Vydání 4/2009

Číslo: 4/2009 · Ročník: VII

1809/2009

Osoby odvlečené do SSSR: československé státní občanství

Osoby odvlečené do SSSR: československé státní občanství
k § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
k § 1 odst. 2 ústavního zákona č. 236/1920 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé*)
k § 1 Smlouvy mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a
opce
(č. 300/1938 Sb.)
k ústavnímu dekretu presidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské**)
I. Nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech, mají ty fyzické osoby, které v době odvlečení byly občany Československa [§ 2 odst. 1 písm. b) tohoto zákona].
II. Pokud fyzická osoba, která nabyla československé státní občanství podle § 1 odst. 2 ústavního zákona č. 236/1920 Sb., toto občanství pozbyla podle § 1 Smlouvy mezi Československou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a
opce
(č. 300/1938 Sb.) ke dni 10. 10. 1938 (současně týmž dnem nabyla německé státní příslušnosti), a československé státní občanství až do jejího prohlášení za mrtvou (30. 9. 1945) nenabyla zpět (nebylo jí zachováno), jak to umožňoval ústavní dekret presidenta republiky č. 33/1945 Sb., nelze ji považovat za osobu oprávněnou podle § 2 odst. 1 zákona č. 172/2002 Sb.; za osobu oprávněnou nelze pak považovat ani její děti, manžela či rodiče ve smyslu § 2 odst. 2 téhož zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2008, čj. 4 Ads 76/2007-68)
Věc:
Horst K. proti České správě sociálního zabezpečení o poskytnutí jednorázové peněžní částky, o kasační stížnosti žalobce.
Dne 28. 11. 2002 uplatnil žalobce nárok na jednorázovou peněžní částku podle zákona č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech (dále též „zákon“) z titulu otcova odvlečení do SSSR a uvedl, že jeho otec byl v únoru 1945 odvlečen z Osvětimi do Karagandy (území bývalého SSSR), kde se nacházel do 30. 9. 1945. Vzhledem k tomu, že žalobce k žádosti nepřipojil ani doklad prokazující, že jeho otec byl v rozhodné době československým státním občanem a existoval značný rozpor týkající se okolností jeho odvlečení, přerušila žalovaná řízení o jednorázové peněžní částce do předložení písemného upřesnění okolností odvlečení a do obdržení potřebného důkazního materiálu do 31. 12. 2003. V řízení nemohlo být pokračováno vzhledem k tomu, že nebylo skončeno řízení ve věci vydání dokladu o státním občanství žalobcova otce. Dne 28. 3. 2006 bylo žalované doručeno potvrzení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitřních věcí, ze dne 20. 3. 2006, v němž se uvádí, že pan Kašpar K., narozený 6. 1. 1903, zemřelý 30. 9. 1945, byl československým občanem, neboť tohoto občanství nabyl podle § 1 odst. 2 Ústavního zákona č. 236/1920 Sb. ze dne 9. 4. 1920, ovšem toto občanství pozbyl podle § 1 Smlouvy mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a
opce
č. 300/1938 Sb., dne 10. 10. 1938, přičemž tohoto občanství již nenabyl zpět.
Rozhodnutím ze dne 12. 4. 2006 žalovaná žádost žalobce zamítla. Jednou z podmínek úspěšného prosazení nároku ve smyslu § 2 odst. 1 zákona je skutečnost, že fyzická osoba, od níž je nárok odvozován, byla v době odvlečení občanem Československa. Žalobce však doklad o československém státním občanství svého otce Kašpara K. v době tvrzeného odvlečení k žádosti nepřipojil, pouze prohlásil, že v době odvlečení československým státním občanem byl.
