Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

63/2004

Podání kasační stížnosti po zastavení odvolacího řízení ze zákona

Řízení před soudem: podání kasační stížnosti po zastavení odvolacího řízení ze zákona
k § 129 odst. 3 soudního řádu správního
Právo podat kasační stížnost podle § 129 odst. 3 s. ř. s. se vztahuje pouze na případy, kdy bylo před účinností soudního řádu správního podáno odvolání směřující proti rozhodnutí krajského soudu o opravném prostředku, tedy na rozhodnutí soudu, jímž bylo napadené správní rozhodnutí buď potvrzeno, nebo rozhodnutí správního orgánu bylo zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení, popřípadě jímž bylo jiným zákonem stanoveným způsobem rozhodnuto o skončení přezkumného řízení. Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka rozhodnutím ve shora uvedeném smyslu není.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2003, čj. 1 Ads 18/2003-66)
Věc:
Stanislav M. v B. proti České správě sociálního zabezpečení o úpravu částečného invalidního důchodu, o kasační stížnosti žalobce.
Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2000 bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, kterým byl žalobci upraven vyplácený částečný invalidní důchod. Dne 5. 6. 2000 bylo soudu doručeno podání žalobce označené jako odvolání. Krajský soud zjistil ze znaleckého posudku založeného v jiném soudním spisu, že žalobce není schopen chápat smysl jednání před soudem, a ustanovil mu usnesením pro toto řízení opatrovníka. Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání, v němž požádal, aby mu k obraně jeho práv byl ustanoven zástupce.
Spis k rozhodnutí o odvolání proti usnesení krajského soudu o ustanovení opatrovníka byl dne 19. 12. 2002 předložen Vrchnímu soudu v Olomouci; vrchní soud žalobci sdělil, že o jeho odvolání se nepodaří do 31. 12. 2002 rozhodnout. Poučil jej zároveň o tom, že v důchodových věcech budou odvolací řízení u vrchních soudů, o nichž nebude rozhodnuto do 31. 12. 2002, s ohledem na novou právní úpravu správního soudnictví ze zákona zastavena a že účastníci takových řízení mohou do 31. 1. 2003 podat proti rozhodnutí krajského soudu, které bylo napadeno odvoláním, kasační stížnost. Žalobce tak učinil podáním doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 3. 1. 2003, v němž napadl usnesení krajského soudu o ustanovení opatrovníka z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a c) s. ř. s. a v němž současně požádal o ustanovení zástupce. Ten byl žalobci ustanoven; krajský soud se pak postaral o odstranění vad kasační stížnosti a předložil ji Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nepřípustnou odmítl.
Z odůvodnění:
Podle soudního řádu správního, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003, lze podat proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví kasační stížnost z důvodů a za podmínek stanovených v části třetí hlavě třetí dílu prvním soudního řádu správního. Vzhledem k tomu, že předchozí právní úprava správního soudnictví (část pátá občanského soudního řádu ve znění účinném k 31. 12. 2002) nepřipouštěla kasační stížnost ani jiné opravné prostředky proti rozhodnutím soudů ve správním soudnictví (s výjimkou věcí důchodového pojištění a důchodového zabezpečení), určuje soudní řád správní v rámci přechodných ustanovení okamžik, od kterého lze rozhodnutí krajských soudů kasační stížností napadnout. Obecná zásada je vyjádřena v ustanovení § 131 s. ř. s., podle něhož lze kasační stížnost podat proti rozhodnutím krajských soudů vydaným po dni účinnosti tohoto zákona, tj. po 1. 1. 2003.
Výjimku z této obecné zásady představuje ustanovení § 129 odst. 3 s. ř. s., podle něhož bylo možno do 31. 1. 2003 podat kasační stížnost i proti rozhodnutím krajských soudů ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení vydaným před 1. 1. 2003, ovšem pouze za podmínky, že rozhodnutí krajského soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu bylo napadeno přede dnem účinnosti s. ř. s. odvoláním, o němž nebylo do 1. 1. 2003 vrchními soudy rozhodnuto; odvolací řízení bylo totiž ze zákona zastaveno. Tato výjimka se však, jak z dikce § 129 odst. 3 s. ř. s. vyplývá, vztahuje pouze na odvolání směřující proti rozhodnutí krajského soudu o opravném prostředku, tedy na rozhodnutí, jímž bylo napadené správní rozhodnutí buď potvrzeno, nebo rozhodnutí správního orgánu zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení, popřípadě jímž bylo jiným zákonem stanoveným způsobem rozhodnuto o skončení přezkumného řízení. Tak tomu však v posuzovaném případě není, neboť kasační stížnost předložená k projednání směřuje proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka.
Z výše uvedeného vyplývá, že na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o ustanovení opatrovníka nelze aplikovat ustanovení § 129 odst. 3 s. ř. s. Jelikož bylo rozhodnutí vydáno před 1. 1. 2003, nelze je s ohledem na ustanovení § 131 s. ř. s. napadnout ani kasační stížností.
(šk)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.