Vydání 10/2007

Číslo: 10/2007 · Ročník: V

1333/2007

Ochranné známky: rozlišovací způsobilost

Ejk 619/2006
Ochranné známky: rozlišovací způsobilost
k § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách*)
Rozlišovací způsobilost zaměnitelného označení podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, je v oblasti motoristického sportu třeba zkoumat vždy zejména ve vztahu ke vjemu průměrného spotřebitele, jímž je divák motoristických soutěží, motoristická veřejnost a obchodní partneři subjektů pořádajících motoristické soutěže. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o námitkách proti přihlášce ochranné známky, které je založeno pouze na skutečnosti, že přihlašovatel ochranné známky je národní sportovní autoritou zaštiťující pořádané motoristické soutěže, aniž by se vypořádalo s posouzením vjemu průměrného spotřebitele i ve vztahu k jiným subjektům dlouhodobě fakticky pořádajícím a finančně zajišťujícím motoristické soutěže, nevychází z náležitě skutkově a právně posouzeného stavu věci ve smyslu známkového práva.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2005, čj. 9 Ca 8/2004-11)
Prejudikatura:
k rozlišovací způsobilosti srov. č. 706/2005 Sb. NSS a č. 873/2006 Sb. NSS.
Věc:
Spolek M. proti Úřadu průmyslového vlastnictví o zápis ochranné známky.
Autoklub České republiky podal u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 7. 8. 2000 přihlášku slovní ochranné známky ve znění RALLY
BOHEMIA
.
Dne 6. 11. 2001 podal žalobce námitky. Namítal, že je dlouholetým organizátorem a pořadatelem motoristických soutěží a závodů pod označením RALLYE
BOHEMIA
a že mezi motoristickou veřejností, odborníky, obchodními partnery i diváky jako spotřebiteli si závody a související akce provozované pod názvem RALLYE
BOHEMIA
získaly značnou oblibu a služby a výrobky pod tímto označením poskytované si veřejnost i obchodní partneři spojují jednoznačně a pouze s Místním automotoklubem AK ŠKODA, MLADÁ BOLESLAV. Uváděl investice do propagace a posilování značky RALLYE
BOHEMIA
, což dokládal velkým množstvím nejrůznějších propagačních materiálů, ročenek, programů a článků, z nichž má vyplývat, že označení RALLYE
BOHEMIA
je v České republice dlouhodobě zavedené a je jednoznačně spojováno s namítatelem (žalobcem). Přihlášené označení RALLY
BOHEMIA
je s označením RALLYE
BOHEMIA
držitele (žalobce) jednoznačně zaměnitelné a zřejmá
kolize
a podobnost mezi zveřejněným a namítaným označením vznikla v celém rozsahu výrobků a služeb (třídy 16, 35, 38, 41), které jsou charakterizovány oblastí motoristického sportu. Žalobce jako namítatel také uvedl, že v důsledku jednání přihlašovatele podal přihlášku ochranných známek označení RALLYE
BOHEMIA
,
BOHEMIA
RALLYE HISTORIC a RALLY
BOHEMIA
.
Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 2. 4. 2003 pod bodem 1 výroku přihlášku ochranné známky RALLY
BOHEMIA
dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“), částečně zamítl pro reklamní a propagační činnost, činnosti zahrnující záznam, přepis, vypracování, shromažďování, aktualizování, přenášení, systematizování písemných a obrazových sdělení a záznamů, služby obsahující distribuci a propagační sdělení ve třídě 35, spolupráci při zajišťování a rozšiřování rádiových a televizních programů ve třídě 38 a provozování sportovních zařízení, pořádání sportovních podniků a dalších akcí, zejména motoristických a zábavných ve třídě 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb, a dále v bodě 2 námitky podané podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb. proti zápisu zveřejněného označení RALLY
BOHEMIA
do rejstříku ochranných známek zamítl.
Rozkladu přihlašovatele ochranné známky předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 14. 11. 2003 vyhověl a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně změnil tak, že namísto výroku o částečném zamítnutí přihlášky ochranné známky ve znění „RALLYE BOHEMIA“ a zamítajícího výroku o námitkách výrok změnil takto:
„Námitky podané podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, podané proti přihlášce slovní ochranné známky spis. zn. O-158036 ve znění „RALLY BOHEMIA“ se zamítají a přihláška ochranné známky se postupuje k zápisu do rejstříku.“
Při přezkoumání věcných důvodů, které vedly k nevyhovění námitkám namítatele dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb. žalovaný připustil, že označení RALLYE
BOHEMIA
, pod nímž namítatel v minulých letech pořádal soutěže, je od přihlášeného označení RALLY odlišné pouze v koncovém písmeni E, z fonetické stránky je zcela shodné, a tím se nesporně jedná o označení zaměnitelné. Uznal rovněž, že hlavním garantem a pořadatelem motoristických soutěží RALLYE
BOHEMIA
byl namítatel, avšak že podle předložených programů RALLYE z let 1998 až 2000 je namítatel jako pořadatel uveden vždy spolu s konkrétní národní sportovní autoritou, případně s dalšími subjekty (Svazarm, ÚAMK atd.). Ve svém rozhodnutí tedy přistoupil na závěr správního orgánu prvního stupně v tom, že přihlašovatel byl v letech 1998 až 2000 sportovní národní autoritou, která povolila uskutečnění závodu, a namítatel nemohl legálně pořádat mezinárodní motoristický závod RALLYE
BOHEMIA
bez schválení této národní sportovní autority. Namítané označení tedy nemohlo získat v okruhu relevantních osob rozlišovací způsobilost pouze pro namítatele.
