Vydání 9/2014

Číslo: 9/2014 · Ročník: XII

3078/2014

Ochranné známky: podání přihlášky ochranné známky v dobré víře

Ochranné známky: podání přihlášky ochranné známky v dobré víře
k § 7 odst. 1 písm. g) a k) a § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)
Přihláška ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře [§ 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách], splňuje podmínku neplatnosti zápisu v případě, kdy přihlašovatel je autorem označení tvořícího ochrannou známku, avšak toto označení vytvořil úplatně na základě zadání a ve prospěch jiného subjektu (uživatele označení) a při přihlášce ochranné známky věděl, že označení vešlo ve známost ve spojení s charitativní činností uživatele.
Úřad průmyslového vlastnictví prohlásí ochrannou známku za neplatnou (§ 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách) na základě námitek uživatele označení tvořícího ochrannou známku, který prokázal, že toto označení získal úplatně na základě smluvního ujednání pro účely své charitativní činnosti, a jím užívané označení nemá jen místní dosah [§ 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách].
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 8. 2013, čj. 9 A 9/2010-67)
Věc:
Alena S. ARTAS AGENCY proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti občanského sdružení Liga proti rakovině, o neplatnost ochranné známky.
Žalovaný dne 28. 5. 2008 rozhodl o prohlášení slovní ochranné známky č. 284027 ve znění "
KVĚTINOVÝ KONCERT
" za neplatnou na základě návrhu podaného navrhovatelem - osobou zúčastněnou na řízení.
Rozhodnutí I. stupně napadla žalobkyně rozkladem, na jehož základě předseda žalovaného napadené rozhodnutí dne 5. 11. 2009 změnil tak, že:
- ve výroku I. byl návrh na prohlášení slovní ochranné známky č. 284027 za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách zamítnut,
- ve výroku II. byla k návrhu podanému podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) citovaného zákona slovní ochranná známka č. 284027 prohlášena za neplatnou pro výrobky a služby zařazené do tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb č. 16, 35, 36, 41 a 44 a
- ve výroku III. byla k návrhu podanému podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona předmětná slovní ochranná známka č. 284027 prohlášena za neplatnou v plném rozsahu.
V odůvodnění vyšel žalovaný ze zjištění, že napadená slovní ochranná známka "
KVĚTINOVÝ KONCERT
" č. 284027, jejímž vlastníkem je žalobkyně, byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 25. 9. 2006 s právem přednosti ode dne 16. 2. 2006, a to pro celou řadu výrobků a služeb mezinárodního třídění včetně tříd 16, 35, 36, 41 a 44. Návrh na prohlášení předmětné slovní ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a), g) a k) zákona o ochranných známkách podal navrhovatel, který je majitelem prostorové ochranné známky č. 233678 - květu měsíčku lékařského, který je v rámci akcí Květinových dnů, pořádaných každoročně navrhovatelem v měsíci květnu, nabízen k prodeji v celonárodní veřejné sbírce. Namítaná barevná prostorová ochranná známka č. 233678 byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 23. 5. 2001 s právem přednosti ode dne 17. 2. 2000, a to pro seznam služeb zařazených do tříd 36, 41 a 42 mezinárodního třídění, takže představuje, vzhledem k napadené ochranné známce, starší ochrannou známku ve smyslu § 3 písm. a) zákona o ochranných známkách.
