Vydání 8/2008

Číslo: 8/2008 · Ročník: VI

1642/2008

Opatření obecné povahy: závazná nařízení a jiné pokyny ústředních správních orgánů

Opatření obecné povahy: závazná nařízení a jiné pokyny ústředních správních orgánů
k § 101c soudního řádu správního
k § 171 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Závazné nařízení a jiné pokyny vydané ústředním správním orgánem (zde Ministerstvo obrany) k zabezpečení postupu podřízených personálních útvarů v souvislosti s realizací zákonem stanovené změny systému odměňování zaměstnanců (zde zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost) nenaplňují materiální ani formální znaky opatření obecné povahy ve smyslu § 171 a násl. správního řádu z roku 2004.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 5. 2008, čj. 5 Ao 2/2008-23)
Prejudiktura:
srov. č. 740/2006 Sb. NSS a č. 1276/2007 Sb. NSS.
Věc:
Bc. Matěj F. proti Ministerstvu obrany o návrhu na zrušení opatření obecné povahy.
Navrhovatel podal u Městského soudu v Praze návrh na zahájení řízení podle soudního řádu správního ve věcech několika v návrhu specifikovaných nároků vyplývajících ze služebního poměru vojáka z povolání; současně navrhl zrušení opatření obecné povahy - odborného nařízení Sekce personální Ministerstva obrany č. 4 ze dne 18. 12. 2003 - Pokyny k postupu personálních orgánů při realizaci převodu zaměstnanců do nového platového systému při zavádění šestnáctitřídního systému odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v resortu MO a Postupu pro určení doby započitatelné praxe od 1. 1. 2007, čj. 196-56/2006-7542.
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8. 1. 2007, čj. 9 Ca 162/2007-13, byl návrh na zrušení výše uvedeného opatření, na jehož kvalifikaci, jakožto opatření obecné povahy, navrhovatel k výzvě soudu trval, vyloučen k samostatnému projednání. Protože k řízení ve věci zrušení opatření obecné povahy je ve smyslu § 101c s. ř. s. příslušný Nejvyšší správní soud, byla věc tomuto soudu dne 25. 4. 2008 Městským soudem v Praze postoupena.
Navrhovatel považuje výše uvedené dokumenty za opatření obecné povahy především z důvodů, že upravují metodicky činnost správních orgánů pro personální práci s vojáky z povolání, tedy dotýkají se, prostřednictvím svého působení na správní orgány provádějící tuto činnost, práv a povinností několika desítek tisíc osob. Oba dokumenty jsou obecně závazného charakteru, tedy jednotlivá rozhodnutí správních orgánů ve věcech personálních jsou závislá na obsahu těchto dokumentů; oba dokumenty mají imperativní povahu typu
"napříště bude postupováno tak a tak"
; oba dokumenty se nezabývají konkrétními případy, nýbrž obecnou dikcí, kdy každý i nově vzniklý subjekt (správní orgán) je povinen pro každé své nové rozhodnutí postupovat podle těchto dokumentů; oba dokumenty určují postup blíže neurčeného množství správních orgánů, dotčené subjekty jsou v nich vyjádřeny
genericky
, nikoliv taxativně.
Nejvyšší správní soud návrh odmítl.
Z odůvodnění:
(...) Navrhovatel svůj návrh směřuje do interních pokynů odpůrce, upravujících postup personálních orgánů při zabezpečení realizace převodu zaměstnanců resortu do nového platového systému, které nenaplňují ani formální, ani materiální atributy opatření obecné povahy, způsobilé soudního přezkumu ve správním soudnictví.
"Odborné nařízení č. 4 ze dne 18. 12. 2003"
, schválené náměstkyní ministra obrany pro personalistiku, bylo vydáno k realizaci změny systému odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, na základě nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které stanoví šestnáctitřídní stupnici platových tarifů, a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb. Uvedené nařízení stanoví, že za zpracování podkladů v souladu s platnou právní úpravou a dodržení stanovených termínů odpovídají velitelé útvarů, náčelníci, ředitelé a vedoucí ostatních organizačních útvarů ("velitel"). Velitelé jsou povinni při realizaci zabezpečení převodu zaměstnanců do nového platového systému v souladu s obecně závaznými resortními předpisy (zejm. § 18 a § 22 zákoníku práce a čl. 81 až 92 Pracovního řádu pro občanské zaměstnance) úzce spolupracovat s příslušnými odborovými orgány. K realizaci změny systému v odměňování byl v souvislosti s výše uvedeným nařízením vydán náměstkyní ministra obrany pro personalistiku dále interní pokyn k postupu pro určení doby započitatelné praxe od 1. 1. 2007.
Z § 171 správního řádu z roku 2004 se především podává, že podle něj postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím. Opatření, jehož zrušení se navrhovatel dovolává nebylo vydáno v řízení vedeném dle správního řádu, resp. na jeho vydání se správní řád ani nevztahuje. Žádný právní předpis neukládá odpůrci vydat opatření obecné povahy v oblastech, do nichž navrhovatel směřuje. Uvedené personální předpisy vydané odpůrcem (v pozici "zaměstnavatele") se nadto vztahují na všechny osoby, které mu pro splnění zákonných předpokladů podléhají, nelze tedy dovodit, že by při existenci stejných "vstupních" podmínek měly být některé osoby posuzovány a zařazovány do platových tříd odlišně.
Správní řízení se nevztahuje na občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony, prováděné správními orgány. Správní řád se vztahuje pouze na veřejnou správu, která má charakter výkonu veřejné moci.
Odpůrce rozpracoval ve vnitřních pokynech, jejichž zrušení se navrhovatel dovolává, postupy, k tomu, aby dostál naplnění zákonných norem, k čemuž byl povinen. Svým vymezením tak tyto pokyny plní úlohu interního pokynu, resp. aktu řízení, který není ve vztahu k adresátům, které zavazuje výkonem veřejné moci. "Odborné nařízení" a "Postupy" pouze interpretují příslušná zákonná ustanovení, aniž by zákon jakkoli překračovala. Odpůrce určitým způsobem metodicky stanovil, jak mají příslušné osoby, do jejichž
kompetence
spadají otázky odměňování (personální útvary), postupovat, aby naplnily zákonem předpokládaný stav.
Nadto je třeba konstatovat, že návrh na zrušení opatření obecné povahy je přitom oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen. Přímo z předmětných dokumentů odpůrce však neplynou navrhovateli, ale ani ostatním osobám, na které příslušná právní úprava dopadá, žádné závazné povinnosti, jejichž nedodržení by vedlo k dalším opatřením ze strany odpůrce. Zmiňované interní pokyny samy o sobě nejsou způsobilé založit navrhovateli konkrétní práva a povinnosti. Tyto, a to i ohledně výše platového ohodnocení, může založit až příslušný platový výměr. Ten byl ostatně navrhovateli, jak Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, vydán, a to nikoli na základě výše zmiňovaných interních pokynů, ale na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a některých dalších organizacích a orgánech, nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání. (Ve věci platového výměru je vedeno samostatné řízení o žalobě u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 Ca 162/2007.)
Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že Odborné nařízení sekce personální Ministerstva obrany č. 4 ze dne 18. 12. 2003 a Postup pro určení doby započitatelné praxe od 1. 1. 2007, čj. 196-56/2006-7542, sice není právním předpisem ani rozhodnutím, ale z formálního a zejména ani z materiálního hlediska nenaplňují znaky opatření obecné povahy, proti němuž je určena soudní ochrana ustanovením § 101a s. ř. s.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.