznání osobou dočasně práce neschopnou
(...) [16] Nejvyšší správní soud vychází z toho, že zákon o pomoci v hmotné nouzi je realizací čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, upravujícího právo každého, kdo je v hmotné nouzi, na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění jeho základních životních podmínek. Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 2) se osoba nachází v hmotné nouzi zejména tehdy, „
jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob
[...]
po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí (§ 24), přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo
“. Osoba se považuje za osobu v hmotné nouzi též, jestliže nesplňuje tyto podmínky, „
avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví
“ (§ 2 odst. 3). „
Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením
“ (§ 2 odst. 6).
[17] Podle § 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi není v hmotné nouzi osoba, která „
není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání
“, s výjimkou osob uvedených v § 11 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Podle § 11 odst. 3 písm. g) zákona o pomoci v hmotné nouzi „[m]
ožnost zvýšit si příjem vlastní prací se nezkoumá při posuzování hmotné nouze osoby, která je uznána dočasně práce neschopnou
“.
[18] Dočasná pracovní neschopnost představuje sociální událost, která za podmínek vymezených příslušnými předpisy zakládá nárok na plnění ze systému nemocenského pojištění a vedle toho rovněž obvykle omlouvá zaměstnance z plnění jejich povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. Pro účely nemocenského pojištění je uznávání dočasné pracovní neschopnosti upraveno zákonem o nemocenském pojištění (podle § 60 tohoto zákona vydává pojištěnci rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti ošetřující lékař na předepsaných tiskopisech). Předmět úpravy a rozsah sociální ochrany v posuzované věci je však jiný; v systému pomoci v hmotné nouzi má v souladu s čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod nárok na pomoc nezbytnou pro zajištění základních životních podmínek každý, kdo je v hmotné nouzi. Jedná-li se v posuzovaném případě o osobu, která na základě posudku lékaře není schopna z důvodu zdravotního stavu vykonávat v podstatě žádnou práci či účastnit se studia, pak je třeba uvážit, zda je namístě
restriktivní
výklad citovaného § 11 odst. 3 g) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tak jak to učinil krajský soud. Výklad, který provedl krajský soud, by vedl k vyloučení těch osob, které primárně spadají pod ochranu dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (tedy osoby nepojištěné). Důvodová zpráva k zákonu o pomoci v hmotné nouzi (dostupná na www.psp.cz) uvádí, že pro vymezení kategorie osob, u nichž se nezkoumá možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním, je podstatné, „
že se nachází v situaci, která zvyšování příjmu vlastní prací vylučuje
“. Dále důvodová zpráva zdůrazňuje, že „
dávky pomoci v hmotné nouzi se neposkytují především osobám, které nevyvíjejí snahu opustit tíživou situaci, ve které se nacházejí, nebo snahu takové situaci zabránit
“. Stěžovatelka však svým rozhodnutím pobývat v terapeutické komunitě za účelem léčby závislosti na návykových látkách osvědčila snahu opustit nepříznivou sociální situaci, v níž se nacházela z důvodu svých životních návyků [srov. § 3 písm. b) zákona o sociálních službách], a absolvovat sociální začleňování [podle § 3 písm. e) zákona o sociálních službách jde o „
proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný
“]. Ostatně i podle Metodického pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 28. května 2009, č. 2/2009, pro účely posouzení, zda osoba je dočasně práce neschopná, „
je možné vycházet z jiného dokladu od ošetřujícího lékaře, z něhož je patrné, že osoba nemůže pracovat
“ [písmeno f) na straně 2]. Tento přístup potvrzuje jednoznačně i nová zákonná úprava, která bodem 3 do § 3 odst. 1 písmeno a) zákona o pomoci v hmotné nouzi doplnila bod 9 zavádějící výjimku i pro osoby práce neschopné „
z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle zákona o nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
“ (viz zákon č. 366/2011 Sb.).
