Vydání 9/2009

Číslo: 9/2009 · Ročník: VII

1897/2009

Ochranné známky: pravděpodobnost záměny

Ochranné známky: pravděpodobnost záměny
k § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek, kterými jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují. Dospěje-li tedy správní orgán k závěru, že přihlašované označení není shodné se starší ochrannou známkou namítatele ani jí není podobné, nemusí dále zkoumat shodnost či podobnost výrobků či služeb, na něž se obě označení vztahují, protože ani jejich případně zjištěná shodnost či podobnost by (sama o sobě) nebyla na překážku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2007, čj. 9 Ca 212/2005-64)
Prejudikatura:
srov. č. 1064/2007 Sb. NSS, č. 1714/2008 Sb. NSS; rozsudek Soudního dvora Evropských společenství ze dne 29. 9. 1998, ve věci C-39/97,
Canon
Kabushiki Kaisha
a
Metro-Goldwyn-Mayer Inc.
, Recueil, s. I-5507; rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 14. 7. 2005 ve věci T-312/03,
Wassen International Ltd
, Sb. rozh. II-02897.
Věc:
Společnost CARPE DIEM proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti akciové společnosti Starobrno, o zápis ochranné známky.
Úřad průmyslového vlastnictví dne 10. 6. 2004 zamítl námitky podané žalobcem podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. proti zápisu zveřejněného kombinovaného barevného označení
"Starobrno BierBrand B.T. Carpe Diem"
do rejstříku ochranných známek.
Rozklad žalobce podaný proti tomuto rozhodnutí dne 18. 5. 2005 předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Proti tomuto rozhodnutí brojil žalobce žalobou, ve které připomněl, že společnost Starobrno podala u žalovaného dne 4. 6. 2003 přihlášku kombinované ochranné známky
"Starobrno BierBrand B.T. Carpe Diem"
, a to pro zboží a služby ve třídě 16, 21, 28, 33 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb, mimo jiné pro alkoholické nápoje všeho druhu (s výjimkou vín), zejména pálenky, destiláty ve třídě 33. Žalobce podal dne 26. 2. 2004 proti přihlášce této ochranné známky námitky s odůvodněním, že je vlastníkem mezinárodní ochranné známky ve znění
"CARPE DIEM"
s prioritou od 4. 1. 2001, která chrání mimo jiné ve třídě 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb
"nealkoholické nápoje, zejména osvěžující nápoje, energetické nápoje, nápoje na bázi syrovátky a izotonické nápoje (hypertonické a hypotonické nápoje) určené pro potřeby sportovců; pivo; minerální a perlivá voda; ovocné nápoje, ovocné džusy; sirupy; esence a další přípravky pro výrobu nápojů, dále rozpustné tablety a prášky pro výrobu nealkoholických koktejlů a nápojů"
. Přihlašovaná ochranná známka je podle žalobce zaměnitelně podobná s jeho namítanou ochrannou známkou se starším právem přednosti jak z hlediska vizuálního a fonetického, tak i sémantického a domáhal se ochrany pro shodné a podobné výrobky ve třídě 33. Žalovaný dle názoru žalobce při svém rozhodování nesprávně posoudil otázku, zda existuje pravděpodobnost záměny přihlašované kombinované ochranné známky
"Starobrno BierBrand B.T. Carpe Diem"
a mezinárodní ochranné známky žalobce ve znění
"CARPE DIEM"
ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Ta měla být posouzena nejen ve smyslu citovaného zákona, ale také ve smyslu první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS). Ochranná známka je pokládána za schopnou vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže je natolik podobná ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro označování stejných nebo podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků nebo služeb. Při posuzování pravděpodobnosti záměny je třeba vzít v úvahu řadu aspektů, zejména podobnost z hlediska fonetického, vizuálního a sémantického. Rozhodující přitom je, jaký celkový dojem srovnávané známky vyvolávají u průměrného spotřebitele a zda průměrný spotřebitel je schopen je od sebe bezpečně odlišit. To však neznamená, že pro závěr o schopnosti vyvolat pravděpodobnost záměny v některých případech nepostačí i jejich podobnost v jediném aspektu. I jediný shodný nebo podobný znak srovnávaných známek, pokud se jedná o znak, který je nositelem distinktivity, totiž může vést k tomu, že průměrný spotřebitel tyto známky zamění. Právě posouzení znaků, které spotřebitel při průměrné pozornosti vnímá především, je pro hodnocení pravděpodobnosti záměny rozhodující. Při posuzování slovních označení musí být vzata v úvahu skutečnost, že je chráněno pouhé slovo nebo slova, a takovému označení je tak poskytována nejširší možná ochrana. Takové označení tak může být používáno v nejrůznějších tvarech a podobách, tedy i v podobě, jež může být blízká grafickému zpracování napadeného označení. Při porovnávání ochranných známek je třeba dále posuzovat i podobnost chráněných, respektive přihlašovaných výrobků a služeb. Pro závěr jejich zaměnitelnosti pak v případě větší podobnosti vizuální, fonetické nebo sémantické postačí menší podobnost samotných výrobků či služeb, a naopak v případě, že jsou podobné chráněné výrobky nebo služby, postačí menší podobnost samotných známek.
