Vydání 5/2009

Číslo: 5/2009 · Ročník: VII

1826/2009

Pobyt cizinců: žádost o povolení k trvalému pobytu; k pojmu "neprodleně";

Pobyt cizinců: žádost o povolení k trvalému pobytu; k pojmu „neprodleně“
k § 67 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 140/2001 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 161/2006 Sb. a č. 165/2006 Sb. (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)*)
Pojem
„neprodleně“
užitý v § 67 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nelze považovat za neurčitý právní pojem, ale je nutno jej vykládat ve smyslu obecného základu jazyka, v němž znamená
„bez zbytečného prodlení“
,
„ihned“
,
„okamžitě“
,
„bez meškání“
apod. Lhůtu takto určenou je tak třeba počítat na dny, maximálně týdny.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2008, čj. 9 Ca 144/2007-27)
Věc:
Nguyen T. (Vietnam) proti Ministerstvu vnitra o povolení k trvalému pobytu.
Ministerstvo vnitra dne 20. 12. 2006 zamítlo podle § 75 odst. 1 písm. g) zákona o pobytu cizinců žádost žalobce o povolení k trvalému pobytu.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, který ministr vnitra dne 5. 3. 2007 zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil. Žalobce podal žádost o udělení trvalého pobytu dne 3. 11. 2006, azylové řízení však v jeho případě skončilo již dne 4. 9. 2006, kdy nabyl právní moci rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. 8 Azs 133/2005, kterým byla zamítnuta jeho kasační stížnost. Tím žalobce nesplnil povinnost podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců. Žalobce v rozkladu tvrdil, že v jeho případě by měla být neprodlenost žádosti posuzována od okamžiku, kdy se o ukončení azylového řízení dozvěděl, neboť jej jeho zástupce dlouhou dobu nemohl kontaktovat a vyrozumět o tom, že řízení o kasační stížnosti bylo pravomocně ukončeno. Žalobce měl v cestovním dokladu vyznačeno udělení víza za účelem strpění pobytu podle § 78b odst. 1 zákona o pobytu cizinců s platností do 29. 11. 2006, a domníval se tak, že není nutno být do tohoto okamžiku v kontaktu se svým zástupcem. K tomu žalovaný uvedl, že v případě, kdy by vyhověl uvedené žádosti, porušil by § 67 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců a zároveň by jeho rozhodnutí bylo i v rozporu s § 2 odst. 4 správního řádu č. 500/2004 Sb. Žalovaný ve svém rozhodnutí dále nepovažoval za rozhodnou okolnost, že žalobce nebyl k zastižení a jeho zástupce mu nemohl oznámit ukončení azylového řízení. Vztah mezi žalobcem a jeho zástupcem je vztahem soukromoprávním a je zcela v dispozici zástupce a mandanta, jak si zajistí vzájemnou komunikaci, a pokud není dostatečně organizačně zajištěna, není to důvodem pro to, aby správní úřad nepostupoval dle zákona. Jde o pochybení zástupce žalobce, který měl žalobce již při podání kasační stížnosti upozornit na skutečnost, že rozhodnutí bude doručeno přímo jemu. K námitce formálního posouzení žalovaný konstatoval, že žádost žalobce byla posouzena plně a pečlivě v mezích zákona o pobytu cizinců, zákon však váže neprodlené podání žádosti o povolení k trvalému pobytu nikoli na okamžik, kdy se žadatel o ukončení azylového řízení dozvěděl, nýbrž na okamžik, kdy bylo toto řízení skončeno.
Uvedené rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou, v níž především tvrdil, že neprodlené podání žádosti je neurčitý právní pojem. Podání žádosti neprodleně po ukončení azylového řízení lze vykládat tak, že žadatel po ukončení azylového řízení nežádá o jiný druh pobytu a využívá § 67 zákona o pobytu cizinců. Smyslem tohoto ustanovení je zvýhodnit osobu, která na území pobývá nepřetržitě po dobu 4 let, přičemž řízení ve věci azylu trvalo alespoň po dobu 2 let. Namítal, že jak žalovaný, tak správní orgán I. stupně obsah pojmu
„neprodleně“
nedefinují. Pouze bez bližšího odůvodnění uvádí, že žalobce podmínku neprodlenosti nesplňuje. Způsob, jak se s tímto pojmem vypořádal žalovaný a správní orgán I. stupně, je nedostatečný ve smyslu § 68 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb. Žalobce se alespoň pokusil odkazem na znění připravované novely zákona o pobytu cizinců vytvořit k pojmu neprodleně výkladovou pomůcku.
Ve svém vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že pojem
„požádat neprodleně“
není v zákoně o pobytu cizinců přesně vymezen, avšak pod tímto pojmem lze rozumět takovou žádost k trvalému pobytu, která je podána bezodkladně, bez zbytečného prodlení a bezprostředně po ukončení azylového řízení. Lze tak akceptovat časovou prodlevu několika dnů, případně týdnů, nikoliv dvou měsíců. Dále žalovaný upozornil, že jednou z podmínek pro vydání povolení k trvalému pobytu podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců je požádat o toto povolení neprodleně po ukončení azylového řízení, nikoliv neprodleně poté, kdy se o ukončení azylového řízení dozvěděl. Možnost prominutí této podmínky zákon nepřipouští.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Podstatou sporu je posouzení, zda v případě žalobce byla splněna podmínka neprodlenosti podání žádosti o povolení k trvalému pobytu po ukončení azylového řízení podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců, či nikoliv.
