Vydání 6/2015

Číslo: 6/2015 · Ročník: XIII

3224/2015

Ochranné známky: zápis vulgárního výrazu do rejstříku ochranných známek

Ochranné známky: zápis vulgárního výrazu do rejstříku ochranných známek
k § 4 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)
To, že se v dnešní liberální společnosti nejen ve veřejně pronášených projevech některých jednotlivců, ale i ve sdělovacích prostředcích či na internetu objevují vulgární výrazy, jejichž užití na veřejnosti je z hlediska obecné slušnosti, veřejného pořádku a dobrých mravů krajně nevhodné, nemůže vést k tomu, aby tyto výrazy získaly veřejnoprávní ochranu zápisem do rejstříku ochranných známek [srov. § 4 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, které brání zápisu označení, která jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy] a byly následně svými vlastníky legálně užívány v souladu se základní funkcí ochranných známek k odlišení výrobků nebo služeb vlastníka ochranné známky od výrobků nebo služeb jiných soutěžitelů.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2014, čj. 9 A 243/2011-38)
Prejudikatura:
č. 1350/2007 Sb. NSS.
Věc:
Akciová společnost Lagardere Active ČR proti Úřadu průmyslového vlastnictví o zápis ochranné známky.
Rozhodnutím ze dne 22. 6. 2011 (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda žalovaného zamítl rozklad žalobkyně a potvrdil rozhodnutí I. stupně ze dne 17. 5. 2011 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění „
posranej život
“. V odůvodnění napadeného rozhodnutí orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že žalovaný rozhodl o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky žalobkyně podle § 22 odst. 1 zákona o ochranných známkách s odůvodněním, že přihlašované slovní označení „
posranej život
“ je podle § 4 písm. f) téhož zákona vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek, neboť odporuje dobrým mravům, jelikož slovní prvek „
posranej
“ je všeobecně vnímán jako vulgární a pohoršlivý výraz. Následně předseda žalovaného zmínil obsah námitek uplatněných žalobkyní v rozkladu a citoval
relevantní
právní úpravu [§ 22 odst. 1, § 4 písm. f) zákona o ochranných známkách]. Poté v rámci vypořádání námitek žalobkyně konstatoval, že výraz „
posranej
“ je velmi obhroublým až vulgárním termínem, který je na veřejnosti používán pouze úzkou skupinou spotřebitelů s volnějším (resp. absentujícím) chápáním evropských společenských konvencí, kteří tímto výrazem obvykle označují v přeneseném slova smyslu jakoukoliv nepříjemnou situaci či událost. V nepřeneseném významu vyjadřuje termín „
posranej
“ velmi syrově a bezprostředně potřísnění čehokoliv exkrementy, ovšem lze se domnívat, že častěji bývá užíván právě prvně jmenovaným způsobem, tedy přeneseně.
Dle předsedy žalovaného nelze samozřejmě popřít, že slovo „
posranej
“ vypustí čas od času z úst většina spotřebitelské veřejnosti, zvláště ta spadající do nižších věkových kategorií, nicméně v souladu s dobrými mravy a výše zmíněnými konvencemi chování, dodržovanými většinou obyvatel České republiky, se tak obvykle děje pouze v soukromí, v rámci uzavřeného společenství osob, které se navzájem velmi dobře znají a nebudou tento výraz apriorně považovat při vzájemné verbální komunikaci za urážlivý či hanlivý, resp. za útok na společenské morální hodnoty, které jsou naší kultuře vlastní. Výluka ze zápisu do rejstříku ochranných známek dle § 4 písm. f) zákona o ochranných známkách je výlukou veřejnoprávní, tudíž jejím smyslem je zabránit zápisu takových označení, která by mohla narušovat či poškozovat vnímání společenských hodnot, vést ke všeobecné vulgarizaci společnosti a negativně ovlivnit např. i řádný duševní vývoj dětí. Ačkoliv je dnešní vnímání značně liberální a ve sdělovacích prostředcích či na internetu se mohou objevovat termíny, jejichž užití na veřejnosti je z hlediska slušnosti, veřejného pořádku a dobrých mravů krajně nevhodné a nedistingované (přičemž tyto termíny mohou nemalou část spotřebitelské veřejnosti pohoršovat), je nutno daný stav chápat jako jakousi daň za demokratické prostředí, v němž žijeme. Toto liberální pojetí volnosti a svobodomyslnosti však nelze chápat tak extenzivně, aby nevhodné vulgární či hanlivé výrazy (ač jsou určitými skupinami spotřebitelů běžně užívány) mohly získat veřejnoprávní ochranu formou zápisu v rejstříku ochranných známek, když se zcela očividně mohou dotknout morálních hodnot, zásad či smýšlení poměrně širokého okruhu spotřebitelské veřejnosti. V zájmu zachování alespoň základních nepřekročitelných pravidel slušného chování je proto nepřípustné, aby přihlašované označení „
posranej život
“ bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek, protože obsahuje termín „
posranej
“, jenž není z hlediska dobrých mravů a veřejného pořádku pro svou vulgárnost hodný veřejnoprávní ochrany, kterou rejstřík ochranných známek poskytuje v něm zapsaným označením – ochranným známkám.