Návrh na prohlášení slovní ochranné známky za neplatnou byl odůvodněn navrhovatelem tak, že od roku 1997 pořádá tzv. Květinové dny, které slouží ke zdravotní prevenci a podpoře onkologického výzkumu a zlepšení života onkologických pacientů. Jedná se o celonárodní veřejnou sbírku spojenou s prodejem žlutých květů měsíčku lékařského a Květinové dny jsou součástí programu Nádorové prevence, spolu s dalšími akcemi, jako např. Týden proti rakovině, Květinové koncerty. Květinové dny jsou podporovány i Květinovými koncerty v jednotlivých krajských městech. Navrhovatel doložil výčet Květinových koncertů a večerů a považoval za zřejmé, že je uživatelem nezapsaných označení "
Květinový koncert
" či "
Květinový večer
" užívaných v obchodním styku, která mají celorepublikový dosah. Navrhovatel dále namítal, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře, neboť žalobkyně v minulosti spolupracovala jako jednatelka společnosti
PRO TEMPORE
AGENCY s. r. o. s navrhovatelem a na základě smlouvy o propagaci zabezpečovala a vykonávala propagaci navrhovatele. Již v minulosti si přihlásila mnoho ochranných známek, jež souvisí s činností navrhovatele. Navrhovatel smlouvu se žalobkyní pak vypověděl a vyhlásil výběrové řízení. Navrhovatel dovozoval nečestné úmysly žalobkyně, což dokazoval dopisem ze dne 22. 2. 2007, který byl adresován společnosti ARCADIA PRAHA s. r. o. - organizátorovi Českého dne proti rakovině v roce 2007. Nečestné úmysly pak stvrzuje i upozornění žalobkyně ze dne 14. 2. 2007 určené Magistrátu hl. m. Prahy, v němž se žalobkyně snažila zabránit konání Českého dne proti rakovině s tím, že je vlastníkem mnoha ochranných známek. Navrhovatel byl toho názoru, že pokud vlastnice napadené ochranné známky prováděla několik let finanční sbírky pro navrhovatele, nevznikl jí žádný právní nárok na označení užívaná navrhovatelem.
Žalovaný v napadeném rozhodnutí vyšel ze zjištění, že správní orgán I. stupně neuznal důvod k prohlášení předmětné slovní ochranné známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, neboť v tomto případě nebyla zjištěna shodnost či podobnost porovnávaných ochranných známek a nebyla shledána pravděpodobnost jejich záměny na straně veřejnosti. Nicméně správní orgán I. stupně považoval za oprávněný návrh na prohlášení ochranné slovní známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, neboť byla shledána podobnost napadené ochranné známky "
KVĚTINOVÝ KONCERT
" a namítaného nezapsaného označení "
Květinový koncert
" ve třídách 35, 36, 41 a 44 mezinárodního třídění výrobků a služeb, když byla shledána podobnost posuzovaných označení, podobnost uvedených služeb a byl shledán větší než místní dosah užívání namítaného nezapsaného označení v obchodním styku. Důvod k prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou shledal správní orgán I. stupně rovněž z hlediska důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k), když vzhledem k tomu, že označení "
Květinový koncert
" bylo užíváno v obchodním styku s jiným subjektem (navrhovatelem), pak předmětná přihláška nebyla podána v dobré víře a navrhovatel byl touto přihláškou dotčen na svých právech.
Žalovaný dále vyšel i ze stanoviska navrhovatele, který k podanému rozkladu uvedl, že napadená slovní ochranná známka "
KVĚTINOVÝ KONCERT
" byla vždy užívána ve prospěch a jménem navrhovatele na základě smlouvy o propagaci. Uvedl, že Liga proti rakovině je sdružení, které existuje již 18 let, byla oprávněna využít i služeb třetích osob k jeho propagaci, čímž však třetím subjektům, tedy ani žalobkyni žádná práva k ochranným známkám nevznikla. Žalobkyně tak činila všechny úkony na základě uzavřené smlouvy o propagaci a vše činila pro navrhovatele a za úplatu.
