Vydání 10/2009

Číslo: 10/2009 · Ročník: VII

1914/2009

Policie České republiky: plnění úkolů v souvislosti s trestním řízením; ochrana osobních údajů: žádost o likvidaci nepravdivých osobních údajů

Policie České republiky: plnění úkolů v souvislosti s trestním řízením. Ochrana osobních údajů: žádost o likvidaci nepravdivých osobních údajů
k § 42d, § 42g, § 42i a §42j zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 60/2001 Sb. (v textu též "zákon o policii")*)
I. Pojem
"plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením"
, užitý v hlavě páté a šesté zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, je legislativní zkratkou, která obsahově překračuje meze trestního řízení tak, jak jsou věcně a časově vymezeny v trestním řádu. Tento pojem zahrnuje (pro potřeby zpracovávání osobních údajů policií) i úkoly prevenční a přezvědné povahy bez toho, že by trestní řízení muselo být vůbec zahájeno; zpracovávání osobních údajů může také souviset jak s činností policie před zahájením trestního řízení, tak i po jeho pravomocném skončení.
II. Základní omezení pro zpracovávání jakýchkoli informací (včetně osobních údajů) policií je jejich potřebnost pro plnění úkolů policie, a to pouze v nezbytném rozsahu. Osobní údaje mohou být navíc zpracovávány toliko při plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením. Splněním těchto podmínek se proto musí policejní orgán rozhodující o žádosti o likvidaci nebo opravu nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů podle § 42j odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, vždy zabývat
ex officio
, neboť případné důvody pro nevyhovění této žádosti (§ 42j odst. 4 citovaného zákona) nemohou při nedodržení těchto omezení pojmově obstát.
III. Odmítne-li policejní orgán žádosti o likvidaci nebo opravu nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů vyhovět, může tak učinit pouze ze dvou důvodů. Prvním je existence zpracovávaných údajů popsaného typu, jejichž další zpracovávání je odůvodněno důvody popsanými v § 42j odst. 4 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky; druhým důvodem je zpracovávání údajů, které nelze za nepravdivé nebo nepřesné považovat. V obou případech však negativní rozhodnutí musí odůvodnit s ohledem na individuální aspekty konkrétní věci a nepostačí tak pouze odkaz na ustanovení zákona, které takový postup umožňuje; postup ve smyslu § 42j odst. 5 citovaného zákona tím není dotčen.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2009, čj. 7 As 60/2007-63)
Věc:
Ondřej K. proti Policejnímu prezidiu Policie České republiky o likvidaci nepravdivých osobních údajů v informačním systému policie, o kasační stížnosti žalobce.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 3. 2004 nevyhověl žádosti žalobce o likvidaci nepravdivých osobních údajů.
Toto rozhodnutí napadl žalobce u Městského soudu v Praze žalobou, kterou městský soud rozsudkem ze dne 21. 9. 2007 zamítl. Dovodil, že problematiku shromažďování osobních údajů upravuje zákon o policii komplexně. Ke shromažďování informací přitom dochází bez souhlasu dotčených osob, jak mj. vyplývá i z vymezení účelu policie ve státě. Dále uvedl, že zákon o policii podává širší zákonné vymezení pro zpracování údajů, než je pouhé vedení trestního řízení, resp. shromažďování informací pouze pro případ, dojde-li alespoň k zahájení trestního řízení. Městský soud sice zpochybnil, zda legislativní zkratka
"plnění úkonů policie v souvislosti s trestním řízením"
je přesná a precizně formulovaná, jestliže § 12 odst. 10 trestního řádu trestní řízení definuje úžeji, avšak i přes tuto nepřesnost je zřejmé, že policie je oprávněna zpracovávat osobní údaje i tehdy, pokud tato její činnost neskončí trestním řízením vedeným proti konkrétní osobě. Otázka, zda v případě nezahájeného trestního stíhání má pro policii taková informace smysl, však je podle městského soudu za současné právní úpravy pouze teoretická, neboť zákon toto oprávnění policii svěřuje, a je tak pouze na její úvaze, jak bude s informacemi dále pracovat.