(...) V podané žalobě žalobce předně namítal nesprávné právní posouzení věci. Tvrdil, že neprodlené podání žádost je neurčitý právní pojem, který žalovaný nedefinoval a dostatečně se s ním nevypořádal. K tomuto ze správního spisu a z odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů vyplynulo, že žalobce podal žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 67 zákona o pobytu cizinců dne 3. 11. 2006. K výzvě správního orgánu I. stupně doplnil žalobce žádost mj. o doklad potvrzující účel pobytu na území, a to rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2006, čj. 8 Azs 133/2005-35. Z doložky právní moci na uvedeném rozsudku soud zjistil, že rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. 9. 2006. Rozhodnutím správního orgánu I. stupně byla žádost žalobce zamítnuta podle § 75 odst. 1 písm. g) zákona o pobytu cizinců pro nesplnění podmínky uvedené v § 67 odst. 1 písm. a) téhož zákona. V odůvodnění tohoto rozhodnutí správní orgán I. stupně uvedl, že azylové řízení žalobce bylo ukončeno dne 4. 9. 2006, přičemž žádost o povolení k trvalému pobytu byla podána dne 3. 11. 2006, tedy téměř 2 měsíce po ukončeném řízení o azylu. Za neprodleně podanou žádost po ukončení azylového řízení není možné považovat takovou žádost, která byla podána po dvou měsících od ukončení tohoto řízení. Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal žalobce rozklad, v němž zástupce žalobce uvedl, že poměrně dlouho nebylo možné žalobce kontaktovat a vyrozumět ho o tom, že řízení o kasační stížnosti bylo pravomocně ukončeno. Žalobce měl v cestovním dokladu vízum za účelem strpění pobytu s platností do 29. 11. 2006 a domníval se, že není nutno být do tohoto okamžiku v kontaktu se svým právním zástupcem. V okamžiku kdy se dozvěděl o ukončení řízení ve věci azylu neodkladně požádal o povolení k trvalému pobytu. Dále uvedl, že pojem neprodleně je neurčitý právní pojem, který lze vykládat různě s ohledem na konkrétní okolnosti. V daném případě je nutné zkoumat okamžik, kdy se žalobce dozvěděl o možnosti konat. Od tohoto okamžiku je možné posuzovat bezodkladnost jeho jednání. V tomto případě nelze hovořit o 2 měsících. V této souvislosti žalobce upozornil na připravovanou novelizaci zákona o pobytu cizinců, podle které žádost podle § 67 zákona o pobytu cizinců bude moci cizinec podat do 2 měsíců od ukončení azylového řízení. O rozkladu bylo rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím.
Uvedenou námitku nepovažuje soud za důvodnou. Je tomu tak proto, že pojem
„neprodleně“
není ani podle stanoviska soudu neurčitým právním pojmem, neboť právě v obecné poloze zcela jistě znamená bez zbytečného prodlení, a tedy okamžitě, ihned, bezodkladně, bez meškání, bezprostředně. Lhůtu určenou tímto pojmem je tak třeba počítat na dny, maximálně několik týdnů. V obdobném smyslu používá pojem
„bezodkladně“
§ 436 občanského zákoníku, podle kterého právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu, právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, případně § 71 správního řádu č. 500/2004 Sb., podle kterého pokud nelze rozhodnutí vydat
„bezodkladně“
, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Pojem neprodleně tak nelze považovat za neurčitý právní pojem. Dále soud konstatuje, že § 67 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců, zcela jasně určuje od jakého okamžiku je třeba žádost o povolení k trvalému pobyt podat, a to od okamžiku skončení řízení o mezinárodní ochraně. Azylové řízení žalobce bylo, jak vyplývá z doložky právní moci rozsudku NSS ze dne 31. 7. 2006, čj. 8 Azs 133/2005-35, ukončeno dne 4. 9. 2006. Tedy již v tento den žalobce mohl požádat o trvalý pobyt. Žalobce podal žádost o povolení k trvalému pobytu dne 3. 11. 2006, tedy takřka po 2 měsících. Podmínka neprodlenosti tak v jeho případě nebyla splněna. Na uvedené skutečnosti nic nemění fakt, že žalobce žádost učinil neodkladně poté, co se od svého zástupce dozvěděl o ukončení azylového řízení. Je věcí soukromoprávního vztahu mezi žalobcem a jeho zástupcem, jak se dohodnou na vzájemné komunikaci, zda zástupce ví, jakým způsobem může žalobce kontaktovat a zda žalobce poučil o významu skončení azylového řízení pro případné další podání žalobce. V této souvislosti soud poukazuje též na prvou větu § 78b odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, podle které platnost víza za účelem strpění pobytu zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o kasační stížnosti nebo vycestováním z území. Zástupce tak měl žalobci osvětlit důsledek rozhodnutí soudu o kasační stížnosti pro jeho další pobyt na území ČR. S uvedeným je plně v souladu zásada
vigilantibus iura
scripta sunt
, tedy zásada bdělým náležejí práva. Jestliže žalobce na tuto zásadu rezignoval, nelze přičítat k tíži správním orgánům, že postupovaly v souladu se zákonem, který lhůtu pro podání žádosti stanoví tak, že žádost musí být podána neprodleně, tedy bez zbytečného odkladu poté, kdy rozhodná skutečnost nastala. Správní orgány obou stupňů své rozhodnutí ve věci žalobce v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb. dostatečně odůvodnily, z jejich rozhodnutí je zřejmý výklad daného pojmu a s ohledem na to, že na správní řízení je třeba hledět jako na jeden celek, nejsou jejich rozhodnutí z tohoto důvodu nesrozumitelná či nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů. Soud namítaná pochybení proto neshledal.
*) Ustanovení bylo s účinností od 21. 12. 2007 změněno zákonem č. 379/2007 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.