Vydání 4/2024

Číslo: 4/2024 · Ročník: XXII

4582/2024

Pobyt cizinců: vztah správního vyhoštění a rozhodnutí o povinnosti opustit území v případě cizince zaměstnaného na území bez oprávnění k pobytu či povolení k zaměstnání

Pobyt cizinců: vztah správního vyhoštění a rozhodnutí o povinnosti opustit území v případě cizince zaměstnaného na území bez oprávnění k pobytu či povolení k zaměstnání
k čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (v textu jen „návratová směrnice“)
k čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví
kodex
Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční
kodex
)
k § 50a odst. 1 a § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
I. Je-li cizinec na území České republiky zaměstnán bez platného oprávnění k pobytu nebo povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání, tato skutečnost má za následek neoprávněnost jeho pobytu podle čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, neboť přestal splňovat podmínku vstupu spočívající ve zdůvodnění účelu předpokládaného pobytu podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví
kodex
Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční
kodex
).
II. Jde-li o cizince, který je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území České republiky pobývá neoprávněně, policie může rozhodnout o jeho správním vyhoštění (navrácení) podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, jen za předpokladu, že mu nelze uložit povinnost opustit území České republiky podle čl. 6 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a § 50a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky, případně, že tuto povinnost nesplnil. Podmínka rozhodnutí o povinnosti opustit území podle § 50a odst. 1 písm. c) téhož zákona, že u cizince „nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění“, se nepoužije z důvodu jejího rozporu s čl. 6 odst. 2 citované směrnice.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2024, čj. 9 Azs 18/2024-26)
Prejudikatura:
č. 4132/2021 Sb. NSS; rozsudky velkého senátu Soudního dvora ze dne 7. 6. 2016,
Affum
(C-47/15), a ze dne 5. 10. 2004,
Pfeiffer a další
(C-397/01 až C-403/01); rozsudky Soudního dvora ze dne 4. 12. 1974,
Van Duyn
(41/74), ze dne 19. 1. 1982,
Becker
(8/81), ze dne 6. 10. 1982,
Cilfit a další
(283/81), ze dne 12. 12. 2019,
E. P. (Hrozba pro veřejný pořádek)
(C-380/18), ze dne 3. 6. 2021,
Westerwaldkreis
(C-546/19), a ze dne 20. 4. 2023,
Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (Obec Ginosa)
(C-348/22); usnesení Soudního dvora ze dne 26. 4. 2023,
Migrationsverket
(C-629/22).
Věc:
O. K. proti Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, o správní vyhoštění, o kasační stížnosti žalované.
Žalobce – občana Ukrajiny – policie dne 18. 5. 2023 podrobila kontrole na stavbě budovy v Pardubicích, v jejímž průběhu předložil svůj cestovní pas a povolení k přechodnému pobytu za účelem podnikání, které vydala Slovenská republika s platností od dubna 2023 do února 2024. Neměl ale u sebe žádný doklad, který by jej opravňoval k výkonu práce na území České republiky, a policie nezjistila takovéto oprávnění ani nahlédnutím do jí vedených dostupných informačních systémů. Tyto skutečnosti ji vedly k tomu, že s žalobcem zahájila řízení o správním vyhoštění. Žalobce při výslechu sdělil, že na stavbě pracoval na základě nabídky známého nejprve po dobu asi 14 dnů v listopadu 2022 a pak v květnu 2023, kdy policie provedla kontrolu. Žádné kroky k legalizaci svého pobytu za účelem zaměstnání neučinil. I když nevěděl, kdo je jeho zaměstnavatelem, byl si vědom toho, že pracuje nelegálně.
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje rozhodnutím ze dne 10. 6. 2023 uložilo žalobci podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o pobytu cizinců správní vyhoštění a stanovilo dobu, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie v délce 1 roku. Důvod vyhoštění spočíval v tom, že žalobce byl na území České republiky zaměstnán bez platného povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání. Žalovaná na základě odvolání žalobce toto rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 6. 9. 2023 změnila, jde-li o určení počátku této doby, a ve zbylé části jej potvrdila.
