Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1098/2007

Ochranné známky: přechodná ustanovení

Ej 337/2006
Ochranné známky: přechodná ustanovení
k § 52 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
k zákonu č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách
Vyhodnotil-li správní orgán námitky uplatněné za účinnosti dříve platného zákona o ochranných známkách (č. 137/1995 Sb.), formulované s přihlédnutím k obsahu a mezím této dřívější právní úpravy, dle právní úpravy nové (zákon č. 441/2003 Sb.), aniž namítateli umožnil vyjádřit se k posuzované věci právě s přihlédnutím k nové právní úpravě, zkrátil tímto postupem žalobce na jeho procesních právech.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2006, čj. 7 As 10/2006-77)
Věc:
Společnost s ručením omezeným B. proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení akciové společnosti B., o námitkách proti zápisu ochranné známky, o kasační stížnosti žalovaného.
Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 15. 5. 2003 částečně zamítl námitky žalobce ze dne 16. 10. 2002, uplatněné podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „dříve platný zákon“), proti zápisu přihlašovaného označení „BOHEMKA“, kterého se domáhala akciová společnost B. (dále jen „osoba zúčastněná na řízení“).
Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 26. 5. 2004 změnil rozhodnutí Úřadu ze dne 15. 5. 2003 tak, že námitky zamítl a přihlašované označení postoupil k zápisu do rejstříku ochranných známek pro celý přihlášený seznam výrobků a služeb. Rozhodnutí odůvodnil tak, že doklady předložené žalobcem neprokazují déle trvající kontinuitu užívání jeho obchodní firmy a vžitost obchodní firmy ve spojitosti s předmětnými výrobky; faktury byly vydány v rozmezí čtrnácti dnů a dokládají pouze místní dosah jejího užívání, neboť šlo pouze o jednu dodávku 3420 kusů výrobků spotřebního charakteru jedinému odběrateli.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 11. 2005 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Soud uvedl, že žalovaný svým postupem zkrátil žalobce na jeho právech tím, že věcné námitky žalobce, uplatněné za účinnosti dříve platného zákona a formulované s přihlédnutím k obsahu a mezím této právní úpravy, zhodnotil podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Přitom žalobci neumožnil, aby se po nabytí účinnosti nové právní úpravy vyjádřil k posuzované věci právě s přihlédnutím k této nové úpravě a aby případně poukázal na skutečnosti, jež se staly
relevantní
až po 1. 4. 2004.
Žalovaný (stěžovatel) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností, v níž uvedl, že důkazní materiál předložený žalobcem v řízení o námitkách svým rozsahem umožňoval posouzení jeho námitek i ve světle nové právní úpravy. Žalobce, ačkoliv měl v řízení o námitkách povinnost tvrzení, neprokázal, že by měl v rozhodné době faktické
privilegium
, tj. že by průměrný spotřebitel v České republice spojoval označené výrobky výhradně a právě jenom s jeho podnikem. V § 9 odst. 1 písm. d) dříve platného zákona se hovoří o tom, že podnikatel
„vyrábí,... nebo poskytuje výrobky“
, které jsou předmětem jeho obchodní činnosti, nikoliv, že ojediněle
„vyrobil, nebo poskytl výrobky“
. Obdobně též § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách hovoří o označení
„užívaného“
, nikoli o označení
„užitého“
. Pojem
„déle trvajícího kontinuálního užívání“
nepředstavuje než koherentní sumarizaci zákonných předpokladů pro přiznání faktického privilegia tak, jak je vyprecizována soudní judikaturou a ustálenou rozhodovací praxí stěžovatele. Stěžovatel napadl závěry Městského soudu v Praze také ve vztahu k odmítnutí principu koncentrace řízení; nesouhlasil s názorem městského soudu, který námitku stěžovatele stran uplynutí lhůty pro podání námitek dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách odmítl s ohledem na změnu hmotného práva jako ryze formalistickou.
Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření ke kasační stížnosti namítla, že soud vycházel v napadeném rozhodnutí nikoli z platného práva, ale z úvah
de lege ferenda
. Zdůraznila, že stěžovatel s ohledem na
kogentní
úpravu § 52 odst. 2 a 3 zákona o ochranných známkách nedisponuje kompetencí k vydání konkrétního správního aktu, jímž by účastníkovi řízení prodloužil námitkovou lhůtu, pokud již před nabytím účinnosti zákona o ochranných známkách lhůta uběhla.
