Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1064/2007

Ochranné známky: pravděpodobnost záměny

Ej 323/2006
Ochranné známky: pravděpodobnost záměny
k § 7 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o soudech a soudcích)
k čl. 4 První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, 11. 2. 1989, str. 1 – 7, zvl. vydání v češtině Kapitola 17, Svazek 1, str. 92)
I. Pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak.
II. Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006-97)
Věc:
Obchodní společnost I. proti Úřadu průmyslového vlastnictví o námitkách proti zápisu ochranné známky, o kasační stížnosti žalovaného.
Žalovaný rozhodl o zamítnutí námitek, uplatněných podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dříve platný zákon o ochranných známkách“), proti zápisu zveřejněného označení „ELCOM Inteligence Inside“ do rejstříku ochranných známek, kterého se domáhala akciová společnost E. (dále jen „osoba zúčastněná na řízení“). Rozhodnutím ze dne 3. 12. 2004 žalovaný zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí.
Žalobce proti rozhodnutí o rozkladu podal správní žalobu u Městského soudu v Praze, který napadené rozhodnutí zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení. Soud rozhodnutí odůvodnil tím, že žalovaný omezil své hodnocení na posouzení záměny přihlašovaného označení a namítaných známek včetně posouzení míry rozlišovací schopnosti, aniž zhodnotil další
relevantní
kritéria. Žalovaný tak ignoroval ustálenou judikaturu Evropského soudního dvora (dále též „ESD“) v této oblasti. Žalovaný dále v řízení nezkoumal, zda namítané ochranné známky jsou známkami, které mají v České republice dobré jméno ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.
Žalovaný (stěžovatel) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností. Stěžovatel namítl nesprávné posouzení právní otázky městským soudem, neboť ani v rozsudku citovaná rozhodnutí ESD neukládají zkoumat všechny srovnatelné parametry starší a mladší ochranné známky, pokud tato označení nejsou shodná či zaměnitelně podobná. Podle platné právní úpravy k tomu, aby správní orgán mohl dospět k závěru, že ochranné známky jsou zaměnitelně podobné, musí v řízení shledat, že jsou splněny kumulativně následující podmínky: starší ochranná známka musí být shodná či podobná přihlašovanému označení a obě tato označení se musí týkat shodných či podobných výrobků. Pokud tedy existuje shoda v obou těchto porovnávacích prvcích, pak správní orgán hodnotí, zda existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Povinnost hodnotit kritérium shodnosti či podobnosti výrobků také v případě, že obě označení si nejsou vnějším provedením podobná, zákon dle stěžovatele neukládá. Stěžovatel odmítl argumentaci dovolávající se rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, neboť ten se zabývá zápisem ochranných známek Společenství. Stěžovatel dále namítá, že rozhodnutí ESD ze dne 11. listopadu 1997, ve věci C–251/95,
SABEL, BV v. Puma, AG Rudolf Dassler Sport
, Recueil, str. I-6191 (dále jen „rozsudek SABEL“), kterého se dovolává v napadeném rozsudku městský soud, se sice uvádí, jak hodnotit pravděpodobnost záměny ochranných známek, současně se zde však stanoví, že toto celkové posouzení vizuální, fonetické nebo významové podobnosti dotčených označení musí být založeno na celkovém dojmu, jakým známky působí, při zohlednění zejména jejich distinktivních a dominantních prvků. Rovněž v rozhodnutí ESD ze dne 29. září 1998, ve věci C-39/97,
Canon
Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc
., Recueil, str. I-5507 (dále jen „rozsudek Canon“), je uvedeno, že celkové posouzení pravděpodobnosti záměny zahrnuje vzájemnou souvislost mezi relevantními faktory a zejména podobnost mezi ochrannými známkami a mezi těmito výrobky nebo službami. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak.