Dne 20. 3. 2006 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje potvrzení, jehož obsahem je konstatování, že žalobcův otec byl československým státním občanem do 10. října 1938, kdy tohoto občanství podle § 1 Smlouvy mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a
opce
č. 300/1938 Sb. pozbyl a československého státního občanství již znovu nenabyl. Vzhledem k tomu není Kašpar K. osobou vymezenou v § 1 zákona a tento se na něj nevztahuje. Z téhož důvodu není pak žalobce osobou oprávněnou ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona.
Proti rozhodnutí žalované podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, v níž namítal, že on sám měl vždy po otci i po matce československé státní občanství. Jeho otec se nikdy dobrovolně svého občanství nevzdal, avšak záborem obce Hlučína pod Velkoněmeckou říši byla jeho státní příslušnost změněna. Jelikož byl násilím koncem války odvlečen do ciziny a nemohl se vrátit a zřejmě v cizině zemřel, nemohl nikdy tuto křivdu napravit. Matka žalobce musela před zvláštním orgánem (je otázkou, zda mohl mít ústavní pravomoc) podepsat prohlášení či protokol, že její manžel, a tedy žalobcův otec, byl odvlečen do Německa. Později se zjistilo, že byl odvlečen do tehdejšího SSSR, kde v gulagu zemřel (byl zastřelen ?).
Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 18. 1. 2007 žalobu jako nedůvodnou zamítl, neboť se ztotožnil se stanoviskem žalované. Vycházel z § 2 zákona, které obsahuje definici oprávněné osoby, a zdůraznil, že zákon rozlišuje, zda se jedná o osobu původně odvlečenou, nebo osobu odlišnou, pro niž použil takovou právní konstrukci, která odvozuje splnění zákonných podmínek oprávněnosti nároku této další osoby od splnění všech znaků uvedených v § 2 odst. 1 citovaného ustanovení u osoby původně odvlečené. Jedním ze znaků, jež musí splňovat osoba odvlečená, je existence československého státního občanství v době odvlečení. Krajský soud poukázal na to, že ve správním řízení bylo prokázáno, a žalobce to v jeho průběhu ani v podané žalobě nijak nezpochybnil, že jeho otec Kašpar K. pozbyl československé občanství v důsledku zabrání části československého území – Hlučínska – Německou říší na základě smlouvy mezi Československou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a
opce
č. 300/1938 Sb., a to k datu 10. 10. 1938. Ačkoliv pozbytí československého státního občanství nemohl otec žalobce nijak ovlivnit, neboť k němu došlo v důsledku politickomocenských změn v Evropě před 2. světovou válkou, nelze tuto skutečnost zpochybnit. Jejím důsledkem však je, že otec žalobce jako osoba odvlečená nesplňuje zákonnou podmínku § 2 odst. 1 písm. b) zákona., tj. že v době odvlečení byl občanem Československa. Zpětné nabytí československého státního občanství umožňoval až Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, vydaný dne 2. 8. 1945, jehož účinnost nastala dnem 10. 8. 1945; této možnosti však Kašpar K. využít nemohl, neboť byl nezvěstný a ku dni 30. 9. 1945 byl prohlášen za mrtvého. Nesplňuje tudíž další podmínku § 2 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona, tj. že je občanem České republiky, respektive že nabyl zpět československé občanství. V této souvislosti krajský soud zdůraznil, že i kdyby Kašpar K. nabyl československé státní občanství zpět, nebyl by přesto oprávněnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1 zákona, neboť by tak sice splňoval podmínku danou písmenem c) tohoto ustanovení, tj. byl by občanem České republiky, ale nesplňoval by podmínku pod písmenem b) téhož ustanovení, tj. že v době odvlečení byl občanem československým. Z logiky věci podle něho vyplývá, že zpětné naplnění této zákonné podmínky není možné, neboť tato se váže právě k okamžiku odvlečení. Pokud otec žalobce není oprávněnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1 uvedeného zákona, pak ani žalobce se nemohl stát osobou oprávněnou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona. Za této situace se pak žalovaná ani krajský soud nemohly zabývat tvrzenými skutečnostmi, vztahujícími se k okolnostem odvlečení žalobcova otce a jeho úmrtí.