Rozhodnutí žalované napadl žalobce u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích. Ten rozsudkem ze dne 6. 12. 2023, čj. 36 A 8/2023-23, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Krajský soud považoval za rozhodné, že žalobce byl držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území České republiky pobýval neoprávněně. Tím, že vykonával práci bez povolení k zaměstnání, totiž nemohl zdůvodnit účel svého pobytu, a nesplňoval tak podmínku vstupu pro státní příslušníky třetích zemí podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Schengenského hraničního kodexu. S ohledem na tyto skutečnosti mohla policie vydat rozhodnutí o navrácení žalobce podle čl. 6 odst. 1 návratové směrnice, jímž je podle českého práva rozhodnutí o správním vyhoštění, až v případě, že by žalobce nesplnil povinnost vrátit se do členského státu, kde mu bylo uděleno pobytové oprávnění, nebo bylo-li by to nutné z důvodu veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti. Jinak měla v souladu s čl. 6 odst. 2 návratové směrnice rozhodnout podle § 50a odst. 1 zákona o pobytu cizinců o povinnosti opustit území České republiky. Na rozdíl od správního vyhoštění by tak žalobce nemusel opustit území všech členských států.
Žalovaná (stěžovatelka) napadla rozsudek krajského soudu kasační stížností. V ní mimo jiné uvedla, že při rozhodování o správním vyhoštění neměla prostor pro správní uvážení. Nebylo pochyb, že nastala skutková okolnost předvídaná v § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o pobytu cizinců. Žalobce pobytové oprávnění vydané Slovenskou republikou v zásadě vůbec nekonzumoval k účelu, pro který bylo vydáno, a získal ho jen proto, že to bylo jednodušší.
Pokud by stěžovatelka akceptovala závěry krajského soudu, že žalobce z důvodu nezákonného výkonu zaměstnání nesplňoval podmínku vstupu spočívající ve zdůvodnění účelu pobytu a jeho pobyt byl neoprávněný, znamenalo by to, že policie by musela přistoupit ke správnímu vyhoštění již podle § 119 odst. 1 písm. b) bodu 4 zákona o pobytu cizinců. Optikou krajského soudu by totiž cizinec automaticky pozbyl oprávnění k pobytu. Držitel dlouhodobého víza vydaného Českou republikou, který by neoprávněně vykonával zaměstnání, by se podle tohoto výkladu zase ocitl ve značné nevýhodě. Nemohl by odcestovat do jiného členského státu a jako neoprávněně pobývající by naplnil skutkovou podstatu § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o pobytu cizinců. V jeho případě by nebylo možné vydat rozhodnutí o povinnosti opustit území podle § 50a tohoto zákona, ale „jen“ rozhodnutí o správním vyhoštění. Vízum je nicméně třeba nejprve zákonem předvídaným způsobem zrušit, a teprve pak lze pobyt jeho držitele považovat za neoprávněný. Stěžovatelka považovala za zjevné, že právní závěry krajského soudu by měly dalekosáhlé důsledky na celou ustálenou správní praxi, včetně toho, že by se žalobce automaticky stal neoprávněně pobývajícím i na území státu, ve kterém mu bylo uděleno pobytové oprávnění.
Dále stěžovatelka poukázala na to, že odkázal-li krajský soud na závěry učiněné v Ročence uprchlického a cizineckého práva 2017, kterou vydala Kancelář veřejného ochránce práv, tato publikace není právním předpisem a v ní obsažený výklad není pro správní orgány závazný. K závěru krajského soudu, že správní vyhoštění má svůj původ v návratové směrnici, stěžovatelka uvedla, že tento institut je upraven v zákoně o pobytu cizinců již od roku 1999 a nelze jej vnímat jen jako odraz práva Evropské unie. Odkázala také na čl. 6 odst. 6 této směrnice, který umožňuje členským státům rozhodnout na základě vnitrostátních předpisů o navrácení nejen neoprávněně pobývajících cizinců.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(…)
IV.b Neoprávněnost pobytu žalobce následkem výkonu práce bez povolení
[22] Úvodem posouzení námitek stěžovatelky, jež se týkají zákonnosti správního vyhoštění žalobce, je namístě shrnout rozhodnou právní úpravu. Policie rozhodla o správním vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o pobytu cizinců, ve znění účinném do 30. 6. 2023, který jí ukládá povinnost rozhodnout
o správním vyhoštění cizince, který pobývá na území přechodně, s dobou, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie
, a zařadit
cizince do informačního systému smluvních států, až na 3 roky, je-li cizinec na území zaměstnán bez platného oprávnění k pobytu nebo povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání
(novela provedená zákonem č. 173/2023 Sb. toto ustanovení doplnila s účinností od 1. 7. 2023 tak, že neumožnění vstupu se týká i území
Islandské republiky, Lichtenštejnského knížetství, Norského království a Švýcarské konfederace
). Rozhodnutí o správním vyhoštění spadá do působnosti návratové směrnice. Z hlediska jejího pojmosloví jde o rozhodnutí o navrácení, jehož definice je v čl. 3 odst. 3 této směrnice. Podle čl. 6 odst. 1 citované směrnice
členské státy vydají rozhodnutí o navrácení každému státnímu příslušníkovi třetí země, který pobývá neoprávněně na jejich území, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v odstavcích 2 až 5
.
