Vydání 10/2009

Číslo: 10/2009 · Ročník: VII

1920/2009

Ochranné známky: rozlišovací způsobilost ochranné známky

Ochranné známky: rozlišovací způsobilost ochranné známky
k § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)
k čl. 3 odst. 1 a 3 první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, ve znění rozhodnutí Rady 92/10/EHS*)
Označení "GOLF", jež má být registrováno jako slovní ochranná známka (bez dalších grafických prvků) pro časopis o hře golf, sděluje
relevantní
veřejnosti pouze to, že se jedná o časopis o této hře, a nijak ještě samo o sobě dotyčný časopis neodlišuje od jiných časopisů zaměřených na tuto tematiku. Tím však ještě není vyloučeno, aby označení "GOLF" získalo sekundární rozlišovací způsobilost na základě výlučného užívání tohoto označení ve vztahu k výrobkům, pro něž má být ochranná známka zapsána.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2009, čj. 7 As 56/2008-170)
Prejudikatura:
č. 689/2005 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora Evropských společenství ze dne 29. 9. 1998,
Canon
(C-39/97, Recueil, s. I-5507), ze dne 4. 10. 2001,
Merz & Krell
(C-517/99, Recueil, s. I-6959), ze dne 20. 11. 2001,
Procter & Gamble v. OHIM
(C-383/99 P, Recueil, s. I-6251), ze dne 12. 4. 2004,
Campina Melkunie
("Biomild") (C-265/00, Recueil, s. I-1699) a ze dne 29. 4. 2004,
Björnekulla Fruktindustrier
(C-371/02, Recueil, s. I-5791); usnesení Soudního dvora Evropských společenství ze dne 27. 1. 2004,
La Mer Technology
(C-259/02, Recueil, s. I-1159); rozsudky Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 26. 11. 2003,
HERON Robotunits v. OHIM
(T-222/02, Recueil, s. II-4995) a ze dne 20. 7. 2004,
Lissotschenko a Hentze v. OHIM
(T-311/02, Sb. rozh. s. II-2957).
Věc:
Společnost s ručením omezeným CCB proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti 1) občanského sdružení Česká golfová federace, 2) občanského sdružení Golfový klub Líšnice a 3) společnosti s ručením omezeným ATEMI, o neplatnost ochranné známky, o kasační stížnosti žalobkyně.
Dne 28. 11. 2003 Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") zapsal žalobkyni slovní ochrannou známku "GOLF" pro časopisy.
Dne 19. 12. 2006 Úřad změnil své výše uvedené rozhodnutí tak, že slovní ochrannou známku "GOLF" prohlásil podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. za neplatnou.
Žalobu podanou proti tomuto rozhodnutí Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 5. 2008 zamítl. V odůvodnění rozsudku uvedl, že podle § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen "zákon č. 137/1995 Sb."), který byl účinný v době zápisu označení do rejstříku, bylo ze zápisu do rejstříku vyloučeno označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby, a označení, které je tvořeno výlučně ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty nebo jiných vlastností výrobků nebo služeb, z údajů o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku či poskytnutí služby. Podle městského soudu je
"distinktivita"
(rozlišovací způsobilost) příslušného označení základní povahou příslušného označení, které je vymezuje vůči ostatním označením, a dává mu tak příslušnou kvalitu z hlediska rozlišující způsobilosti. U slovní ochranné známky je nutné trvat na její vyšší míře, neboť takto zapsané označení vylučuje jakékoliv jiné (např. grafické) ztvárnění takového označení jiným podnikatelem. Zapsaná ochranná známka ve své slovní podobě tedy musí natolik identifikovat původce, aby spojitost se službami a výrobky byla zcela patrná a jasná. Tak tomu podle názoru městského soudu u slovního označení "GOLF" není, neboť je označením obecným, popisujícím tradičně sportovní hru. Ohledně poukazu na rozsudek Soudního dvora Evropských společenství ze dne 4. 10. 2001,
Merz & Krell
(C-517/99, Recueil, s. I-6959), městský soud vyslovil souhlas s žalobkyní v tom, že závěry z něj přikazují posuzovat míru distinktivity u výrobků či služeb, pro něž mají být zapsány, to se však v tomto případě stalo. Právní názor uvedený v tomto rozsudku nelze interpretovat šířeji než jak byl vysloven, neboť jinak by např. pro označení časopisu bylo jediné označení, které by bylo vyloučené ze zápisu, slovo "časopis". Tak daleko však tento rozsudek v argumentační rovině podle městského soudu nejde. V dané věci je tak nutné uzavřít, že slovní označení "GOLF" je natolik obecné, že ani pro časopisy nemůže požívat příslušné právní ochrany jako ochranná známka, neboť na trhu běžně existuje množství časopisů, které se zabývají jednotlivými sporty a jejichž název, či jeho část, název tohoto sportu tvoří. Proto se jedná o označení, které nemůže požívat právní ochrany ve smyslu známkoprávním pro jeden subjekt, neboť označení je obecné a ostatní podnikatelé (soutěžitelé) musí mít i pro oblast vydávání časopisů možnost takové označení užívat. Vzhledem k tomu, že městský soud se ztotožnil s Úřadem ohledně právního hodnocení daného slovního označení, nebyl již důvod zabývat se námitkami týkajícími se zjištění skutkového stavu ohledně případného nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním.
Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. V kasační stížnosti zrekapitulovala žalobní námitky s tím, že argumenty uvedené v žalobě je možno v celém rozsahu uplatnit na rozsudek městského soudu, který názor Úřadu bez dostatečného zdůvodnění v celém rozsahu přijal. Městský soud nejen nesprávně posoudil právní otázku distinktivnosti označení ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám, ale zjevně vadně a proti smyslu zákonné úpravy konstatoval u dotčeného označení naprostou neschopnost získání rozlišovací způsobilosti, a to bez jakéhokoliv právního odůvodnění. Stěžovatelka doložila, že od počátku vydávání časopisu GOLF nebyl vydáván žádný časopis shodného nebo zaměnitelného názvu a průměrný spotřebitel je zcela jistě schopen tento časopis odlišit od všech ostatních časopisů na trhu. Úřad vyvodil absenci výlučnosti poukazem na výpis z evidence periodického tisku Ministerstva kultury z roku 2002, z níž vyplynulo, že byla registrována periodika "ČESKÝ GOLF-GOLF LION", "GOLF", jehož vydavatelem měla být Morión Picture Artists Copany, spol. s r. o., "GOLFCLUB" a "REVUE TENIS-GOLF 95". Z tohoto výpisu však nelze dovodit, zda by byla tato periodika také skutečně vydávána, přičemž Úřad i soud vzaly jejich vydávání za nejen prokázané, ale i dostatečně intenzivní k tomu, aby vyloučilo z výlučného užívání označení stěžovatele. Vydávání periodika "GOLF" bylo v srpnu 1998 zastaveno, v případě periodika "GOLFCLUB" vstoupil vydavatel AGOLF, spol. s r. o., dne 17. 12. 1996 do likvidace. Podle stěžovatelky nejsou důkazní materiály, které městský soud vzal v úvahu, způsobilé narušit výlučné užívání označení "GOLF" u časopisu stěžovatelky. Úřad zakládal své rozhodnutí na stavu dedukovaném, a nikoliv skutečném, a porušil tak povinnost vycházet z přesně a úplně zjištěného skutečného stavu věci vyplývající ze správního řádu. K této vytýkané vadě městský soud pouze nesprávně konstatoval nemožnost nabytí distinktivnosti, a to nikdy a za žádných okolností.
Osoba zúčastněná na řízení Česká golfová federace, o. s., se ke kasační stížnosti vyjádřila tak, že slovní prvek "GOLF" je jistě distinktivní vzhledem k výrobkům, které s golfem nesouvisejí, např. vzhledem k automobilům, ale mezi tyto výrobky nespadají časopisy týkající se golfové problematiky. Nelze souhlasit s názorem stěžovatelky, že označení "GOLF" umožňuje zcela bezpečně odlišit tento časopis od ostatních časopisů s golfovou tematikou na českém trhu. Pokud by jakýkoliv časopis o golfu obsahoval ve svém názvu slova "golfový", "golfista" apod., jeho název by pak byl nepochybně zaměnitelný s ochrannou známkou stěžovatelky. Současně je však jasné, že žádnému ze subjektů vydávajících časopisy o golfu nemůže být bráněno informovat spotřebitele, ať již přímo v názvu či v podtitulu, o tom, jakému tématu je jejich časopis věnován. Spotřebitele o tom nelze informovat jinak než použitím slova golf nebo slov od něj odvozených. Osoba zúčastněná na řízení rovněž vyjádřila nesouhlas s tvrzením stěžovatelky, že se ochranná známka stala pro časopis příznačnou, protože označení nesplnilo nezbytná kritéria tzv.