Žalobce dále citoval z rozsudků Evropského soudního dvora, které se dle jeho přesvědčení na danou problematiku vztahují. Uvedl, že podle rozsudku Soudního dvora ES ze dne 11. listopadu 1997 ve věci C-251/95,
SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport
, Recueil, s. I-06191 (dále též "rozsudek
SABEL
"), bod 22, musí být pravděpodobnost záměny posuzována celkově, berouc v úvahy všechny faktory významné vzhledem k okolnostem případu. Podle odst. 23 pak celkové posouzení vizuální, fonetické a významové zaměnitelnosti srovnávaných známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterými známky působí, přičemž je nutno brát v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky. Podle rozsudku Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, ve věci C-39/97,
Canon
Kabushiki Kaisha
a
Metro-Goldwyn-Mayer Inc.
, Recueil, s. I-5507 (dále též "rozsudek
Canon
"), odstavec 17, celkové posuzování pravděpodobnosti záměny zahrnuje určitou vzájemnou závislost významných faktorů, především podobnost mezi známkami a výrobky a službami. Proto menší stupeň podobnosti mezi těmito výrobky a službami může být kompenzován větším stupněm zaměnitelnosti mezi známkami a naopak. Podle rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2005 ve věci T-312/03,
Wassen International Ltd
, Sb. rozh. II-02897 (dále též "rozsudek
Wassen
", pokud je ochranná známka složena ze slovních a obrazových prvků, měly by být slovní prvky v zásadě považovány za více rozlišující než obrazové prvky, protože průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu než popisem obrazového prvku ochranné známky. Je tedy přiměřené mít za to, že průměrný spotřebitel bude vnímat slovní prvek jako ochrannou známku a obrazový prvek jako prvek dekorativní. Žalobce namítá, že v souladu s výše uvedenými pravidly měl zaměnitelnost srovnávaných ochranných známek posoudit i žalovaný. Pokud jde o vizuální aspekt, slovní prvek
"BierBrand"
obsažený v napadené ochranné známce je ve vztahu k nárokovaným výrobkům, tj. alkoholickým nápojům všeho druhu (s výjimkou vín), pálenkám, destilátům popisný, neboť z vyhlášky č. 57/2003 Sb., je zřejmé, že
"bierbrand"
neboli pivní pálenka patří druhově mezi lihoviny, respektive do skupiny destilátů. Pouze slovní prvky
"B.T."
,
"Carpe Diem
" a
"Starobrno"
tak mají rozlišovací způsobilost ve vztahu k přihlašovaným výrobkům. Slovní prvek
"Starobrno"
není na etiketě téměř viditelný a rozhodně není při běžném pohledu zřetelný, tzn. jednoznačně se nejedná o prvek, který by upoutal pozornost průměrného spotřebitele. Dominantními prvky napadené ochranné známky tak jsou latinské spojení
"Carpe Diem
" a iniciály
"B.T."