[19] Ze všech těchto důvodů tedy Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podmínka výroku o uznání dočasné pracovní neschopnosti je splněna i v případě, kdy ošetřující lékař potvrdí, že jeho pacient není schopen vykonávat pracovní činnost, přičemž není nutno, aby tak učinil způsobem a formou, které jsou předepsány pro účely nemocenského pojištění. (...)
III.D Ohrožení sociálním vyloučením
[24] Nejvyšší správní soud se nad rámec svého rozhodnutí, že stěžovatelka je osobou v hmotné nouzi, zabýval zákonností dalších závěrů krajského soudu v posuzované věci a shledává jako nepřijatelné stanovisko krajského soudu, že stěžovatelce nelze poskytnout pomoc v hmotné nouzi na pobyt v terapeutické komunitě, která není registrovaným zařízením dle zákona o sociálních službách. Krajský soud uvedl, že terapeutická komunita, v níž se stěžovatelka léčí ze své závislosti, je církevní organizací, která se neřídí pravidly stanovenými pro poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách a že bylo na rozhodnutí stěžovatelky, do jakého zařízení pro odvykání závislosti na návykových látkách nastoupí; pokud by totiž nastoupila do terapeutické komunity registrované k poskytování sociálních služeb, tak by měla výhodnější podmínky. Tento závěr krajského soudu se však neopírá o obsah soudního či správního spisu – právní
status
terapeutické komunity, v níž se stěžovatelka léčí, nebyl předmětem dokazování. Zákon o pomoci v hmotné nouzi neváže pomoc v hmotné nouzi na podmínku léčby ve státním či státem registrovaném zařízení, proto tato skutečnost by nemohla jít ke stěžovatelčině tíži. I pokud by se tedy jednalo o terapeutickou komunitu, která není poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 a § 104 zákona o sociálních službách, nebyl by to důvod pro neposkytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi stěžovatelce. Tím spíše by pak důvodem pro neposkytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi nebyla skutečnost, že zvolená terapeutická komunita je církevní organizací, neboť Česká republika je demokratickým právním státem, který je ideologicky neutrální (k tomu srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 11. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 6/02, N 146/28 SbNU 295, č. 4/2003 Sb.), a proto nemůže diskriminovat jednotlivce za rozhodnutí léčit se v církevním zařízení. Pokud pak jde o měsíční platbu za pobyt v terapeutické komunitě, pak maximální výše úhrady za služby v terapeutické komunitě, poskytující sociální služby na základě zákona o sociálních službách, je stanovena ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Tato vyhláška v § 33 odst. 2 stanoví, že maximální výše úhrady za stravu činí 150 Kč denně a za ubytování rovněž 150 Kč denně (celkem tedy maximální výše úhrady za ubytování a stravování činí měsíčně 9 000 Kč). Maximální výše úhrad za provádění terapeutických činností v citované vyhlášce uvedena není. Sjednaná odměna za pobyt v terapeutické komunitě (5 000 Kč měsíčně) tedy v žádném případě nepřekračuje vyhláškou stanovené maximum (jen za pobyt a stravu je to 9 000 Kč měsíčně). Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že pro posuzování, zda je stěžovatelka osobou v hmotné nouzi, nemá žádný vliv, zda se léčí ze závislosti na návykových látkách v terapeutické komunitě registrované podle zákona o sociálních službách, či nikoli a že sjednaná výše odměny za její pobyt v terapeutické komunitě je nižší, než jsou maxima stanovená příslušnou vyhláškou.
