Vydání 12/2005

Číslo: 12/2005 · Ročník: III

724/2005

Pojem rozhodnutí ve smyslu zákona o soudní rehabilitaci

Ej 378/2005
Restituce a rehabilitace: k pojmu rozhodnutí ve smyslu § 25 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci
k § 25 odst. 1 a § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
Usnesení, jímž byla vyslovena účast žalobce na soudní rehabilitaci
per analogiam
podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 téhož zákona, a nezakládá tak žalobci nárok na příplatek k důchodu podle § 25 odst. 7 tohoto zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 9. 2005, čj. 3 Ads 6/2005-57)
Prejudikatura:
srov. č. 723/2005 Sb. NSS.
Věc:
Vladimír W. v Ú. proti České správě sociálního zabezpečení o příplatek k důchodu, o kasační stížnosti žalované.
Rozhodnutím ze dne 29. 7. 2003 zamítla žalovaná žádost žalobce o úpravu důchodu pro nesplnění podmínek § 25 odst. 7 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci (dále jen „zákon č. 119/1990 Sb.“). Toto rozhodnutí odůvodnila tím, že rozsudek Nižšího vojenského soudu v Brně ze dne 7. 1. 1954, jímž byl žalobce odsouzen pro trestný čin vyhýbání se služební povinnosti, byl sice zrušen rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2003 a žalobce byl zproštěn obžaloby, avšak z uvedeného rozsudku vyplývá, že odsuzující soudní rozhodnutí nebylo zrušeno podle zákona č. 119/1990 Sb., ani podle zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, ale z důvodu porušení obecných procesních a hmotněprávních předpisů.
Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 31. 5. 2004 rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení se závazným právním názorem, že „
na žalobce jest nahlížeti jako na osobu zcela rehabilitovanou podle zákona č. 119/1990 Sb.
“. Za prokázané pak považoval tvrzení žalobce, že mu v minulosti náčelník tehdejšího Vojenského obvodového soudu v Brně (dále jen „VOS Brno“) sdělil, že na jeho případ se rehabilitace nevztahuje. Soud pak dospěl k závěru, že skutek, pro který byl žalobce odsouzen, nenáleží k množině tehdejších trestných činů, ohledně nichž vynesená rozhodnutí byla zrušena přímo
ex lege
, nýbrž ke druhé množině činů, stran kterých mohlo k rehabilitaci dojít až na základě výsledku přezkumného řízení. Jestliže v důsledku chybné informace, kterou žalobci poskytl stát prostřednictvím VOS Brno, byl žalobce zcela zbaven možnosti uplatnit svůj postoj, nelze mu tuto skutečnost přičítat k tíži. Stanovisko žalované, že absolutní podmínkou přiznání důchodového příplatku podle § 25 odst. 7 zákona č. 119/1990 Sb. je jedině rehabilitační řízení uskutečněné podle tohoto zákona, tedy není korektní. Principy obecné spravedlnosti naopak vyžadují, aby za splnění uvedené podmínky byly považovány i výsledky nestandardních rehabilitačních procesů, pokud neodporují základním myšlenkám zákona č. 119/1990 Sb., k jejich uskutečnění vedly dobré důvody a pro dotčenou osobu vyzněly příznivě. Tak tomu bylo i v této věci.
Proti uvedenému rozhodnutí krajského soudu podala žalovaná (stěžovatelka) kasační stížnost, ve které nesouhlasila především s právním názorem soudu v tom, že pokud bylo žalobci zabráněno v možné rehabilitaci v důsledku chybné informace dané mu státem, je nutno považovat citovaný rozsudek Nejvyššího soudu za nestandardní formu rehabilitace se všemi dalšími důsledky. Dle názoru stěžovatelky poskytnutá chybná informace nemohla zabránit žalobci v podání žádosti o zahájení přezkumného řízení podle zákona č. 119/1990 Sb. V případě, že by jeho žádosti nebylo vyhověno, mohl proti zamítavému rozhodnutí podat opravný prostředek, a dosáhnout tak rehabilitace. Dále stěžovatelka poukázala na nález pléna Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 46/2000, podle něhož je věcí suverénního státu, zda přistoupí k rehabilitacím, a pokud ano, v jakém rozsahu budou křivdy odčiněny. Rozsudek Nejvyššího soudu, kterým bylo odsuzující rozhodnutí zrušeno podle trestního řádu, není rozhodnutím ve smyslu § 14 zákona č. 119/1990 Sb.
