Vydání 1/2009

Číslo: 1/2009 · Ročník: VII

1757/2009

Odpady: nakládání s odpady

Odpady: nakládání s odpady
k § 2 odst. 1, 4 a 5 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech*)
Přesvědčení žalobce o možnosti získání druhotných surovin použitelných k další stavební výrobě z odpadu představovaného směsnou stavební a demoliční sutí ještě neznamená, že surovinou (a nikoliv odpadem) je i veškerá suť jako celek, neboť ta je bez dalších úprav (vytřídění nežádoucích příměsí a roztřídění směsi na jednotlivé stavební materiály) ve stavebnictví nepoužitelná. Činnost spočívající ve vytřiďování nežádoucích příměsí ze shromážděné směsné stavební a demoliční suti je nutné kvalifikovat jako nakládání s odpady ve formě jejich třídění prováděné s cílem jejich následného využívání (§ 2 odst. 4 a 5 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech).
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2006, čj. 9 Ca 101/2005-66) **)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 482/1999.
Věc:
Společnost s ručením omezeným STAVMAT – SPRING proti Ministerstvu životního prostředí o uložení pokuty.
Česká inspekce životního prostředí provedla místní šetření v areálu využívaném žalobcem na adrese Sulkov 1, Líně, na základě přibývajících stížností občanů obce Líně a hlášení jejího starosty o tom, že pokračuje navážení stavebních sutí do areálu žalobce. Žalobce v areálu shromažďoval stavební odpady od roku 1995 se záměrem recyklace stavebních sutí a jejich využití ve stavebnictví. Zůstalo však pouze u záměru. Stavební odpady, tak jak byly naváženy, nebylo možno bez řádné separace recyklovat. V době kontroly probíhalo vybírání nerecyklovatelných odpadů ze stavební suti. Přítomný zaměstnanec žalobce k tomu uvedl, že ke třídění odpadu docházelo nepravidelně. V protokolu o kontrole ze dne 31. 5. 2001 je uvedeno, že žalobce předložil pouze některé z požadovaných dokladů. Chyběla průběžná evidence odpadů za rok 2000 a za část roku 2001, hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2000 a rozhodnutí, kterými se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a k upuštění od třídění odpadů. Dále je konstatováno, že netříděný stavební odpad je shromažďován na pozemku kat. č. 813/4. Bylo zjištěno, že mimo stavební suť je zde shromažďováno odpadní dřevo, odpadní papír, odpadní živičná směs z rekonstrukce silnic, odpadní eternit, odpadní sklo, odpadní sádrokarton, odpadní dřevotříska, odpadní železo, plechovky od stavební pěny, odpadní práškové lepidlo, textilie, zbytky poškozeného bytového zařízení, plastová nádoba od oleje, odpadní pneumatiky, odpadní lepenka, odpadní plasty, izolační hmoty.
Jednatel žalobce ve svém vyjádření k protokolu konstatoval, že odpady uváděné v protokolu jsou v areálu následně tříděny a likvidovány dle příslušných vyhlášek. Třídění na stavbách není možné z důvodu omezeného záboru chodníků a komunikací, a z tohoto důvodu je prováděn odvoz materiálů a odpadů z rekonstrukcí bytů do areálu, kde je prováděno zmíněné vytřídění odpadů a následná likvidace.
Rozhodnutím ze dne 1. 8. 2001 inspekce uložila žalobci pokutu v celkové výši 230 000 Kč. Dne 19. 9. 2001 pak provedla další místní šetření, při kterém zjišťovala stav uložených odpadů stavebních sutí a jiných odpadů z pohledu možného ohrožení jakosti podzemních vod. Inspekce na místě zjistila uložení hromady pilin v blízkosti potoka, sud s odpady, dále odpadní plastové fólie, zbytky cihel, omítek, skvrny po hoření, plechové nádoby se zbytky nátěrových hmot, prázdné kanystry, odpad sádrokartonu a izolace kabelů, sudy (údajně od asfaltu), plastové barely se zbytky přísad do betonu. Na místě byl pořízen videozáznam. Poté, co žalovaný rozhodnutí inspekce ze dne 1. 8. 2001 zrušil, vydala inspekce dne 29. 3. 2002 rozhodnutí se shodným výrokem jako v předchozím případě. Zdůraznila, že na venkovní nezajištěné ploše bylo žalobcem uloženo značné množství nebezpečných odpadů, které tak, jak byly naváženy, nelze bez řádné separace recyklovat. V průběžné evidenci odpadů, v hlášení o produkci a nakládání s odpady, ani v rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady přitom není uvedena položka stavebního a demoličního odpadu. Žalobce žádným způsobem nedoložil skutečnost využití odpadů. Nevedl evidenci nakládání s odpady, nesplnil ohlašovací povinnost, řádně nezabezpečil odpady, bez příslušného souhlasu nakládal s nebezpečnými odpady a provozoval zařízení k jejich úpravě a neplnil technické požadavky na tato zařízení.