. Dominantním prvkem namítané ochranné známky jsou její jediné dva slovní prvky, tj. rovněž latinské spojení
"Carpe Diem"
. Odlišnost spočívající v tom, že napadená ochranná známka má dva dominantní prvky, tj. kromě latinského spojení
"Carpe diem"
ještě iniciály
"B.T.",
jednoznačně nepostačuje k vyloučení pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti. Slovní ochranné známky požívají nejširší možné ochrany a mohou být libovolně graficky ztvárněny. Je tedy možné, že namítaná ochranná známka by mohla být ztvárněna ve stejném písmu a ve stejné barvě, v jakém je toto spojení ztvárněno v napadené ochranné známce, případně dokonce ve tvaru etikety. V takovém případě by byla pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti jednoznačná. Průměrný spotřebitel by se tak mohl domnívat, že jak výrobky označené napadenou ochrannou známkou, tak výrobky označené namítanou ochrannou známkou pocházejí od stejného výrobce. S ohledem na výše uvedené se žalobce domnívá, že pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti není možné vyloučit. Pokud jde o fonetický aspekt, žalobce poukázal na to, že namítanou ochrannou známku bude průměrný spotřebitel vyslovovat jako
"karpe dijem"
. Vzhledem k délce napadené ochranné známky, vzhledem k tomu, že průměrný spotřebitel pravděpodobně nebude schopen správně vyslovit
"BierBrand",
a vzhledem k tomu, že slovní prvek
"Starobrno"
je v podstatě nečitelný, bude napadenou ochrannou známku vyslovovat buď jako
"karpe dijem",
nebo jako
"bé té karpe dijem"
, to znamená, že namítaná ochranná známka je při této výslovnosti v napadené známce zcela obsažena a v případě prvního způsobu vyslovování jsou obě známky z hlediska fonetického zcela totožné. S ohledem na shora uvedené má žalobce za to, že pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti není možno vyloučit ani z hlediska fonetického. Stran sémantického aspektu srovnávaných ochranných známek žalobce uvedl, že slovní prvky, z nichž je tvořena namítaná ochranná známka, bude průměrný spotřebitel vnímat buď v jejich latinském znění, nebo v jejich překladu, tzn. jako
"užij dne"
. Pokud jde o napadenou ochrannou známku, její slovní prvek
"BierBrand"
bude průměrný spotřebitel vnímat buď jako
"pivní pálenku"
,
"něco společného s pivem"
,
"pivní známku"
, případně tomuto slovnímu prvku nebude rozumět. Průměrný spotřebitel nebude schopen dešifrovat iniciály
"B.T."
. Slovní spojení
"Carpe Diem"
bude vnímat buď v jejich latinském znění, nebo v jejich překladu, tzn. jako
"užij dne"
. Málo čitelný prvek
"Starobrno"
bude průměrný spotřebitel vnímat jako fantazijní prvek. Jak v namítané, tak v napadené ochranné známce je pak jako nejvýznamnější a nejdistinktivnější prvek obsažen stejný latinský výraz
"Carpe Diem"
. V případě, že průměrný spotřebitel nebude tento prvek považovat za prvek v dané známkoprávní souvislosti fantazijní, nelze vyloučit pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti ani z hlediska sémantického.
Žalobce rovněž namítal, že žalovaný se v napadeném rozhodnutí pouze okrajově zmínil o podobnosti výrobků chráněných namítanou ochrannou známkou a výrobků, pro které se domáhala ochrany napadená ochranná známka, a nevzal tak ani tuto podobnost řádně v úvahu ve vztahu k podobnosti porovnávaných známek a ve světle rozsudku
Canon
. Žalovaný v napadeném rozhodnutí pouze zmínil v odstavci, ve kterém se věnuje tomuto rozhodnutí ESD, že u porovnávaných výrobků se nejedná o úplnou shodu výrobků. Tím nepřímo připustil, že výrobky chráněné namítanou známkou jsou minimálně velmi podobné, tj. vzájemně substituovatelné a vyskytující se na stejných prodejních místech. Přesto se žalovaný otázkou podobnosti výrobků porovnávaných označení dále podrobněji nezabýval, což vedlo k vydání napadeného rozhodnutí, jímž žalovaný nepřípustně zasáhl do zákonem chráněných práv žalobce. V návaznosti na tento postoj pak žalovaný nesprávně posoudil vztah podobnosti ochranných známek a výrobků, tzn. skutečnost, že značná podobnost výrobků, kterou se alkoholické a nealkoholické nápoje jednoznačně vyznačují, by kompenzovala případnou menší podobnost porovnávaných označení a průměrný spotřebitel by se díky tomu mohl domnívat, že do značné míry podobné výrobky označené velmi podobnými označeními pocházejí od stejného výrobce.