Rozsudek krajského soudu napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností. Nesouhlasil zejména s názorem soudu, že:
„z hlediska zákonné podmínky dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 172/2002 Sb., v platném znění, tj. že fyzická osoba byla v době odvlečení občanem ČSR, je nabytí československého, resp. českého občanství na základě Ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. právně irelevantní, neboť zpětné naplnění této zákonné podmínky je z logiky věci vyloučeno, přitom tato se váže právě a jen na okamžik odvlečení“.
Stěžovatel je toho názoru, že jeho otec Kašpar K. měl vždy československé státní občanství, které si dobrovolně nezměnil. Nikdy se nehlásil při úředním sčítání lidu k německé národnosti, od roku 1920 byl československým státním občanem. Nikdy nepodnikl žádné kroky ke změně občanství a pokud je snad pozbyl, stalo se tak nikoliv vlastní vinnou, ale v důsledku nepříznivých okolností, tj. zabrání oblasti Hlučínska Německou říší v roce 1938. Tato okolnost však nemůže být posuzována k jeho tíži, potažmo k tíži stěžovatele. Zpětné nabytí československého občanství sice umožňoval Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., avšak této možnosti Kašpar K. využít nemohl, neboť byl násilím odvlečen do SSSR a nemohl se vrátit zpět, když v cizině zemřel. Kašpar K. získal říšskoněmecké státní občanství až 10. 10. 1938, a to na základě smlouvy uzavřené mezi Československou republikou a Německou říší, publikovanou ve Sbírce pod č. 300/1938 Sb. z. n. Tato smlouva není a nebyla součástí našeho právního řádu – říšskoněmecké občanství získali na jejím podkladě statisíce Čechů žijících na území připojeném k Německé říši bez možnosti se jakkoliv relevantně bránit. Výklad použitý žalovanou a krajským soudem je podle stěžovatele příliš striktní a nemůže jím být nikdy naplněn úmysl zákonodárce. Připomněl, že zákon č. 172/2002 Sb. obsahuje celou řadu legislativních i věcných nedostatků, především nedefinuje, respektive zaměňuje základní pojmy
„odvlečení“
,
„tábor“
,
„tábor nucených prací“
a podobně, tedy na jedné straně je neobyčejně laxní, na straně druhé až příliš striktní. Pokud se krajský soud striktně držel textu zákona a nevyložil si jej tak, aby při jeho aplikaci byl naplněn jeho skutečný smysl a účel, postupoval podle názoru stěžovatele nesprávně a znemožnil tím zmírnění křivd; zákonodárce přijetím zákona vyjádřil především vůli a morální povinnost České republiky zmírnit bezpráví, jehož se dopustila Československá republika (jako právní předchůdce České republiky) tím, že neposkytla svým občanům (a to i občanům, kteří stále žili na území zabraného Hlučínska a kterým bylo bez vlastního přičinění násilně změněno občanství) ochranu před zvůlí páchanou orgány cizího státu. Výklad žalované i krajského soudu, kteří za osobu oprávněnou z hlediska citovaného zákona považují pouze takovou osobu, která byla odvlečena do SSSR (táborů SSSR zřízených v jiných státech) z území někdejší ČSR, kdy zároveň musí být v době odvlečení občanem tehdejšího Československa, považuje stěžovatel za příliš
restriktivní