V odvolání žalobce namítal, že při kontrole jeho areálu inspekce kontrolovala pouze vnější sklad materiálu a zboží žalobce, nikoli odpad ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o odpadu. Kontrolované movité věci totiž nebyly žalobcem určeny jako nepotřebné s úmyslem je odložit. Správní orgán opomněl prokázat, že kontrolované věci byly skutečně odpadem a ani se touto základní skutečností ve svém rozhodnutí nezabýval. V drtivé většině byly do skladu žalobcem uloženy věci hodící se pro stavební výrobu, např. pro zásyp výkopů, pro podsyp staveništních komunikací atd. Správní orgán však bez jakýchkoliv podkladů tyto materiály označil jako odpadní, i když jde o věci, které se běžně používají ve stavební výrobě.
Žalovaný poté, co jeho předchozí rozhodnutí bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2005, čj. 7 A 79/2002–66, rozhodnutím ze dne 7. 3. 2005 změnil výrok rozhodnutí inspekce a snížil udělenou pokutu. Uvedl, že napadené rozhodnutí shledal věcně správným, pouze s ohledem na skutečnost, že nová právní úprava (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů) již neznala všechny skutkové podstaty deliktů, za něž byl žalobce sankcionován, snížil udělenou pokutu na 80 000 Kč. Dále uvedl, že poukaz žalobce na § 2 odst. 1 zákona o odpadech nemůže obstát, neboť dle bodu 2 přílohy č. 1 zákona o odpadech jsou odpady též výrobky, které neodpovídají požadované jakosti, a dle bodu 5 materiály znečištěné nebo znehodnocené v důsledku plánovaných činností. Odpadem je to, co zbude z výroby nebo činnosti a není konečným výrobkem, o který výrobní proces nebo činnost usiluje. K žalobcem uváděnému příkladnému použití odpadních pneumatik pro betonové podstavce, které se užívají jako sloupy pro provizorní oplocení staveniště, uvedl, že pneumatiky se neojíždějí proto, aby mohly být použity jako betonové podstavce, a podobně je tomu i s papírem, živičnou směsí apod. Proto odmítl tvrzení žalobce, že v drtivé většině jsou do skladu uloženy věci hodící se pro stavební výrobu, např. pro zásyp výkopů, pro podsyp staveništních komunikací i komunikací s trvalým určením apod. Dodal k tomu, že zásyp výkopu musí odpovídat požadavku projektu a ten stanoví, jaký druh zásypu s příslušnými technickými parametry a v jaké jakosti může být použit. Nelze srovnávat písek s kvalitativními vlastnostmi pro stavebnictví s různorodou a nedefinovatelnou hromadou materiálu neznámého původu. O záměru dalšího využití „materiálu“ ze strany žalobce dle názoru žalovaného nenasvědčuje ani způsob jeho uložení, neboť materiál pro další využití by byl zřejmě uložen odděleně, a nikoli v jedné hromadě, zahrnutý a promíchaný se stavební sutí a zeminou.