Žalobce ve vyjádření uvedl, že komunitární právo mimo oblast ochranných známek Společenství upravuje také oblast národních ochranných známek, a to prostřednictvím směrnice Rady 89/104/EHS, kterou jsou členské státy povinny implementovat do národního práva. Příslušné předpisy národního práva k implementaci směrnice je pak třeba vykládat ve světle textu a cíle směrnice (rozsudek ESD ze dne 10. dubna 1984, ve věci C-79/83,
Dorit Harz v. Deutsche Tradax GmbH
., Recueil, str. 1921). Rozsudky SABEL a
Canon
byly vydány Evropským soudním dvorem v rámci řízení o předběžných otázkách k výkladu směrnice Rady 89/104/EHS, která harmonizovala národní právní předpisy členských států, týkající se ochranných známek. ESD se v nich závazně vyjadřoval k tomu, jakým způsobem má být vykládán čl. 4 odst. 1 směrnice, a tím současně i k tomu, jakým způsobem je nutno interpretovat § 7 zákona o ochranných známkách, který směrnici implementuje. Dle názoru žalobce je ve světle této judikatury zřejmé, že k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny je nutno zkoumat obě zákonem stanovené podmínky v jejich vzájemné souvislosti, a nikoli striktně každou zvlášť, a pokud je učiněn závěr, že mezi starší ochrannou známkou a přihlašovaným označením neexistuje ani shodnost, ani podobnost, je povinností správního orgánu zabývat se dále také shodností, resp. podobností výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují. Podobnost totiž vždy existuje ve větší či menší míře s tím, že nižší stupeň podobnosti mezi označeními může být vyvážen vyšším stupněm podobnosti mezi chráněnými druhy výrobků či služeb, a naopak.
Žalobce zdůraznil, že stěžovatel zcela opomenul zkoumat, zda ochranná známka žalobce má v České republice dobré jméno a zda užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách se zamítne přihláška mladší ochranné známky bez ohledu na to, zda mezi přihlašovanou a starší ochrannou známkou s dobrým jménem existuje pravděpodobnost záměny za předpokladu, že by užívání přihlašovaného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.
Podle písmene b) citovaného ustanovení se přihlašované označení nezapíše za předpokladu, že je shodné nebo podobné starším namítaným ochranným známkám, které mají v České republice dobré jméno, pokud má být přihlašované označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které jsou zapsané starší namítané ochranné známky, avšak užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných starších ochranných známek nebo jim bylo na újmu.
Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách, nestanoví-li zákon jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou, nebo označení jí podobné, pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jí bylo na újmu.
Při výkladu citovaných ustanovení je nutno zohlednit všeobecně známou skutečnost, že zákon o ochranných známkách byl připravován tak, aby byl účinný i v době přístupu České republiky do Evropské unie.
Je tedy zřejmé, že při koncipování návrhu tohoto zákona byla hlavním inspiračním zdrojem právní úprava na úrovni práva Evropského společenství, tj. zejména již v tomto rozhodnutí uvedená směrnice 89/104/EHS. Ostatně ze samotné důvodové zprávy k ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách vyplývá, že znění tohoto ustanovení vychází z transpozice právě této evropské směrnice do národního známkového práva. Zákonodárce zde měl zjevně v úmyslu přijmout takovou právní úpravu, která je slučitelná se směrnicí 89/104/EHS a s právními úpravami členských států Evropských společenství vycházejícími z této směrnice. O tom konkrétně ve vztahu k ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách svědčí i skutečnost, že jeho znění je v podstatě přesným převodem obsahu čl. 4 směrnice 89/104/EHS, který stanoví, že ochranná známka nebude zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna [čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104/EHS]; nebo pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou [čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS].
Při použití vnitrostátního práva, ať jde o ustanovení předcházející směrnici nebo ji následující, je vnitrostátní soud, který má toto právo vyložit, povinen učinit tak co možná nejvíce dle smyslu a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici, a byl tak splněn čl. 249 třetí pododstavec Smlouvy o založení Evropského společenství. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům (např. rozsudek ESD ze dne 10. dubna 1984, ve věci C-14/83,
Von Colson and Kamann,
Recueil, str. 1891, rozsudek ESD ze dne 13. listopadu 1990, ve věci C-106/89,
Marleasing
, Recueil, str. 4135]. Je proto nasnadě, že při výkladu § 7 zákona o ochranných známkách je nutno zásadně postupovat tak, aby tento výklad byl konformní s příslušnými ustanoveními směrnice 89/104/EHS, zejména pak s jejím čl. 4, a tedy i s judikaturou ESD, která se k výkladu tohoto článku vztahuje. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že městský soud nepochybil, když ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách vyložil ve světle textu a cíle směrnice 89/104/EHS, a jeho hodnotící soud je tak zcela v souladu s národní právní úpravou.
