Vydání 2/2016

Číslo: 2/2016 · Ročník: XIV

3299/2016

Pobyt cizinců: zrušení povolení k trvalému pobytu

Pobyt cizinců: zrušení povolení k trvalému pobytu
k § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 161/2006 Sb. a č. 274/2008 Sb. (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
Zákonem tolerovaná doba pobytu nepřetržitých dvanácti měsíců mimo území států EU podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, neběží po dobu vzniku a trvání závažného důvodu v podobě závažného onemocnění, které brání cizinci v návratu. O dobu trvání tohoto závažného důvodu se tolerovaná doba dvanácti měsíců prodlužuje.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.8. 2015, čj. 10 A 31/2015-38)
Věc:
Tan Phong N. proti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců o zrušení povolení k trvalému pobytu.
Nezletilý žalobce pobýval u prarodičů ve Vietnamu od 28.2. 2011 do 19.9. 2013. Dne 26.3. 2014 Ministerstvo vnitra (správní orgán I. stupně) zrušil žalobci platnost povolení k trvalému pobytu na území České republiky kvůli jeho pobytu mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců bez odůvodnění závažnými důvody. Žalobci byla stanovena lhůta pro vycestování v délce 30 dnů od právní moci rozhodnutí.
V odvolání žalobce namítal, že ve Vietnamu onemocněl tuberkulózou, což vyžadovalo časově náročnou hospitalizaci a následnou ambulantní léčbu. Žalovaná odvolání zamítla dne 23.1. 2015.
Proti rozhodnutí žalované podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Mimo jiné namítal, že správní orgány nesprávně posoudily, zda jeho nepřítomnost na území České republiky přesahující 12 měsíců byla odůvodněna závažnými důvody. Mezi závažné důvody podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců patří i vážné onemocnění. Žalobce přitom doložil, že v době, kdy se nacházel ve Vietnamu, onemocněl tuberkulózou, že musel být hospitalizován a že následně podstoupil ambulantní léčbu, která trvala dva roky. Správní orgán však toto onemocnění odmítl jako závažný důvod nepřítomnosti a konstatoval, že po propuštění z nemocnice žalobci nic nebránilo v návratu do České republiky. S takovým výkladem však nelze souhlasit. Léčbu tuberkulózy jako celek je nutno podle žalobce považovat za dostatečně závažný důvod jeho nepřítomnosti. Žalobce dále podrobně vysvětlil, co je to tuberkulóza, jak se projevuje a jak se léčí.
Žalobce dále namítal, že žalovaná nesprávně vypořádala jeho námitku stran nutnosti vážit přiměřenost správního rozhodnutí. Ačkoliv § 77 odst. 1 zákona o pobytu cizinců tuto povinnost výslovně nezmiňuje, vyplývá z § 2 odst. 3 správního řádu. Podle žalobce je třeba dbát principu proporcionality. I kdyby neexistovaly prokazatelné zákonné důvody pro zachování pobytového oprávnění žalobce, již sama zásada proporcionality by správním orgánům při znalosti okolností případu velela rozhodnout ve prospěch účastníka řízení. Smysl dané právní úpravy směřuje k tomu, aby bylo odebráno pobytové oprávnění cizinci, který na území České republiky evidentně nepobývá a ani nechce pobývat a může zde být obava, že svého pobytového oprávnění zneužije. Žalobce se však ptá, jaký má smysl rušit pobytové oprávnění dítěti, které se mimo území České republiky léčilo z velice vážné choroby a setrvalo mimo území i z toho důvodu, aby nebylo zdrojem nákazy pro občany České republiky.
Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě uvedla, že měla za prokázané, že žalobce byl ve Vietnamu léčen pro tuberkulózu a byl hospitalizován od 13.6. 2011 do 10.7. 2011 a že poté docházel k lékaři na kontrolu jednou za tři měsíce. Pobyt žalobce ve Vietnamu od 28.2. 2012, tj. od doby, kdy mu uplynula zákonem tolerovaná doba dvanácti měsíců pobytu mimo státy Evropské unie, nebyl odůvodněn závažnými důvody, a to právě s ohledem na jeho propuštění z nemocnice již dne 10.7. 2011 a na to, že jeho zdravotní stav od té doby nebylo možné hodnotit jako závažný. Závažnost zdravotního stavu žalobce nevyplývala podle žalované ani z propustky z nemocnice, v níž se uvádí, že šlo o tuberkulózu ve formě primárního komplexu, způsob léčení s použitím bylinek, kontrola jednou za tři měsíce. Žalobce zpět na území České republiky přicestoval až poté, co s ním bylo zahájeno správní řízení o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu.
Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil rozhodnutí žalované i rozhodnutí I. stupně a věc vrátil žalované k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Z obsahu správního spisu bylo nepochybně zjištěno, že žalobce se nacházel mimo území států Evropské unie od 28.2. 2011 do 19.9. 2013. Tuto skutečnost žalobce nerozporuje ani v žalobě. Žalobce však tvrdí, že správní orgány nesprávně posoudily existenci závažných důvodů v podobě závažného onemocnění, které mu znemožnilo se vrátit na území států Evropské unie. Z obsahu napadeného rozhodnutí vyplývá, že žalovaná nikterak nezpochybnila skutečnost, že žalobce tuberkulózou onemocněl, že byl hospitalizován (viz překlad propustky z nemocnice) a že docházel na kontroly k lékaři, přičemž poslední kontrola se uskutečnila dne 23.7. 2013. To vše měla žalovaná za prokázané i na základě předložené špatně čitelné kopie lékařské knížky ve vietnamštině; žalovaná konstatovala, že je nadbytečné opatřovat překlad této listiny. Těmito závěry žalovaná odmítla přístup správního orgánu I. stupně, který považoval tvrzení matky žalobce za účelová.
Zjištěné skutkové okolnosti případu žalovaná podřadila pod danou právní úpravu a konstatovala, že hospitalizace žalobce proběhla v období od 13.6. 2011 do 10.7. 2011, tj. v době, kdy ještě neuplynula zákonem tolerovaná doba dvanácti měsíců možného pobytu mimo území států Evropské unie. Doba dvanácti měsíců měla podle žalované žalobci uplynout dne 28.2. 2012; přitom podle žalované pobyt žalobce po tomto datu mimo území států Evropské unie nebyl odůvodněn žádným závažným důvodem a objektivně žalobci nic nebránilo v tom se do České republiky vrátit.
Krajský soud s popsaným náhledem na věc nesouhlasí. Ze zjištěných skutkových okolností případu je krajský soud jednoznačně přesvědčen o tom, že onemocnění tuberkulózou a s tím související hospitalizace a následná ambulantní léčba představovaly pro žalobce závažný důvod, který mu znemožňoval navrácení se na území států Evropské unie. Ovšem správní orgány neprovedly dostatečné dokazování v tom směru, aby jednoznačně postavily najisto, jak dlouho závažné onemocnění žalobce trvalo jako překážka jeho návratu a zároveň jako závažný důvod podle shora citovaného ustanovení, po dobu kterého daná dvanáctiměsíční doba neběží, a nemůže tedy uplynout (viz níže). Správní orgány závažný důvod spojovaly pouze s dobou hospitalizace. Krajský soud má však za to, že závažné onemocnění žalobce mohlo trvat delší dobu, neboť žalobce podle propustky z nemocnice zjevně následně užíval léky podle receptů a docházel na pravidelné prohlídky po třech měsících. Tvrzení žalované, že na propustce z nemocnice se neuvádí, že by byl žalobce nějak omezen, např. klidovým režimem či zákazem cestovat, nelze v této souvislosti vůbec považovat za případné. Je totiž možné, že dané skutečnosti o určeném léčebném režimu žalobce vyplývají z předložené lékařské knížky. Za účelem řádného zjištění skutkového stavu věci bude nutno opatřit překlady těchto listin předložených žalobcem. K objasnění obsahu lékařské knížky či dalších skutečností bude možné též provést důkaz opakovaným výslechem matky žalobce.
