Vydání 5/2012

Číslo: 5/2012 · Ročník: X

2580/2012

Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; odstupné

Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; odstupné
k § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění účinném do 31. 3. 2011
k § 52 písm. a), b), c) a d), § 56 a § 67 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
k § 60a odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce*)
I. Ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, musí být vykládáno tak, že za odstupné nezahrnované do vyměřovacího základu nemůže být považován každý příjem, který jako odstupné označí účastníci pracovněprávních vztahů, nýbrž pouze takové peněžité plnění, které splňuje pojmové znaky právního pojmu „
odstupné
“, tj. určité formy odškodnění zaměstnance za ztrátu zaměstnání bez jeho zavinění.
II. Odstupným poskytovaným na základě zvláštních právních předpisů [§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení] je nutno rozumět pouze odstupné z titulů výslovně vyjmenovaných v § 67 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006, tj. situace, kdy dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) tohoto zákona nebo dohodou z týchž důvodů, dále odstupné pro zaměstnance, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56 téhož zákona, případně zaměstnance, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) citovaného zákona nebo dohodou z týchž důvodů. Jen takové odstupné požívá výhody § 5 odst. 2 písm. a) zákona o pojistném na sociální zabezpečení, tj. nezahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnance ani do vyměřovacího základu organizace.
III. Pokud dle zákoníku práce z roku 2006 přísluší odstupné „
ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku
“, pak výhodu dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, za současného splnění podmínek § 67 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006 musí požívat i vyšší násobek poskytnutého odstupného, a to z důvodu, že zákoník práce z roku 2006 (na rozdíl od předchozí právní úpravy v § 60a odst. 1 zákoníku práce z roku 1965) stanovuje jen minimální a nikoliv též maximální výši násobků a limit násobků zákonodárce nestanovil ani v § 5 odst. 2 písm. a) zákona o pojistném na sociální zabezpečení.
IV. Skončil-li pracovní poměr jedním ze způsobů a z jednoho z důvodů obsažených v § 67 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006 a vyplacené částky jsou odstupným i po materiální stránce, pak okolnost, že zaměstnavatel porušil § 67 odst. 1 téhož zákona a vyplatil odstupné v nižší než zákonem garantované výši, nemůže být na překážku tomu, aby takové odstupné bylo diskvalifikováno z výhody § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2011, čj. 57 A 80/2010-36)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
rozhodnutí soudů ČR č. 108/2002.
Věc:
Společnost s ručením omezeným KS – Europe proti České správě sociálního zabezpečení o pojistné na sociální zabezpečení.
Žalobkyně jako zaměstnavatelka uzavřela dne 11. 6. 2008 se zaměstnancem F. B. zaměstnaným na pozici vedoucího provozu dohodu o rozvázání pracovního poměru a poskytnutí odstupného. Kromě jiného si strany ujednaly, že pracovní poměr skončí dnem 30. 6. 2008, že v souvislosti s jeho rozvázáním vyplatí žalobkyně F. B. odstupné v celkové výši 1 176 000 Kč hrubého a také, že pro potřeby dohody se nepoužije § 68 zákoníku práce z roku 2006. Dne 5. 10. 2009 uzavřela žalobkyně dohodu o rozvázání pracovního poměru a poskytnutí odstupného se zaměstnancem Mgr. O. S. V ní si strany ujednaly, že v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru poskytne žalobkyně Mgr. O. S. odstupné ve výši 2 a 1/3násobku průměrného výdělku.
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město (dále jen „OSSZ“) provedla ve dnech 29. 4. 2010 a 27. 5. 2010 u žalobkyně kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) a plnění úkolů v nemocenském pojištění za období od 1. 9. 2008 do 30. 4. 2010. Při kontrole shledala rozdíl mezi pojistným vykázaným žalobkyní a pojistným v zákonné výši.