Ve svém vyjádření k žalobě žalovaný zejména zdůraznil, že posuzování možnosti záměny přihlašovaného označení a starší ochranné známky je vždy prováděno z hlediska průměrného spotřebitele, přičemž průměrnými spotřebiteli jsou osoby, pro které jsou dané výrobky či služby určeny. Pro možnost záměny ochranných známek a označení je obecně rozhodující, zda ochranná známka nebo přihlašované označení je natolik podobné starší ochranné známce nebo přihlašovanému označení, že může spotřebitele uvést v omyl co do původu shodných nebo podobných výrobků a služeb různých výrobců či poskytovatelů. Stupeň podobnosti posuzovaných označení vyvolávající nebezpečí záměny zákon neuvádí, a proto je na žalovaném, aby posoudil, zda v daném případě nebezpečí záměny existuje. Při posuzování pravděpodobnosti záměny vychází především z účelu ochranných známek obsaženého v § 1 zákona č. 441/2003 Sb., kterým je schopnost odlišit výrobky a služby různých výrobců a poskytovatelů. Žalovaný musí brát v úvahu i podobnost známek, jejich proslulost a rozlišovací způsobilost. U výrobků a služeb musí brát v úvahu i to, zda jde o výrobky, které jsou konkurenční nebo o výrobky, které se doplňují. K tomu, aby posoudil, zda v konkrétním případě existuje možnost záměny, žalovaný používá mimo jiné hledisko vizuální, fonetické a sémantické. Při hodnocení jsou posuzovaná označení hodnocena na základě celkového dojmu, přičemž je přihlíženo především k dominantním a distinktivním prvkům. Žalovaný poukázal na rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, ve věci C 342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV
, Recueil, s. I-03819, odst. 25, kde se uvádí, že celkové hodnocení zaměnitelnosti musí vycházet z vizuální, fonetické a sémantické podobnosti posuzovaných známek a celkového dojmu, který vytvářejí; především je pak nutno brát v úvahu jejich charakteristické a dominantní prvky. Z vizuálního hlediska je u napadené kombinované ochranné známky dominantním prvkem slovní prvek
"BierBrand"
, který je umístěn ve středu etikety a je pro něj použito výrazné ozdobné písmo. Tento slovní prvek zabírá značnou část etikety a je navíc zvýrazněn podtržením. Pod tímto nápisem je uvedena zkratka
"B.T."
a slovní prvek
"Carpe Diem"
, pro který je použito výrazně menšího písma. Pod slovním prvkem
"Carpe Diem"
je uveden slovní prvek
"Starobrno"
provedený v ozdobném písmu. I při letmém pohledu na napadenou ochrannou známku je zřejmé, že slovní prvek
"BierBrand"
obsažený na etiketě je prvkem dominantním, který zabírá na etiketě největší plochu a je navíc proveden v červené barvě. Slovní prvky
"B.T."