kvalifikovaného užívání
. Z materiálů stěžovatelky nelze dovodit, že to byla právě ona, kdo vydával v letech 1998 až 2002 časopis "GOLF". Stěžovatelka prováděla pouze redakci, což ovšem není užívání známky z hlediska činnosti nakladatelské a vydavatelské. Během řízení o výmazu byla stěžovatelkou i navrhovateli výmazu předložena řada důkazů, z nichž vyplývá, že vycházela celá řada periodik, jejichž názvy obsahovaly slovo golf. V této souvislosti osoba zúčastněná na řízení odkázala na svá podání, z nichž vyplývá, že užívání označení "GOLF" nebylo užíváním výlučným, tedy nebyly splněny podmínky stanovené v § 32 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., tedy ochranná známka nezískala rozlišovací způsobilost. Závěry Úřadu a městského soudu jsou tak v souladu se zákonem a vycházejí z dostatečně zjištěného skutkového stavu.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle obsahu kasační stížnosti uplatnila stěžovatelka v podstatě dvě stížní námitky. V jejich rámci namítala jednak nesprávné právní hodnocení distinktivnosti označení "GOLF" pro časopis s golfovou tematikou, jak je provedl Úřad a s nímž se ztotožnil i městský soud, a jednak nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku pro nedostatek důvodů, neboť městský soud se odmítl zabývat žalobní námitkou týkající se nabytí distinktivnosti výlučným užíváním.
Ve stížní námitce nesprávného právního posouzení distinktivnosti označení "GOLF" ve vztahu k časopisům stěžovatelka namítala, že rozhodnutí Úřadu vycházelo z nesprávného skutkového posouzení vztahu mezi obecným významem označení "GOLF" a jeho popíranou distinktivností vzhledem k relevantním výrobkům stěžovatelky. Posouzení distinktivnosti označení "GOLF" ve vztahu k výrobkům stěžovatelky však není otázkou skutkovou, nýbrž otázkou právní. Skutkovou otázkou by bylo zjistit, o které
relevantní
výrobky stěžovatelky se jedná (z rejstříku vyplynulo, že o časopisy) a jakou podobu má ochranná známka (v daném případě se jedná o ochrannou známku slovní, bez jiných rozlišovacích grafických prvků apod.). Teprve na základě zjištěného skutkového stavu mohla být následně právně hodnocena distinktivnost označení "GOLF" ve vztahu k časopisům. Z odůvodnění správního rozhodnutí i rozsudku městského soudu jednoznačně vyplývá, že se jak Úřad, tak i městský soud zabývaly označením "GOLF" právě ve vztahu k časopisům, což jsou výrobky v mezinárodní třídě 16, pro něž má stěžovatelka ochrannou známku zapsanou, přičemž nejprve provedly posouzení významu pojmu golf a dospěly k závěru, že se jedná o označení, jež má popisný význam, tedy popisující hru golf. Tvrzení stěžovatelky, že se jedná ve vztahu k časopisům o označení sugestivní bez skutečné popisnosti s tím, že jí zcela bezpečně umožňuje rozlišit časopis od všech ostatních časopisů, není podle názoru Nejvyššího správního soudu opodstatněné, protože i s ohledem na evropskou judikaturu týkající se distinktivnosti a jejího posuzování slovní ochranná známka "GOLF" bez jakýchkoliv dalších grafických prvků apod. pro časopis o golfu sděluje
relevantní
veřejnosti pouze to, že se jedná o časopis o golfu a nijak jej tak neodlišuje od ostatních časopisů zaměřených na tuto tematiku. Smyslem ochranných známek je mimo jiné oslovit
relevantní
okruh spotřebitelů tak, aby pomocí označení výrobek tzv. identifikovali s jeho původcem. Právě stanovením zákonných podmínek zápisné způsobilosti zákon omezil
"lákání spotřebitelů"
pomocí označení požadavkem určité minimální míry rozlišovací způsobilosti, aby institut ochranných známek plnil svůj primární identifikační účel v rámci konkurenční soutěže podnikatelů na relevantním trhu. Tento princip zdůrazňuje i evropská
judikatura