Interpretace
použitá soudem by ve své podstatě znamenala umožnit dodatečné uplatnění námitek všem třetím osobám, kterým v důsledku nové právní úpravy potenciálně mohla vzniknout aktivní legitimace k podání námitek. Jediným případem možného prodloužení námitkové lhůty je v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 zákona o ochranných známkách situace, kdy přihláška byla zveřejněna před nabytím účinnosti zákona o ochranných známkách, avšak námitková lhůta dosud neuplynula.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Z obsahu napadeného rozhodnutí Nejvyšší správní soud shledal, že stěžovatel posuzoval zaměnitelnost předmětných ochranných známek mimo jiné i z hlediska místního dosahu, opíraje se o ustanovení § 52 zákona o ochranných známkách, dle kterého se pro řízení o přihláškách, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije tento zákon. Účinky procesních úkonů učiněných v těchto řízeních zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle tohoto zákona.
Jakkoliv tedy ochranné známky zapsané podle dříve platných předpisů zůstanou zachovány i za platnosti nového zákona, umožňuje výše citované ustanovení, aby řízení o přihláškách, která dosud pravomocně neskončila, byla dokončena podle tohoto zákona. Nová právní úprava se v souladu s citovaným ustanovením aplikuje přiměřeně. Porovnáním ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách a ustanovení § 9 dříve platného zákona o ochranných známkách je zcela zřejmé, že institut námitek je nově upraven a doznal změn jak co do obsahu, náležitostí k prokázání námitkových důvodů, tak i terminologie.
V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. d) dříve platného zákona o ochranných známkách může proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění podat u úřadu zdůvodněné námitky podnikatel, zapsaný před datem podání přihlášky do obchodního nebo obdobného rejstříku, jestliže jeho obchodní jméno, nebo jeho podstatná část, je shodné nebo zaměnitelné se zveřejněným označením a jestliže vyrábí stejné nebo podobné výrobky nebo poskytuje stejné nebo podobné služby, pro které je zveřejněné označení přihlášeno, nebo jsou takové výrobky předmětem jeho obchodní činnosti.
V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u úřadu uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.
Porovnáním citovaných ustanovení je zřejmé, že kritérium místního dosahu je kritériem novým, zavedeným až s účinností od 1. 4. 2004. V námitkovém řízení vedeném podle dříve platného zákona o ochranných známkách žalobce nemohl předvídat, které skutečnosti budou mít nově povahu právních skutečností rozhodných pro jeho práva a povinnosti, neboť ohledně tohoto kritéria neměl ani povinnost tvrzení, ani povinnost důkazní. Žalobce tak mohl důvodně předpokládat, že pro úspěšné namítnutí postačí jím předložené důkazy, případně nést následky, pokud by tomu tak v rámci jemu známých kritérií nebylo. Bylo-li kritérium „místního dosahu“ jedním z důvodů, pro které stěžovatel námitky zamítl, aniž by dal žalobci, tj. společnosti s ručením omezeným B., jakoukoliv možnost se ke splnění tohoto kritéria vyjádřit, porušil tím jedno z jeho základních procesních práv, a to právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům.
S ohledem na výše uvedené nemohl Nejvyšší správní soud přisvědčit závěru stěžovatele, že žalobce, ačkoliv měl v řízení o námitkách povinnost tvrzení, neprokázal, že přihlašované označení zasahuje do starších práv namítajícího, pokud z napadeného rozhodnutí vyplývá, že důvodem pro zamítnutí námitek bylo mimo jiné i neprokázání územního dosahu namítaného označení.
Nejvyšší správní soud souhlasí také s odmítnutím námitky koncentrace řízení městským soudem jako námitky ryze formalistické, a to právě s ohledem na změnu hmotného práva.
Pojmovým znakem „koncentrační zásady“ je vždy rozlišení vlastního procesního instrumentu od jeho skutkových a právních důvodů a zákonné stanovení, že v určité lhůtě se již také musí zformovat okruh buď skutkových nebo právních výtek, případně obou, s tím, že po uplynutí této lhůty už nemá předestření nových skutkových tvrzení nebo nových právních důvodů právní význam. V posuzovaném případě se však jedná o situaci, kdy důkazní povinnost, na kterou by se ve světle nové právní úpravy zásada koncentrace řízení nepochybně vztahovala v rozhodné době, tj. v době námitkového řízení, neexistovala, a považoval-li ji stěžovatel při svém rozhodování za důvodnou, měl i po uplynutí zákonem stanovené lhůty vyzvat žalobce k předložení relevantních důkazů, a umožnit mu tak unést své důkazní břemeno. Výše uvedený postup není zákonem o ochranných známkách žádným způsobem vyloučen. V této souvislosti Nejvyšší správní soud konstatuje, že v době častých, podstatných proměn práva je nutné vykládat intertemporální konflikty starého a nového práva tak, aby bylo účastníkům řízení umožněno realizovat jejich procesní práva, a nikoliv aby realizace těchto práv byla nadměrně, v důsledku formalistického postupu správních orgánů, ztížena či dokonce odmítnuta.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.