Vydání 10/2007

Číslo: 10/2007 · Ročník: V

1332/2007

Ochranné známky: řízení o námitkách

Ejk 502/2006
Ochranné známky: řízení o námitkách
k § 4 a § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)
Namítatel v řízení o námitkách podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, může úspěšně vznášet i výtky týkající se zápisné nezpůsobilosti (tedy připomínky) a Úřad průmyslového vlastnictví se s nimi musí vypořádat. Bylo by nemístným formalismem, pokud by namítatel musel tyto připomínky podávat jiným podáním než námitkami.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2006, čj. 7 Ca 180/2005-48)
Věc:
Obchodní společnost S. proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti obchodní společnosti K., o zápis ochranné známky.
Obchodní společnost K. podala přihlášku ochranné známky. Po zveřejnění přihlašovaného označení podala žalobkyně proti přihlášce námitky, které Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) dne 2. 4. 2003 zamítl podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.
Proti tomuto rozhodnutí žalobkyně podala rozklad, který předseda Úřadu dne 9. 5. 2005 zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil. V odůvodnění svého rozhodnutí mimo jiné uvedl, že vzhledem k nabytí účinnosti nového zákona o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) bude dále postupovat podle tohoto zákona.
Žalobkyně napadla shora uvedené rozhodnutí předsedy žalovaného žalobou, ve které především namítala, že se žalovaný nedostatečně vypořádal s její námitkou, že přihlašované označení postrádá rozlišovací schopnost.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Správní soud se dále musí vyjádřit k rozsahu přezkumu správního rozhodnutí v tomto případě, a to konkrétně k tomu, zda žalobkyně je oprávněna úspěšně vznášet námitky do absolutní zápisné způsobilosti. Ačkoliv § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. vymezuje podávané námitky na shodnost či podobnost známek, výrobků nebo služeb, a nelze z něj přímo vyčíst možnost úspěšně namítat absolutní známkovou nezpůsobilost podle § 4 zákona č. 441/2003 Sb., tuto zásadu však je možné vyložit celkovým pojetím zákona č. 441/2003 Sb.
Správní řízení o přihlášce se dělí do několika částí, které na sebe navazují. Po podání přihlášky Úřad tuto přihlášku nejprve přezkoumá, zda splňuje všechny náležitosti, které zákon pro takové podání stanoví (§ 21 zákona č. 441/2003 Sb.). Po tomto formálním průzkumu následuje průzkum věcný podle § 22 zákona č. 441/2003 Sb. Tento věcný průzkum mj. hodnotí i zápisnou způsobilost podle § 4 zákona č. 441/2003 Sb. a tento věcný průzkum provádí toliko Úřad. Poté, co dospěje k závěru, že zápis do rejstříku není vyloučen, a sám tak rozhodne, že přihlašované označení má zápisnou způsobilost, přihlášku zveřejní (§ 23 zákona č. 441/2003 Sb.). Po tomto zveřejnění pak může kdokoliv podat připomínky, v nichž mj. napadá zápisnou způsobilost, kterou Úřad pozitivně vyhodnotil (§ 24 zákona č. 441/2003 Sb.), nebo vymezené osoby mohou podat námitky (§ 25 zákona č. 441/2003 Sb.).
Pokud dojde k zápisu ochranné známky do rejstříku, pak kdokoliv může podat Úřadu návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky, pokud tato známka byla zapsána mj. v rozporu s § 4, tedy není zápisně způsobilá (§ 32 zákona č. 441/2003 Sb.).
Z těchto zákonných ustanovení lze tak vyčíst, že po zveřejnění přihlášky je oprávněn kdokoliv podat připomínky, kterými zpochybní závěr Úřadu o tom, že přihlašované označení je zápisně způsobilé. Vymezené osoby pak mohou podat námitky proti zveřejněnému označení. Námitky mají užší vymezení co do obsahu i okruhu oprávněných osob k jejich podání a obecným právním výkladem vztahu obecného a zvláštního pak lze dojít k závěru, že námitky jsou speciálním druhem výtek proti zveřejněnému označení, které přináležejí pouze vymezeným osobám. Proto podle názoru soudu je nutné při omezení možnosti namítatele uplatňovat určité skutečnosti vycházet z toho, že jen namítatel je oprávněn vznášet námitky, ale i namítatel může vznášet připomínky. Pokud namítatel ve svých námitkách vznese i připomínky, uplatňuje své právo jako kdokoliv a Úřad na tyto připomínky musí brát zřetel a řádně se s nimi vypořádat. Podle názoru soudu by byl nemístný formalismus, pokud by namítatel musel podávat dva druhy výtek – námitky a připomínky – zvlášť, a lze tedy připomínky obsahově uplatnit i v námitkách. Ačkoliv osoba, která podává připomínky, je o výsledku jejich vyřízení Úřadem toliko vyrozuměna (§ 24 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb.), i toto vyrozumění se však musí s věcnými důvody, které tato osoba uváděla, vypořádat. Tím spíš se s takovými důvody musí vypořádat Úřad v rozhodnutí, jímž zamítá námitky namítatele.
Pro danou právní úvahu pak lze využít i § 32 zákona č. 441/2003 Sb., podle něhož každý může podat Úřadu návrh na prohlášení známky za neplatnou pro zápisnou nezpůsobilost. Bylo by nic neřešícím právním formalismem, pokud by ochranná známka byla zapsána, ačkoliv by proti ní namítatel uplatňoval důvody zápisné nezpůsobilosti, a až v následném řízení, které by mohl namítatel vyvolat, pak byla prohlášena za neplatnou.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.