, z níž vyplývá, že aby byla ochranná známka schopna plnit svoji základní roli v systému nenarušené soutěže, o jejíž zavedení usiluje Smlouva o ES, musí poskytovat záruku, že všechny výrobky a služby, které jsou touto známkou opatřeny, byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku odpovědného za jejich jakost [viz rozsudek Soudního dvora ES ze dne 29. 9. 1998,
Canon
(C-39/97, Recueil, s. I-5507) a dále ze dne 29. 4. 2004,
Björnekulla Fruktindustrier
(C-371/02, Recueil, s. I-5791)]. Proto by značky a údaje, které mohou sloužit pro určení vlastností zboží nebo služeb, pro které se žádá zápis, měly zůstat volně k dispozici všem podnikatelům, aby mohly být použity při popisu stejných vlastností jejich vlastního zboží [viz rozsudek Soudního dvora ES ze dne 12. 4. 2004,
Campina Melkunie
("Biomild") (C-265/00, Recueil, s. I-1699)]. Právě v kontextu výrobku a vnímání
relevantní
veřejnosti je nutné posuzovat distinktivnost označení. Použití označení "GOLF" pro časopis tak sděluje stěžovatelka
relevantní
veřejnosti právě a jen to, že se jedná o časopis s golfovou tematikou, a neplní tak základní funkci ochranné známky, kterou je označování obchodního původu výrobku. Stěžovatelka by právní ochranou tohoto označení vyloučila konkurenty na trhu časopisů s golfovou tematikou, kteří by nemohli informovat své čtenáře použitím označení golf či jeho odvozeninou o totožném zaměření časopisu. Ke shodnému závěru dospěl i městský soud v napadeném rozsudku.
Pokud ve stížní námitce ve vztahu k § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb. stěžovatelka tvrdila, že pro její typ výrobků je druhovým označením pouze "časopis" nebo "tiskovina věnovaná sportu", Nejvyšší správní soud se s tímto názorem neztotožňuje, neboť interpretaci citovaného ustanovení stěžovatelkou nelze akceptovat, jak správně uvedl i městský soud, protože zákon č. 441/2003 Sb. hovoří o určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty výrobků nebo služeb, údajích o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku či poskytnutí služby. Článek 3 odst. 1 směrnice 89/104/EHS pak hovoří i o vlastnostech výrobků nebo služeb. Nejvyšší správní soud v této souvislosti upozorňuje např. na rozsudek Soudního dvora ES ze dne 20. 11. 2001,
Procter & Gamble v. OHIM
(C-383/99 P, Recueil, s. I-6251), rozsudek Soudu prvního stupně ES ze dne 26. 11. 2003,
HERON Robotunits v. OHIM
(T-222/02, Recueil, s. II-4995), rozsudek Soudu prvního stupně ES ze dne 20. 7. 2004,
Lissotschenko a Hentze v. OHIM
(T-311/02, Sb. rozh. s. II-2957), z nichž vyplývá, že podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství se do rejstříku nezapíšou
"ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností"
. Označeními a údaji uvedenými v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 [obsahově korespondující s čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104/EHS] jsou taková označení a údaje, které mohou při běžném užívání z hlediska cílové veřejnosti sloužit k označení výrobku nebo služby, pro které je zápis požadován, buď přímo, nebo tím, že uvádějí jednu z jejich podstatných vlastností. Z toho vyplývá, že aby se na označení vztahoval zákaz upravený v tomto článku, musí mít k dotčeným výrobkům nebo službám dostatečně přímý a konkrétní vztah, takže může
relevantní
veřejnosti okamžitě a bez přemýšlení poskytnout popis dotčených výrobků a služeb nebo některé z jejich vlastností. Nevyšší správní soud k tomu poznamenává, že tyto rozsudky se sice týkají ochranné známky Společenství, avšak výklad pojmu
"distinktivnosti"
ve vztahu k druhu, účelu či jiným vlastnostem výrobku a vnímání
relevantní
veřejnosti představuje rozumný a přesvědčivý výklad dané problematiky, použitelný i pro obsahově obdobné právní instituty vnitrostátního práva České republiky. Obdobně Soudní dvůr ES interpretoval čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104/EHS v rozsudku
Campina Melkunie
("Biomild"), kde výslovně hovořil o popisu vlastnosti výrobku.