.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Z obsahu správního spisu a dokladů v něm založených Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel uplatnil nárok na odškodnění dne 28. 11. 2002 jako osoba pozůstalá po zemřelém, údajně odvlečeném otci Kašparu K., narozeném 6. 1. 1903, který byl podle tvrzení žalobce odvlečen nejprve do Osvětimi a následně do Karagandy na území bývalého Sovětského svazu. Žádost o odškodnění doplnil stěžovatel čestným prohlášením, v němž mimo jiné uvedl, že jeho otec byl v době svého odvlečení občanem Československa. Dále uvedl, že podle vyprávění matky Marie K. si pro otce po jeho návratu z práce přišli sovětští vojáci a odvezli ho do Osvětimi, odkud byl odvlečen do SSSR. Jeho smrt v sovětském táboře potvrdil spoluvězeň, který se v roce 1950 měl vrátit do Štěpánkovic, okres Opava. Jeho jméno však žalobce nezná a z vyprávění matky ví, že již dávno zemřel. Otec nebyl německým vojákem, pracoval na šachtě jako horník. Žalobce dále předložil svůj rodný list, z něhož je patrno, že se narodil dne 23. 5. 1942 v Essenu, tedy na území Německa, matce Marii K., rozené W., narozené 21. 7. 1906, v Ostravě a otci Kašparu K., narozenému 6. 1. 1903 v Hlučíně, část Hať, okres Opava. Dále předložil úmrtní list otce Kašpara K., v němž je jako datum úmrtí uvedeno 30. 9. 1945, místo úmrtí neuvedeno. Úmrtní list obsahuje poznámku o zápisu na základě výnosu Moravskoslezského zemského národního výboru, expozitury v Ostravě ze dne 26. 4. 1947. Přílohou žádosti je také protokol sepsaný v úřadovně místní komise pro státní občanství, dne 16. 3. 1945 v Hati, v němž matka stěžovatele Marie K., po upozornění, že vypovídá místopřísežně, uvedla, že její manžel Kašpar K. pracoval od roku 1926 v Německu (Essen) na československý pas. Ona v témže roce jela na práci za svým mužem a tam společně pracovali až do bombardování Essenu (rok 1944), kdy byli nuceni odejít zpět do Hatí. V Německu byli považování za cizince. V únoru 1945 byl její muž násilně odveden k Volksturmu a dosud je nezvěstný. Dále uvedla, že pokud je jí známo, neprovinil se proti zájmům ČSR ani proti zájmům lidskosti. Ve spise je dále založeno potvrzení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – odboru vnitřních věcí ze dne 20. 3. 2006, podle něhož Kašpar K. narozený 6. 1. 1903 v Hati, naposledy bytem ke dni úmrtí 30. 9. 1945 v Hati č. p. 189 (místo úmrtí nelze zjistit), byl československým státním občanem. Československé státní občanství nabyl podle § 1 odst. 2 Ústavního zákona č. 236/1920 Sb. ze dne 9. 4. 1920, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice československé. Československé státní občanství pozbyl podle § 1 Smlouvy mezi Československou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a
opce
č. 300/1938 Sb. dne 10. 10. 1938. Československé státní občanství již nenabyl zpět.
Zákon č. 172/2002 Sb. se podle § 1 vztahuje na občany České republiky, kteří jako českoslovenští občané byli odvlečení do Svazu sovětských socialistických republik nebo do táborů, které měl Svaz sovětských socialistických republik zřízeny v jiných státech. Podle § 2 odst. 1 téhož zákona je oprávněnou osobou fyzická osoba, která splňuje následující podmínky:
a) byla odvlečena do Svazu sovětských socialistických republik nebo táborů, které měl Svaz sovětských socialistických republik zřízeny v jiných státech,
b) v době odvlečení byla občanem Československa,
c) je občanem České republiky,
d) nebyla příjemcem nároků podle zákona Slovenské národní rady č. 319/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
e) nebyla pravomocně odsouzena pro zločiny směřující proti demokratickému Československu a nebyla osobou státně nespolehlivou podle zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících.
Podle druhého odstavce téhož ustanovení, zemřela-li osoba splňující podmínky podle odstavce 1 nebo byla-li prohlášena za mrtvou, jsou oprávněnými osobami
a) děti a manžel oprávněné osoby,
b) rodiče oprávněné osoby.
