Vydání 12/2008

Číslo: 12/2008 · Ročník: VI

1736/2008

Opatření obecné povahy: vyrozumění o veřejném projednání návrhu územního plánu

Opatření obecné povahy: vyrozumění o veřejném projednání návrhu územního plánu
k § 20 odst. 1 a § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 25, § 26 odst. 1 a § 172 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Jednou z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projednání návrhu územního plánu obce bylo možno považovat za řádné, je zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2008, čj. 8 Ao 1/2008-102)
Věc:
Společnost s ručením omezeným Farma Solany proti Obci Děčany o zrušení části opatření obecné povahy.
Usnesením ze dne 19. 2. 2008 zastupitelstvo obce rozhodlo o přijetí územního plánu Obce Děčany.
Navrhovatel se domáhal zrušení tohoto opatření obecné povahy v části obsahující slovní spojení: „
na ploše východně od Solan je přípustné pouze využití v souladu s kolaudačním rozhodnutím ... ze dne 29. 6. 1987, ve kterém je tento areál určen pro chov dojnic
“. Namítal, že v řízení o územním plánu nebyl dodržen zákonem stanovený postup. Nedošlo k řádnému vyrozumění o opakovaném veřejném projednání, příp. nebyla dodržena lhůta pro oznámení doby a místa jeho konání. Poukazuje na to, že dodržení zákonného postupu by měl prokázat odpůrce. Pokud by byl navrhovatel v dalším veřejném projednání vyrozuměn, bezesporu by uplatnil námitky. Uvedl, že územním plánem, který stanoví nemožnost využití areálu bývalého JZD Děčany k realizaci odchovny selat a výkrmny prasat, i když s takovým záměrem odpůrce vyslovil souhlas ve vyjádření ze dne 18. 2. 1997, došlo k zásahu do vlastnického práva navrhovatele.
Odpůrce ve vyjádření uvedl, že tvrzení navrhovatele o údajném neoznámení veřejného projednání dne 5. 2. 2008 se nezakládá na pravdě. Navrhovatel netvrdil žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly pravdivosti tohoto tvrzení (např., že v rozhodné době sledoval příslušné úřední desky a oznámení na nich neviselo). Veřejné projednání bylo oznámeno tak, jak požaduje zákon. Místo a čas opakovaného veřejného projednání bylo vyvěšeno řádně a včas na úřední desce obce, jakož i na vývěsce v Solanech. Obec nemůže nést odpovědnost za to, že navrhovatel úřední desky nesledoval a na veřejné projednání se nedostavil.
Nejvyšší správní soud opatření obecné povahy v napadené části zrušil.
Z odůvodnění:
III.
(...) Z předložených spisů, vyjádření odpůrce, z vyžádané zprávy Městského úřadu v Lovosicích (se záznamem poskytnutým informatikem), jakož i z nahlédnutí do webových stránek Obecního úřadu v Děčanech a Městského úřadu v Lovosicích (www.obecni-urad.net/decany, www.meulovo.cz – zde v rozsahu v současné době přístupném) vyplývá:
Veřejná vyhláška – oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Děčan svolaného na den 5. 2. 2008, ve které bylo i uvedeno, že od 3. 1. 2008 po dobu 30 dnů je návrh územního plánu k nahlédnutí u Městského Úřadu v Lovosicích, odboru regionálního rozvoje, a u Obecního úřadu v Děčanech, byla vyvěšena na úřední desce tohoto městského úřadu dne 20. 12. 2007 a sňata dne 7. 1. 2008. Zároveň byla zveřejněna na webových stránkách téhož úřadu dne 20. 12. 2007, a to do 4. 1. 2008, 23.59 hodin. Stejná veřejná vyhláška byla vyvěšena rovněž dne 20. 12. 2007 na úřední desce Obecního úřadu v Děčanech a sňata dne 3. 1. 2008. Dle vyjádření odpůrce nebyla tato vyhláška zveřejněna na webových stránkách obecního úřadu. Mezi dny 21. 1. až 25. 1. 2008 (přesněji to dle jeho tvrzení již nyní nelze zjistit) bylo na webových stránkách obce zveřejněno oznámení o konání veřejného projednání dne 5. 2. 2008. Návrh územního plánu byl pak dne 3. 1. 2008 zveřejněn jak na webových stránkách Městského úřadu v Lovosicích, tak i Obecního úřadu v Děčanech.