Ve vyjádřeních ke kasační stížnosti žalobce uvedl, že stěžovatelkou předestřený nález Ústavního soudu pouze vyslovil, že nevratná lhůta stanovená v § 6 zákona č. 119/1990 Sb. není protiústavní. To však rozhodně nebrání nevinně odsouzeným, aby se domáhali nápravy jinými cestami. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. 6. 2004 byla vyslovena žalobcova účast na soudní rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. Tímto usnesením by měly být odstraněny veškeré pochybnosti o správnosti napadeného rozsudku krajského soudu.
Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek krajského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Právní otázkou, kterou měl krajský soud posoudit, bylo, zda rozhodnutí, jímž byl žalobce zproštěn obžaloby pro trestný čin uvedený v § 4 písm. c) zákona č. 119/1990 Sb. v řízení o stížnosti pro porušení zákona, lze považovat za rozhodnutí ve smyslu § 25 odst. 1 téhož zákona. Krajský soud dospěl k závěru, že rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2003 takovým rozhodnutím je z toho důvodu, že žalobce byl „státem“ nesprávně poučen, a nemohl tak uplatnit nárok na rehabilitaci postupem předvídaným zákonem č. 119/1990 Sb. Takovýto závěr však nemá v zákoně sebemenší oporu. Zákon č. 119/1990 Sb. neobsahuje žádnou poučovací povinnost státních orgánů ohledně soudní rehabilitace, a tudíž neupravuje a ani nemůže upravovat žádné právní následky neposkytnutí či chybného podání informací. Naopak zákon obsahuje jasně definované podmínky i lhůty k uplatnění rehabilitace včetně možnosti požádat o navrácení lhůty zmeškané z důležitých důvodů, stanovení lhůt bylo nálezem Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 46/2000, shledáno ústavně konformním a zákon byl předepsaným způsobem publikován ve Sbírce zákonů. Jeho případná neznalost tedy nemůže jít k tíži nikomu jinému než žalobci, který návrh na zahájení přezkumného řízení podle § 5 citovaného zákona ve stanovené lhůtě nepodal a tím řádným způsobem nestřežil svá práva. K témuž závěru ostatně dospěl i Ústavní soud v citovaném nálezu, když k tvrzení tamějšího stěžovatele, že návrh ve lhůtě nepodal, neboť neměl důvěru k československým soudům a neměl ani potřebné informace, argumentoval, že tyto skutečnosti nezbavují stěžovatele povinnosti řídit se platnými právními předpisy. Posouzení právních účinků rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2003 proto není na obsahu sdělení náčelníka VOS Brno ze dne 4. 2. 1991 závislé. Krajský soud tak nejenže učinil chybné skutkové zjištění ohledně obsahu sdělení náčelníka VOS Brno, ale jeho důsledky následně i chybně po právní stránce vyhodnotil.
K otázce samé pak Nejvyšší správní soud uvádí, že za rozhodnutí ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 119/1990 Sb. lze obecně považovat rozhodnutí vydaná v řízeních podle hlavy druhé a hlavy třetí a návazně též hlavy páté tohoto zákona a podle § 33 odst. 2 téhož zákona. Mezi uvedená rozhodnutí nepatří rozsudky vynesené v řízení o stížnosti pro porušení zákona a rozhodnutí v řízení o obnově podle obecných předpisů o trestním řízení, byť by se týkaly trestných činů uvedených v § 4 zákona č. 119/1990 Sb. Výjimkou z tohoto pravidla jsou rozsudky ve věcech stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti podle § 30 odst. 2 tohoto zákona. Uvedená výjimka se však týká pouze případů, kdy odsuzující rozsudek byl zrušen a poškozený zproštěn obžaloby proto, že v původním řízení došlo k porušení zákona z důvodů uvedených v § 1 citovaného zákona, avšak dotyčný byl odsouzen pro některý z trestných činů, které nejsou vyjmenovány v § 4, kde nápravy lze dosáhnout v přezkumném řízení. Tento závěr vyplývá nejen z výkladu citovaného ustanovení zákona č. 119/1990 Sb., ale i z nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 5. 1999, sp. zn. IV. ÚS 165/99. V něm Ústavní soud vyslovil tezi, že pokud by bylo možno dosáhnout soudní rehabilitace pro trestné činy uvedené v § 4 zákona č. 119/1990 Sb. cestou stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti, postrádalo by přezkumné řízení podle oddílu třetího vyznačující se časovým omezením uvedeným v § 6 téhož zákona jakýkoliv smysl a funkci. O druhé výjimce u rozhodnutí vydaných v řízení podle § 33 odst. 2 citovaného zákona bude pojednáno níže.
V dané věci byl odsuzující rozsudek Nižšího vojenského soudu v Brně ze dne 7. 1. 1954 zrušen a žalobce zproštěn obžaloby v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti, avšak pro trestný čin uvedený v § 4 uvedeného zákona, kdy rehabilitace bylo možno dosáhnout postupem podle § 5. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2003 není rozhodnutím ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 119/1990 Sb.