Se stěžovatelem lze souhlasit potud, že zákon č. 172/2002 Sb. obsahuje celou řadu legislativních i věcných nedostatků, některé pojmy nedefinuje vůbec, některé zaměňuje či směšuje. Proto také sociálně správní kolegium Nejvyššího správního soudu zaujalo Stanovisko k výkladu pojmu
„odvlečení“
podle zmíněného zákona, (usnesení sociálně správního kolegia Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2005, čj. S 3401/2004-62), které bylo publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 498, ročník 2005. Nejvyšší správní soud v něm zaujal stanovisko, že v souladu se záměrem zákonodárce, který přijetím zákona vyjádřil vůli i morální povinnost České republiky zmírnit bezpráví, jehož se na svých občanech dopustila ČSR (jako právní předchůdce ČR) tím, že jim neposkytla ochranu před zvůlí páchanou orgány cizího státu (zde SSSR), je nutno pojem
„odvlečení“
vykládat tak, že určitá osoba byla proti své vůli přinucena násilím opustit určitý prostor (území), přičemž tímto územím je nutno rozumět to území, nad nímž československé orgány vykonávaly jurisdikci v době tohoto odvlečení. Bylo totiž historickou skutečností, že orgány československé státní moci nebránily odvlečení svých státních občanů sovětskou mocí, a tak rezignovaly na jednu ze základních povinností státu vůči svým státním občanům, a to povinnost ochrany občanů na svém státním území. Právě porušení této povinnosti bylo zvláštním důvodem, pro který bylo rozumné odškodnit právě tyto občany a z hlediska úmyslu zákonodárce nelze za nedůvodnou diskriminaci považovat to, jestliže mimo osobní působnost zákona zůstanou ti občané, kteří byli odvlečení z území, které nebylo pod kontrolou československé státní moci.
Uvedené stanovisko bylo tudíž zaujato pouze k jedné z podmínek, jimiž je charakterizována osoba oprávněná k odškodnění podle citovaného zákona. Tato podmínka je uvedena v § 2 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona, avšak vedle ní jsou zde kumulativně uvedeny i podmínky další, na roveň postavené podmínce první, mezi nimiž je též podmínka, že osoba
„odvlečená“
musela být v době odvlečení občanem Československa. Pokud o odškodnění žádají osoby uvedené v § 2 odst. 2 cit. zákona, tedy i děti, pak zákon užil právní konstrukci, že nárok může být úspěšně prosazen tehdy, pokud osoba odvlečená splňovala podmínky uvedené v odstavci 1 téhož ustanovení.
Jak bylo ve správním řízení zjištěno a stěžovatel to v jeho průběhu, ani v průběhu řízení před krajským soudem nezpochybnil, narodil se jeho otec Kašpar K. dne 6. 1. 1903 v Hati, tedy na území někdejšího mocnářství Rakousko-Uherského, jež později náleželo Československé republice a nyní České republice. Je nepochybné, že Kašpar K. nabyl československé státní občanství podle § 1 odst. 2 Ústavního zákona č. 236/1920 Sb. ze dne 9. 4. 1920. Tohoto občanství pozbyl podle § 1 Smlouvy mezi Československou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a
opce
č. 300/1938 Sb., dne 10. 10. 1938. Podle tohoto ustanovení totiž českoslovenští státní občané, kteří měli 10. října 1938 své bydliště v některé obci připojené k Německé říši, nabývají s účinkem od 10. 10. 1938 německé státní příslušnosti, pozbývajíce zároveň československého státního občanství, jestliže a) se (mimo jiné) narodili před 1. lednem 1910 na území připojeném k Německé říši. Tyto podmínky Kašpar K. nepochybně splňoval, neboť se na takovém území narodil 6. 1. 1903. Proto také bez dalšího pozbyl československé státní občanství a získal státní příslušnost německou. Nebylo současně zjištěno, že by ve smyslu § 3 téže Smlouvy optoval pro československé státní občanství. Ani později československé státní občanství již nenabyl zpět. Nabytí, resp. zachování československého státního občanství umožňoval až Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národností německé a maďarské, vydaný dne 2. 