Žalobce v žalobě mj. namítal, že je dlouholetým pořadatelem mezinárodních a obecně známých automobilových závodů pořádaných pod názvem RALLYE
BOHEMIA
. Motoristická veřejnost, partneři, odborníci i občané mají konání těchto motoristických závodů spojeno s činností žalobce, který do užívané značky RALLYE
BOHEMIA
investoval značné finanční prostředky i své organizační kapacity. Uvedl, že předložil značné množství písemných materiálů, které používání předmětného označení z jeho strany prokazují a z nichž vyplývá jednoznačné spojení označení RALLYE
BOHEMIA
se žalobcem. Předmětná přihlášená ochranná známka RALLY
BOHEMIA
je zřetelně zaměnitelná s označením užívaným žalobcem, a to jak foneticky, tak vizuálně. Žalobce tvrdil, že ve smyslu ustanovení § 9 až § 11 zákona č. 137/1995 Sb. měl právo na ochranu svého chráněného staršího práva na označení, které mu žalovaný svým rozhodnutím nezajistil. Registrace předmětné ochranné známky zásadně zasahuje do ekonomických práv žalobce a zpochybňuje jeho dlouholeté působení v oblasti motoristického sportu. Pokud žalovaný ve svém rozhodnutí váže právo na ochranu předmětného označení na osobu, která je tzv. národní sportovní autoritou, nelze takové zdůvodnění považovat za
relevantní
pro známkové právo. Žalobce je dlouholetý a tradiční provozovatel soutěže, toto označení RALLYE
BOHEMIA
prokazatelně dlouhodobě používal a tím toto označení získalo rozlišovací způsobilost pro jeho činnost, což prokázal v námitkovém řízení. Proti předmětné přihlášce ochranné známky pak zde stálo prokázané starší právo držitele zaměnitelného označení. Dle žalobce ve sporu není rozhodující, zda a v jakém období žalobce takové označení používal s vědomím jiných subjektů. Rozhodnutím tak bylo porušeno ustanovení § 11 odst. 1 a 3 zákona o ochranných známkách.
Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření k žalobě považoval za nesporné, že žalobce v minulých letech pořádal motoristické soutěže pod názvem RALLYE
BOHEMIA
, mohl i prokázat, že je držitelem shodného nebo zaměnitelného označení, ale nepodařilo se mu prokázat, že toto označení získalo v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky ochranné známky rozlišovací způsobilost výhradně pro jeho činnost odpovídající přihlášeným výrobkům a službám. Ze žalobcem předložených důkazů plyne, že pořádání motoristických závodů probíhalo pod záštitou přihlašovatele, který je jedinou národní sportovní autoritou uznanou FIA, která v letech 1998 až 2000 mohla povolit konání závodů RALLYE
BOHEMIA
v rámci mezinárodních motoristických soutěží, pod záštitou FIA. Označení má rozlišovací způsobilost pro dané výrobky či služby pouze tehdy, pokud je spotřebitel schopný podle něj rozeznat výrobky či služby z určitého zdroje. Právo k nezapsanému označení lze získat jen užíváním, které je dlouhodobé a pro svého držitele příznačné. Je-li označení užíváno zároveň několika subjekty, nemá rozlišovací způsobilost. Žalobce byl jako pořadatel motoristických soutěží vždy zaštítěn konkrétní sportovní autoritou, kterou byl v letech 1998 až 2000 přihlašovatel.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Soud shledal důvodnou námitku žalobce, že argumentace žalovaného tzv. národní sportovní autoritou není zcela jednoznačně determinující pro aplikaci známkového práva na daný případ. Žalovaný v napadeném rozhodnutí dovozuje, že označení RALLYE
BOHEMIA
nemohlo získat v okruhu relevantních osob rozlišovací způsobilost pouze pro namítatele (tedy výhradně pro namítatele), z čehož lze usuzovat na to, že dle názoru žalovaného žalobce nemá výhradní práva držitele uvedeného označení a že ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. zde není takové právo, do kterého by bylo podanou přihláškou zasaženo. Žalovaný tak ovšem dovozuje pouze z toho, že přihlašovatel je již několik let jedinou sportovní autoritou uznanou FIA, pod jehož záštitou se motoristické závody v ČR vždy konají a který je vedle žalobce uveden na předložených programech rallye. Tímto posouzením navazuje na argumentaci správního orgánu I. stupně v jeho hodnocení úlohy přihlašovatele, která spočívá v tom, že přihlašovatel je držitelem sportovní autority, vyplývající z mezinárodních sportovních řádů, je tím, který uděloval v letech 1998 až 2001 povolení ke sportovním podnikům a na jehož rozhodnutí záviselo, který místní autoklub pověří vlastní organizací a pořádáním automobilové soutěže. Tyto skutečnosti ovšem svědčí o sportovních pravomocích přihlašovatele a o tom, co akcentuje žalovaný v napadeném rozhodnutí, totiž že právo žalobce k pořádání mezinárodního závodu RALLYE