Žalovaný dále posuzoval namítané důvody neplatnosti z hlediska § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, kdy navrhovatel k prokázání svého práva k namítanému nezapsanému označení "
Květinový koncert
" předložil celou řadu dokladů, jimiž prokazoval, že jeho právo k označení "
Květinový koncert
" jako k nezapsanému označení vzniklo přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky a bylo v obchodním styku užíváno nejen v místním dosahu. Oproti tomu žalovaný vyšel rovněž z dokladů, které předložila žalobkyně, přičemž shledal, že namítaná nezapsaná označení "
Květinový večer
" a "
Květinový koncert
" jsou označeními staršími, neboť jsou užívány v obchodním styku od roku 2001-2002, kdežto přihláška napadené ochranné známky byla podána až 16. 2. 2006. Žalovaný posuzoval právo vzniklé k užívání nezapsaného označení "
Květinový večer
" a "
Květinový koncert
" z hlediska pojmu "
místní dosah
" a tento pojem nevykládal toliko ve smyslu územním, ale rovněž i ve smyslu rozsahu užívání, co do jeho kvantity a kvality, tzn. i z hlediska množství předložených dokladů a jejich průkaznosti. Shledal, že navrhovatel užíval namítané nezapsané označení "
Květinový večer
" a "
Květinový koncert
" od roku 2001 v obchodním styku na území ČR již před podáním přihlášky napadené ochranné známky, a to v rámci koncertů klasické populární či jazzové hudby, spojených s tzv. Květinovými dny a s finanční sbírkou určenou pro boj proti rakovině. Principem tohoto charitativního počinu byl prodej žlutého květu Měsíčku lékařského a rozdávání letáků. S ohledem na vybrané částky a propagaci této akce žalovaný konstatoval, že spotřebitelské veřejnosti je tato aktivita navrhovatele známa a spojuje si ji právě s navrhovatelem, který je uveden na všech relevantních předložených dokladech a celou akci zaštiťuje. Z dokladů vyplynulo, že Květinové večery, resp. Květinové koncerty se konaly každý rok v jednom městě, a to jak v Praze, Ostravě, v Českých Budějovicích, v Liberci a na předložených dokladech, pořadatelských dokladech je vždy uveden navrhovatel coby realizátor těchto akcí, přičemž Květinový koncert konaný např. dne 14. 12. 2002 byl přenášen i Českou televizí v hlavním vysílacím čase a na televizní stanici ČT 1. Bylo prokázáno užívání namítaných nezapsaných označení Květinový koncert, resp. Květinový večer v obchodním styku ve větším než místním dosahu.
Žalovaný se v neposlední řadě zabýval posouzením oprávněnosti návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Posuzoval absenci dobré víry či zlou víru při podání přihlášky napadené ochranné známky a zvažoval, zda žalobkyně podala přihlášku této ochranné známky při vědomí o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení nebo zda nemohla být logicky neznalá takového práva v době podání přihlášky. Při vědomí obtížnosti dokazování dobré víry žalovaný přihlédl ke všem relevantním okolnostem, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit, a to vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky. Za stěžejní při rozhodování o dobré či zlé víře v tomto případě považoval skutečnost, že žalobkyně vykonávala svoji činnost na základě smlouvy o propagaci, kterou se agentura
PRO TEMPORE
AGENCY, jejíž jednatelkou je právě žalobkyně, zavázala poskytnout navrhovateli veškerý propagační servis a obdobné aktivity agentury ve prospěch klienta, a za tuto činnost měla podle článku V dané smlouvy nárok na odměnu. Žalovaný usoudil, že se jednalo to vztah agentury a klienta, přičemž veškeré úkony sjednané touto smlouvou byly činěny ve prospěch klienta, tj. navrhovatele. Agentura neodpovídala za obsah reklamy, v případě nekalosoutěžního či osobnostního sporu. Z toho je zřejmé, že jestliže žalobkyně, resp. agentura
PRO TEMPORE
AGENCY pro navrhovatele pracovala, musela znát i označení "
Květinový koncert
" a "
Květinový večer
", které navrhovatel v souvislosti se svou činností užíval, a přesto si podala přihlášku ochranné známky v téměř shodném znění "
KVĚTINOVÝ KONCERT
". Ani tvrzení žalobkyně, že veškeré realizace v rámci konání Květinových dnů, tj. i konání Květinových koncertů a Květinových večerů činila ona a nikoliv navrhovatel, nejsou v tomto případě
relevantní
, neboť žalobkyně, resp. agentura
PRO TEMPORE
AGENCY, vše činila jménem svého klienta pro něj na základě smlouvy o propagaci. Z toho vyplývá, že žalobkyně nepodala přihlášku v dobré víře, a navrhovatel tak mohl být dotčen na svých právech, proto byl dán důvod k prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou. K tomu žalovaný doplnil, že žalobkyně v této souvislosti ničím nedoložila své tvrzení, že ochrannou známku vytvořila společně s akademickým malířem. Poukázal na to, že autorský zákon vymezuje dílo na objednávku jako dílo uzavřené na základě smlouvy o dílo, avšak taková smlouva nebyla žalobkyní předložena. Předmětem smlouvy o propagaci byly tiskové práce, audiovizuální práce a zabezpečení propagace a realizace tzv. Květinového dne. Součástí smlouvy o propagaci nebyly žádné logotypy případných označení.
Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně žalobu u Městského soudu v Praze.
Žalobkyně mimo jiné namítala nesprávné posouzení neplatnosti napadené ochranné známky z pohledu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Uvedla, že od roku 1997 až do roku 2006 zajišťovala celostátní sbírky a za tuto dobu získala pro navrhovatele celkem částku 11 635 065, 07 Kč. Tak úspěšnou sbírku nelze vytvořit bez náležité propagace, zajištění realizačních dvojic pro pouliční prodej květů měsíčku lékařského, zajistit vybrání finančních prostředků, vymyslet a realizovat celou řadu symbolů pro účely sbírky. Tuto veškerou činnost zajišťovala žalobkyně, což je z přiložených dokladů zřejmé. Za tím účelem vznikla a po 10 let úspěšně pokračovala agenturní činnost žalobkyně.
Žalobkyně tvrdila, že v daném případě navrhovatel upírá právo žalobkyni chránit si výsledky své činnosti. Jako osoba nepodnikající neměl žádného zájmu si chránit výsledky práce někoho jiného. Když si tuto ochranu zajistila právoplatná vlastnice, která celou sbírku vytvořila včetně symbolů jí provázejících, aby tu ochránila své mnohaleté dílo, navrhovatel podal řadu žádostí o zneplatnění ochranných známek žalobkyně. Žalovaný pak zcela jednostranně vystoupil proti žalobkyni, nevzal v úvahu její argumenty, doklady i výsledky za celou prospěšnou činnost a přispěl k vyvlastnění její ochranné známky. V tom spatřuje žalobkyně neoprávněný zásah do jejích práv, vytvoření nerovnovážného postavení v tomto sporu a zneužití správního uvážení.
Ve vyjádření k podané žalobě žalovaný reagoval mimo jiné na námitku, že veškerá činnost spojená s napadenou ochrannou známkou byla vykonávána pouze žalobkyní, nikoliv navrhovatelem. Žalovaný setrval na jednoznačném závěru, že veškerá činnost žalobkyně ve vztahu k namítané ochranné známce byla ze strany žalobkyně činěna na základě smlouvy o propagaci s navrhovatelem, jeho jménem, za úplatu a pod jeho záštitou. Žalobkyně tak měla funkci zastupující agentury. Takové agentuře však nevznikají práva užívat jakákoliv označení spojená s osobou, kterou zastupuje bez jejího souhlasu nebo dokonce pro své vlastní potřeby. Všechny předložené důkazy, a to jak ze strany žalobkyně, tak i navrhovatele zřetelně prokazují, že veškerá činnost žalobkyně byla činěna pouze v zastoupení navrhovatele a předmětná označení byla veřejnosti prezentována ve spojení s navrhovatelem, s jeho aktivitami. Není možné přisvědčit názoru žalobkyně, že napadená ochranná známka nebo namítaná ochranná známka byly užívány žalobkyní v obchodním styku. Žalobkyně si neuvědomuje, že veškerá její činnost ve prospěch navrhovatele se odvíjí od smlouvy, kterou se sama výslovně zavázala vykonávat pro ni propagační činnost, která přirozeně zahrnuje užívání log, označení názvů, které navrhovatele reprezentují a odlišují ho od jiných subjektů. To však neznamená, že by na žalobkyni bez dalšího přecházela jakákoliv práva užívat tato označení pro sebe nebo si práva k nim jednoduše uzurpovat. Napadené označení "
Květinový večer