Tento rozsudek napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností. Namítl, že pro posouzení žádosti o likvidaci osobních údajů v informačním systému policie je klíčové to, co je o stěžovateli v tomto systému uvedeno. Je nepochybné, že do tohoto systému musí být zaneseny všechny úkony, které policie ve vztahu ke konkrétním osobám prováděla, a to i v případě, že nedošlo k zahájení trestního řízení. V daném konkrétním případě měla policie přezkoumat, proč právě tento konkrétní údaj o stěžovateli je pro policii a její další činnost potřebný a proč by došlo k ohrožení plnění jejich úkolů, byl-li by z informačního systému vymazán (tj. měla uvést, jaký konkrétní skutek, jednání či prověřování musí být v evidenci zaneseno, zdali se jedná o vážné podezření nebo zjevné spekulativní trestní oznámení, atp.). Logice této úvahy nasvědčuje i § 42i odst. 1 zákona o policii, podle něhož je policie povinna nejméně jednou za tři roky prověřit, jsou-li zpracovávané osobní údaje nadále potřebné pro plnění jejích úkolů, aby bylo zamezeno shromažďování zkreslujících či matoucích informací, případně těch informací, které jen zatěžují systém. S odkazem na ústavní zásady stěžovatel připomněl, že již samo shromažďování informací představuje zásah do jeho osobnostních a základních lidských práv. Pokud se tedy dožadoval vymazání konkrétního údaje a v napadeném rozhodnutí není uvedeno konkrétně, proč je takový údaj k plnění úkolů policie nutný, resp. proč by jeho vymazání znamenalo ohrožení plnění jejích úkonů, pak je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že zákon o policii upravuje problematiku shromažďování osobních údajů komplexně. Policie zpracovává osobní údaje na základě zákonného zmocnění (§ 42g odst. 4 zákona o policii) i bez souhlasu osob; přitom je povinna dbát práva na ochranu jejich soukromého a osobního života. Předmětný informační systém slouží výhradně pro vnitřní práci policie a je nepřípustné tyto informace z těchto systémů využívat jinak než pro služební účely. Právě toto podstatné omezení zdůvodňuje možnost uchovávání osobních údajů, aniž by se to mohlo nějak dotknout oprávněných zájmů stěžovatele. Žalovaný má zato, že policie je oprávněna zpracovávat osobní údaje i tehdy, když tato její činnost neskončí trestním řízením proti konkrétní osobě. Skutečnost, zda určitá informace má pro policii smysl i pro případy nezahájeného trestního stíhání, je pouze teoretická. Zákon o policii toto oprávnění policii svěřuje a je na její úvaze a odpovědnosti, jak bude s informacemi pracovat. Závěrem poukázal na odůvodnění rozsudku, v němž městský soud konstatoval, že zákonné důvody pro nevyhovění žádosti podle § 42j odst. 4 zákona o policii byly ve správním rozhodnutí uvedeny. Pouze to, že v odůvodnění není zmíněno, zda policie splnila svou povinnost prověřovat zpracovávané údaje, nezakládá nepřezkoumatelnost rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) V projednávané věci bylo žalovaným rozhodováno o žádosti stěžovatele o likvidaci nepravdivých osobních údajů v informačním systému policie. Podle § 42j odst. 4 zákona o policii nevyhoví policie žádostem o sdělení osobních údajů vztahujících se k žadateli (§ 42j odst. 1) a žádostem o likvidaci nebo opravu nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů (§ 42j odst. 2), pokud by tím došlo k ohrožení
"plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením"
[§ 42j odst. 4 písm. a)] nebo k
"ohrožení oprávněných zájmů třetí osoby"
[§ 42j odst. 4 písm. b]; nevyhovuje-li se však žadateli, musí být rozhodnutí o žádosti písemně odůvodněno.