Nejvyšší správní soud nesouhlasí ani s druhou kasační námitkou stěžovatele, že napadené správní rozhodnutí je zcela v souladu s judikaturou ESD, neboť ani v rozsudku citované nálezy neukládají povinnost zkoumat všechny srovnatelné parametry starší a mladší ochranné známky, pokud tato označení nejsou shodná či zaměnitelně podobná. V rozsudku SABEL Evropský soudní dvůr mimo jiné vyslovil závěr, že „
pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu
“, tj. odmítl zaměřovat se pouze na srovnání označení jako takových, ale zdůraznil, že je třeba brát v úvahu všechny rozhodující faktory. V rozsudku
Canon
Evropský soudní dvůr konstatoval, že globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, přičemž „
nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami, a naopak
“. ESD dále uvedl i některá kritéria, k nimž je třeba přihlížet při hodnocení podobnosti výrobků či služeb, jako je např. jejich povaha, zamýšlený účel, způsob použití a okolnost, zda si navzájem konkurují, nebo se doplňují. Dle závěrů v tomto rozhodnutí uvedených známky mající vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti buď samy o sobě, nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, požívají vyšší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí.
Stěžovatel v napadeném rozhodnutí výslovně uvedl, že vzhledem k absenci jak shodnosti, tak podobnosti mezi přihlašovanými a namítanými ochrannými známkami nebylo nutné zabývat se dále otázkou shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, a že s ohledem na ekonomii řízení nezkoumal, zda mají ochranné známky č. 173782 a č. 224369 dobré jméno, či zda by užívání přihlašovaného označení mohlo těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších namítaných ochranných známek nebo jim bylo na újmu. Nejvyšší správní soud proto nemůže přisvědčit argumentaci stěžovatele o souladu jeho rozhodnutí s citovanou judikaturou ESD. Pojem „pravděpodobnost záměny“ ve smyslu směrnice 89/104/EHS, ale i národního ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách (na rozdíl od ustanovení § 9 dříve platného zákona o ochranných známkách, který hovořil toliko o zaměnitelné ochranné známce přihlášené pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby), zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory (viz rozsudky ESD SABEL a
Canon
).
K poslední stěžovatelově námitce, že soud zkoumal napadené rozhodnutí nad rámec žalobních bodů, ačkoliv jej měl zkoumat pouze z hlediska ustanovení § 34 odst. 5 správního řádu, Nejvyšší správní soud uvádí, že v napadeném rozhodnutí se městský soud zcela správně zaměřil na hodnocení, zdali úsudek stěžovatele je logicky možným závěrem vycházejícím z premis, které byly nastoleny. V těchto směrech soud uvážil, že stěžovatel svůj úsudek o nezaměnitelnosti sporných známek nemohl učinit, neboť omezil své hodnocení toliko na posouzení záměny přihlašovaného označení a namítaných známek, včetně posouzení míry rozlišovací schopnosti, aniž by zhodnotil další
relevantní
kritéria.
Otázkou, zda namítané známky požívají v České republice dobrého jména ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, se pak s ohledem na ekonomii řízení nezabýval vůbec. Citovaným ustanovením byl do českého právního řádu zaveden institut známky s dobrým jménem. Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Známka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou (rozsudek ESD ze dne 23. října 2003, ve věci C-408/01,
Adidas Salomon AG a Adidas Benelux BV v. Fittnessworld Trading Ltd,
Recueil, str. 12537
)
. V této souvislosti Nejvyšší správní soud uzavírá, že poukáže-li stěžovatel s odkazem na ustanovení § 52 odst. 2 zákona o ochranných známkách na nutnost užití nové úpravy známkového práva zakotvené v § 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona, avšak své rozhodnutí z hledisek tam uvedených (dobré jméno namítané starší ochranné známky v České republice a to, zda by užívání přihlašovaného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu) vůbec neodůvodní, je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.