" jakož i napadená ochranná známka se během kontinuální činnosti navrhovatele v očích veřejností staly pro něj téměř synonymy. Proto návrh podaný podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách byl shledán oprávněný. Zároveň žalovaný shledal, že přihláška napadené ochranné známky nemohla být ze strany žalobkyně podána v dobré víře, neboť bez vědomí navrhovatele přihlásila označení, o kterém věděla a musela vědět, že je spolu s dalšími označeními spojováno s navrhovatelem. Protože přihláška žalobkyně nebyla podána v dobré víře, přičemž navrhovatel je současně dotčen na svých právech, byl rovněž návrh podaný podle § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona posouzen jako oprávněný.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Otázka, zda námitky navrhovatele proti zápisné způsobilosti předmětné ochranné známky žalobkyně jsou dle § 7 písm. g) a pro tento spor zejména podle § 7 písm. k) zákona o ochranných známkách oprávněné a mohou dle § 32 odst. 3 téhož zákona vést k prohlášení této ochranné známky za neplatnou, závisela na posouzení užívání namítané ochranné známky a nezapsaných označení v rámci vztahů mezi žalobkyní a navrhovatelem.
Z podkladu řízení, jakož i ze žalobních tvrzení vyplývá, že činnosti spojené s ochrannou známkou žalobkyně "
KVĚTINOVÝ KONCERT
" ale i se symboly "
Květinový den
", "
Květinový večer
" a s květem měsíčku lékařského tvořícího ochrannou známku navrhovatele uskutečňovala žalobkyně v rámci celonárodní sbírky pořádané navrhovatelem, a to na základě Smlouvy o propagaci uzavřené dne 25. 5. 2002 ve znění jejích dodatků mezi agenturou
PRO TEMPORE
zastoupenou žalobkyní jako jednatelem a navrhovatelem jako klientem. Předmětem smlouvy o propagaci byly činnosti spojené s propagací cílů navrhovatele jako občanského sdružení - s bojem proti rakovině (články I. a II. Smlouvy). Tyto činnosti měly podle článku III. Smlouvy spočívat v poskytování veškerého propagačního servisu a obdobných aktivit agenturou ve prospěch navrhovatele, zahrnující mimo jiné i tiskové práce - grafické zpracování inzerce, zabezpečení propagace a realizace tzv. Květinového dne a audiovizuální práce (např. výroba a úprava propagačních TV, filmových a rozhlasových šotů) a další propagační práce dle pokynů klienta. Podle uvedené smlouvy měla agentura vedená žalobkyní postavení doslovně výhradního zprostředkovatele propagace navrhovatele (čl. IV. odst. 1). Jednotlivé kroky měly být vždy schváleny navrhovatelem, a to ke každému návrhu propagační činnosti včetně grafických návrhů (čl. IV. odst. 2), přičemž toliko schválené kroky a činnosti podléhaly úhradě ceny služby z uvedené Smlouvy o propagaci (čl. IV. odst. 3). Za obsah a kvalitu výpovědí či informací i obsah reklam odpovídal navrhovatel (čl. IV. odst. 5). Smlouva v čl. VI. odst. 7 výslovně stanovila, že vlastníkem převoditelných a obdobných práv vzniklých při plnění této smlouvy se stává okamžikem skončení platnosti této smlouvy navrhovatel (
klient
). Kromě uvedeného je také podstatné, že podle článku V. příslušela agentuře za plnění dle smlouvy odměna.