Žalobci lze přisvědčit v tom, že otázka právní relevance uvedeného usnesení pro přiznání odškodňovacích nároků podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů (dále jen „zákon č. 261/2001 Sb.“), a podle zákona č. 119/1990 Sb., oddílu šestého, by měla mít stejné řešení. Již výše bylo uvedeno, že usnesení soudu o účasti na soudní rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. obecně spadá do okruhu rozhodnutí ve smyslu § 25 odst. 1 téhož zákona. Pro projednávaný případ však tato obecná teze neplatí. Uvedené ustanovení je totiž koncipováno pro případy, kdy poškozený byl nezákonně zbaven osobní svobody, avšak nedošlo k jeho pravomocnému odsouzení. V daném případě však byl žalobce odsouzen pro trestný čin uvedený v § 4 citovaného zákona, pro jehož přezkoumání upravuje zákon č. 119/1990 Sb. zvláštní postup dle § 5. Zákonné podmínky pro vydání takového usnesení tedy nebyly splněny. To ostatně vyplývá i z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2003, sp. zn. 4 Tz 98/2003, kde soud zdůraznil, že „
ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. bylo přípustné použít v rehabilitačním řízení pouze tehdy, pokud dotyčná osoba nebyla pravomocně odsouzena za skutky uvedené v § 2 a 4 v určeném časovém období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990. Vzhledem k tomu, že zákonnou úpravou je přesně a podrobně stanoveno, na jaký okruh osob a za jakých podmínek lze příslušná ustanovení zákona o soudní rehabilitaci vztáhnout, nepřichází zde v úvahu postup známý jako analogie juris, neboť ten je možný pouze v případech, kdy právní úprava chybí, ale ani postup známý jako analogie legis, vzhledem k tomu, že obviněný své rehabilitace dosáhl, byť prostřednictvím jiného soudního postupu, a to výhradně podle ustanovení trestního řádu a trestního zákona. V důsledku toho může být za své původní odsouzení a pobyt ve výkonu trestu odškodněn v souladu s platnou právní úpravou podle zákona č. 82/1998 Sb.
“. Jestliže tedy Krajský soud v Brně usnesení o účasti žalobce na soudní rehabilitaci analogicky podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. vydal, porušil tím zákon ve prospěch žalobce, a to za situace, kdy mu citovaný
judikát
Nejvyššího soudu přinejmenším měl být znám. Z odůvodnění usnesení je přitom zřejmé, že tak učinil účelově a jen z toho důvodu, aby dopomohl žalobci splnit podmínky nároku na dávku dle zákona č. 261/2001 Sb. Dle názoru Nejvyššího správního soudu však za situace, kdy žalobce nevyužil zákonné možnosti dosáhnout své rehabilitace v přezkumném řízení podle § 5 zákona č. 119/1990 Sb. pro zmeškání lhůty uvedené v § 6 tohoto zákona, nelze pro účely odškodňovacích dávek (zde příplatku k důchodu) dosáhnout rehabilitace popsaným náhradním způsobem. Takovýmto usnesením se totiž žádný odsuzující rozsudek neruší, žalobce se jím nezprošťuje obžaloby, ani se jím nepokrývá odsuzujícím rozsudkem nezhodnocená doba vazby. Deklarace o účasti žalobce na soudní rehabilitaci nemění nic na základním faktu, že odsuzující rozsudek byl v jeho případě zrušen a žalobce obžaloby zproštěn podle obecných předpisů o trestním řízení rozsudkem Nejvyššího soudu, který, jak bylo rozebráno výše, sám povahu rozhodnutí podle zákona o soudní rehabilitaci nemá. Tento právní názor vyslovil Nejvyšší správní soud již v rozsudku svého rozšířeného senátu ze dne 22. 7. 2005, čj. 3 Ads 33/2004-84 (pozn.: viz předchozí
judikát
v tomto čísle), jenž je pro senát rozhodující ve věci závazný. Nejvyšší správní soud tedy shrnuje, že pro přiznání příplatku k důchodu dle § 25 odst. 7 zákona č. 119/1990 Sb. nesplnil žalobce podmínku existence rozhodnutí, jímž byl zcela zproštěn obžaloby podle tohoto zákona, zakotvenou v § 25 odst. 1 citovaného zákona. Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že krajský soud chybně posoudil i právní otázku podmínek nároku žalobce na příplatek k důchodu podle § 25 odst. 1 a 7 zákona č. 119/1990 Sb., čímž naplnil důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(aš)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.