[23] Nebylo sporné, že žalobce měl povolení k přechodnému pobytu za účelem podnikání, které vydala Slovenská republika. Přicházelo tak u něj v úvahu použití výjimky z povinnosti členského státu rozhodnout o navrácení stanovené v čl. 6 odst. 2 návratové směrnice, podle něhož
státní příslušníci třetí země, kteří neoprávněně pobývají na území členského státu a kteří jsou držiteli platného povolení k pobytu nebo jiného povolení zakládajícího oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem, jsou povinni neprodleně odejít na území tohoto jiného členského státu. Pokud dotčený státní příslušník třetí země nesplní tento požadavek nebo pokud je bezodkladný odchod státního příslušníka třetí země vyžadován z důvodu veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti, použije se odstavec 1
. Policie je podle § 50a odst. 1 zákona o pobytu cizinců za tímto účelem oprávněna vydat cizinci rozhodnutí o povinnosti opustit území. Pro posuzovanou věc mají význam písmena b) a c) tohoto ustanovení, která stanoví, že takovéto rozhodnutí
policie vydá cizinci, který
a)
je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně; to neplatí, pokud by cizinec mohl při pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo
b)
je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u něhož nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění nebo pokud by důsledkem rozhodnutí o správním vyhoštění byl nepřiměřený zásah do jeho soukromého a rodinného života
.
[24] Pro úplnost je třeba zmínit, že překážka rozhodnutí o navrácení může podle čl. 5 návratové směrnice vyplynout z povinnosti členského státu zohlednit nejvlastnější zájem dítěte, rodinný život a zdravotní stav dotčeného státního příslušníka třetí země, jakož i dodržet zásadu nenavrácení. Tomu odpovídají důvody, pro které nelze rozhodnout o správním vyhoštění podle § 119a zákona o pobytu cizinců. Žalobce v žalobě poukázal na dopad rozhodnutí stěžovatelky do jeho soukromého života. Učinil tak s ohledem na důsledky hrozícího zrušení jeho pobytu na Slovensku, jakož i stigmatizace, kterou s sebou pro cizince nese správní vyhoštění. Tyto námitky ale nebyly důvodem, pro který krajský soud toto rozhodnutí zrušil, a ani kasační nezpochybňuje způsob jejich vypořádání.
[25] Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o pobytu cizinců má za následek povinnost opustit území členských států Evropské unie a po stanovenou dobu také zákaz vstupu a pobytu na něm, zatímco rozhodnutí o povinnosti opustit území podle § 50a odst. 1 téhož zákona se týká jen území České republiky. Při posouzení právní otázky, podle kterého ustanovení měla policie ve věci žalobce postupovat, je třeba vyjít z právního názoru, který Nejvyšší správní soud vyslovil v rozsudku ze dne 21. 12. 2020, čj. 5 Azs 432/2019-29, č. 4132/2021 Sb. NSS. V něm se zabýval obsahem pojmu
neoprávněný pobyt
na území členského státu ve smyslu čl. 6 odst. 2 návratové směrnice. Poukázal na definici pojmu
neoprávněný pobyt
podle čl. 3 odst. 2 této směrnice, podle níž jde o
přítomnost státního příslušníka třetí země, který nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky vstupu uvedené v článku 5 Schengenského hraničního kodexu nebo jiné podmínky vstupu, pobytu nebo bydliště v určitém členském státě, na území tohoto členského státu
. Odkazovaný čl. 5 byl součástí již neúčinného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví
kodex
Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční
kodex
). Nyní je příslušná úprava obsažena v čl. 6 platného Schengenského hraničního kodexu, který v odstavci 1 stanoví, že
pro předpokládané pobyty na území členských států, které nepřesáhnou 90 dní během jakéhokoli období 180 dnů, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu, platí pro vstup státních příslušníků třetích zemí tyto podmínky:
a)
mají platný cestovní doklad opravňující držitele k překročení hranice
[…]
;
b)
mají platné vízum, pokud je požadováno na základě nařízení Rady (ES) č. 539/2001, ledaže jsou držiteli platného povolení k pobytu nebo platného dlouhodobého víza;
c)
zdůvodní účel a podmínky předpokládaného pobytu a mají zajištěny dostatečné prostředky pro obživu jak na dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do své země původu nebo na průjezd do třetí země, ve které je zaručeno jejich přijetí, nebo jsou schopni si tyto prostředky legálním způsobem opatřit;
d)
nejsou osobami vedenými v SIS, jímž má být odepřen vstup;
e)
nejsou považovány za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy kteréhokoliv z členských států, zejména nejsou osobami, jimž má být podle vnitrostátních databází členských států odepřen vstup ze stejných důvodů.