Lze především souhlasit s názorem stěžovatele i městského soudu, že legislativní zkratka
"plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením"
obsahově překračuje meze trestního řízení tak, jak jsou věcně a časově ohraničeny v trestním řádu, a je použitelná pouze pro účely zákona o policii. Jak vyplývá z § 42g odst. 1 zákona o policii, tento pojem v sobě zahrnuje nejenom konání vyšetřování o trestných činech a zjišťování pachatelů trestných činů, ale i
předcházení
a
odhalování
trestné činnosti (tedy úkoly prevenčního a přezvědného rázu). Taktéž použitím sousloví
"v souvislosti"
zákonodárce naznačil, že zpracovávání osobních údajů může souviset jak s činností policie před zahájením trestního řízení, tak dokonce i po jeho pravomocném skončení. Není tedy důvod uvedenou definici porovnávat s definicí trestního řízení tak, jak je podána v trestním řádu, neboť zákon o policii si v části, která se týká zpracování osobních údajů, klade za cíl definovat úkoly policie v souvislosti s nimiž ke zpracování údajů dochází, nikoli trestní řízení jako takové. Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že § 42g odst. 1 zákona o policii skutečně dává policii oprávnění zpracovávat osobní údaje i nad rámec trestního řízení, jak je definováno trestním řádem. Vzhledem k tomu, že se jedná nejen o zcela srozumitelné, ale především na sobě nezávislé definice přijaté pro účely různých zákonů, není třeba je jakkoli vzájemně porovnávat či uměle stavět do
kolize
a případné vnímané rozdíly překlenovat výkladem. V návaznosti na výše uvedené lze tedy dát za pravdu městskému soudu v tom směru, že platná právní úprava shromažďování osobních údajů v souvislosti s prověřováním spáchaných trestných činů v principu umožňuje, a to i tehdy, pokud shromažďované údaje nikdy nenaleznou odraz v zahájeném trestním řízení.
Tím však není nijak dotčen § 42j odst. 4
in fine
zákona o policii, tj. povinnost žalovaného písemně odůvodnit rozhodnutí o nevyhovění žádosti o likvidaci nebo opravu nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů. Přestože totiž zákonodárce zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním úkolů souvisejících s trestním řízením umožnil, byl si vědom citlivosti této problematiky, a to zejména v tom směru, že i přes nepopiratelný zájem na zachování veřejného pořádku a bezpečnosti dochází již samotným shromažďováním informací k zásahu (byť legitimnímu) do ústavně zaručených práv jednotlivce (ať již se jedná o právo na ochranu soukromí či presumpci neviny). K tomuto zásahu dochází i tehdy, pokud shromažďované osobní údaje nejsou určeny ke zveřejnění a jsou náležitě zabezpečeny před zneužitím či únikem. Tomu ostatně odpovídá i obsah dokumentů, na jejichž základě byla uvedená právní úprava do zákona o policii přijata [např. čl. 2.2. a čl. 8 doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R (87) 15 ze dne 17. 9. 1987]. Z tohoto důvodu byla také do zákona o policii zavedena řada vyvažujících institutů, mezi něž patří právě žádost o sdělení, jaké osobní údaje vztahující se k osobě žadatele policie zpracovává, žádost o likvidaci či opravu nepřesných či nepravdivých údajů a periodické prověřování potřebnosti dalšího zpracování údajů (§ 42i odst. 1 zákona o policii). Vzhledem k tomu, že zákonodárcem byl zvolen zvláštní procesní režim, vylučující dopad správního řádu (včetně opravných prostředků či zmiňovaného práva nahlížet do spisu ve smyslu § 38 tohoto zákona; nahlížení do spisu podle trestního řádu je taktéž s ohledem na § 65 trestního řádu vyloučeno pro jiné osoby než obviněného, poškozeného a zúčastněnou osobu), nelze tím spíše rezignovat na požadavek odůvodnění tak, aby i přes specifický účel shromažďování osobních údajů (předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů a zajištění veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti) byla v nejvyšší možné míře garantována ústavní práva žadatele.