[25] Další námitka stěžovatelky napadá závěr krajského soudu spočívající v tom, že stěžovatelka není osobou v hmotné nouzi ani ve smyslu § 2 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Podle § 2 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi: „
Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména
a) je propuštěna z výkonu zabezpečovací
detence
, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo
b) je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo
e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
[26] Nejvyšší správní soud si je vědom toho, že demonstrativní výčet situací, v nichž je osoba ohrožena sociálním vyloučením, neobsahuje popis stěžovatelčiny situace, tedy situaci osoby dlouhodobě závislé na návykových látkách, která absolvuje pobyt v terapeutické komunitě za účelem, aby se zbavila své drogové závislosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociální politiky v Metodickém pokynu ze dne 25. 2. 2008, č. 2/2008, připouští, že pro peněžitou pomoc osobám, umístěným do terapeutické komunity, které nemají dostatečné prostředky k úhradě za pobyt v těchto komunitách, není v současné době stanoven postup ani zákonem, ani metodikou. Metodický pokyn pro tyto situace upravuje různé možnosti, jak řešit nedostatek finančních prostředků pro úhradu platby za pobyt v terapeutické komunitě. Citovaný metodický pokyn uvádí, že jednou z možností je zařazení do okruhu osob ohrožených sociálním vyloučením (§ 2 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi), protože v případě, že jí jednorázová pomoc nebude poskytnuta, nebude moci být dále v terapeutické komunitě, a proto je ohrožena sociálním vyloučením. Druhou možností je využití § 2 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi, kdy v případě, že jí nebude poskytnuta pomoc, hrozí jí vážná újma na zdraví.
[27] Nejvyšší správní soud poukazuje na usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2004 č. 730, Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004–2006, který byl jedním z impulsů pro přijatou právní úpravu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Národní akční plán sociálního začleňování uvádí, že jednou ze skupin, jimž hrozí sociální vyloučení, jsou právě mladí drogově závislí (s. 22, dostupné na http://www.mpsv.cz/files/clanky/2831/NAPSI_tisk_cz.pdf). Obdobný závěr lze najít i v pracovním materiálu Evropské unie z roku 2003 Vztah mezi sociálním vyloučením a užíváním drog (dostupné na http://ar2003.emcdda.europa.eu/fr/page075-fr.html), kde jsou uvedeny socioekonomické faktory vázané na zneužívání drog (nízká úroveň vzdělání, nedokončené vzdělání, nezaměstnanost, zadluženost, možnost stát se osobou bez přístřeší, úmrtnost, nemocnost vázaná na drogy, omezený přístup k sociálním službám, sociální stigmatizace). Osoby závislé na drogách trpí negativním sociálním obrazem a mohou být konfrontovány s nenávistí ze strany obyvatel i úřadů. K obdobným závěrům o sociálním vyloučení mladých osob - uživatelů drog dospívá i studie OECD z roku 1998
Combattre l’exclusion: L’aide sociale en Belgique, en Norvege, aux Pays-Bas et en République tcheque
.
[28] Z uvedených materiálů lze tedy dovodit, že jak na národní, tak i na evropské úrovni odborná a politická východiska právní úpravy poukazují na skutečnost, že mladí narkomani jsou osobami, které jsou sociálně vyloučené, a léčba, která povede k jejich sociálnímu začlenění, je navýsost žádoucí. Z tohoto důvodu v případě osoby závislé na návykových látkách, která projeví svou vůli absolvovat náročnou léčbu své závislosti a jediným důvodem pro její přerušení by byly její sociální poměry, tedy nedostatek finančních prostředků, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že takováto osoba bez pomoci v hmotné nouzi nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením. Subsidiárně by pak případně bylo možno uvažovat i o aplikaci § 6 odst. 3 zákona o hmotné nouzi, podle něhož se osoba považuje za osobu v hmotné nouzi, i když nesplňuje jiné zákonné nároky „
avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví
“. Nicméně případnější pro situaci stěžovatelky je spíše aplikace zákonného ustanovení o sociálním vyloučení (tedy § 2 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi). Stěžovatelka, která se léčí ze závislosti na návykových látkách v terapeutické komunitě, je v takové životní situaci, kdy nemá žádný příjem, nemůže pracovat, je izolována v léčebné komunitě a je nucena se zadlužovat. Stěžovatelka tedy nemůže bez finanční pomoci ze strany státu úspěšně řešit svou situaci a zbavit se svého sociálního vyloučení.
[29] Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že sociální vyloučení (§ 2 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi) hrozí i osobě, která je či byla závislá na návykových látkách a jejíž léčba této závislosti v terapeutické komunitě by byla ukončena pouze z důvodů nedostatku prostředků.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.