[26] Neoprávněný pobyt podle čl. 6 odst. 2 návratové směrnice je dán, jak vyplývá z definice tohoto pojmu v čl. 3 odst. 2 této směrnice, nejen u cizinců z třetích zemí, kteří od počátku nesplňovali podmínky vstupu, ale také u těch, kteří tyto podmínky přestali splňovat až po svém vstupu a pobytu na území členského státu (rozsudek NSS čj. 5 Azs 432/2019-29, bod 19). Tento závěr odpovídá ustálené judikatuře Soudního dvora (např. rozsudek velkého senátu ze dne 7. 6. 2016,
Affum
, C-47/15, bod 48, nebo rozsudek ze dne 3. 6. 2021,
Westerwaldkreis
, C-546/19, bod 44). Oprávněnost, respektive neoprávněnost pobytu je nezbytné vázat na dodržení všech podmínek stanovených v čl. 6 Schengenského hraničního kodexu. Soudní dvůr například ve vztahu k podmínce podle čl. 6 odst. 1 písm. e) Schengenského hraničního kodexu vyslovil, že po vstupu na území členského státu je oprávněnost pohybu na tomto území i nadále podmíněna dodržením požadavků plynoucích z tohoto ustanovení, tedy i požadavku, že dotčený cizinec není považován za
hrozbu pro veřejný pořádek
[rozsudek ze dne 12. 12. 2019,
E. P. (Hrozba pro veřejný pořádek)
, C-380/18, bod 24].
[27] Nejvyšší správní soud zastává názor, že podle čl. 6 odst. 2 návratové směrnice musí být po celou dobu pobytu splněna i podmínka schopnosti cizince
zdůvodnit účel a podmínky předpokládaného pobytu
stanovená v čl. 6 odst. 1 písm. c) Schengenského hraničního kodexu. Právě její nesplnění vedlo krajský soud k závěru o neoprávněnosti pobytu žalobce. Při posouzení splnění této podmínky nelze přehlédnout, že požadavek
zdůvodnění účelu a podmínek předpokládaného pobytu
k jakémukoli okamžiku, v němž se cizinec zdržuje na území členského státu, je formulován neurčitě a jeho výklad by neměl být veden snahou správního orgánu dosáhnout takový stupeň jistoty, že by cizinci fakticky znemožnil pobyt [srov. Progin Theuerkauf, S.; Epiney, A. Schengen Border Code Regulation (EU) 2016/399. In: Thym, D.; Hailbronner, K. (eds.).
EU Immigration and
Asylum
Law.
3. vyd. Mnichov: C. H. Beck, 2022, s. 241 a 242]. Posuzovaná věc nicméně nevyžaduje výklad tohoto ustanovení, který by uvedený požadavek podrobně vymezil. U žalobce bylo postaveno najisto, že na území České republiky vykonával zaměstnání bez povolení, ačkoli bylo vyžadováno. Žalobce zde sice mohl pobývat, nikoli však za účelem výkonu zaměstnání. Pakliže navzdory tomu vykonával zaměstnání v rozporu se zákonem, je zřejmé, že jeho pobyt sloužil jinému účelu než tomu, pro který na území České republiky mohl pobývat. Již proto lze přisvědčit závěru krajského soudu o neoprávněnosti pobytu žalobce ve smyslu čl. 6 odst. 2 návratové směrnice. Za této situace se zároveň nebylo třeba zabývat otázkou, zda protiprávní jednání žalobce mohlo být současně hrozbou pro veřejný pořádek ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) Schengenského hraničního kodexu.