Pro účely řádného odůvodnění rozhodnutí o zamítnutí žádosti tudíž nepostačuje, aby žalovaný jen stroze odkázal na text zákona o policii, který mu umožňuje žádosti nevyhovět [zde na § 42j odst. 4 písm. a) -
"ohrožení plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením"
]. Bez ohledu na to, zda by aplikace tohoto ustanovení připadala vůbec v potaz (viz dále), nelze přehlédnout, že takové odůvodnění vůbec nereflektuje individuální aspekty případu a pro žadatele postrádá jakoukoli vypovídací hodnotu. Není přitom třeba, aby žalovaný v nadměrných podrobnostech žadateli vysvětloval fungování informačního systému nad rámec těch skutečností, které mají přímou spojitost s jeho konkrétní žádostí. V zájmu srozumitelnosti a přezkoumatelnosti je nutno v odůvodnění rozhodnutí především rozvést skutečnosti, které odmítnutí žádosti odůvodňují (zde tvrzené ohrožení plnění úkolů policie), a to v takovém rozsahu, aby bylo zřejmé, jak k tomuto závěru žalovaný dospěl a o jaké okolnosti se v této úvaze opíral. V případech, kdy by naplnění tohoto požadavku vedlo k popsanému ohrožení, je ostatně možné volit specifický postup uvedený v § 42j odst. 5 zákona o policii (z povahy věci je však nutno přistupovat k těmto případům maximálně restriktivně). Stejně tak by se odůvodnění rozhodnutí mělo zaměřit na případné objasnění důvodů, proč nelze uchovávané osobní údaje považovat za nepřesné nebo nepravdivé a proč tento požadavek rozhodnutí žalovaného splňuje. V opačném případě je rozhodnutí nepřezkoumatelné a soud je povinen je podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. zrušit.
Nejvyšší správní soud považuje v této souvislosti za potřebné blíže rozvést důvody, které ho vedly ke shora vyslovenému závěru o nutnosti přezkoumatelným způsobem odůvodnit potřebu dalšího zpracovávání informací v rozhodnutí vydaném v režimu § 42j odst. 4 písm. a) zákona o policii. Hlava pátá a šestá zákona o policii totiž stanoví pro zpracovávání informací včetně osobních údajů základní pravidlo, a sice, že k tomuto zpracovávání může docházet pouze v rozsahu nezbytně nutném pro plnění úkolů policie (§ 42d); osobní údaje pak navíc mohou být zpracovávány jen po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování [§ 42g odst. 1 písm. c)]. Tato omezení se vztahují na všechny druhy osobních údajů (lhostejno zda pravdivé, dubiosní apod.) bez rozlišení; zákon současně policii ukládá povinnost periodicky provádět kontrolu zpracovávaných osobních údajů z hlediska oprávněnosti jejich dalšího zpracovávání (§ 42j odst. 1 zákona o polici). Ochranu před neoprávněným zpracováváním osobních údajů (tedy činností překračující popsaná omezení) ve smyslu vyvolání "kontrolního" řízení zákon dotčeným osobám poskytuje pouze pokud jde o osobní údaje nepravdivé nebo nepřesné (§ 42j odst. 2 zákona o policii); zakotvuje též právo domáhat se sdělení, jaké osobní údaje jsou k osobě žadatele zpracovávány (§ 42i odst. 1 zákona). Z těchto oprávnění zákon o policii stanoví v § 42j odst. 4 a 5 omezení; z důvodů, které nelze z textu zákona ani z důvodové zprávy seznat, však vůbec nepočítá s možností dožadovat se likvidace osobních údajů, které již nejsou pro plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením potřebné.