a
"Carpe Diem"
nejsou tolik výrazné a mají pouze doplňující charakter. Fantazijní slovní prvek
"Starobrno"
definující výrobce daného produktu je umístěn viditelně na etiketě a znemožňuje spojit si produkt s jiným výrobcem. Dle žalovaného tak nelze přisvědčit námitce žalobce o dominanci slovního prvku
"Carpe Diem"
, který je shodný s namítanou ochrannou známkou. Pokud jde o posouzení sémantického hlediska, dominantní prvek
"BierBrand"
bude běžným spotřebitelem chápán především jako prvek fantazijní, který má něco společného s pivem. BierBrand je možno z němčiny překládat jako pivní pálenku, je však možno připustit i kombinaci německého výrazu pro pivo "bier" a anglického výrazu pro (obchodní) značku "brand." Průměrný spotřebitel nebude pravděpodobně dané označení do takové hloubky rozebírat a spokojí se s tím, že jde o alkoholický nápoj, který si spojí s jeho výrobcem, společností Starobrno, která je uvedena na dolní straně etikety v ozdobném provedení, jež je pro tuto společnost typické a je zapsáno jako ochranná známka společnosti. Z fonetického hlediska je podstatné zkoumat distinktivní prvek obsažený v napadené ochranné známce, tedy prvek
"BierBrand"
. Napadené označení bude spotřebitelem nejspíše vyslovováno jako
"bírbrend"
, případně jako
"starobrno bírbrend"
nebo
"starobrno bírbrend bé té karpe dyem"
. Napadené označení tak není v žádném případě foneticky zaměnitelné s namítanou ochrannou známkou, která bude foneticky vyslovována nejspíše
"karpe dyem"
. Žalovaný dále uvedl, že podrobně posoudil možnost záměny namítané ochranné známky a napadeného označení a dospěl k závěru, že u posuzovaných označení je možnost záměny vyloučena. Z tohoto důvodu nebylo nutné, aby se blíže zabýval výrobky a službami zapsanými pro posuzovaná označení. Žalovaný má za to, že při svém rozhodování respektoval rozhodovací praxi Soudního dvora, tedy i závěry obsažené v rozsudku
Canon
, když v daném případě zjistil, že posuzovaná označení jsou natolik odlišná, že rozdíly mezi nimi nelze kompenzovat podobností mezi zbožím a službami zapsanými pro posuzovaná označení. Napadené rozhodnutí není ani v rozporu s rozhodnutím ESD č. C-251/95 zmiňovaným žalobcem. Pokud jde o rozsudek
Wassen
, žalovaný k tomu uvádí, že dominantním prvkem napadeného rozhodnutí je slovní prvek
"BierBrand"
, který je sice proveden v okrasném písmu a je podtržen, nejde však o prvek obrazový a citované rozhodnutí ESD se tudíž v tomto případě neuplatní.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Klíčovou žalobní námitku, v níž žalobce vytýká žalovanému nesprávné posouzení otázky, zda existuje pravděpodobnost záměny přihlašované kombinované ochranné známky
"Starobrno BierBrand B.T. Carpe Diem"
a namítané slovní ochranné známky ve znění
"CARPE DIEM"
, neshledal soud opodstatněnou. Soud plně přisvědčuje závěru žalovaného, že přihlašovaná a namítaná ochranná známka si nejsou podobné, takže v případě přihlašované ochranné známky neexistuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny či asociace se starší namítanou ochrannou známkou žalobce. Zápisem přihlašované ochranné známky do rejstříku proto nemůže dojít k zásahu do zákonem chráněných starších práv žalobce jakožto namítajícího.
Je všeobecně známou skutečností, že zákon č. 441/2003 Sb. byl připravován tak, aby byl účinný i v době vstupu České republiky do Evropské unie. Při koncipování návrhu tohoto zákona byla hlavním inspiračním zdrojem právní úprava na úrovni práva Evropského Společenství, tj. zejména žalobcem zmiňovaná směrnice 89/104/EHS. Ostatně ze samotné důvodové zprávy k § 7 zákona č. 441/2003 Sb. vyplývá, že znění tohoto ustanovení vychází z transpozice právě této evropské směrnice do národního známkového práva. Zákonodárce měl zjevně v úmyslu přijmout takovou právní úpravu, která je slučitelná se Směrnicí 89/104/EHS a s právními úpravami členských států Evropských společenství vycházejícími z této směrnice. O tom konkrétně ve vztahu k § 7 zákona č. 441/2003 Sb. svědčí i skutečnost, že jeho znění je v podstatě přesným převodem obsahu čl. 4 výše zmíněné Směrnice, který stanoví, že ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna [čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104/EHS]; nebo pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou [čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS]. Z uvedeného vyplývá, že žalovaný nemohl postupovat v rozporu se směrnicí 89/104/EHS, pokud v daném případě aplikoval § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., neboť toto ustanovení z dikce uvedené směrnice vychází a je s ní v plném souladu. Námitka vytýkající žalovanému, že otázku existence pravděpodobnosti záměny napadené a namítané ochranné známky měl posoudit nejen ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., ale též ve smyslu směrnice 89/104/EHS, je obecná a nekonkrétní, neboť z ní není patrno, v čem žalobce spatřuje tvrzenou nedostatečnost posouzení správního orgánu, pokud jde o právo Evropských společenství zakotvené v uvedené směrnici. Z důvodu nedostatečné specifikace se soud touto žalobní námitkou zabývat nemohl.