[28] Stěžovatelka rozporovala tento výklad poukazem na jeho možné důsledky pro správní praxi. Její námitky obsahově směřují proti tomu, aby byl pobyt cizince považován za neoprávněný již následkem toho, že některá z podmínek podle čl. 6 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu přestala být splněna, aniž bylo zrušeno případné povolení k pobytu. Tato argumentace ovšem neobstojí. Neoprávněný pobyt, jak je definován v čl. 3 odst. 2 návratové směrnice, je dán již splněním hmotněprávních podmínek, a to bez ohledu na případné povolení k pobytu, které trvá až do okamžiku zániku jeho platnosti. V čl. 6 odst. 2 návratové směrnice je navíc řešena toliko povinnost členského státu rozhodnout o povinnosti státního příslušníka třetí země, který je držitelem platného povolení k pobytu vydaného jiným členským státem, neprodleně odejít na území tohoto jiného členského státu. Tento cizinec mohl na území České republiky pobývat právě na základě takovéhoto povolení, a o jeho zrušení by tedy stejně musel rozhodnout příslušný orgán jiného členského státu. Ze správního spisu nevyplývá, že by žalobce byl držitelem platného povolení k pobytu vydaného Českou republikou. Úvahy o tom, zda by takovéto povolení v jiných situacích mělo být nejdříve zrušeno, jsou podle Nejvyššího správního soudu v posuzované věci bezpředmětné.
[29] Krajský soud na podporu svého výkladu odkázal na právní názor vyslovený v odborné publikaci, Ročence uprchlického a cizineckého práva 2017 (konkrétně odkázal na článek Pořízek, P. Výklad výhrady veřejného pořádku v jednotlivých ustanovení zákona o pobytu cizinců. In:
Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2017
, Kancelář veřejného ochránce práv, 2018, s. 115). Tvrzení stěžovatelky, že tato publikace není právním předpisem a krajský soud v ní obsaženým právním názorem nebyl nijak vázán, nelze nic vytknout. To ovšem nic nemění na tom, že krajský soud mohl na podporu svého právního názoru na tuto publikaci odkázat. Stejně tak mohl odkázat na jakýkoli právní text, který by byl z důvodu své argumentační přesvědčivosti významný pro posouzení určité právní otázky (srov. rozsudek NSS ze dne 13. 12. 2023, čj. 2 Azs 263/2023-23, bod 25).
[30] Poukazuje-li stěžovatelka na čl. 6 odst. 6 návratové směrnice, podle něhož tato směrnice, při splnění dalších podmínek,
nebrání členským státům v přijetí rozhodnutí o ukončení oprávněného pobytu společně s rozhodnutím o navrácení či rozhodnutím o vyhoštění nebo o zákazu vstupu v rámci jednoho správního nebo soudního rozhodnutí nebo aktu na základě svých vnitrostátních předpisů
, toto ustanovení se nijak nedotýká hmotněprávních podmínek, za nichž mohou být jednotlivá v něm uvedená rozhodnutí vydána. Smyslem odkazovaného ustanovení je umožnit hospodárnější postup při současném zajištění nesnížené procesní ochrany dotčených osob. Bez významu je pak tvrzení stěžovatelky, že institut správního vyhoštění nemá původ v návratové směrnici. I když byl tento institut upraven v zákoně o pobytu cizinců ještě před vstupem České republiky do Evropské unie, v současnosti je jeho zákonná úprava součástí transpozice práva Evropské unie do českého právního řádu.