Podle § 52 odst. 1 věty prvé stavebního zákona o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se koná veřejné projednání (v poznámce pod čarou je odkaz na § 172 odst. 3 správního řádu).
Podle tohoto ustanovení správního řádu řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví, nebo správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání návrhu. Dobu a místo konání veřejného projednání správní orgán (v tomto případě pořizovatel) oznámí na úřední desce nejméně 15 dnů předem; oznámení zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních úřadů se má opatření obecné povahy týkat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné tuto dobu zkrátit; nestanoví-li zákon jinak, musí zkrácená doba činit nejméně 5 dní.
Navrhovateli je nutno přisvědčit, že z ničeho nelze dovodit, že by hrozilo nebezpečí z prodlení, a že by tedy byl dán důvod ke zkrácení lhůty.
Podle § 20 odst. 1 věty druhé stavebního zákona, zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.
Podle § 26 odst. 1 správního řádu každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (poznámka soudu: pokud nejde o případy uvedené v § 26 odst. 2 až 4).
Ze všech těchto ustanovení vyplývá, že jednou z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projednání územního plánu obce bylo možno považovat za řádné, je zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce. Již ze samotné zprávy (dodatku k vyjádření) navrhovatele je zřejmé, že nebylo jednoznačně doloženo, že toto vyrozumění (zveřejněním na webových stránkách obce) bylo učiněno v zákonné lhůtě 15 dní.
Podle § 53 odst. 1 stavebního zákona stíhá povinnost pořizovatele ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotit výsledky veřejného projednání, tedy i uplatněné připomínky (viz též § 22 a § 53 odst. 2 až 6 stavebního zákona). V případě námitek pak zpracuje návrh rozhodnutí o nich. Toto rozhodnutí je součástí opatření obecné povahy (§ 172 odst. 5). Pokud se jedná o osobu, která opatřením obecné povahy (jeho částí) mohla být na svých právech zkrácena, je nedostatek vyrozumění o veřejném projednání, a tudíž i nemožnost uplatnění ať připomínek nebo námitek u tohoto jednání procesní vadou, která mohla mít za následek nezákonnost tohoto opatření (jde o opatření obecné povahy, které nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem – viz § 101d odst. 1 a 2 s. ř. s.).
Z tohoto důvodu byl územní plán v napadené části zrušen, a to ke dni právní moci tohoto rozsudku, neboť nebyl důvod vázat zrušení na pozdější dobu. Soud nemůže předjímat, zda a jaké námitky či připomínky při dalším projednání dotyčné části opatření obecné povahy navrhovatel uplatní, tím spíše se zřetelem na omezené možnosti přezkumu soudem (§ 101d odst. 1, v podrobnostech viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008, čj. 4 Ao 2/2008-42, publikovaný na www.nssoud.cz). Proto se soud nezabýval dalšími tvrzeními navrhovatele v návrhu na zahájení řízení u soudu. Pokud se bude jednat o obdobné výhrady jako v návrhu na zahájení tohoto řízení u soudu, měli by se pořizovatel a následně zastupitelstvo obce vypořádat především se skutečnostmi, kterých se navrhovatel dovolával, tj. zda návrh územního plánu se zřetelem na tvrzení skutečnosti neodporuje principu legitimního očekávání, zda je, pokud se týká požadavku obecnosti, v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (např. § 18, § 19 a § 43) a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.