K dohodě mezi žalobkyní a F. B. OSSZ uvedla, že z celkové výše odstupného bylo v kontrolovaném období vyplaceno 776 000 Kč, které žalovaná nezahrnula do vyměřovacího základu zaměstnance. Dále OSSZ zjistila, že dne 11. 6. 2008 provedla žalobkyně organizační změnu na zrušení pozice vedoucího provozu k 30. 6. 2008 a bezprostředně po ukončení pracovního poměru dohodou uzavřela s F. B. pracovní poměr na dobu určitou (od 1. 7. 2008 do 28. 2. 2009) na pozici ředitele provozu pro rozbalování a třídění vrácených zásilek. Dohoda ze dne 11. 6. 2008 sice časově navazovala na rozhodnutí o organizační změně, ale nevyplývalo z ní, že ke skončení pracovního poměru došlo v důsledku nadbytečnosti (§ 52 zákoníku práce z roku 2006), proto sjednané odstupné nesplňovalo podmínky § 5 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a zúčtovaná a vyplacená část tohoto odstupného měla být zahrnuta do vyměřovacího základu pro odvod pojistného.
V případě Mgr. O. S. OSSZ zjistila, že žalobkyně do vyměřovacího základu nezahrnula zúčtované odstupné, které Mgr. O. S. vyplatila. I v tomto případě dohoda časově navazovala na rozhodnutí o organizační změně, ale nevyplývalo z ní, že ke skončení pracovního poměru došlo v důsledku nadbytečnosti (§ 52 zákoníku práce z roku 2006). Navíc výše vyplaceného odstupného nedosáhla zákonem stanovené minimum odstupného – trojnásobek průměrného výdělku (§ 67 zákoníku práce z roku 2006).
OSSZ tedy shrnula, že u zaměstnanců F. B. a Mgr. O. S. se nejedná o odstupné, ale o příjem zúčtovaný podle § 5 odst. 1 zákona o pojistném na sociálním zabezpečení. Ten podléhá dani z příjmů fyzických osob, žalobkyně jako zaměstnavatelka ho zúčtovala a poskytla jmenovaným zaměstnancům v souvislosti se zaměstnáním, které zakládalo účast na nemocenském pojištění a zúčtované příjmy tedy patří do vyměřovacího základu zaměstnanců a zaměstnavatele.
Na základě výsledků kontroly vydala OSSZ dne 10. 6. 2010 platební výměr. V něm podle § 104c zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, uložila žalobkyni povinnost uhradit dlužné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, zjištěné za kontrolované období od 1. 9. 2008 do 30. 4. 2010, ve výši 262 642 Kč a penále z dlužného pojistného vypočtené k datu vyhotovení platebního výměru ve výši 31 597 Kč, tedy celkem částku 294 239 Kč.
Žalobkyně podala proti obsahu protokolu o kontrole písemné námitky a obsahově shodné odvolání proti platebnímu výměru. Žalovaná rozhodnutím ze dne 19. 07. 2010 odvolání žalobkyně zamítla a platební výměr potvrdila, neboť po přezkoumání napadeného rozhodnutí (platební výměr) v rozsahu podaného odvolání a námitek dospěla k závěru, že OSSZ předepsala dlužnou částku na pojistném v souladu s právní úpravou.
Žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí žalobu, v níž se domáhala zrušení napadeného rozhodnutí, platebního výměru a přiznání práva na náhradu nákladů řízení. Tvrdila, že žalovaná rozhodla na základě nesprávně a neúplně zjištěného skutkového stavu věci, když skutkový stav, který vzal správní orgán za základ svého rozhodnutí, je v rozporu se spisem, resp. v něm nemá žádnou oporu, což mělo též za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
Krajský soud v Plzni rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Stěžejní v této věci byla otázka, zda v kontrolovaném období zúčtované a vyplacené částky F. B. a Mgr. O. S. byly odstupným, které v souladu se zákonem nemělo být zahrnuto do jednotlivých vyměřovacích základů pro odvod pojistného těchto zaměstnanců, jak byla přesvědčena žalobkyně, či zda fakticky se o odstupné nejednalo a takové příjmy naopak měly být do vyměřovacích základů jmenovaných zaměstnanců zahrnuty, potažmo do vyměřovacího základu žalobkyně, jak byl přesvědčen žalovaný (i OSSZ). (...)