Rozhodnutí napadl žalobce žalobou u Městského soudu v Praze, kde uvedl, že movité věci nebyly určeny jako nepotřebné s úmyslem je odložit, a proto bylo povinností správního orgánu prokázat, že kontrolované movité věci jsou odpadem ve smyslu zákona o odpadech a že žalobce s tímto odpadem také nakládá. Pokud žalovaný dospěl k závěru, že movité věci nacházející se na venkovní nezajištěné ploše jsou nebezpečným odpadem ve smyslu vyhlášky č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), pak tento svůj závěr dovodil pouze ze svého přesvědčení, že se jedná o nebezpečný odpad, což dokládal tím, že ve stavebním a demoličním odpadu se nacházely příměsi jiných odpadů, včetně nebezpečných.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě poukázal na záznam z místního šetření provedeného v areálu žalobce v Sulkově dne 30. 5. 2001, v němž je mimo jiné konstatováno, že od roku 1995 shromažďuje žalobce stavební odpady na pozemku v areálu společnosti se záměrem recyklace stavebních sutí a jejich využití ve stavebnictví. Skutečný stav již existující skládky v roce 1995 dokumentuje letecký snímek pořízený v tomto roce. Neustále opakovaný požadavek žalobce o nutnosti prokázat, že kontrolované věci jsou odpadem ve smyslu zákona a že žalobce s nimi nakládá, jsou dle žalovaného bezpředmětné s ohledem na shromážděné důkazy.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Neopodstatněná je námitka, v níž žalobce správním orgánům obou stupňů vytýká porušení povinnosti zjistit přesně a úplně skutečný stav věci, když tvrdí, že správní orgány v průběhu správního řízení nezjistily, jaké movité věci se na pozemcích v předmětné provozovně žalobce v Líních – Sulkově nachází, zda tyto jsou odpadem a zda to byl právě žalobce, kdo s těmito odpady v rozporu s § 12 odst. 2 zákona o odpadech na daném místě nakládal. Dle náhledu soudu si správní orgány v souzené věci opatřily dostatek důkazů, jimiž bylo prokázáno, s jakým druhem odpadu žalobce na pozemcích v předmětné provozovně nezákonně nakládal. Mezi tyto důkazy patří zejména veškeré protokoly o místních šetřeních a kontrolách provedených inspekcí či Okresním úřadem Plzeň-sever, referátem životního prostředí v provozovně žalobce, fotodokumentace pořízená v průběhu těchto kontrol a místních šetření, jakož i letecké snímky zachycující areál žalobce. Z uvedených důkazů nade vší pochybnost vyplývá oprávněnost závěru správních orgánů, že to je právě žalobce, kdo na pozemcích tvořících areál jeho provozovny v Líních – Sulkově již od roku 1995 ve značném množství soustřeďuje, skladuje a částečně též třídí směsné stavební a demoliční odpady, jež bylo lze zařadit pod katalogové číslo 17 07 01 – směsný stavební a/nebo demoliční odpad, patřící podle Katalogu odpadů obsaženého v příloze č. 1 vyhlášky č. 337/1997 Sb. mezi odpady nebezpečné. Složení směsi odpadů soustředěné a skladované žalobcem v areálu jeho provozovny, v níž převažuje netříděná stavební suť, je detailně popsáno ve výše zmíněných protokolech o místních šetřeních a kontrolách provedených u žalobce a je názorně dokumentováno též pořízenými fotografiemi. Správní orgány tímto způsobem pro účely správního řízení dostatečně přesně určily druh movitých věcí, které se na pozemcích v areálu provozovny žalobce nachází, a to včetně jednotlivých příměsí stavební a demoliční suti, z nichž některé jsou samy o sobě nebezpečnými odpady (plechovky se zbytky barev, plechovky se zbytky oleje či plastové folie), a jejich závěry v tomto směru tudíž nelze označit za pouhé přesvědčení, nemající oporu v provedených důkazech.
Přestože soud do jisté míry chápe snahu žalobce hájit se v řízení před správními orgány za pomoci jakýchkoliv argumentů, které uzná za vhodné, považuje za
absurdní
až troufalé tvrzení žalobce, že se ve skutečnosti nejedná o odpad, ale o stavební materiál. Skutečnost, že se v případě směsné stavební suti obsahující příměsi dalších druhů odpadů, jež byla žalobcem soustředěna na pozemcích v areálu jeho provozovny v Líních – Sulkově, jedná o odpad, a nikoliv o stavební či jiný materiál, je totiž na první pohled zřejmá již z fotografií pořízených správními orgány v průběhu kontrol, které názorným způsobem zobrazují stav, složení i způsob uložení tohoto „
materiálu
“ v areálu žalobce. Movité věci, které ve svém souhrnu směsnou stavební suť tvoří, plně vyhovují definici odpadu zakotvené v § 2 odst. 1 zákona o odpadech. Nepotřebnost movitých věcí tvořících ve svém souhrnu směsnou stavební suť pro jejich vlastníka pramení z nemožnosti jejich užití ke stavebním účelům bez dalších nezbytných úprav (vytřídění nežádoucích příměsí a roztřídění směsi na jednotlivé stavební materiály). Dle náhledu soudu je nepochybné, že bylo úmyslem osoby, jíž tyto věci patřily, se jich nějakým způsobem zbavit. Pokud se jedná o stavební a demoliční suť, projevil se tento úmysl jejího vlastníka navenek tím, že daná suť byla odvezena ze staveniště poté, co vlastník dospěl k logickému závěru o nepotřebnosti a neužitečnosti této suti pro další provádění stavby. To, že se původní vlastník hodlal nadobro zbavit movitých věcí, které tvoří nežádoucí příměsi stavební suti a které byly u žalobce při kontrolách rovněž zjištěny (zemina, zbytky elektroinstalačního materiálu, eternit, plasty, ojeté pneumatiky, zbytky poškozeného bytového zařízení, folie, nádoby se zbytky nátěrových hmot aj.), jakož i to, že svůj úmysl zbavit se těchto věcí jejich vlastník realizoval, je zřejmé již z toho, že se tyto věci jako nepoužitelné k původnímu účelu a z tohoto pohledu nepotřebné ocitly v haldě směsné stavební suti zjištěné v areálu žalobce, kam byly odloženy. Vzhledem ke zřejmé povaze stavební a demoliční suti zjištěné inspekcí v areálu provozovny žalobce nebylo důvodu, aby si inspekce opatřovala stanovisko příslušného správního orgánu v pochybnostech o tom, zda uvedené movité věci jsou odpadem – v projednávané věci žádné pochybnosti nebyly na místě.