Soud se při přezkumu zákonnosti napadeného rozhodnutí zcela ztotožnil se závěry, k nimž v odůvodnění napadeného rozhodnutí dospěl orgán rozhodující o rozkladu při hodnocení podobnosti srovnávaných ochranných známek z vizuálního, fonetického i sémantického hlediska. Soud nemohl přisvědčit žalobcovu tvrzení, že dominantními prvky napadené ochranné známky jsou toliko latinské úsloví
"Carpe Diem"
a iniciály
"B.T."
, když slovní prvek
"BierBrand"
je ve vztahu k nárokovaným výrobkům popisný a slovní prvek
"Starobrno"
je v přihlašovaném označení nečitelný, téměř neviditelný a při běžném pohledu nezřetelný. Skutečnost, že vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a) , d) , h) , i) , j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí v § 16 písm. cc) používá slovo Bierbrand jakožto synonymum pro pivní pálenku, ještě neznamená, že průměrný spotřebitel si je vědom, jaký druh alkoholického nápoje se pod tímto označením skrývá. Ostatně sám žalobce uvádí, že slovní prvek
"BierBrand"
může průměrný spotřebitel vnímat rozdílně - buď jako "pivní pálenku," "něco společného s pivem," "pivní známku," případně tomuto slovnímu prvku nebude rozumět (a pravděpodobně jej nebude schopen ani správně vyslovit). Žalobce tím nepřímo připouští, že uvedený slovní prvek není, a to z hlediska průměrného spotřebitele, jednoznačně vnímán jako popisné označení určitého druhu alkoholického nápoje, nehledě k tomu, že průměrný spotřebitel nemá ani ponětí o existenci vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., a v ní zakotvené definici pivní pálenky (Bierbrand). Slovní prvek
"BierBrand"
navíc není v napadené ochranné známce koncipován jako jedno slovo, ale jako spojení dvou slov, o čemž svědčí dvě velká "B" v něm obsažená, a i z tohoto důvodu je třeba jej chápat nikoliv jako popis druhu zboží, ale jako fantazijní slovní prvek, naznačující určitou souvislost jím označeného výrobku s pivem. Přestože žalobce z pochopitelných důvodů tento slovní prvek napadené ochranné známky při porovnávání obou označení zcela pomíjí, soud má ve shodě se žalovaným za to, že právě tento prvek je vzhledem ke způsobu jeho provedení (umístění, velikost písma, podtržení) v napadeném kombinovaném označení prvkem dominantním, který průměrného spotřebitele upoutá na první pohled. V daném případě je rovněž zapotřebí zdůraznit, že napadená ochranná známka je známkou kombinovanou, takže spotřebitel se s ní bude potkávat vždy v tom provedení, které společnost Starobrno doložila v příloze přihlášky ochranné známky a z něhož je dominance slovního prvku
"BierBrand"
jasně patrná. Z přihlašovaného označení je taktéž zřejmé, že obsahuje čitelný a i při běžném pohledu zřetelný slovní prvek
"Starobrno".
Žalovanému je třeba přisvědčit, že průměrný spotřebitel si již na základě tohoto slovního prvku, představujícího označení známého pivovaru, jednoznačně spojí výrobek označený napadenou ochrannou známkou se společností Starobrno a nebude takto označený výrobek přičítat žalobci. Se žalovaným soud souhlasí i v tom, že slovní prvek
"Carpe diem"
, jenž je shodný oběma srovnávaným ochranným známkám, není v celkovém pojetí známkového motivu přihlašovaného kombinovaného označení dominantní, jak nesprávně namítá žalobce. I kdyby žalobce namítanou ochrannou známku ztvárnil ve shodném provedení, v jakém je slovní prvek
"Carpe diem"
zpodobněn v přihlašovaném označení, nebylo by vzhledem k existenci dalších slovních prvků, z nichž přihlašované kombinované označení sestává, a s přihlédnutím k celkovému dojmu, jímž toto označení na spotřebitele působí, možné dospět k závěru o podobnosti obou označení, jež by měla za následek existenci pravděpodobnosti jejich záměny na straně veřejnosti.
