Vydání 2/2004

Číslo: 2/2004 · Ročník: II

93/2004

Pojem stavby

Pojem stavby
k § 25 odst. 1 písm. a) a § 26 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1997 (v textu též "zákon o daních z příjmů")
Volně položené panely nelze pro účely vymezení hmotného majetku podle § 26 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, považovat za stavbu.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 4. 2003, čj. 31 Ca 24/2002-27)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 827/2001 a 848/2001.
Věc:
Zdeněk K. a Vladislava K. v K. proti Finančnímu ředitelství v Hradci Králové o daň z příjmů.
Žalobce Zdeněk K. se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 12. 2001, jímž bylo částečně vyhověno jeho odvolání do dodatečného platebního výměru Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou a snížena jeho daňová povinnost na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1997 na částku 233 952 Kč. Navrhl i zrušení dodatečného platebního výměru finančního orgánu I. stupně.
V žalobních námitkách žalobce zpochybňoval právní názor finančních orgánů, které hodnotily výdaj na nákup 250 kusů panelů jako výdaj na stavbu, tedy na hmotný majetek. Žalobce tvrdil, že panely použil na zařízení staveniště. Takové použití panelů má podle žalobcova mínění charakter terénní úpravy a nelze je považovat za stavbu, a proto ani za hmotný majetek. Žalovaný svým postupem porušil § 24 odst. 2, § 26 odst. 2 a 5, § 28 odst. 1 zákona o daních z příjmů, § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, a § 2 odst. 7, § 16 odst. 8, § 50 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 323/1996 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb.
Žalobkyně Vladislava K. se samostatnou žalobou domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 12. 2001, jímž bylo částečně vyhověno jejímu odvolání do dodatečného platebního výměru Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou a snížena její daňová povinnost na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1997 na částku 21 138 Kč. Proti napadenému rozhodnutí žalovaného i dodatečnému platebnímu výměru správce daně I. stupně vznesla shodné námitky jako její manžel Zdeněk K., který na ni jako na spolupracující osobu dělil příjmy a výdaje.
Ze spisu vyplynulo, že žalobce nakoupil 250 kusů panelů, z nichž sedm použil pro zhotovení plochy pod kontejner u hřbitova pro Obecní úřad Roudnice; zbývajících 243 panelů použil ke zhotovení plochy pro skladování materiálu a techniky na pozemku ve vlastnictví dcery žalobců. Žalovaný správní orgán tyto panely považoval za stavbu, a proto podle § 26 odst. 2 a § 30 odst. 6 zákona o daních z příjmů vyloučil z výdajů žalobce částku Kč 326 592 s tím, že se jednalo o výdaje na pořízení hmotného majetku, které jsou součástí jeho pořizovací ceny ve smyslu § 25 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Žalovaný neshledal ani důvod pro zahrnutí 10 % vstupní ceny hmotného majetku do nákladů podle § 34 citovaného zákona.
Krajský soud v Hradci Králové napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Skutková zjištění, o která žalovaný opíral svoje závěry, žalobce nezpochybnil. Krajský soud se proto zaměřil na posouzení oprávněnosti námitky žalobce, že zpevněná plocha vytvořená na dobu určitou položením panelů na pozemek není stavbou. S tímto názorem je nutné se ztotožnit.
Podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů lze za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely uznat zejména výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku, nehmotného majetku (§ 26) a pozemků včetně splátek a úroků z úvěrů spojených s jejich pořízením, jsou-li součástí jejich pořizovací ceny. Co je hmotný majetek, definuje § 26 cit. zákona, který v odstavci 2 za něj, mimo jiné, označuje budovy a stavby s výjimkou provozních důlních děl a drobných staveb vymezených ve zvláštním předpise a odkazuje v poznámce pod čarou na § 3 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu.
Z citovaných ustanovení vyplývá, že nejprve je třeba si vyjasnit otázku, zda to, co vzniklo na pozemku položením panelů, je nebo není stavba. Zákon o daních z příjmů nedefinuje stavbu vůbec a její definici nelze nalézt ani v občanském zákoníku. Konečně ani stavební zákon nedefinuje pojem stavby vyčerpávajícím způsobem a naprosto konkrétně, nýbrž ponechává v tomto směru prostor pro volnou úvahu - správní uvážení správního orgánu. Všeobecně se však za stavební dílo - stavbu považuje výsledek záměrné lidské činnosti, jehož provedení vyžaduje určitou míru stavebně technických znalostí a dovedností. Stavba přitom může vzniknout nejen tzv. mokrým procesem (zděním nebo litím), ale i pracemi pouze tesařskými nebo truhlářskými, při nichž jsou jednotlivé stavební prvky jsou spojovány čepy, hřebíky, ale i jinak. Ve smyslu tohoto náhledu na pojem stavby se žalovaný vůbec nevypořádal s tím, zda pouhým položením stavebních dílů - panelů na pozemek stavba vznikla. S ohledem na shora uvedená kriteria je krajský soud toho názoru, že v daném případě o stavbu vůbec nejde a nejspíš se nejedná ani o terénní úpravu. Není proto rozhodné, zda žalobce ve svém sdělení stavebnímu úřadu označil plochu z položených panelů za stavbu. Další úvahy žalovaného o tom, zda se jedná o stavbu drobnou ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 87/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu, jsou zcela nadbytečné, neboť takové hodnocení by přicházelo v úvahu jen tehdy, pokud by otázka, zda se jedná o stavbu, byla zodpovězena kladně. Tato podmínka však splněna nebyla, neboť krajský soud zaujal názor opačný.
Z důvodů výše uvedených zrušil Krajský soud v Hradci Králové napadené rozhodnutí pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s. ř. s.). V dalším řízení bude žalovaný vázán právními názory krajského soudu vyjádřenými v tomto rozsudku (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).
V roce 1996 dělil žalobce příjmy dosažené při podnikání a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení na spolupracující manželku Vladislavu K. ve výši 30 % z celku. V tomto rozsahu správce daně po ukončení daňové kontroly doměřil žalobcově manželce daň z příjmů a žalovaný její odvolání do dodatečného platebního výměru napadeným rozhodnutím zamítl ze stejných důvodů, pro které zamítl odvolání jejího manžela Zdeňka K. Vzhledem k tomu, že žalobkyně v žalobě uplatnila i shodné námitky, krajský soud zrušil rovněž rozhodnutí týkající se daňové povinnosti Vladislavy K. a plně odkázal na důvody, které ho vedly ke zrušení rozhodnutí týkajícího se jejího manžela Zdeňka K.
(oco)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.