8. 1945, jehož účinnost nastala dnem 10. 8. 1945. Podle § 1 odst. 4 uvedeného dekretu Češi, Slováci a příslušníci jiných slovanských národů, kteří se v době nesvobody přihlásili za Němce nebo Maďary, jsouce donuceni nátlakem nebo okolnostmi zvláštního zřetele hodnými, neposuzují se podle tohoto dekretu jako Němci nebo Maďaři, schválil-li krajský národní výbor osvědčení o národní spolehlivosti, který vydá příslušní okresní národní výbor (okresní správní komise) po přezkoumání rozhodných skutečností. Podle odstavce 2 téhož ustanovení osobám, spadajícím pod § 1, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinili proti národům českému a slovenskému, nebo trpěli pod nacistickým nebo fašistickým terorem, zachovává se československé státní občanství. Žádost o zachování československého státního občanství bylo možno podati do 6 měsíců od počátku účinnosti tohoto dekretu u místně příslušného okresního národního výboru. Vzhledem k tomu, že tento právní předpis nabyl účinnosti dne 10. 8. 1945, kdy byl Kašpar K. již nezvěstný, je nepochybné, že takovou žádost podat nemohl; ostatně ku dni 30. 9. 1945 byl prohlášen za mrtvého. To však nemění nic na skutečnosti, že podmínku existence československého státního občanství ku dni tvrzeného odvlečení nesplňoval, ať již k tomuto odvlečení došlo v únoru 1945, o čemž svědčí protokol sepsaný v úřadovně místní komise pro státní občanství v Hati dne 16. 3. 1945, kde takové prohlášení učinila manželka zemřelého a matka žalobce Marie K., nebo snad později (stěžovatel nikdy neupřesnil datum, kdy údajně se do bytu jeho rodičů měli dostavit dva sovětští vojáci a přimět jeho otce k odchodu, v jednom ze svých vyjádření uvedl, že to bylo koncem války). Skutečnost, že není zcela zřejmý právní statut komise, před kterou učinila matka stěžovatele dne 16. 3. 1945 své prohlášení, neznamená ještě, že údaje v zápise, podchycené z výpovědi stěžovatelovy matky, jsou nepravdivé – ostatně jde o důkaz předložený samotným stěžovatelem.
Zcela nepřípadná, avšak na věci nic neměnící, je úvaha Krajského soudu v Ostravě v odůvodnění napadeného rozsudku, na jejíž nesprávnost upozorňuje stěžovatel v kasační stížnosti, totiž že
„i kdyby Kašpar K. nabyl československé státní občanství zpět, nebyl přesto oprávněnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 172/2002 Sb., neboť by tak sice splňoval podmínku danou písmenem c) tohoto ustanovení, ale stále by nesplňoval podmínku pod písmenem b), tj. že v době odvlečení byl občanem Československé republiky, neboť z logiky věci vyplývá, že zpětné naplnění této zákonné podmínky není možné, neboť tato se váže právě k okamžiku odvlečení“
. Pokud by totiž osoba odvlečená mohla využít svého práva podle dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství, pak by jí toto státní občanství zůstalo zachováno nepřetržitě od jeho nabytí. V daném případě, jak již bylo shora uvedeno, nabyl tohoto občanství Kašpar K. v roce 1920 a toto občanství by mu při splnění dalších zákonných podmínek zůstalo zachováno nepřetržitě. To však nemění nic na tom, že žádost o zachování občanství nepodal (podat nemohl) a tudíž v době tvrzeného odvlečení československé státní občanství neměl. Tím nesplnil jednu z podmínek uvedeného ustanovení, která je nezbytná pro jeho kvalifikaci osobou oprávněnou z hlediska zákona č. 172/2002 Sb. V důsledku absence této podmínky, není ani stěžovatel osobou oprávněnou ve smyslu § 2 odst. 2 téhož zákona.