Předseda žalovaného doplnil, že není rozhodné, jaký subjekt přihlašované označení zaštiťuje a v rámci jakého projektu a kým má být toto označení užíváno. Z veřejnoprávního hlediska je rozhodující, že by zápisem tohoto označení do rejstříku ochranných známek byla poskytnuta veřejnoprávní ochrana označení, resp. termínu, jehož veřejné užívání je s ohledem na morální zásady a hodnoty, v nichž byli a jsou spotřebitelé v České republice vychováni, nežádoucí. Dodržování těchto morálních zásad a hodnot je v České republice stále živým standardem, který je doposud vštěpován i našim nejmenším, tedy dětem, které by alespoň ze strany státních institucí (a tedy i ze strany žalovaného) měly být ušetřeny jakéhokoliv nevhodného příkladu narušujícího a deformujícího jejich budoucí vnímání společenských hodnot.
Na základě výše uvedeného předseda žalovaného uzavřel, že přihlašované označení ve znění „
posranej život
“ je ve smyslu § 4 písm. f) zákona o ochranných známkách vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek pro rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy.
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě nejprve shrnula průběh správního řízení a poté konstatovala, že dle názoru žalovaného vyjádřeného v napadeném rozhodnutí je přihlašované označení ve znění „
posranej život
“ ve smyslu § 4 písm. f) zákona o ochranných známkách vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek pro rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy. Smyslem této výluky je podle žalovaného zabránit zápisu takových označení, která by mohla narušovat či poškozovat vnímání společenských hodnot, vést ke všeobecné vulgarizaci společnosti a negativně ovlivnit např. i řádný duševní vývoj dětí.
S výše uvedeným názorem žalovaného žalobkyně nesouhlasí. Poukázala na to, že v současné době probíhá v rámci České republiky reklamní kampaň „
posranej život
“, která je součástí stejně nazvaného projektu, jenž probíhá na webových stránkách www.posranejzivot. cz a je rovněž podporován v rozhlasovém vysílání programu Radio Bonton. Projekt „
posranej život
“ byl koncipován tak, aby posluchači rádií a návštěvníci internetu měli možnost a prostor k tomu, aby se s ostatními podělili o své negativní zkušenosti a zážitky a mohli o nich diskutovat s ostatními. Reklamní kampaň je zaměřena především na mladé lidi a její název byl záměrně vybírán tak, aby tuto skupinu obyvatel oslovil a zaujal. Název kampaně má především mladé lidi provokovat k tomu, aby se do projektu zapojili a sdělili ostatním svůj názor na negativní jevy ve společnosti, se kterými se oni nebo jejich známí setkali. Zvolený název kampaně je dle názoru žalobkyně zcela v souladu se zákonem a není v rozporu s veřejným pořádkem ani s dobrými mravy, a proto jej není možné podřadit pod označení, která nelze dle § 4 zákona o ochranných známkách zapsat do rejstříku ochranných známek. Jedná se o označení, které se stává stále běžnějším a používanějším úslovím, a to jak v rámci spotřebitelské veřejnosti, tak rovněž ve sdělovacích prostředcích a na internetu. V této souvislosti žalobkyně uvedla, že česká společnost je čím dál více liberálnější a termíny považované dříve za vulgární začínají být používány stále větším počtem osob, čímž dochází k určitému posunu při posuzování toho, zda je dané slovo urážlivé či vulgární. Žalobkyně se proto domnívá, že spotřebitelé pochopí pravý význam probíhající reklamní kampaně a nebudou ho chápat jako nemravné či pohoršlivé označení, neboť přihlašované označení takový charakter nemá. V žádném případě se nejedná o nadávku ani vulgární označení. Přihlašované označení je míněno jako nadsázka, která má pouze nadneseně označovat určitou nepříjemnou situaci či událost. Reklamní kampaň není zaměřena proti konkrétním osobám či jejich skupinám.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
V posuzované věci vyšel soud z následně uvedené právní úpravy:
Podle § 1 zákona o ochranných známkách „[o]
chrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby
“.