IV.c Vztah správního vyhoštění a rozhodnutí o povinnosti opustit území
[31] Nejvyšší správní soud dále konstatuje, že pobýval-li žalobce jako státní příslušník třetí země, který je držitelem platného povolení k přechodnému pobytu vydaného jiným členským státem, neoprávněně na území České republiky, pak měla policie v souladu s čl. 6 odst. 2 návratové směrnice rozhodnout o jeho povinnosti opustit území podle § 50a odst. 1 zákona o pobytu cizinců, ledaže by tomu bránily důvody veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti (srov. rozsudek NSS čj. 5 Azs 432/2019-29, bod 21). Tomuto výkladu odpovídá i důvodová zpráva k zákonu č. 427/2010 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2011 – za účelem transpozice čl. 6 odst. 2 návratové směrnice – do zákona o pobytu cizinců vložen § 50a. Z ní vyplývá, že toto ustanovení „
předpokládá speciální postup pro takové cizince, kteří na území České republiky pobývají neoprávněně, ale mají platné povolení nebo oprávnění k pobytu v jiném členském státě Evropské unie. Takovým cizincům policie namísto rozhodnutí o správním vyhoštění vydá rozhodnutí o povinnosti opustit území a stanoví jim k opuštění území České republiky určitou dobu
[…].
Současně se zakotvuje oprávnění policie vydat rozhodnutí o správním vyhoštění v případech, kdy by cizinec mohl závažným způsobem narušit bezpečnost státu nebo veřejný pořádek.
“ (zvláštní část, k části první, k bodu 103).
[32] Na podporu provedeného výkladu lze odkázat i na právní názor Soudního dvora, že čl. 6 odst. 2 návratové směrnice „
musí být vykládán v tom smyslu, že příslušné orgány členského státu jsou povinny umožnit státnímu příslušníkovi třetí země, který pobývá neoprávněně na území tohoto členského státu a je držitelem platného povolení k pobytu nebo jiného povolení zakládajícího oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem, aby do tohoto státu odjel předtím, než vůči němu bude případně přijato rozhodnutí o navrácení
“. To platí, „
i když tyto orgány považují za pravděpodobné, že tento státní příslušník nevyhoví žádosti, aby do tohoto jiného členského státu odjel
“ (usnesení ze dne 26. 4. 2023,
Migrationsverket
, C-629/22). Soudní dvůr jej vyslovil v souvislosti s otázkou použitelnosti zákonné úpravy podle švédského práva, která s ohledem na zmíněnou pravděpodobnost umožňovala hned rozhodnout o navrácení cizince.
[33] Stěžovatelka namítá, že zákon jí neumožňoval postupovat jinak než rozhodnout o správním vyhoštění, ani jí v tomto směru neposkytoval správní uvážení. Nejvyšší správní soud v této souvislosti nemůže pouze odkázat na právní závěry svého rozsudku čj. 5 Azs 432/2019-29, který vycházel z dřívější zákonné úpravy. Ustanovení § 50a odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců, ve znění účinném od 31. 7. 2019, stanoví, že
rozhodnutí o povinnosti opustit území policie vydá
cizinci, který je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u něhož nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění nebo pokud by důsledkem rozhodnutí o správním vyhoštění byl nepřiměřený zásah do jeho soukromého a rodinného života
. Podmínka spočívající v tom, že nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, pro uvedené případy jednoznačně vyjadřuje přednost správního vyhoštění před rozhodnutím o povinnosti opustit území (srov. rozsudky NSS ze dne 10. 2. 2017, čj. 4 Azs 8/2017-21, bod 34, ze dne 19. 4. 2018, čj. 3 Azs 234/2017-28, bod 15, nebo ze dne 13. 1. 2021, čj. 6 Azs 313/2020-40, bod 25, které se týkaly jen osob, u nichž se čl. 6 odst. 2 návratové směrnice nepoužije).
[34] Uvedená odlišnost od dřívější právní úpravy nijak nezpochybňuje výklad čl. 6 odst. 2 návratové směrnice, který Nejvyšší správní soud provedl v rozsudku čj. 5 Azs 432/2019-29. Tento článek stanoví povinnost členského státu rozhodnout o povinnosti opustit území jako výjimku z povinnosti rozhodnout o navrácení, která se, jsou-li k tomu splněny tímto ustanovením stanovené podmínky, z povahy věci uplatní přednostně. To ale znamená, že § 50a odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců ve slovech
u něhož nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění
, z nichž pro situaci předvídanou v čl. 6 odst. 2 návratové směrnice vyplývá přednost rozhodnutí o správním vyhoštění, je s návratovou směrnicí v rozporu. Jde o rozpor plynoucí již ze znění obou ustanovení, který je zřejmý a nevyvstává s ním žádná výkladová otázka, která by vyžadovala rozhodnutí Soudního dvora o předběžné otázce podle čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 10. 1982,
Cilfit a další
, 283/81). V tomto ohledu navíc vylučuje jakékoli pochybnosti i citovaný právní názor, který Soudní dvůr vyslovil v usnesení ve věci
Migrationsverket
.