Krajský soud v Ostravě tudíž nepochybil, pokud žalobu stěžovatele směřující proti napadenému rozhodnutí žalované, jímž byla žádost stěžovatele o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle § 2 odst. 2 cit. zákona zamítnuta, rovněž zamítl. Nejvyšší správní soud nezjistil (až na výše již vytknuté pochybení, zůstávající však bez vlivu na správnost závěru soudu), že by se tento soud dopustil nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení řešené právní otázky. Z uvedených důvodů byla proto kasační stížnost stěžovatele podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítnuta.
Nad rámec potřebného odůvodnění Nejvyšší správní soud jen pro úplnost dodává, že s ohledem na prohlášení matky stěžovatele, učiněné do protokolu (již opakovně zmiňovaného) sepsaného dne 16. 3. 1945 v úřadovně místní komise pro státní občanství, v němž uvedla, že její manžel Kašpar K. byl násilně odveden k Volksturmu v únoru 1945, tedy německým vojenským pracovním oddílům, bylo by stěží možno dovozovat
„odvlečení“
Kašpara K. tak, jak je předpokládá zákon č. 172/2002 Sb. pro možnost odškodnění. Nejvyšší správní soud připomíná smysl a účel zákona č. 172/2002 Sb., tedy poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám, na kterých se provinil bývalý československý režim tím, že jim neposkytl ochranu před zvůlí sovětské moci, která svévolně a v rozporu s právními předpisy Československa zatýkala a deportovala československé občany za činnost, ve které byl spatřován rozpor s tehdejšími zájmy Sovětského svazu; nešlo však o činnost, jejímž předmětem by byly válečné operace německé branné moci v době 2. světové války, respektive bojová činnost německých vojáků, event. pracovních čet, které této bojové činnosti sloužily. Nejvyšší správní soud nepochybuje o tom, že do německých pracovních oddílů byl Kašpar K. zařazen proti své vůli a byl takto násilně deportován na práce nejdříve snad na území Polska a pak znovu násilně odvlečen (zřejmě do zajetí) na území Sovětského svazu. Byl totiž takto odvlečen z území, nad kterým v únoru 1945, tedy v průběhu 2. světové války, neměla možnost Československá republika vykonávat svou právní jurisdikci, a z hlediska zákona č. 172/2002 Sb. tudíž nenese odpovědnost za takové odvlečení a jeho důsledky, ať již by se jednalo o odvlečení z polského území (Osvětim), tehdy okupovaného Německou říší, nebo z Hlučínska, připojeného v té době rovněž k Německé říši. Navíc, pokud byl Kašpar K. násilně odveden k Volksturmu, pak k odvlečení došlo nepochybně ze strany německé moci, na něž se zákon č. 172/2002 Sb. nevztahuje.
Nejvyšší správní soud je si vědom toho, že otec stěžovatele byl koncem druhé světové války v důsledku odvlečení na území jiného státu a nedobrovolného pobytu v táboře nucených prací vystaven trýznivým podmínkám končícím jeho smrtí a předpokládá rovněž, že pokud by měl možnost zůstat ve své domovské zemi, bylo by mu československé státní občanství zachováno. Nejvyšší správní soud nepochybuje ani o tom, že v důsledku těchto okolností, zejména smrtí otce, byl nepříznivě ovlivněn život tehdy nezletilého žalobce, nicméně zákonná úprava nároku na odškodnění nedovoluje žalovanému ani soudům ve správním soudnictví se od podmínek nároku odchýlit.
*)
S účinností od 1. 10. 1949 zrušen zákonem č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství.
**)
S účinností od 1. 10. 1949 zrušen zákonem č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.