Dle § 4 písm. f) zákona o ochranných známkách se do rejstříku nezapíše označení, které „
je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy
“.
Podle § 22 odst. 1 věty první zákona o ochranných známkách „[n]
ení-li přihlašované označení způsobilé zápisu podle § 4 nebo § 6, Úřad přihlášku zamítne
“.
Žaloba není důvodná.
Soud plně přisvědčuje klíčovému závěru žalovaného, že přihlašované označení je v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, a proto není způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek. Argumentaci žalovaného obsaženou v napadeném rozhodnutí, o kterou je tento závěr opřen, považuje soud za naprosto přiléhavou a takřka vyčerpávající, a proto mu nezbývá, než aby na ní odkázal a převzal ji jako argumentaci vlastní (takový postup aproboval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. 7. 2007, čj. 8 Afs 75/2005-130, č. 1350/2007 Sb. NSS).
Ve shodě s názorem žalovaného má soud za to, že slovo „
posranej
“ je vulgárním výrazem, který v nepřeneseném významu znamená „
potřísněný exkrementy
“, zatímco v přeneseném významu je toto slovo užíváno s cílem vyjádřit, popř. zdůraznit negativní vlastnost jiného předmětu či jevu. Slovní spojení „
posranej život
“ je výrazem hovorové vulgární češtiny, užívaným pro vyjádření „
smůly či neúspěchu v životě
“. Podstatné pro posouzení dané věci je to, že většina spotřebitelů i v dnešní době vnímá toto slovní spojení jako vulgární, a proto jej zpravidla neužívá na veřejnosti, neboť správně chápe, že je to v rozporu s dobrými mravy. Jsou samozřejmě jednotlivci či jisté skupiny osob, které i v běžném projevu na veřejnosti vulgarity všeho rázu běžně užívají či dokonce nadužívají. To ale neznamená, že jimi pronášené vulgarity v důsledku toho pozbývají svůj vulgární charakter a stávají se jakousi společenskou normou. Totéž platí pro vulgární výrazy, které se vyskytují ve svobodném prostředí nikým necenzurovaných internetových diskusí a textů.
Jak žalovaný správně zdůraznil, výluka ze zápisu do rejstříku ochranných známek zakotvená v § 4 písm. f) zákona o ochranných známkách je výlukou
veřejnoprávní
. Jejím smyslem je zabránit zápisu takových označení, která by mohla narušovat či poškozovat vnímání společenských hodnot, vést ke všeobecné vulgarizaci společnosti a negativně ovlivnit např. i řádný duševní vývoj dětí. To, že se v dnešní liberální společnosti nejen ve veřejně pronášených projevech některých jednotlivců, ale i ve sdělovacích prostředcích či na internetu objevují vulgární výrazy, jejichž užití na veřejnosti je z hlediska obecné slušnosti, veřejného pořádku a dobrých mravů krajně nevhodné, nemůže vést k tomu, aby tyto výrazy získaly veřejnoprávní ochranu zápisem do rejstříku ochranných známek a byly následně svými vlastníky legálně užívány v souladu se základní funkcí ochranných známek k odlišení výrobků nebo služeb vlastníka ochranné známky od výrobků nebo služeb jiných soutěžitelů.
