Vydání 6/2006

Číslo: 6/2006 · Ročník: IV

879/2006

Pojistné na sociální zabezpečení

Ej 614/2004
Pojistné na sociální zabezpečení: souběh pracovněprávního vztahu a společenstevního poměru k zaměstnavateli
k § 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 241/1994 Sb.
Osoba, která je v pracovněprávním vztahu ke společnosti s ručením omezeným, současně je jejím společníkem a pobírá odměny za činnost v dozorčí radě, je poplatníkem pojistného z obou těchto činností (§ 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2004, čj. 7 Ads 26/2003-56)
Věc:
Společnost s ručením omezeným P. proti České správě sociálního zabezpečení o nedoplatek na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti, o kasační stížnosti žalované.
Okresní správa sociálního zabezpečení platebním výměrem ze dne 24. 4. 2002 předepsala žalobci nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 6. 2001 do 31. 3. 2002 ve výši 436 714 Kč a penále ve výši 84 273 Kč, celkem 520 987 Kč.
Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 4. 7. 2002 zamítla odvolání žalobce a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdila. V odůvodnění uvedla, že okresní správa kontrolou zjistila, že žalobce vyplácel odměny za výkon činnosti v dozorčí radě jako činnosti prováděné bez pracovněprávního vztahu v případě Olgy H., JUDr. Františka L., Antonína P. a Alexandry K. za období od června 2001 do března 2002. Tyto odměny nebyly zahrnuty do vyměřovacího základu za zaměstnance žalobce. Tím došlo v tomto období k nedoplatku na pojistném a vzniku penále. Přitom Antonín P. a Alexandra K. mají se žalobcem uzavřen pracovní poměr. Platební výměr vydala okresní správa proto, že zúčtované odměny v jednotlivých měsících nebyly zahrnuty do vyměřovacího základu.
Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 1. 4. 2003 pro nezákonnost zrušil obě rozhodnutí a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Krajský soud dovodil, že Antonín P. a Alexandra K. jsou pojištěni podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, jako zaměstnanci v pracovním poměru. Podmínky uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) téhož zákona jim však pojištění nezakládají, neboť jsou sice společníky žalobce, ale zároveň jsou k němu v pracovněprávním vztahu. Antonín P. a Alexandra K. nejsou proto pojištěni ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a nevzniká jim povinnost platit pojistné podle § 3 odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Žalovaná podala kasační stížnost z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy pro nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Nezákonnost spatřovala v nesprávném výkladu § 2 zákona č. 54/1956 Sb. , o nemocenském pojištění zaměstnanců, a § 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Konkrétně jde o slova "
jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti
", jak jsou uvedena v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb. Žalovaná zastává názor, že v případech, kdy jsou společníci současně v pracovněprávním vztahu k této společnosti, nelze ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb. vykládat izolovaně, ale je nutno je aplikovat v souvislosti s § 4 téhož zákona. Tito společníci jsou účastni pojištění, jestliže mimo pracovněprávní vztah ke společnosti vykonávají pro tuto společnost práci, za kterou jsou odměňováni. Znamená to, že výkon činnosti, kterou žalovaný posuzuje, nezakládá účast, není předmětem pracovněprávního vztahu ke společnosti. Nelze proto podmínku neexistence pracovněprávního vztahu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb. chápat jako podmínku absolutní. Vzhledem k § 4 zákona č. 54/1956 Sb. ("
kdo vykonává několik činností zakládajících pojištění podle tohoto zákona, je pojištěn z každé z nich
") vychází žalovaná z toho, že tuto podmínku neexistence pracovněprávního vztahu je potřeba vnímat jako podmínku relativní tak, že se vztahuje právě pouze k výkonu té činnosti pro společnost, ze které má být zaměstnanec pojištěn jako společník. Není proto na překážku vzniku účasti na nemocenském pojištění podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb., pokud společník kromě výkonu práce mimo pracovněprávní vztah ke společnosti vykonává současně pro společnost i další práce v pracovněprávním vztahu.
Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti popřel její důvodnost. Nemůže souhlasit se stanoviskem žalované, podle nějž nelze podmínku neexistence pracovněprávního vztahu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb. chápat jako podmínku absolutní, ale pouze jako podmínku relativní. Žalovaná odkazuje na § 4 zákona č. 54/1956 Sb. a v tomto ustanovení hledá oporu pro svůj názor, že podmínku neexistence pracovněprávního vztahu je třeba vnímat jako relativní tak, že se vztahuje pouze k výkonu té činnosti pro společnost, ze které má být zaměstnanec pojištěn jako společník. Tento právní závěr však neplyne ze žádného zákonného ustanovení; navíc podmínka neexistence pracovněprávního vztahu společníka ke společnosti je speciální normou vůči normě obsažené v § 4 zákona č. 54/1956 Sb. stanovícího, že kdo vykonává několik činností zakládajících pojištění podle tohoto zákona, je pojištěn z každé z nich. Žalobce tedy zastává názor, že při výkladu zákonných ustanovení je třeba dospět k závěru, že společník, člen dozorčí rady a zaměstnanec v jedné osobě vůči konkrétní společnosti má založenu účast na pojištění pouze jednou, a to jako zaměstnanec společnosti, jejímž je společníkem. Zákon v žádném směru nedává do souvislosti druh činnosti nebo práce vykonávané pro společnost společníkem a podmínku neexistence pracovněprávního vztahu; tyto dvě skutečnosti stojí vedle sebe a podmínka neexistence pracovněprávního vztahu musí být splněna absolutně, tedy nesmí zde být dán pracovněprávní vztah mezi společníkem a společností, a to i bez ohledu na druh sjednané práce.
Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V projednávané věci jde o posouzení otázky, zda Antonín P. a Alexandra K., kteří měli se žalobcem uzavřen pracovní poměr a současně byli společníky žalobce a byly jim vypláceny odměny za výkon činnosti v dozorčí radě, jsou poplatníky pojistného jako zaměstnanci v pracovním poměru a současně jsou poplatníky pojistného jako společníci žalobce (v tomto případě by byli poplatníky pojistného dvakrát), nebo zda jsou poplatníky pojistného pouze jako zaměstnanci (v tomto případě by byli poplatníky pojistného jednou).
Krajský soud v napadeném rozsudku vyšel především z § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, podle něhož jsou společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným pojištěni, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni. Krajský soud dovodil, že uvedení společníci nejsou pojištěni podle tohoto ustanovení: jsou totiž pojištěni jako zaměstnanci v pracovním poměru. Těmto společníkům nevzniká povinnost platit pojistné podle § 3 odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Žalovaná v kasační stížnosti (ale již i v žalobou napadeném rozhodnutí) zaujala jiný výklad § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců. Slova "
jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti
" nelze vykládat izolovaně, ale v souvislosti s § 4 téhož zákona; tato podmínka není absolutní. Podmínka neexistence pracovněprávního vztahu je podmínkou relativní: vztahuje se právě pouze k výkonu té činnosti pro společnost, ze které má být zaměstnanec pojištěn jako společník.
Podle názoru Nejvyššího správního soudu lze výkladem § 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, dovodit, že v posuzované věci jsou Antonín P. a Alexandra K. plátci pojistného z odměn, které jim byly vyplaceny jako společníkům žalobce za výkon činnosti v dozorčí radě. Ten, kdo vykonává podle ustanovení § 4 věty první zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, několik činností zakládajících pojištění podle tohoto zákona, je pojištěn z každé z nich. Zde je třeba poukázat na skutečnost, že jedna a tatáž činnost nemůže být z hlediska účasti na pojištění hodnocena rozdílně. Je-li tedy posuzovaná osoba účastna na pojištění z důvodu výkonu funkce společníka či jednatele společnosti a uzavře ještě pracovní poměr, dochází podle § 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, k paralelní účasti na pojištění, nikoliv k zániku jedné účasti a vzniku druhé. Stejně je tomu, pokud ke vzniku účasti na pojištění dojde v opačném pořadí či současně. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, tak v žádném případě není v poměru speciality k ustanovení § 4 téhož zákona.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.