V daném případě se nicméně jednalo o žádost o likvidaci nepravdivých osobních údajů. Odhlédne-li soud od dalších myslitelných modalit předvídaných v § 42j zákona o policii, je zřejmé, že za situace, kdy správní orgán žádosti podané dle § 42j odst. 2 citovaného zákona nevyhoví, může tak učinit pouze cestou odůvodněného rozhodnutí (§ 42j odst. 4
in fine
zákona), a to pouze ze dvou důvodů. Prvním bude existence zpracovávaných nepravdivých či nepřesných osobních údajů, jejichž likvidace však nemusí být provedena z důvodů uvedených v § 42j odst. 4 zákona o policii; druhým (zákonem sice nepředpokládaným, nicméně logicky se nabízejícím) důvodem může být zjištění, že policie sice osobní údaje týkající se žadatele zpracovává, nejde nicméně o údaje nepravdivé či nepřesné. Právě o posledně zmiňovaný případ se jednalo i v nyní posuzované věci. Správní orgán zde dostál své povinnosti odůvodnit své negativní rozhodnutí některým z výše popsaných důvodů, neboť uvedl, že zpracovávané osobní údaje týkající se osoby stěžovatele byly uvedeny do souladu se skutečným stavem věci, a nelze je proto považovat za údaje nepravdivé či nepřesné. Jeho povinností však bylo vypořádat se přezkoumatelným způsobem (jak uvedeno výše) i s existencí druhé, obecně platné podmínky pro zpracovávání jakýchkoli osobních údajů policií, tedy s podmínkou další potřebnosti těchto údajů. Zde je třeba znovu upozornit, že podmínka
další potřebnosti zpracovávání osobních údajů pro potřeby plnění úkonů policie v souvislosti s trestním řízením
(§ 42i odst. 1 zákona o policii) se vztahuje na veškeré osobní údaje a její případné nesplnění musí vést nutně i v řízení vedeném dle § 42j odst. 2 až 6 zákona o policii k rozhodnutí o likvidaci příslušných údajů. Této své povinnosti žalovaný nedostál a omezil se pouze na (jak již bylo konstatováno) zcela bezobsažné konstatování o "
ohrožení plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením"
. Pokud by tento jeho dílčí závěr byl odůvodněn přezkoumatelným způsobem, bylo by možné
obligatorní
podmínku
"potřebnosti dalšího zpracovávání údajů pro plnění úkolů policie"
považovat fakticky za zdůvodněnou (ve smyslu přezkoumatelnosti), neboť je logické, že bylo-li by sdělením důvodů odepření vyhovění žádosti
ohroženo plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením
, nepochybně by muselo jít o
informace, které policie pro plnění svých úkolů potřebuje
. To se nejen nestalo, ale není ani zřejmé, proč žalovaný jako na důvod nutnosti dalšího zpracovávání předmětných údajů odkazoval právě na specifický důvod uvedený v § 42j odst. 4 písm. a) zákona o policii (namísto na důvod obecný, uvedený v § 42i odst. 1 zákona), nebyla-li vůbec splněna podmínka pro aplikaci prvně zmiňovaného ustanovení uvedená v § 42j odst. 2 zákona, tedy existence nepravdivých nebo nepřesných údajů. I z tohoto důvodu lze tedy v odůvodnění rozhodnutí žalovaného spatřovat vnitřní rozpor či alespoň výrazný argumentační
deficit
.
Shledal-li tedy městský soud odůvodnění napadeného rozhodnutí, které se omezuje na popis zpracovávaných osobních údajů stěžovatele a na účel informačního systému, v němž jsou uchovávány, aniž by však bylo rozvedeno,
proč jsou tyto informace potřebné pro plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením
(za specifický případ splnění této podmínky by mohlo být považováno i žalovaným tvrzené
"ohrožení plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením"
), za dostačující, neuvážil o této otázce správně, neboť takto koncipované odůvodnění napadeného rozhodnutí nesplňuje atributy přezkoumatelnosti v tom smyslu, jak jsou vymezeny v předchozích částech odůvodnění tohoto rozsudku. Městský soud tudíž pochybil, pokud napadené rozhodnutí nezrušil a nevrátil je žalovanému pro vady řízení podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a je proto naplněn kasační důvod uvedený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. K tomu Nejvyšší správní soud jen pro úplnost dodává, že nedostatek odůvodnění rozhodnutí vydaného ve správním řízení nemůže být dodatečně zhojen ani případným podrobnějším rozborem právní problematiky, učiněným ale až ve vyjádření k podané žalobě (obdobně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2004, čj. 3 As 51/2003-58). (...)
*)
S účinností od 1. 1. 2009 nahrazen zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.