Z výše uvedených důvodů posoudil Nejvyšší správní soud stížní námitku nesprávného právního hodnocení distinktivnosti označení "GOLF" pro časopis s golfovou tematikou jako nedůvodnou.
Předmětem další stížní námitky je právní otázka, zda označení "GOLF" nabylo distinktivnosti výlučným užíváním a zda je v důsledku toho toto označení
relevantní
veřejností vnímáno nikoliv pouze jako časopis o golfu, nýbrž jako označení příznačné právě a jen pro časopis stěžovatelky, a identifikuje tak jeho původce. Ve vztahu k této otázce stěžovatelka namítala nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku z důvodu, že se městský soud nevypořádal se žalobními námitkami týkajícími otázky. Zákonná úprava umožňuje nabytí distinktivnosti výlučným užíváním [viz např. usnesení Soudního dvora ES ze dne 27. 1. 2004,
La Mer Technology
(C-259/02, Recueil, s. I-1159)]. Důvody prohlášení neplatnosti ochranné známky, které vycházejí z posouzení nedistinktivnosti označení "GOLF" ve vztahu k časopisům, se totiž nepoužijí, pokud by ochranná známka získala rozlišovací způsobilost na základě užívání. Stěžovatelka v žalobě navrhla celou řadu důkazů, jimiž chtěla prokázat, že v případě jejího časopisu označení "GOLF" nabylo distinktivnosti výlučným užíváním. Městský soud se však žalobními námitkami týkajícími se této otázky vůbec nezabýval, včetně žalobní námitky rozporu správní praxe Úřadu, který v rozhodnutí ze dne 9. 11. 1998 dospěl k závěru, že stěžovatelka prokázala získanou rozlišovací způsobilost ochranné známky "GOLF". Městský soud se s obsáhlými námitkami vypořádal v odůvodnění napadeného rozsudku tak, že se omezil v podstatě na konstatování, že vzhledem k tomu, že souhlasí s Úřadem ohledně právního hodnocení slovního označení "GOLF", není již důvod zabývat se námitkami, které směřovaly do zjištění skutkového stavu ohledně případného nabytí rozlišovací způsobilosti. Dále uvedl, že dané označení je natolik obecné, že rozlišovací způsobilost k daným výrobkům nemá, proto jí ani nemohlo nabýt užíváním stěžovatelkou. Nejvyšší správní soud neshledává tuto argumentaci přezkoumatelnou, a to pro nedostatek důvodů. Není-li z odůvodnění napadeného rozsudku zřejmé, proč soud nepovažoval žalobní námitky účastníka za důvodné, je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou. Argumentaci stěžovatelky týkající se nabytí rozlišovací schopnosti výlučným užíváním je nutno považovat za klíčovou, neboť nepochybně má zásadní vliv na konečný výsledek rozhodnutí. Strohá úvaha městského soudu je v rozporu se stávající judikaturou národních soudů a evropskou judikaturou týkající se nabytí distinktivnosti výlučným užíváním. Protože Nejvyšší správní soud posoudil námitku nepřezkoumatelnosti v otázce nabytí distinktivnosti výlučným užíváním důvodnou, nemohl napadený rozsudek věcně přezkoumat ve vztahu k námitkám týkajícím skutkového a právního posouzení výlučného užívání, neboť by tímto způsobem nezákonným a protiústavním způsobem zasáhl do práva stěžovatelky (podrobně k otázce nepřezkoumatelnosti viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005-44, č. 689/2005 Sb. NSS, dále rozsudek ze dne 29. 7. 2004, čj. 4 As 5/2003-52, oba dostupné na www.nssoud.cz).
*)
S účinností od 28. 11. 2008 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.