Soud především odmítá právní názor, na kterém vystavěla svou argumentaci OSSZ, že je-li rozvázán pracovní poměr dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem z důvodu uvedeného v § 52 písm. c) zákoníku práce z roku 2006, tedy pro nadbytečnost zaměstnance vyvolanou organizačními změnami, je pro účely odstupného bezpodmínečně nutné, aby takový důvod byl v textu dohody výslovně uveden. V opačném případě nelze uzavřít, že pracovní poměr skončil z důvodu nadbytečnosti a na základě dohody vyplacené částky nejsou odstupným a nesplňují podmínky § 5 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Soud přitom vychází ze znění § 49 odst. 2 věty druhé zákoníku práce z roku 2006, která stanoví, že „[v]
dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec
“. Rovněž se opírá o judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, který ve svém rozsudku ze dne 17. 5. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1667/2001, Soudní
judikatura
č. 108/2002, vyslovil, že „[b]
yl-li pracovní poměr rozvázán dohodou, má zaměstnanec nárok na odstupné
[60a zákoníku práce z roku 1965]
, jestliže prokáže, že k dohodě došlo z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce. To platí i tehdy, nebyly-li v dohodě uvedeny důvody, pro které se pracovní poměr končí, popřípadě obsahuje-li dohoda v rozporu se skutečností takové důvody rozvázání pracovního poměru, s nimiž zákon poskytnutí odstupného nespojuje.
“ Ačkoliv prezentovaný právní názor byl vysloven za účinnosti předchozího zákoníku práce z roku 1965 a odstupnému upravenému v jeho § 60a, lze jej nepochybně bezezbytku aplikovat i za podmínek zákoníku práce z roku 2006, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007. Pro účely vzniku nároku na odstupné podle § 67 zákoníku práce z roku 2006 je tudíž rozhodující skutečný, materiální stav věci, tedy faktický důvod rozvázání pracovního poměru (bez ohledu na to, zda se tak stalo výpovědí ze strany zaměstnavatele či dohodou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem), nikoliv stav formální.
V té souvislosti nelze přehlédnout, že OSSZ v případě F. B. i Mgr. O. S. zmiňovala rozhodnutí o organizační změně u žalobkyně, která časově předcházela uzavření dohod z 11. 6. 2008 a z 5. 10. 2009, resp. jak OSSZ uváděla v protokolu o kontrole „
dohody časově navazovaly na rozhodnutí o organizační změně, kterou se ruší konkrétní pracovní místo
“. Posouzení částek vyplacených na základě dohod o rozvázání pracovního poměru a poskytnutí odstupného z titulu odstupného dle § 67 zákoníku práce z roku 2006 vyloučila u F. B. výhradně z formálních důvodů [dohoda ale neodkazuje na rozhodnutí o organizační změně a nevyplývá z ní, že ke skončení pracovního poměru došlo v důsledku nadbytečnosti a ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce z roku 2006]. U Mgr. O. S. za další důvod, proč se nemůže jednat o odstupné, označila výši vyplacené částky, která nedosahovala zákonného minima.
Žalovaná v napadeném rozhodnutí vycházela z nezměněného skutkového stavu, jehož právní posouzení doznalo změny. Za hlavní důvod, proč vyplacené částky nelze považovat za odstupné, potažmo za příjmy, které se nezahrnují do vyměřovacího základu [§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na sociální zabezpečení], neoznačila absenci odkazu na rozhodnutí o organizační změně v dohodách, nýbrž u F. B. výlučně okolnost, že ve skutečnosti se nejednalo o ukončení pracovního poměru z důvodu zrušení pracovní pozice, nýbrž jen o změnu pracovní smlouvy, když na skončený pracovní poměr navázal nový pracovní poměr, který se v podstatě nelišil od původního; u Mgr. O. S. výlučně okolnost, že vyplacená částka neodpovídá zákonem stanovené minimální výši odstupného.
Ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na sociální zabezpečení musí být podle názoru zdejšího soudu vykládáno tak, že za odstupné nezahrnované do vyměřovacího základu nemůže být považován každý příjem, který jako odstupné označí účastníci pracovněprávních vztahů, nýbrž pouze takové peněžité plnění, které splňuje pojmové znaky právního pojmu „
odstupné
“, tj. určité formy odškodnění zaměstnance za ztrátu zaměstnání bez jeho zavinění. Má-li se dále jednat slovy zákona o „
odstupné poskytované na základě zvláštních právních předpisů
“, pak v případě zákoníku práce je jím nutno rozumět pouze odstupné z titulů výslovně vyjmenovaných v § 67 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006, tj. kdy dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56, případně zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů. Jen takové odstupné požívá výhody § 5 odst. 2 písm. a) zákona o pojistném na sociální zabezpečení, tj. nezahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnance ani do vyměřovacího základu organizace. S žalobkyní lze souhlasit potud, že je oprávněna poskytnout peněžité plnění obdobné odstupnému zaměstnancům i při jiném způsobu skončení pracovního poměru, než uvádí § 67 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006. V takových případech však zaměstnancům nárok na odstupné podle tohoto zákona nevzniká, nemůže se tudíž jednat o odstupné poskytované na základě zákoníku práce jako zvláštního právního předpisu a takové „
odstupné
“ nemůže požívat výhody § 5 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném na sociální zabezpečení.
Naproti tomu zdejší soud zastává názor, že stanoví-li zákoník práce z roku 2006, že přísluší odstupné v zákonem stanovených případech „
ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku
“, pak výhodu § 5 odst. 2 písm. a) zákona o pojistném na sociální zabezpečení za současného splnění podmínek § 67 odst. 1 zákoníku práce musí požívat i vyšší násobek poskytnutého odstupného. To proto, že zákoník práce z roku 2006 (na rozdíl od předchozí právní úpravy § 60a odst. 1 zákoníku práce z roku 1965) stanovuje jen minimální a nikoliv též maximální výši násobků a limit násobků zákonodárce nestanovil ani v § 5 odst. 2 písm. a) zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Na druhé straně pak je soud toho názoru, že skončil-li pracovní poměr jedním ze způsobů a z jednoho z důvodů obsažených v § 67 odst. 1 zákoníků práce z roku 2006 a vyplacené částky jsou odstupným i po materiální stránce, pak okolnost, že zaměstnavatel porušil toto ustanovení a vyplatil odstupné v nižší, než zákonem garantované výši, nemůže být na překážku tomu, aby takové odstupné bylo diskvalifikováno z výhody § 5 odst. 2 písm. a) zákona o pojistném na sociální zabezpečení.
Vycházeje z těchto právních názorů považuje soud za zákonný závěr žalované stran výplaty částek F. B. Byla-li ve stejný den, kdy byl dohodou ukončen předchozí pracovní poměr, uzavřena nová pracovní smlouva, a nový pracovní poměr časově bezprostředně navazoval na předchozí, lze jen stěží obhájit tvrzení, že peněžité plnění, na kterém se smluvní strany dohodly a které označily jako odstupné, materiálně odstupným bylo. Na věci nemůže nic změnit ani organizační změna předcházející uzavření dohody, kterou žalobkyně v průběhu řízení předložila, ani fakt, že žalovaná nezkoumala, zda a v čem se liší v obsahu původní a nová pracovní náplň. Ze stejného důvodu v uvedeném rozsahu bylo zákonné i předepsané penále.
Naproti tomu žalovaná pochybila, když odstupné poskytnuté Mgr. O. S. zahrnula do vyměřovacího základu a místo režimu § 5 odst. 2 písm. b) jej podrobila režimu § 5 odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení, stejně tak pokud v tomto rozsahu předepsala penále. (...)
*)
S účinností od 1. 1. 2007 zrušen zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.