BOHEMIA
je pouze odvozené. Uvedené skutečnosti tak vypovídají spíše o řízení automobilového sportu odvíjejícího se od mezinárodních sportovních řádů a oprávnění a předmětu činnosti, které vyplývají ze stanov přihlašovatele. Podstatnými a rozhodnými skutečnostmi pro známkové právo však je, zda zmíněná činnost sportovní autority (udělování povolení, rozhodnutí o pořadateli závodů), vesměs veřejností méně zachytitelná vedle činnosti vlastních garantů, investorů a provozovatelů soutěže, obstojí z hlediska smyslu ochrany, kterou poskytuje známkové právo. Otázka, zda činnost přihlašovatele je způsobilá vyloučit dlouhodobé používání nezapsaného označení a získání rozlišovací způsobilosti tohoto označení pro žalobce je správně žalobcem navozena proto, že rozlišovací způsobilost, to jest schopnost individualizovat služby z určitého obchodního zdroje, je třeba zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, zejména z hlediska vizuálního, fonetického, významového a porovnáním druhu zboží a služeb. Ta označení, která jsou zaměnitelná a mají nízkou rozlišovací schopnost, mohou vedle sebe na trhu existovat, mohou si vybudovat i vlastní dobré jméno, nemohou však být zapsána v rejstříku ochranných známek pro toho, jehož zaměnitelnosti jako obchodního zdroje se druhý uživatel či majitel dovolá. V daném případě vedle zaměnitelnosti nabízených služeb pod názvem motoristických soutěží RALLYE
BOHEMIA
, která je nepochybná, záleží tedy i na rozlišení obchodního zdroje, jemuž jsou zaměnitelná označení příznačná. V dané věci rozhodující správní orgány obou stupňů na základě předložených dokumentů náležitě nevyhodnotily, k jakému obchodnímu zdroji a výčtu výrobků či služeb je třeba vázat povědomost a vjem průměrného spotřebitele, týkající se označení RALLYE
BOHEMIA
. Je-li tímto zdrojem pouze žalobce jako dlouholetý pořadatel a provozovatel motoristických soutěží zajišťující služby související s propagací soutěže a veškerou agendu související s pořadatelstvím, a to nejen ve vztahu k odborné veřejnosti, ale i k obchodním partnerům, médiím a průměrným divákům jako spotřebitelům závodů, nebo zda je tím i přihlašovatel, je-li vjem jeho osoby a úlohy v motoristických soutěžích průměrným spotřebitelem vnímán v dané věci především jeho zmíněním v programech jako člena FIA a zaštiťovatele motoristických soutěží. Sama skutečnost, že přihlašovatel je národní sportovní autoritou z pověření mezinárodní organizace FIA, což by mělo vyplývat především z rozhodnutí FIA, z konkrétních dokumentů a stanov přihlašovatele, dokládajících toto pověření, pravděpodobně nebude v dané věci způsobilá vyvolat ve smyslu známkového práva příslušný veřejný vjem průměrného spotřebitele, motoristické veřejnosti či obchodních partnerů a diváků motoristických soutěží, a sice vjem toho, že pořádání těchto motoristických soutěží je spojeno nejen se jménem pořadatele, kterým je žalobce, ale i s přihlašovatelem, zvláště, jak vyplývá z předložených dokumentů a časopisů, je-li tento vjem komplikován a upozaděn i dalšími souvislostmi, např. spojením uvedených soutěží (dokonce v jejich názvu) s obchodním jménem sponzora firmy žalobce – Auto Štangl. Z uvedených důvodů proto nebylo ani k námitce žalobce podstatné průkazně zjišťovat, zda přihlašovatel je skutečně tvrzenou národní sportovní autoritou, nýbrž bylo třeba vycházet z toho, jak nezapsané označení RALLYE
BOHEMIA
v reklamních letácích, propagačních materiálech a při pořádání motoristických soutěží v jejich celkové publicitě vnímá průměrný spotřebitel služeb tohoto motoristického sportu a se službami jakého subjektu toto označení spojuje. Na základě uvedeného soud shledal, že v řízení bylo najisto postaveno, že žalobce předloženými doklady prokázal, že je držitelem zaměnitelného označení a že v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky ochranné známky toto označení bylo spojeno s činností žalobce, nebylo však úsudkem správních orgánů na základě konkrétních dokumentů přesvědčivě zhodnoceno, zda v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky ochranné známky získalo či nezískalo rozlišovací způsobilost pro činnost žalobce tak, aby mohly správní orgány z hlediska § 11 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb. dojít k přesvědčivému závěru, že námitky žalobce je třeba zamítnout a že přihlášené označení ochranné známky nezasahuje do zákonem chráněných práv žalobce jako držitele nezapsaného označení.
*) S účinností od 1. 4. 2004 nahrazen zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.