V daných souvislostech nelze přehlédnout též žalobní tvrzení žalobce, že setrval ve Vietnamu i z toho důvodu, aby se řádně doléčil a nemohl představovat ohrožení veřejného zdraví. Tuberkulóza dýchacího ústrojí v aktivním stadiu nebo s tendencí rozvinutí je přitom onemocněním, které podle vyhlášky č. 274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek, představuje nemoc, která by mohla ohrozit veřejné zdraví (§ 182a zákona o pobytu cizinců). Ač se z propustky z nemocnice podává, že žalobce trpěl tuberkulózou v latentním stadiu (forma primárního komplexu), nelze bez odborného lékařského závěru vyloučit, že by při zanedbání léčby nebo při vystavení žalobce určitým situacím nemohlo dojít ke zhoršení stavu či k rozvinutí aktivního stadia nemoci. S ohledem na uvedené je krajský soud přesvědčen, že bude třeba do spisu doplnit odborné stanovisko či znalecký posudek lékaře specialisty, který se vyjádří k tomu, jak probíhá tuberkulóza, jak může dojít k přechodu nemoci z
latentní
fáze do fáze aktivní, jak probíhá ambulantní léčba tuberkulózy, jak dlouho trvá, jaká jsou doporučení pro pacienty a jaká je míra nakažlivosti a přenosu daného onemocnění, a to i s přihlédnutím k věku žalobce a ke vhodnosti jeho cestování letadlem na vzdálenost Vietnam – Česká republika. Bude dále na správních orgánech, jaké další důkazy si opatří, aby řádně zjistily skutkový stav věci. Teprve jakmile správní orgány řádně zjistí skutkový stav věci, budou moci stanovit období, od kterého u žalobce trval závažný důvod, který mu objektivně znemožnil návrat na území států Evropské unie, a kdy trvání tohoto důvodu pominulo. Tento časový úsek je třeba stanovit zcela přesně, a to z následujících důvodů.
Krajský soud se totiž nemůže ztotožnit se závěrem žalované, že zákonem tolerovaná doba dvanácti měsíců pobytu mimo území států Evropské unie žalobci uplynula dne 28.2. 2012 a poté u něj neexistoval žádný závažný důvod bránící mu v návratu na území. Jestliže totiž závažný důvod bránící žalobci v návratu na území vznikl v průběhu zákonem tolerované dvanáctiměsíční doby, musela mít tato skutečnost nějaký vliv na její běh. Správní orgány však tento aspekt věci zcela pominuly a vůbec se jím nezabývaly. Dopady vzniku závažného důvodu v průběhu zákonem tolerované dvanáctiměsíční doby musí mít na její běh minimálně ten vliv, že daná doba neběží a nemůže uplynout po dobu trvání závažného důvodu v podobě závažného onemocnění. Tento výklad považuje krajský soud za jediný logicky možný, tak aby nedocházelo k zásahu do právního postavení a právní jistoty cizinců. Lze si totiž např. představit situaci, kdy by cizinec závažně onemocněl na několik měsíců, přičemž k pominutí tohoto závažného důvodu by došlo několik dnů před uplynutím doby dvanácti měsíců. Bylo by zjevně neoprávněným požadavek, aby byl cizinec povinen okamžitě se vrátit na území států Evropské unie, aby nepřišel o povolení k trvalému pobytu. Závažné onemocnění je třeba považovat za skutečnost, která má vliv na běh dvanáctiměsíční doby. Po dobu trvání závažného onemocnění proto daná doba neběží, nemůže uplynout a o dobu trvání závažného onemocnění se dvanáctiměsíční doba prodlužuje.
Až bude přesně stanoveno období, po které u žalobce trval závažný důvod bránící mu v návratu, tak bude moci být konstatováno, že po tuto dobu mu dvanáctiměsíční doba neplynula, a nemohla tudíž skončit; o tuto dobu se zákonem tolerovaná dvanáctiměsíční doba podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců prodloužila. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.