[35] Zbývá tedy posoudit, zda řešení tohoto rozporu umožňuje přímý účinek čl. 6 odst. 2 návratové směrnice. Přímý účinek směrnice je v ustálené judikatuře Soudního dvora vyjádřen tak, že ve všech případech, kdy se ustanovení směrnice z hlediska svého obsahu jeví jako bezpodmínečná a dostatečně přesná, jsou jednotlivci oprávněni dovolávat se jich u vnitrostátních soudů vůči státu, pokud tuto směrnici neprovedl ve stanovených lhůtách do vnitrostátního práva nebo ji provedl nesprávně [základy judikatury k tzv. vertikálnímu přímému účinku směrnice položil Soudní dvůr rozsudkem ze dne 4. 12. 1974,
Van Duyn
, 41/74; dále viz např. rozsudek ze dne 19. 1. 1982,
Becker
, 8/81, bod 25, nebo rozsudek velkého senátu ze dne 5. 10. 2004,
Pfeiffer a další
, C-397/01 až C-403/01, bod 103; z nedávné doby např. rozsudek ze dne 20. 4. 2023,
Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (Obec Ginosa)
, C-348/22, bod 62].
[36] V posuzované věci jsou všechny podmínky přímého účinku splněny. Návratová směrnice v čl. 6 odst. 2 ukládá členským státům, aby pro případ, že
státní příslušníci třetí země, kteří neoprávněně pobývají na území členského státu a kteří jsou držiteli platného povolení k pobytu nebo jiného povolení zakládajícího oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem
, stanovily pravomoc příslušného vnitrostátního orgánu rozhodnout o povinnosti
neprodleně odejít na území jiného členského státu
. V českém právu je požadovanou úpravou § 50a zákona o pobytu cizinců. Současně čl. 6 odst. 2 návratové směrnice podmiňuje rozhodnutí o navrácení tím, že
dotčený státní příslušník třetí země nesplní
tento požadavek nebo
pokud
je bezodkladný odchod státního příslušníka třetí země vyžadován z důvodu veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti
. Dotčeným cizincům tím zakládá právo na to, aby, nejde-li o některou z těchto situací, nebyli navráceni. Jde o jednoznačné ustanovení, jehož přímý účinek se projeví jako překážka, která brání rozhodnout o správním vyhoštění. Lhůta pro transpozici příslušné části návratové směrnice uplynula dnem 24. 12. 2010. K jednoznačnému závěru, že se jednotlivci mohou dovolávat přímého účinku čl. 6 odst. 2 návratové směrnice u vnitrostátních soudů, dospěl také Soudní dvůr (usnesení ve věci
Migrationsverket
).
[37] Nejvyšší správní soud shrnuje, že je-li cizinec na území České republiky zaměstnán bez platného oprávnění k pobytu nebo povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání, má tato skutečnost za následek neoprávněnost jeho pobytu podle čl. 6 odst. 1 návratové směrnice, neboť přestal splňovat podmínku vstupu spočívající ve zdůvodnění účelu předpokládaného pobytu podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Schengenského hraničního kodexu. Jde-li však o cizince, který je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie, policie může rozhodnout o jeho správním vyhoštění (navrácení) podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o pobytu cizinců jen za předpokladu, že mu nelze uložit povinnost opustit území České republiky podle čl. 6 odst. 2 návratové směrnice a § 50a odst. 1 zákona o pobytu cizinců, případně, že tuto povinnost nesplnil. Podmínka rozhodnutí o povinnosti opustit území podle § 50a odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců, že u cizince
nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění
, se nepoužije z důvodu jejího rozporu s čl. 6 odst. 2 návratové směrnice. Protože u žalobce nebyly splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, krajský soud napadeným rozsudkem správně rozhodl, že rozhodnutí stěžovatelky bylo nezákonné. Vzhledem k tomuto závěru již nebylo třeba zabývat se jinými zákonnými podmínkami správního vyhoštění, včetně toho, zda mu ve věci žalobce nebrání zásada nenavrácení. (…)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.