Právě to měl žalovaný na mysli, když v napadeném rozhodnutí uvedl, že pro posouzení věci není podstatné, že žalobkyně dle svého tvrzení hodlala přihlašované označení užívat v rámci probíhající reklamní kampaně nesoucí stejný název. Smysl kampaně, cílová skupina, na kterou je tato kampaň zaměřena, jakož i to, že se účastníci kampaně svými příspěvky mohou podílet na vytváření zábavného internetového portálu a na vysílání Rádia Bonton, jsou pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí vskutku irelevantní, neboť tyto skutečnosti nemohou nic změnit na tom, že slovní spojení „
posranej život
“ je obecně vulgárního charakteru a řada spotřebitelů by jej takto vnímala a jeho užívání na veřejnosti považovala za jsoucí v rozporu s dobrými mravy či narušující veřejný pořádek, jenž je nutno chápat jako normativní systém, na kterém je založeno fungování společnosti v daném místě a čase, a jenž v sobě zahrnuje nejen normy právní, politické, ale i mravní a morální.
To, že žalobkyně nebo některé osoby, na které je reklamní kampaň zaměřena, budou vnímat přihlašované označení jako nadsázku, ještě neznamená, že toto označení by stejným způsobem vnímali ostatní spotřebitelé. Žalobkyně nepožadovala po žalovaném schválení názvu reklamní kampaně, ale zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Pokud by žalovaný její žádosti vyhověl, byla by žalobkyně oprávněna toto obecně vulgární sousloví užívat nikoliv pouze v rámci příslušné reklamní kampaně, na kterou se neustále odvolává, ale k označování veškerých svých výrobků a služeb, pro které by byla taková ochranná známka zapsána, bez ohledu na to, zda nějak souvisí se zmiňovanou reklamní kampaní. Charakter přihlašovaného označení je proto nutno posuzovat z hlediska široké veřejnosti, které jsou určeny výrobky a služby uvedené v přihlášce ochranné známky, a nikoliv pouze z hlediska spotřebitelů, na které je zaměřena reklamní kampaň.
Jak je patrno z přihlášky předmětné ochranné známky, tato měla sloužit k označení široké škály výrobků a služeb (příkladmo lze uvést nahrané a nenahrané nosiče zvuku a obrazu, časopisy, publikace, propagační tiskoviny, reklamní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoli média, inzertní činnost, provozování televizního a rozhlasového vysílání, či dokonce vzdělávací činnost). Pokud by bylo přihlašované označení zapsáno jako ochranná známka do rejstříku, získala by žalobkyně veřejnoprávní oprávnění užívat toto sousloví k označování těchto, jakož i dalších v přihlášce uvedených výrobků a služeb. Případné nesouhlasné projevy slušně vychovaných spotřebitelů, kteří by veřejné užívání takové ochranné známky právem vnímali jako nemravné nebo narušující veřejný pořádek, by pak žalobkyně mohla odbýt poukazem na to, že žalovaný v rámci věcného průzkumu prováděného podle § 22 zákona o ochranných známkách rozpor takového označení s veřejným pořádkem a dobrými mravy neshledal a že žalobkyni v důsledku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku nemůže v jeho veřejném užívání nikdo bránit. Je nanejvýš pravděpodobné, že při užívání přihlašovaného označení jako ochranné známky ve spojení s širokým okruhem výrobků a služeb vymezeným v přihlášce by se s tímto souslovím jakožto ochrannou známkou setkávaly i děti všech věkových kategorií, které běžně poslouchají rádio či sledují televizní vysílání. Valné většině z nich by jistě přišlo podivné, že slovní spojení, za jehož užití ve škole by byly učitelem přinejmenším napomenuty, může být veřejně užíváno jako ochranná známka. Žalovaný, veden snahou zabránit porušování elementárních morálních zásad a hodnot, na kterých je naše společnost zbudována, této nežádoucí situaci zamítnutím přihlášky žalobkyně zabránil. S jeho argumentací, že děti by alespoň ze strany státních institucí, mezi něž patří i žalovaný, měly být ušetřeny jakéhokoliv nevhodného příkladu narušujícího a deformujícího jejich budoucí vnímání společenských hodnot, se soud v plném rozsahu ztotožňuje.
Žalovaný tedy postupoval v souladu se zákonem, když přihlášku slovní ochranné známky ve znění „
posranej život
“ zamítl, neboť přihlašované označení skutečně není způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek vzhledem k jeho rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy ve smyslu § 4 písm. f) zákona o ochranných známkách.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.