Z pozvánek na akce Květinový koncert nebo Květinový večer založených ve správním spise a z brožury "
Liga proti rakovině Praha 1990-2005 - kronika, stručná historie a přehled činností
" z dubna 2005 vyplývá, že již od roku 2000 a v průběhu dalších let 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, tj. před přihláškou předmětné ochranné známky a zčásti i před uzavřením Smlouvy o propagaci, pořádal navrhovatel Květinové dny a Květinové koncerty v různých městech České republiky konané jak za účelem získání prostředků (výtěžků koncertu) pro projekty organizované navrhovatelem (pro podporu léčby onkologických onemocnění), tak i jako poděkování dárcům a aktivistům Květinového dne. Jako pořadatel těchto akcí je vždy na uvedených pozvánkách uveden navrhovatel. Z brožur navrhovatele z let 1990-2005, z titulů výročních zpráv navrhovatele z let 1997-2005, jakož i z dalších podkladů lze seznat, že navrhovatel je původním nositelem myšlenky sbírek pomoci na podporu léčby onkologických onemocnění a pořadatelem Květinových dnů i Květinového večeru s hudbou a Květinových koncertů, který si k propagaci své činnosti přizval žalobkyni. Lze přisvědčit tomu, že jméno žalobkyně se v souvislosti s činností navrhovatele objevuje i v době před podepsáním Smlouvy o propagaci ze dne 25. 5. 2002, např. v roce 1999 při fakturaci dodání květu astry pro Květinový den v roce 1999 v rámci agentury All IN AGENCY s. r. o., nicméně dle brožury "
Liga proti rakovině Praha 1990-2005 - kronika, stručná historie a přehled činností
" z dubna 2005 na s. 8 byla spolupráce s agenturou
PRO TEMPORE
AGENCY (se žalobkyní) zahájena v červnu 2002.
Z podkladů řízení vzal soud za prokázané, že mezi žalobkyní a navrhovatelem existovala smlouva o poskytování propagačních služeb, podle které se žalobkyně stala podpisem této smlouvy zprostředkujícím subjektem, vyvíjejícím činnost ve prospěch navrhovatele, přičemž v roce 1999, tj. před podpisem smlouvy, je při fakturaci zmíněna jako dodavatel symbolu pro Květinový den. Mezi účastníky řízení není sporné a soud nemá ani pochybnosti o tom, že žalobkyně vykonávala pro navrhovatele činnost, při níž byly užívány slovní i prostorové materiální symboly spojené s Květinovými dny i Květinovými koncerty, že dodala grafické či jiné symboly pro účely propagace sdružení a vyvíjela propagační činnost. I v případě, že žalobkyně, jak tvrdí, poskytovala navrhovateli veškerý propagační servis, věcně zajišťovala realizaci sbírky na podporu cílů navrhovatele, není tato skutečnost důvodem pro to, aby symboly spojené s Květinovými dny, Květinovými koncerty a Květinovými večery byly spojovány s její osobou jako původcem a nositelem těchto symbolů, a odůvodňovaly tak její dobrou vůli při podání přihlášky předmětné ochranné známky. Je tomu tak proto, že žalobkyně měla ve vztahu k navrhovateli toliko postavení smluvního obchodního partnera - dodavatele, zprostředkovatele či realizátora cílů a činnosti navrhovatele, a konala tak nikoliv jménem svým, ale na základě smluvního ujednání ve prospěch a na účet navrhovatele. Za velmi podstatnou v tomto vztahu soud považuje skutečnost, že žalobkyně tuto práci a činnost vykonávala za sjednanou odměnu, v níž se hodnotově odrazila veškerá tvůrčí a provozní aktivita žalobkyně při vědomí, že výsledky její činnosti za tuto odměnu náležejí navrhovateli. Navrhovatel byl tím subjektem, který svých cílů dosahoval prostředky a způsobem, které si objednal a uhradil, a proto veškeré výsledky činnosti žalobkyně náležely právě navrhovateli. Žalobkyně nebyla v postavení autora vytvářejícího na zakázku autorské dílo ani svou přináležitost k myšlence Květinových koncertů, Květinových dnů a dalších květinových akcí ničím neprokázala. Naopak smluvně sjednala, že pro případ autorských práv je vlastníkem těchto i obdobných práv vzniklých při plnění smlouvy navrhovatel. Vzhledem k tomu, že výsledky její činnosti prováděné za úplatu se tak staly výsledky činnosti navrhovatele a byly spojené s jeho prezentací a působením na trhu humanitární pomoci, že s jeho jménem jsou spojeny výtěžky Květinových dnů, Květinových koncertů, Květinových večerů, a tím i celé charitativní sbírky, nemůže se žalobkyně oprávněně dovolávat ochrany výsledků její činnosti a její práce. Žalobkyně byla oceněna odměnou za svoji práci dle smlouvy, navrhovatel si výsledky práce žalobkyně za odměnu opatřil, a tyto výsledky tak má právo si chránit i známkoprávní ochranou pro svou osobu. Z uvedeného vyplývá spravedlivé a rovnovážné postavení žalobkyně i navrhovatele v celém myšlenkovém, pracovním i ekonomickém procesu realizace charitativní sbírky.