(...) Žalovaný v napadeném rozhodnutí sice posuzoval přihlašovanou i namítanou ochrannou známku z hlediska jednotlivých prvků, z nichž jsou tato označení tvořena, avšak neopomněl jednotlivé prvky posoudit též v jejich souhrnu, maje na paměti, že jejich celkové posouzení musí zohlednit především celkový dojem, jímž srovnávané známky působí na průměrného spotřebitele. Postupoval tak zcela v souladu s rozsudkem
SABEL
. V souzené věci není důvodný ani poukaz žalobce na rozsudek
Wasssen
, protože žalovaný při posouzení srovnávaných ochranných známek rozhodně neupřednostnil obrazový prvek přihlašovaného označení před prvky slovními. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí naopak vyplývá, že žalovaný dospěl k závěru o nepodobnosti srovnávaných ochranných známek především na základě porovnání slovních prvků, jimiž jsou tato označení tvořena, i když v případě přihlašovaného označení, které je označením kombinovaným, pochopitelně musel přihlédnout i ke grafickému ztvárnění jednotlivých slovních prvků, neboť právě v tomto provedení bude předmětná ochranná známka přihlašovatelem užívána. Neopodstatněnou shledal soud rovněž námitku vytýkající žalovanému, že postupoval v rozporu se závěry, k nimž Soudní dvůr dospěl v rozsudku
Canon
. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že žalovaný si byl vědom určité podobnosti (nikoliv shodnosti) výrobků, pro které je ve třídě 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb zapsána namítaná ochranná známka žalobce, s výrobky nárokovanými přihlašovatelem napadené ochranné známky ve třídě 33. Žalovaný nicméně svůj závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny nebo asociace mezi přihlašovanou a namítanou ochrannou známkou postavil na tom, že tato označení si podobná nejsou, takže ani případné podobné či dokonce shodné výrobky žalobce a přihlašovatele (pivo) označené srovnávanými známkami by nebylo možné vzhledem k nepodobnosti obou známek zaměnit. Tomuto závěru soud plně přisvědčuje a k věci dále uvádí, že rozsudek
Canon
obsahuje závěr o možnosti kompenzovat menší podobnost mezi výrobky a službami větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak, nelze z něj však dovozovat možnost kompenzovat větší podobností výrobků či služeb správním orgánem zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek. Také z dikce § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., které, jak již bylo řečeno shora, je plně v souladu s právem Evropských společenství, nade vší pochybnost vyplývá, že překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek je existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění (viz spojka "a") dvou zákonem stanovených podmínek: 1. shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a 2. shodnost nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují. Dospěje-li tedy správní orgán k závěru, že přihlašované označení není shodné ani podobné starší ochranné známce namítatele (stejně jako tomu bylo v projednávané věci), je zcela zbytečné, aby dále zkoumal shodnost či podobnost výrobků či služeb, na něž se obě označení vztahují, protože ani jejich případně zjištěná shodnost či podobnost by sama o sobě nebyla na překážku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Soud pouze na okraj dodává, že dle jeho názoru nelze v případě alkoholických nápojů na straně jedné a nealkoholických nápojů na straně druhé hovořit o značné podobnosti těchto výrobků, jak činí žalobce. Tyto dvě skupiny výrobků totiž mají společné pouze to, že se jedná o nápoje, avšak pokud jde o z hlediska spotřebitele rozhodující vlastnost, kterou je přítomnost alkoholu v daném nápoji, představují obě skupiny těchto výrobků vzájemný protiklad. Podobně zavádějící a nepravdivá by dle náhledu soudu byla kupříkladu argumentace, že párky a tofu jsou si značně podobné, protože se v obou případech jedná o pokrm.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.