Movité věci, které ve svém souhrnu tvoří směsnou stavební suť, jež byla žalobcem soustředěna na pozemcích v areálu jeho provozovny v Líních – Sulkově, jsou samozřejmě odpadem i dle stávající právní úpravy, neboť plně vyhovují též definici pojmu odpad zakotvené v § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Dle tohoto zákonného ustanovení je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. O úmyslu osoby, jíž tyto věci patřily, se jich nějakým způsobem vzhledem k jejich nepotřebnosti zbavit a stejně tak o realizaci toho záměru bylo soudem pojednáno v předchozím odstavci.
Žalobci lze jistě přisvědčit v tom, že i směsná stavební a demoliční suť může obsahovat suroviny, které lze v budoucnu opětovně využít ke stavebním účelům. Přesvědčení žalobce o možnosti získání druhotných surovin použitelných k další stavební výrobě z odpadu tvořeného směsnou stavební sutí však ještě neznamená, že surovinou (a nikoliv odpadem) je i samotná stavební suť. Je totiž evidentní, že stavební suť v té podobě, jak byla správními orgány zdokumentována v průběhu místních šetření a kontrol prováděných u žalobce, je bez dalších úprav (vytřídění nežádoucích příměsí a roztřídění směsi na jednotlivé stavební materiály) ve stavebnictví nepoužitelná. Toho si je ostatně žalobce dobře vědom, neboť, jak bylo v průběhu správního řízení zjištěno, jeho zaměstnanci prováděli vytřiďování nežádoucích příměsí ze shromážděné směsné stavební suti (viz např. zápis z místního šetření ze dne 30. 5. 2001 či vyjádření žalobce k protokolu o kontrole ze dne 31. 5. 2001). Uvedené počínání zaměstnanců žalobce přitom nelze kvalifikovat jinak než jako nakládání s odpady ve formě jejich třídění, prováděného s cílem jejich následného využívání (§ 2 odst. 5 zákona o odpadech).
Žalobce si byl – alespoň do určité doby – dobře vědom toho, že v areálu své provozovny v Líních – Sulkově nesoustřeďuje stavební materiály, ale odpad v podobě směsné stavební suti. Tato skutečnost je zřejmá z řady důkazů, které si inspekce pro vydání rozhodnutí opatřila. Jednatel žalobce v prohlášení zachyceném v protokolu sepsaném dne 24. 5. 1995 při ústním jednání konaném u Okresního úřadu Plzeň-sever, referátu životního prostředí, uvedl, že skládka stavebních sutí byla zřízena pro žalobce jako mezideponie materiálu pro úpravu pozemků, které firma chtěla koupit vedle pronajatého areálu. Ve vyjádření k protokolu o kontrole konané dne 31. 5. 2001 žalobce také nehovoří o venkovním skladu stavebních materiálů, ale o odvozu materiálů a odpadů z rekonstrukcí bytů do areálu Sulkov a o následném třídění odpadů a jejich likvidaci. Na základě uvedených důkazů a ve světle kontrolních zjištění, k nimž inspekce v průběhu správního řízení dospěla a které byly popsány shora, je nutno obhajobu žalobce, že se ve skutečnosti nejedná o ukládání odpadu, ale o sklad materiálu, odmítnout jako nepravdivou. (...)
*) S účinností do 1. 1. 2002 nahrazen zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
**) Kasační stížnost žalobce Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 11. 9. 2008, čj. 6 Afs 46/2007-136.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.