V provedeném dokazování před žalovaným navrhovatel listinnými důkazy o pořádání květinových akcí v různých místech České republiky, ale i pravidelně každým rokem po dlouhou dobu několika let prokázal, že užívání nezapsaného označení Květinový koncert v rámci květinových dnů a celonárodní sbírky na podporu boje proti rakovině je natolik široké a vešlo ve známost ve spojení se jménem navrhovatele, že nabylo větší než jen místní dosah. Uvedené tak svědčí o důvodnosti návrhu navrhovatele na prohlášení ochranné známky žalobkyně za neplatnou ve smyslu § 7 písm. g) zákona o ochranných známkách pro výrobky a služby v určitých, ve výroku II. uvedených třídách mezinárodního třídění výrobků a služeb. Veřejná známost sbírky navrhovatele a nadmístní užívání květinových symbolů také ve spojení se skutkovým zjištěním, že žalobkyně tyto symboly dodávala pro potřeby a prospěch navrhovatele a pro zavedení dobrého jména navrhovatele na charitativním trhu, mají ten důsledek, že žalobkyně se nemůže domáhat ochrany práv, která jí nenáležejí a náležejí tomu, pro něhož symboly akce smluvně vytvořila a na něhož byly převedeny. Proto žalobkyně při podání přihlášky ochranné známky nemohla být v dobré víře, že požaduje známkoprávní ochranu pro výsledky své činnosti. Musela si být vědoma toho, že květinové symboly, tedy i slovní označení Květinový koncert, nejsou symboly užívané jí v rámci jejího obchodního styku ve smyslu propagace její agentury a její podnikatelské činnosti na trhu a v konkurenci s jinými obdobnými agenturami, ale byly vytvořeny pro propagaci navrhovatele jako občanského sdružení a jeho humanitárního cíle - boje proti rakovině, spojeného právě s květinovými symboly.
Žalovaný tedy nepochybil ve svém závěru, že žalobkyně nepodala přihlášku ochranné známky v dobré víře, neboť si musela být vědoma skutečnosti, že označení Květinový koncert, byť by jej i sama vytvořila v rámci propagace navrhovatele, je označením užívaným v souvislosti s činností navrhovatele, a proto si žalobkyně podáním přihlášky ochranné známky ve znění tohoto označení přisvojila symbol přináležející navrhovateli, ač musela vědět, že vlastnictví tohoto označení její osobou bude znamenat dotčení práv navrhovatele. V tom žalovaný spatřoval naplnění podmínky nedobré víry při podání přihlášky ochranné známky "
KVĚTINOVÝ KONCERT
" žalobkyní a soud tento úsudek považuje za opodstatněný a odpovídající výsledkům dokazování. Žalovaný vzal v úvahu všechny důkazy předložené žalobkyní i navrhovatelem, a vyvodil z nich právní závěry, které mají oporu v listinných důkazech. Oproti tomu žalobní námitka jednostranného úsudku žalovaného a námitka vyvlastnění práv žalobkyně neobstojí. Zákon o ochranných známkách umožňuje za okolností, jejichž naplnění v dané věci žalovaný shledal, prohlásit již dříve zapsanou ochrannou známku za neplatnou, a proto tento úkon zákonem předvídaný nelze napadat jako akt nezákonného vyvlastnění.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.